На предложение Дата Съдържание на предложениетостраница4/8
Дата22.07.2016
Размер1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
§ 13-04 Данък при придобиване на имущество по дарение и

Възмезден начин...........................................................................50 295 лв.
ІІ. План –разходи (местни дейности) увеличава разходите 50 295 лв.
Функция VІІ „ Почивно дело, култура и религиозни дейности „

Дейност 714”Спортни бази спторт за всички „

§ 52 -00 Разходи за придобиване на ДМА (увеличава разходите ) 50 295 лв.
§ 52-06 Инфраструктурни обекти
Обект „ Изграждане на автоматизирана подземна поливна система на стадион

Гр. Бяла ........................................................................................50 295 лв.

201

21.06.2007

Относно: даване на съгласие общински имот ,находящ се в гр.Бяла ,местност „ Куриотко рема” (поземлен имот ) да бъде актуван като публична общинска собственост.

60 - 881

12.07.2007

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА , чл.6 ,ал.2 и 3 , във вр. С чл.3 , ал.2,т.3 от Закона за общинската собственост ОбС гр.Бяла обл. Варна дава съгласие общински имот, находящ се в гр.Бяла, община Бяла , област Варна , местност „ Куриоткорема „ , представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 07598.12.19 по кадастралнат карта на гр.Бяла, одобрена със заповед

РД -18-47 от 18.08.2006 гна изпълнителния директор на АК ,целият с площ от 50 985 (петдесет хиляди деветстотин осемдесет и пет ) кв.м. да бъде актуван като публична общинска собственост.ОбС гр.Бяла възлага на Кмета на Община Бяла осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.

203

25.06.2007

Относно: утвърждаване на Наредба за пожарна безопасност.

60 - 882

12.07.2007

На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, ОбС гр.Бяла приема Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Бяла за 2007 г.

204

26.06.2007

Относно: създаване на звено за отстраняване на незаконното строителство към Дирекция „ УТОС „ при ОбА.

60 - 883

12.07.2007

На основание чл.22,ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.22 , ал.1 ,т.2 и т.6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинските бюджети , ОбС гр.Бяла реши: увеличава числеността на персонала в дейност „Общинска администрация” ( дофинансирана държавна дейност ) с две щатни бройки , считано от 01.07.2007 г.

Към Дирекция „УТОС „ се създава „Звено за недопускане и отстраняване на незаконно строителство „.

- Увеличава приходната част на бюджета в частта „ местни дейности „

§ 13-04 „ Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин „.

- План – разходи / Дофинансиране /, дейност 122 „ Общинска администрация „

§ 01-01 „ Запллати на персонала по трудово правоотношение - 5 195 лв.

§ 02-05 СБКО – 156 лв.

§ 05-51 „ Осигурителни вноски за ДОО „ – 1 023 лв.

§ 05-60 ЗО – 151 лв.

§ 05-80 ДЗПО – 169 лв.

§ 10-13 „ Постелен инвентар и облекло „ – 540 лв.

Размера на СБРЗ за ОбА ,считано от 01.07.2007 г. Е в размер на 432,88 лв.

209

29.06.2007

Относно: одобряване на условията за провеждане на търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост по АОС № 13 / 20.01.1999 г. в изпълнение на решение № 38 – 547 по Протокол № 38 от заседание на ОбС гр.Бяла ,проведено на 30.01.2006 г.

60 - 884

12.07.2007

1. ОбС гр.Бяла не приема оценката на лицензиран оценител за имот –частна общинска собственост по АОС № 13 / 20.01.1999 г.,представляващ поземлен имот № 07598.304.180 , с площ от 1 100 кв.м., находящ се в гр.Бяла ,община Бяла, област Варна ,

ул „ Пета „ № 5 .

2. ОбС гр.Бяла определя начален процент обещетение в полза на Община Бяла в размер на 25 % ( двадесет и пет ) процента от разгъната застроена площ на новопостроената върху имота сграда .


210

29.06.2007

Относно: одобряване на условията за провеждане на търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост по

АОС № 314/ 20.01.1999 г. в изпълнение на решение № 38 – 550 по Протокол № 38 от заседание на ОбС гр.Бяла ,проведено на 30.01.2006 г.

60 - 885

12.07.2007

1. ОбС гр.Бяла не приема оценката на лицензиран оценител за имот –частна общинска собственост по АОС № 314 / 18.11.2005 г.,представляващ поземлен имот

07598.304.273 , с площ от 1 500 кв.м. находящ се в гр.Бяла ,община Бяла, област Варна ,ул „ Капитан Петко Войвода „ № 19.2. ОбС гр.Бяла определя началния процент обещетение в полза на Община Бяла в размер на 25 % ( двадесет и пет ) процента от разгъната застроена площ на новопостроената върху имота сграда .

191

11.06.2007

Относно: приемане на Програма за управление на отпадъците в Община Бяла за периода 2007-2010 г

60 - 886

12.07.2007

На основание чл.21,ал.1 ,т.12 от ЗМСМА , във връзка с чл.29 ,ал.1 ,т.1 от Закона за управление на отпадъците , ОбС гр.Бяла приема Програма за управление на отпадъците в Община Бяла за периода 2007 – 2010 г.

196

18.06.2007

Относно: изменение на ПУП на кв.19 по плана на с.Попович

60 - 887

12.07.2007

На основание чл.22,,ал.2 от ЗМСМА и чл.21, ал.1 ,т.11 от ЗМСМА , във връзка с чл. 134 ,ал.1,т.7 от ЗУТ , ОбС гр.Бяла не одобрява изменение на ПУП на кв.19, по плана на с. Попович, Община Бяла , област Варна и преотреждане му от парк и спортен терен за жилищно строителство и социални нужди .

190

11.06.2007

Относно: приемане на Програма за опазване на околната среда в Община Бяла за периода 2007 – 2010 г.

60 -888

12.07.2007

На основание чл.79 (4) от Закона за опазване на околната среда, чл.21,ал.1 , т.12 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла , област Варна приема „ Програма за опазване на околната среда в Община Бяла за периода 2007 -2010 г. „

217

03.07.2007

Относно: провеждане на търг за отдаване под наем на недвижим имот, описан в АОС №295/07.03.2005 г., находящ се в гр.Бяла, при условие за предназначение на ползването – денонощно охраняем паркинг с 200 броя паркоместа.

60 - 889

12.07.2007

На основание чл.21,,ал.1 ,т. 8 от ЗМСМА ,чл.14 ,ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла ,приета с решение № 28 – 355 по Протокол № 28 от 30.03.2005 г.,ОбС гр.Бяла реши да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за денонощно охраняем паркинг на недвижим имот, находящ се в гр.Бяла, Община Бяла ,обл. Варна- общинска собственост по АОС № 295 от 07.03.2005 г., а именно : 200 броя паркоместа обособени в ПИ 07598.302.28 ,целия с площ 10 952 кв.м. по кадастрална карта на землището на гр.Бяла, одобрена със Заповед № РД – 18-47 / 18.08.2006 г. на изп. Директор на АК , за срок от 1 година .

Търгът да се проведе не по-рано от 10 дни от публикуване на обявата във вестник

221

04.07.2007

Относно: актуализиране на бюджета за 2007 г. и включване в поименния списък на обект „Основен ремонт подови настилки и подмяна на врати в Професионална гимназия по селско стопанство”

60 - 890

12.07.2007

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА , и чл.18 от Закона за общинските бюджети, и чл.14 ал.1 от ЗДБРБ за 2007г.

Предлагам Общински съвет гр.Бяла да включи следният обект в поименния списък за капиталови разходи в бюджета за 2007г. :Проект за решение:

ОбС актуализира бюджета за “местни дейности” за 2007г. като увеличава приходната и разходна част на бюджета както следва:I.План- приходи ( местни дейности) + 30474 лв.

II.План-разходи ( местни дейности) + 30474 лв.

Функция VI “Жилищно стр-во, БКС и ООС”

Дейност 619 “Др.дейности по БКС и ООС”

§ 51-00 Основен ремонт (увеличава разхода)..............................................+ 24510 лв.

обект “ Основен ремонт подови настилки и подмяна врати на Професионална гимназия по селско стопанство” гр.Бяла ” – .....................24510 лв.

§ 52-00 Разходи за придобиване на ДМА (увеличава разходите) +5964 лв.

§ 52-05 Стопански инвентар

обект “Ученически маси , столове и бюра за Професионална гимназия по селско стопанство” гр.Бяла ” - 5964 лв.

-ученически маси - 52 бр.- 3276 лв.

- ученически столове -104 бр. – 2184 лв.- бюра – 4 бр. – 504 лв.


225

05.07.2007

Относно: участие на Общината в сдружение с нестопанска цел „Самотино”.

60 - 891

12.07.2007

І. На основание чл.21,ал.1,т.15 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС гр.Бяла дава съгласие община Бяла да участва в сдружение с нестопанска цел „ Самотино „ , с учредители:
1. Община Бяла , с адрес : гр.Бяла , община Бяла ,област Варна,ул „ Андрей Премянов „ № 29 , Булстат BG000093435 , ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ Илиян Иванов Цонев - кмет на община Бяла , ЕГН 6202141027;

2. „ ДЖЕЙ ЗЕТ КЕЙ ГРУП „ АД , със седалище и адрес на управление : гр. София, район „ Сердика „ , ул „ Охрид ,бл.69 , вх . Г , ап. 10, регистрирано с решение № 1 от 24.11.2005 г. На Софийски градски съд, вписано в Регистъра за търговски дружества по № 98871 , том 1320, стр.98 по ф.д. № 12943 / 2005 г, представлявано от изпълнителния Директор Светослав Иванов Златев , ЕГН 7907036844

3. „ ОКТА ЕС „ ООД със седалище и адрес на управление : гр.София , район „ Сердика „ ж.к. „ Банишора „ ,бл.69 , вх. Г ,ет.8 , ап. 100 , регистрирано по ф.д. № 13964 / 2004 г. На СГС , Булстат 131350220 , представлявано от управителя Светослав Иванов Златев

4. „ СЪН ЛАЙН „ АД , със седалище и адрес на управление : гр.София , район „ Възраждане „ , ул „ Лавеле „ 15 , регистрирано по ф.д. № 8330 / 2005 г. , представлявано от изпълнителния Директор Марин Стоянов Гаврилов .

5.„ АНДРЕА ГРУП „ ООД , със седалище и адрес на управление гр.София, район „ Лозенец „ ,кв. „ Лозенец „ , ул „ Златен рог „ № 16 А , регистрирано по ф.д. № 15571 / 2006 г. на СГС , представлявано от управителя Николай Владимиров Коцинов

6. „ ПАЛИНИК „ ЕООД със седалище и адрес на управление : гр.София , райоин „ Витоша „ , бул „ Цар Борис ІІІ „ 215 , ет.11, офис 3 , регистрирано по ф.д. № 12578 / 2005 г. на СГС представлявано от управителя Пламен Петров Иванов

7.” СУЛТОЯНИ „ ООД със седалище и адрес на управление : гр. София , район „ Витоша „ , бул „ Цар Борис ІІІ „ 215 , ет.11 , офис 3 , представлявано от управителя Руни Русев Шаранков
8. „ АТЛАС ПРОПЪРТИС „ ООД , със седалище и адрес на управление : гр. София , район „Витша „ , бул „ Цар Борис ІІІ „ № 215 , ет. 11 ,офис 3 , регистрирано по ф.д. № 9170 / 2003 г. на СГС ,представлявано от управителя Руни Русев Шаранков.

9.Атанас Костадинов Илиев , ЕГН 6105206766 , притежаващ л.к .№ 184450914 , изд. На 04.08.2000 г. от МВР гр.София, с постоянен адрес в гр. София , ж.к. „ Христо Смирнен-ски „ 42 ,вх. А , ет.7 , ап.18

10. „ ВЕСИМ 2000 „ ЕООД представлявано от управителя Веселин Байчев , регистрирано по ф.д. № 4665 / 1999 г. на ПОС , със седалище и адрес на управление : гр. Пловдив , ул „ Бунтовнишка „ № 27
ІІ. Сдружението се учредява за финансиране на идейни , технически и работни проекти за изграждане на водопровод, канализация и пречиствателна станция в ЗВКО

Самотино „ Община Бяла и пешеходна алея в същата зона с цел задоволяване потребностите на населението от канализация, питейна вода и пречиствателна станция.


ІІІ. Определя за представители на Община Бяла в сдружение „ Самотино „

1. инж. Коста Стоянов – директор Дирекция „ Общинска икономика , инвестиционни проекти и евроинтеграция „

2. Един общински съветник ,определен с решение на ОбС гр.Бяла .

234

12.07.2007

Относно: актуализация на бюджета за 2007 год.за обект „Подмяна на уличен водопровод по ул.”Черни нос” от о.т.87 до о.т.90 – 41 237 лв.

60 - 892

12.07.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА , чл.14 , ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г. ОбС гр.Бяла одобрява актуализацията на плана за бюджета на “ местните дейности “ за 2007 г. ,както следва :
По прихода – увеличава приходите по плана от преизпълнение на бюджет 2006 г. В § 13-04” Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин “ – в размер на 41 237 лв.
По разхода – увеличава разходите по плана във функция VІ “ Жилищно строителство , БКС и ООС “ , дейност 619 “ Други дейности по жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие “

§ 52 – 06 За обект : “ Подмяна на уличен водопровод по ул “ Черни нос “ о.т. 87 до о.т. 90 – 41 237 лв.

235

12.07.2007

Относно: актуализация на бюджета за 2007 год. за обект „Битова канализация по ул.”Брегова” – 37 927,89 лв. и за обект „Главен водопровод клон V – висока зона Бяла, кв.”Бяла-изток” – 18 328,69 лв.

60 - 893

12.07.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА , чл.14 , ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г. ОбС гр.Бяла одобрява актуализацията на плана за бюджета на “ местните дейности “ за 2007 г. ,както следва :
По прихода – увеличава приходите по плана от преизпълнение на бюджет 2006 г. В § 13-04” Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин “ – в размер на 56 256,58 лв.
По разхода – увеличава разходите по плана във функция VІ “ Жилищно строителство , БКС и ООС “ , дейност 619 “ Други дейности по жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие “

§ 52 – 06 За обект : “ Битова канализация по ул.”Брегова” – 37 927,89 лв.

За обект”Главен водопроводен клон V-висока зона Бяла ,

кв.”Бяла - Изток “ – 18 328,69 лв.

236

12.07.2007

Относно: актуализиране на бюджета за 2007 год. за обект „Подмяна на уличен водопровод по ул.”Гроздьо Желев” от о.т.126 до о.т.134 – 61 616 лв.

60 -894

12.07.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА , чл.14 , ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г. ОбС гр.Бяла одобрява актуализацията на плана за бюджета на “ местните дейности “ за 2007 г. ,както следва :

По прихода – увеличава приходите по плана от преизпълнение на бюджет 2006 г. В § 13-04” Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин “ – в размер на 61 616 лв.


По разхода – увеличава разходите по плана във функция VІ “ Жилищно строителство , БКС и ООС “ , дейност 619 “ Други дейности по жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие “

§ 52 – 06 За обект : “ Подмяна уличен водопровод по ул “ Гроздьо Желев “ о.т. 126 до о.т. 134 – 61 616 лв.

218

03.07.2007

Относно: актуализиране на бюджета за 2007 год. за изграждане на компютърна мрежа и фонетичен център – 19 700 лв.

60 -895

12.07.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА , чл.14 ,ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г., ОбС гр.Бяла одобрява актуализацията на плана за бюджета на „ местните дейности „ за 2007 г. , както следва :

І .План – приход

  • без промяна


ІІ. План – разход :


  • намалява разходите по плана във функция „ Общи държавни служби „

дейност 122 „ Общинска администрация „ – 19 700 лв.

§ 52-01 „ Придобиване на компютри и хардуер (намалява ) – 19 700 лв.
- увеличава разходите във функция „ Общи държавни служби „

дейност 122 „ Общинска администрация „ – 19 700 лв.

§ 10-20 „ Външни услуги „ (увеличава ) – 19 700 лв.
За изграждане на компютърна мрежа и фонетичен център .

227

11.07.2007

Относно: търг за учредяване право на строеж върху имот – частна общ.собственост, находящ се в гр.Бяла, ул.”А.Премянов” №30 и описан в АОС №22/06.03.2000 г., срещу процент обезщетение в полза на Общината

60 - 896

12.07.2007

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА ,чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.27 ,ал.7 от НРПУРОИ , ОбС гр.Бяла дава съгласие за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост по АОС № 22 / 06.03.2000 г., представляващ УПИ ХІ – 475 ,кв.59 – за жилищно строителство, с площ 952 кв.м. По документ за собственост, находящ се в гр. Бяла , община Бяла, обл. Варна, ул “ Андрей Премянов “ № 30 чрез търг с тайно наддаване срещу цена ,представляваща определен на търга процент от РЗП на сградата, предвидена за изграждане върху продавания терен. Приема начален процент обещетение в полза на община Бяла , в размер на 39,90 % (тридесет и девет цяло и деветдесет ) процента ) от разгънатата застроена площ на бъдещата сграда,определен от лицензиран оценител, съгласно договор за възлагане № Д-6-9200/1186/10.10.2006 г. И приета с приемопредавателен протокол от 06.10.2006 г. С пазарен еквивалент на началния процент в размер на 142 650 .00 лв( сто четиридесет и две хиляди, шестстотин и

петдесет ) лева . Площта съответстваща на достигнатия процент обещетение в полза на Община Бяла следва да бъде обособена като отделен обект / секция / в бъдещата сграда.

Стъпката на наддаване се определя на един пункт/ кръгъл процент /
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ :
Право на участие в търга имат еднолични търговци и юридически лица , които отговарят на следните условия :

Да нямат задължения по данъчно – осигурителната сметка в Националната агенция по приходите;

Да нямат задължения към Община Бяла ;

Да извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко от 3 / три/ години;

Да имат нетен годишен оборот за последните 3/три / години не по-малко от

5 000 000.00 лв. / пет милиона / лева средногодишно, удостоверени чрез представяне на годишен финансов отчет за последните 3/три / години. / заверени копия от НАП /;

Да са инвестирали в сферата на строителството на обекти за обществено обслужване – жилищно строителство ;

Нямат просрочени парични задължения по тредови договори към работниците и служителите, на които е работодател;

Притежават активи по балансова и /или пазарна стойност не по-малко от1 000 000 .00 / един милион / лева, която се удостоверява с годишния финансов отчет .
ОбС гр.Бяла възлага на Кмета на община Бяла осъществяването на всички

дейности , необходими за законосъобразното изпълнение на разпоредителната сделка.

226

11.07.2007???

60 - 897

12.07.2007

ОбС гр. Бяла на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА , чл.37 ,ал.1 от ЗОС и чл.27 ,ал.7 от НРПУРОИ отхвърля предложение с вх. № 226 / 11.07.2007 г. ,направено от кмета на Община Бяла .

228

11.07.2007???

60 - 898

12.07.2007

ОбС гр. Бяла на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА , чл.37 ,ал.1 от ЗОС и чл.27 ,ал.7 от НРПУРОИ отлага разглеждането на предложение с вх. № 228 / 11.07.2007 год . , направено от кмета на Община Бяла .

229

11.07.2007???

60 - 899

12.07.2007

ОбС гр. Бяла на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА , чл.37 ,ал.1 от ЗОС и чл.27 ,ал.7 от НРПУРОИ отлага разглеждането на предложение с вх. № 229 от 11.07.2007 г. ,направено от кмета на Община Бяла .

230

11.07.2007???

60 - 900

12.07.2007

ОбС гр. Бяла на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА , чл.37 ,ал.1 от ЗОС и чл.27 ,ал.7 от НРПУРОИ отлага разглеждането на предложение с вх. № 230 от 11.07.2007 г. ,направено от кмета на Община Бяла .

222

05.07.2007

Относно: Провеждане на конкурс по документи за избор на двама лицензирани оценители за изготвяне на експертни оценки на имоти и вещи – общинска собственост

60 - 901

12.07.2007

На основание чл.21,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 ,във връзка с чл.22 , ал.3 от ЗОС и чл.26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС гр.Бяла приема “ Ред ,условия и критерии за провеждането на конкурс по документи за избор на лицензиран оценител за изготвяне на експертни оценки на имоти и вещи – общинска собственост “ ,както следва :

1. Да се проведе конкурс по документи за избор на двама лицензирани оценители за изготвяне на експертни оценки на имоти и вещи – общинска собственост.

2.Конкурсът да бъде обявен в един местен ежедневник.

3.Кандидатите следва да отговарят на следните условия :

А/ физическите лица да са със завършено висше икономическо или инженерно образование – магистърска степен или да са юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон;

Б/ да имат действащ лиценз ,издаден от Агенцията за приватизация;

В/ минимум пет години опит в изготвяне на експертни оценки на недвижими имоти и движими вещи– обект на разпоредителни сделки, за физическите лица и минимум три години за юридическите лица, регистрирани по реда на Търговския закон

  1. ОбС гр.Бяла възлага на кмета на община Бяла извършването на всички действия по изпълнение на настоящото решение.

237

12.07.2007

Относно: отпускане на еднократна помощ от 500 лв. и стипендия – 200 лв.на месец, за две учебни години - 2007/2008 и 2008/2009 год. на Михаил Атанасов Неделчев от гр.Бяла.

60 - 902

12.07.2007

1. На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.21 , ал.2 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла реши да бъде отпусната помощ в размер на 500 лв (петстотин лева ) на Михаил Антанасов Неделчев от гр.Бяла;

2. На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА ,ОбС гр.Бяла отпуска стипендия в размер на 200 (двеста ) лева за всеки месец за две учебни години 2007 / 2008 и

2008 / 2009 г. на Михаил Атанасов Неделчев от гр.Бяла .

3. ОбС актуализира плана за бюджета за 2007 г. за „местни дейности „ със 700 (седемстотин ) лева .
План – приходи (местни дейности ) :
§13-04 Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин

(увеличава приходите )...........................................................................+ 700 лв.
План – разходи ( местни дейности )

Функция І „Общи държавни служби „

Дейност 122 „ Общинса администрация „

§ 40 – 00 Стипендии( увеличава разхода ).............................................+ 700 лв.

175

07.06.2007

Относно: приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2007 година

60 - 903

12.07.2007

На основание чл.3 ,ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето , във връзка с чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла приема Общинска програма за закрила на детето на Община Бяла ,Област Варна за 2007 г.

192

13.06.2007

Относно: приемане на Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет за социално подпомагане - Бяла

60 - 904

12.07.2007

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.52 , ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане , ОбС гр.Бяла ,обл.аст Варна приема Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет за социално подпомагане – Бяла.

-

-

Относно: Преразглеждане решение на ОбС гр.Бяла № 57 – 844 / 07.06.2007 г.,във връзка

Заповед на Областен управител на Област Варна


60 - 905

12.07.2007

ОбС гр.Бяла , на основание чл.45 ,ал.9 от ЗМСМА потвърждава решение

57 – 844 по Протокол № 57 на ОбС гр.Бяла от заседание , проведено на 07.06.2007 г., със следните мотиви:По силата на заповед № РД -07-7706 – 159 от 28.06.2007 год. на Областен Управител на област Варна с административен център – Варна, решение № 57 – 844 по Протокол № 57 на ОбС гр. Бяла от заседание проведено на 07.06.2007 г. е върнато за ново обсъждане от ОбС гр.Бяла.

Мотивът за връщане на решението е ,че Община Бяла не е собственик на имота, предмет на посвледното, предвид което”нейният общински съвет не е оторизиран да го управлява,тъй като такова действие може да бъде валидно извършено само от собственика му”.
Доводът е неоснователен ,поради следното :

Имотът, предмет на решението видно от скицата,приложена към документите,представлява земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, която съгласно разпоредбата на ал. 1 от същия член и по реда на р.VІІІ . 1. от НРПУРОИ, приета с решение № 28-355/30.03.2005 г на Общински съвет гр.Бяла, област Варна се стопанисва и управлява от общината до изтичане на 10 – годишния срок от влизане в сила на КВС / обн. ДВ бр.62 от 13.07.2001 г.

304

31.07.2007

Относно: изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла, област Варна , приета с решение на ОбС гр.Бяла № 28 – 354 / 30.03.2005 г.


61 - 906

02.08.2007

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла , област Варна приема и допълва Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла , област Варна, както следва :

1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница