На тема: “електронна търговия” Изготвил: Научен ръководителстраница7/7
Дата13.01.2018
Размер1.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Общи разпоредби от НСС, Национални счетоводни стандарти, Национален сметкоплан, Закон за счетоводството, ФорКом, София, 2002 год, т. 4.1., с.7

2 Закон за счетоводството, обн. ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., изм. и доп. бр.91 от 25.09.2002 год, чл.14

3 Пак там, Преходни и заключителни разпоредби, пар.5

4 НСС 16 Дълготрайни материални активи, Национални счетоводни стандарти, Национален сметкоплан, Закон за счетоводството, ФорКом, София, 2002 год., т. 2, стр. 180

5 Пак там, т.3.1., с.181

6 Закон за корпоративното подоходно облагане, обн. ДВ, бр. 115 от 05.12.1997 г., в сила от 01.01.1998 г, изм. и доп. бр.119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г., чл.22 , ал.6, посл. изм. бр. 53 от 22.06.2004 год, в сила от 01.01.2005 год.

7 Международен счетоводен стандарт 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване, приет март 1982 г., преработен 1998 г., т.6

8 НСС 4 Отчитане на амортизациите, Национални счетоводни стандарти, Коментар по прилагане на НСС, Плутон 1, Пловдив, 2002 год., бр. 6 и 7, т. 2, стр. 113

9 Пак там, т. 1, стр. 112

10 Петров Любен, Основи на счетоводството, изд. Мартилен, София, 2000 год, стр. 92

11 Закон за счетоводството, обн. ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г, изм. и доп. бр.91 от 25.09.2002 г., чл.7

12 Закон за данък върху добавената стойност, обн. ДВ, бр. 153 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г., изм и доп. бр. 109 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., чл. 94, ал. 1, посл. изм. бр. 70 от 10.08.2004 год., в сила от 01.01.2005 г.

13 Пак там, Облагаема доставка – Всички доставки на стоки или услуги по смисъла на ЗДДС, когато са извършени от данъчнозадължено лице по този закон и са с място на изпълнение на територията на страната

14Пак там, чл. 97, ал. 1

15 Славков Б. и колектив, Данъчно облагане и счетоводно приключване 2003 г., изд. Труд и право, София, 2003 г., стр. 780

16 Закон за счетоводството, Обнародван ДВ, бр.98 от 16 ноември 2001 г, в сило от 01 явуари 2002 г., изм., бр 91 от 25 септември 2002 г., чл.13

17 Начева Райна, Критерии за признаване и първоначално оценяване, Делова седмица, бр.13, 2003 год, с.12

18 НСС 36 Обезценка на активи, НСС, Коментар по прилагане на НСС, “Плутон” 1, Пловдив, 2002 г., бр.6 и 7, т.6.2, стр.287

19 НСС 16 ДМА, НСС, Коментар по прилагане на НСС, Плутон 1, Пловдив, 2002г., бр.6 и 7, т.4.1, т.7.2, стр.288; МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване, ФКМСС, ИДЕС, ФорКом, МСС 2001 – т.28, т.29, стр.313

20 МСС 16 Имоти, машини, съоръжения, ФКМСС, ИДЕС, Форком, МСС-ти 2001г., Издат. Кабри, МСС 2002 – 03г., Коментари и приложения, т.34, стр.314

21 Престация – Това, което едно лице по силата на договор или нормативен акт трябва да направи или да не направи., Попов Д., Търговски енциклопедичен речник, изд. Иком – интелект, София, 1994 г., стр. 174

22 Закон за данък върху добавената стойност, обн. ДВ, бр 153 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г., изм. и доп. бр.109 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., посл. изм. бр. 70 от 10.08.2004 год. в сила от 01.01.2005 год. чл. 6, ал. 1


23 Аверкович Е., Илиев Г., Александров С., Управленско счетоводство, Свищов, 1999 г., стр. 96

24 НСС 17 Лизинг, Национални счетоводни стандарти, Коментар по прилагане на НСС, Плутон 1, Пловдив, 2002 г., бр. 6 и 7, т. 2, стр. 305

25 Начева Р., Отчитане на лизинга на ДМА, Делова седмица, бр. 31, 2003 г., стр.12

26 Опция – финансов инструмент, който дава право за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по предварително фискирана цена до изтичането на определен срок, НСС 33 Доходи на акция, Национални счетоводни стандарти, Коментари по прилагането на НСС, Плутон 1, Пловдив, бр. 6 и 7, 2002 г., т.2, стр.521

27 НСС 17 Лизинг, Национални счетоводни стандарти, Коментар по прилагане на НСС, Плутон 1, Пловдив, 2002 г., бр. 6 и 7, т. 4.3.

28 Начева Райна, Счетоводно отчитане на финансов лизинг, Делова седмица, бр.35, 2003 г., стр.12

29 НСС 16, ДМА, НСС, Коментар по прилагане на НСС, “Плутон” 1, Пловдив, 2002г., бр.6 и 7, т.5.1 и 5.2, стр. 287

30 НСС 4 Отчитане на амортизациите, Национални счетоводни стандарти, Коментар по прилагане на НСС, Плутон 1, Пловдив, 2002 година, бр. 6 и 7, т.2, стр. 113

31 Начева Райна, Амортизация на ДМА, Делова седмица, бр.22, 2003 год., стр.12

32 МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване, ФКМСС, ИДЕС, Фор Ком, МСС 2001 г., т.6.б, стр.307

33 НСС 4 Отчитане на амортизациите, НСС, Коментар по прилагане на НСС, Плутон 1, Пловдив, 2002 г., бр.6 и 7, т. 6.2, стр.117

34 НСС 4 Отчитане на амортизациите, НСС, Коментар по прилагане на НСС, Плутон 1, Пловдив, 2002 г., бр.6 и 7,т. 2, стр.113

35 Начева Р., Амортизация на ДМА, Делова седмица, бр.22, 2003 година, стр. 12

36 Дочев И., Относно амортизационната политика на балгарските предприятия, Делова седмица, бр.18, 2003 год., стр.10

37 НСС 4 Отчитане на амортизациите, НСС, Коментар по прилагане на НСС, Плутон 1, Пловдив, 2002 год, бр.6 и 7, т.7.1, стр.118

38 НСС 4 Отчитане на амортизациите, НСС, Коментар по прилагане на НСС, Плутон 1, Пловдив, 2002 год, бр.6 и 7, т. 8.1, стр. 118

39 МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване, ФКМСС, ИДЕС, Фар Ком, МСС 2001 год., т.4.7., стр.317

40 ЗКПО, обн. ДВ, бр.115 от 1997 год., изм. ДВ, бр. 109 от 16 декември 2003 год., в сила от 01.01.2004 год., чл.22, посл. Изм. ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., в сила от 01.01.2005 г.

41 ЗКПО, обн. ДВ, бр. 115, 1997 год., посл. изм. Бр. 109, 16 декември 2003 год., в сила от 01.01.2004 год., чл.22, ал.6, т.1, ал.7, ал. 12, посл. изм. ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., в сила от 01.01.2005 г.


42 Закон за данък върху добавената стойност, обн. ДВ, бр 153 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г., изм. и доп. бр.109 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., посл. изм. бр. 70 от 10.08.2004 год. в сила от 01.01.2005 год. чл. 49

43 Начева, Р., Критерии за признаване и първоначално оценяване на ДМА, Делова седмица, бр.15/2003г., стр.12

44 НСС 16 ДМА, НСС, Коментар по прилагане на НСС, “Плутон 1, Пловдив, 2002 год, бр. 6 и 7, т. 6.2., стр.287

45 НСС 1 Представяне на финансови отчети, НСС, Коментар по прилагане на НСС, “Плутон” 1, Пловдив, 2002г., бр.6 и 7, т. 3.1., стр.11


1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница