Наръчник „Европейски фондове и проекти”страница4/4
Дата14.01.2018
Размер0.53 Mb.
1   2   3   4

Оценка на въздействието върху околната среда


Оценката на въздействието на околната среда се извършва съгласно действащото национално законодателство. Тя следва да започне едновременно с разработването на предпроектното проучване. В резултат от ОВОС могат да бъдат предписани мерки, които трябва да бъдат отразени в предложението за проект (в ППП идейния/технически проект).

Апликационна форма за предложението за проект


Следващият етап от цялостния процес на подготовка на предложение за проект е попълване на съответната апликационната форма и нейните приложения за инфраструктурен проект или за проект за техническа помощ в рамките на оперативната програма.

Тръжни документи за следващ етап на проекта


Процесът на подготовка на предложение за проект завършва с подготовката на необходимите пакети тръжни документи за следващия етап на проекта (за строителство, услуги и доставки). Тръжните документи се изготвят от бенефициента на проекта (самостоятелно или чрез консултантска помощ), като техният обхват и съдържание се определя от изискванията на Закона за обществените поръчки, подзаконовите нормативни актове и специалните разпоредби. Пакетите тръжни документи условно се делят на тръжни документи за строителство, доставки и услуги.

Хоризонталните политики в предложенията за проекти


Предложенията за проекти трябва да демонстрират принос към хоризонталните политики на ЕО за равните възможности, недискриминацията и устойчивото развитие, като например предвиждат обучение по прилагане на тези политики и/или предвидят план за изпълнение в тази насока.

IX. ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИБенефициент – частна или публична институция, организация или фирма, отговорна за инициирането или за инициирането и изпълнението на операция. По отношение на схемите за помощ, по смисъла на чл. 87 от ДЕО, бенефициентите са публични или частни фирми, изпълняващи индивидуален проект и получаващи държавна помощ.
Възстановяване на разходи – проверка, която цели да гарантира, че (1) декларираните от бенефициента разходи по ОП са действително извършени; (2) продуктите, работите и услугите, съфинансирани в рамките на ОП са доставени в съответствие с договора с ; (3) исканията за възстановяване на средства, представени от бенефициента са точни и (4) операциите и декларираните разходи по ОП са допустими и съответстват на правилата на Общността и националните правила.
Верификация – принцип, според който публичните средства трябва да се разходват и управляват в съответствие с принципите на (1) икономичност (т.е. свеждане до минимум на разходите за придобиване на ресурси, необходими за осъществяването на дейността, при спазване на изискванията за качество), (2) ефективност (т.е. постигане на специфичните цели и очакваните резултати от дейността) и (3) ефикасност (т.е. постигане на най-добро съотношение между действителния резултат от дейността и средствата, използвани за постигането му).
Добро финансово управление – изискване, според което публичните средства (т.е. средствата по ОП) трябва да се разходват и управляват икономично, ефективно и ефикасно.
Договор с бенефициент – подробен договор сключен между УО или МЗ ( в случай, че тази функция му е била делегирана от УО) на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” и бенефициент, описващ условията, при които се отпуска безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР или КФ за изпълнението на дадена операция по ОП, а също и правата и задълженията на страните по договора.
Доклад за изпълнение на проект – след крайното плащане бенефициентите изпращат на МЗ доклади за получените резултати от изпълнението на даден проект. Тези доклади служат за основа на оценката на ефективността и ефикасността на определени приоритети и дейности, включени в обхвата на ОП.
Доклад за изпълнение на мяркадетайлен документ, съдържащ описание на постигнатия напредък по всяка от мерките заложени в ОП. Изготвя се от МЗ и се предоставя за одобрение на УО.
Доклад за изпълнение на оперативна програма – детайлен документ, описващ постигнатия напредък по цялостното изпълнение на ОП, който се изготвя от УО и след като бъде одобрен от КН се изпраща на ЕК. Докладите за изпълнение на ОП биват (1) годишни и (2) окончателен.
Допустими (допустимост на) разходи – разходи, които са действително извършени от бенефициента по време на периода на изпълнение на ОП, отнасят се за операции, избрани за съфинансиране в рамките на ОП, в съответствие с критериите, определени от Комитета за наблюдение и отговарят на Националните правила за допустимост на разходите и на детайлните правила за допустимост на разходите по ОП „ОС”.
Европейски социален фонд – един от двата структурни фонда, чиято цел е да допринесе за изпълнението на кохезионната политика и приоритетите на ЕС в социалната сфера. Фондът финансира дейности в сферата на развитие на човешките ресурси и намаляване на безработицата.
Европейски фонд за регионално развитие - един от двата структурни фонда, чиято цел е да допринесе за изпълнението на кохезионната политика и приоритетите на ЕС. Фондът допринася за намаляване на регионалните различия, а освен това осигурява подкрепа и за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество. Фондът финансира дейности в сферата на засилване на конкурентноспособността и иновациите, създаването и запазването на устойчиви работни места и гарантиране на устойчиво развитие.
Звено за вътрешен одит - структура в институциите от публичния сектор, разпоредители със средства от републиканския бюджет и средства от Европейския Съюз, която е на пряко подчинение на ръководителя на съответната организация, състои се от ръководител и вътрешни одитори, и осъществява функцията по вътрешен одит в рамките на съответната институция.
Измама – Всяко умишлено действие или пропуск във връзка с използване или представяне на неверни, неточни или непълни твърдения или документи, което води, като въздействие, до присвояване или неправомерно задържане на средства от общия бюджет на Европейските Общности или бюджети, управлявани от или от името на Европейските Общности или държавния бюджет на Република България; укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, което има същото въздействие; неправилно използване на такива средства за цели, различни от тези, за които са били първоначално отпуснати.
Изпълнение на програмата – етап на програмния цикъл, който обхваща периода от одобрението на ОП до нейното приключване в края на програмния период и изготвянето/одобрението на всички необходими крайни документи.
Изпълнение на операция – етап на проектния цикъл, който обхваща периода от одобрението на операцията за финансиране от ОП до нейното приключване в края на проектния период и изготвянето/одобрението на всички необходими крайни документи.
Изпълнител на договор по операция - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка (юридическо лице, физическо лице или тяхно обединение), който в резултат на проведената процедура е определен за изпълнител и с когото бенефициент по ОП е сключил писмен договор за обществена поръчка за строителство, доставки или услуги, необходими за изпълнението на съответната операция.
Индикатори – показател за целта, която трябва да бъде постигната, ресурса, който трябва да бъде мобилизиран, ефектът, който трябва да бъде постигнат, мярка за качество или променлива величина в зависимост от контекста.
Индикатори за влияниe (impact indicators) – показатели, които се отнасят до последствията от изпълнението на програмата – непреките дългосрочни ефекти върху бенефициента, извън незабавните ползи/резултати за бенефициента.
Индикатори за вложени средства (input indicators) – показатели, определящи какъв бюджет/финансови средства са насочени към всяко ниво на помощта.
Индикатори за изпълнение (output indicators) – показатели, определящи крайния резултат от изпълнението на операцията/програмата.
Индикатори за резултат (result indicators) – показатели, свързани с директния незабавен ефект/полза върху бенефициента. Те съдържат информация за постигната промяна в основни характеристики на бенефициента и се явяват директен резултат от изпълнението на операцията.
Информационна система за управление и наблюдение (MIS) – Централна унифицирана информационна система, която служи за събиране на надеждна финансова и статистическа информация от УО, МЗ и бенефициентите за целите на управлението, взимането на решения и оценката на изпълнението на оперативните програми, финансирани от кохезионния и структурните фондове.
Искане за възстановяване на средства (request for funds) – официален писмен документ, чрез който се изискват необходимите средства за възстановяване на разходите, извършени от бенефициента за определен период от време. За целите на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” искане за възстановяване на средства се изготвя на ниво проект (от съответния бенефициент, който го представя на МЗ); от МЗ (на ниво мярка, който го представя на УО) и от УО (на ниво ОП, който го представя на СО).
Искане за плащане (application for payment) – официален писмен документ за възстановяване на разходи по ОП, който се изпраща от СО на ЕК, обикновено обхваща период от 4 месеца и се изготвя въз основа на вече сертифицирани разходи и информация относно допустимостта на искането.
Кандидатстване за възстановяване на разходи – процедура, при която бенефициентът периодично (обикновено веднъж месечно) представя на УО или МЗ (при делегиране на функцията по разплащане) искания за възстановяване на вече извършени разходи, подкрепени с фактури или други първични счетоводни документи.
Кандидатстване за плащане – процедура, при която СО периодично (обикновено три пъти годишно) представя пред ЕК искания за плащане на извършени по съответната ОП разходи, след като предварително ги е сертифицирал.
Комитет за избор и координация на проекти – орган, създаден в рамките на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, с цел осигуряване на секторна и териториална координация на проектите с други програмни документи, действащи в Република България за периода 2007-2013, и за окончателна приоритизация на проектни предложения за финансиране. В резултат на заседанията си, КИКП издава до ръководителя на управляващия орган препоръка за одобрение на проекти за финансиране в рамките на оперативната програма.
Комитет за наблюдение – орган, отговорен за осигуряване на ефективност и качество на изпълнението на оперативната програма. Неговият състав се определя от страната-членка в сътрудничество с управляващия орган. По инициатива на ЕК или при искане от Комитета за наблюдение, в заседанията му може да участва представител на Европейската Комисия със съвещателни функции. (виж ПМС №182 от 21.07.2006 г.)
Компетентен орган за получаване на плащанията от ЕК – орган, който получава всички плащания от ЕК по различните ОП, като в последствие ги прехвърля по отделните ОП, в съответствие със създадените за това правила и процедури.
Кохезионен фонд – финансов инструмент на ЕС, насочен към страни – членки, чиито БВП на глава от населението е по-нисък от 90% от средния за ЕС. Фондът подкрепя проекти в сферите на транспортната инфраструктура и околната среда.
Крайно/окончателно плащане (плащане по краен баланс) – плащане, извършено след приключване на съответната ОП или операция, въз основа на действително извършени разходи, сертифицирани от СО и предоставяне на определен набор от документи, удостоверяващи приключването на ОП или операцията.
Критерии за избор на операции (проекти) – определена съвкупност от административни и подробни технически, икономически, екологични и социо-икономически изисквания, на които трябва да отговарят проектните предложения за да бъдат одобрени за финансиране по ОП “ОС”. Критериите се одобряват от КНОП и се включват в ПД.
Междинно звено – всяка публична или частна институция или служба, която действа под отговорността на УО или СО или която изпълнява задължения от името на този орган по отношение на бенефициентите, изпълняващи операции (проекти).
Междинно плащане – плащане, извършено по време на изпълнение на съответната ОП или операция, което по същността си е транш на средства от одобрената финансовата помощ по ОП или операцията, чрез което се възстановяват действително извършени разходи, които са сертифицирани от СО.
Мониторинг – процес на систематично и продължително събиране, анализиране и използване на информация за целите на управлението и взимането на решения по отношение на специфични цели или интервенции.
Мярка – набор от дейности/операции с обща цел, чрез които се реализира даден приоритет на ОП.
Национални правила за допустимост на разходи - документ, който съдържа основните правила относно допустимостта на разходите, извършени във връзка с операции, съ-финансирани от СФ и КФ на ЕС в Република България за програмния период 2007-2013 г.
Национално съфинансиране - съфинансиране на ОП, нейните приоритети и операции със средства, осигурени от национални източници на финансиране, напр. от държавен бюджет, общински бюджети, национални частни средства.
Нередност1 – всяко нарушение на законодателството на ЕО, което произтича от действие или пропуск от страна на икономически субект, което има ефект или би имало ефект на нанасяне на вреда върху общия бюджет на ЕС, чрез вменяване на неоправдан вид разход на общия бюджет.
Одитиращ орган – национален, регионален или местен публичен орган или институция, който е функционално независим от УО и СО, определен е от страната – членка за всяка ОП и е отговорен за верифициране на ефективното функциониране на системата за управление и контрол.
Одитна пътека – част от системата за управление и контрол, представляваща съвкупност от писмени процедури, които трябва да са формулирани по такъв начин, че да позволят проследяване на всеки документ, действие, процес в организацията, и да описват точно кой, какво, как и кога извършва, с каква цел и какъв акт/документ се създава в резултат на това.
Одобрение на ОП - етап на програмния цикъл, в който ОП се защитава пред ЕК, като при успешна защита ЕК издава решение (публикува се в Официлен вестник на ЕК) за одобрение на ОП.
Одобрение на операция - последен етап от процеса на оценка и избор на операции за съфинансиране, в резултат на който Министъра на околната среда и водите издава положително решение за финансиране на операцията.
Оперативна програма - документ, изпратен от страната – членка и одобрен от ЕК, който излага стратегия за развитие с ясни приоритети, които да се изпълняват с подкрепата на фонд или, в случая на цел “Сходство”, с подкрепата на кохезионния фонд и ЕФРР.
Операция – проект или група от проекти, одобрен от УО на ОП или под негова отговорност, според критерии одобрени от КН, и изпълняван от един или повече бенефициенти, по начин позволяващ постигане на целите на приоритетните оси, към които се отнася.
Орган отговорен за извършване на плащания към бенефициентите - орган, който получава периодично плащанията по одобрени от СО лимити за съответната ОП и впоследствие ги прехвърля от своята сметка по сметките на съответните бенефициенти.
Оценка – оценка на влиянието на структурната помощ от ЕО върху специфични структурни проблеми.
Плащане от ЕК – определен размер на финансови средства, в рамките на финансовата помощ от ЕС за ОП, изплащана от ЕК на СО (органа отговорен за получаване на плащанията от ЕС), въз основа на представено искане за плащане. Плащанията от ЕК могат да бъдат под формата на префинансиране (авансови плащания, плащания по сметка); междинни плащания; окончателни плащания (плащания по краен баланс).
Плащане от СО – определен размер на финансови средства, в рамките на финансовата помощ от ЕС за ОП, който се изплаща от СО на УО или МЗ (в случай на делегиране на функцията по разплащане), въз основа на сертифицирани от СО разходи.
Плащане към бенефициента – плащане, извършвано от УО или МЗ (в случай на делегиране на функцията по разплащане) към бенефициента, въз основа на сертифицирани от СО разходи и отпуснати лимити по ОП.
Правило n+2/n+3 – правило, според което ЕК автоматично отменя тези части от задълженията за плащане по ОП, които не са използвани за извършване на плащания към бенефициентите и за които не е получено приемливо искане за плащане в рамките на 2, респективно 3 години от одобрението на дадено задължение за плащане.
Префинансиране/Плащане по сметка/Авансово плащане – еднократно плащане по ОП, извършвано от ЕК към СО, разпределено на 3 транша, което се отпуска след одобрението на ОП.
Принцип “на четирите очи” – на всяка административна процедура и финансова транзакция от съответното отговорно лице се преглежда/контролира и от друго лице, включително посредством използването на контролни листа и указания.
Приоритетна ос – един от приоритетите на ОП, съдържащ набор от дейности, които са свързани и имат специфични измерими цели.
Проверка на мястомеханизъм за контрол, извършван в рамките на операциите, финансирани от фондовете, както и в рамките на системите за управление и контрол. Инициативата за проверката е на бенефициента, МЗ, УО или СО.
Прогнозиране – представяне от СО на ЕК на прогноза относно исканията за плащане за текущата и следващата финансова година .
Програмно допълнение – документ, изготвен от УО на ОП , който съдържа подробно описание на мерките за изпълнение на приоритетите в ОП и всички необходими и съпътстващи ги компоненти, като описание на: обосновката на мярката; възможностите и стратегията за постигане целите на мярката; целта на мярката; финансов план за 2007 – 2013 г.; естеството на финансовата помощ (заем, безвъзмездна помощ, ЕИБ, и др.); бенефициентите по мярката; индикаторите за наблюдение и оценка; процедурата за кандидатстване; критерии за избор на проекти; процедурата за избор на проекти; допустими разходи; мониторинг; комуникационен план; отговорни национални институции или органи по мярката.
Сертифициране – функция от компетентността на СО за потвърждение на точността и допустимостта на разходите и ефективността и съответствието на системите за управление и контрол, установени за целите на КФ и СФ с правилата на Общността и националните правила.
Сертифициращ орган – национален, регионален или местен орган или институция, определен от страната-членка за сертифициране на удостоверенията за разходите и исканията за плащане, преди те да се изпратят в ЕК.
Споразумение за делегиране на задачи от УО на МЗ – споразумение описващо задачите, които УО делегира за изпълнение на МЗ. Когато УО и МЗ не са самостоятелни юридически лица, споразумението се заменя с разрешение (заповед) на ръководителя на тези органи.
Структурни фондове – финансови инструменти на ЕС за преструктуриране и модернизация на икономиките на страните-членки, чрез интервенции в ключови сектори и региони. СФ са два: ЕФРР и ЕСФ.
Счетоводен документ - хартиен или технически носител на счетоводна информация, класифициран като първичен, вторичен и регистър. Първичният документ е носител на информация за регистрирана за първи път стопанска операция; вторичният документ е носител на преобразувана (обобщена или диференцирана) информация, получена от първичните счетоводни документи; регистърът е носител на хронологично систематизирана информация за стопански операции от първични и/или вторични счетоводни документи. Счетоводният документ може да е електронен документ, когато са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Управляващ орган – национална, регионална или местна институция или публичен или частен орган, определен от страната-членка за управлението на ОП.
Финансов контрол – цялостен процес, интегриран в дейността на организациите, разпореждащи се със средства от държавния бюджет и фондове на ЕС, който се осъществява посредством въвеждането на системи за финансово управление и контрол, включващи правила и процедури, въведени с цел осигуряване на разумна увереност, че целите на организацията са постигнати посредством съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация; икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите; опазване на активите и информацията.
Финансови корекции – корекции, които се извършват след разкриване на индивидуални или системни нередности и означава анулиране на всички или на част от средствата от ЕО, които средства могат да бъдат повторно използвани след консултации с ЕК за различен проект.
Финансов план на ОП - част от ОП, съдържаща информация в табличен вид относно (1) общия размер и разпределението на финансовите средства от фондовете на ЕС за ОП по години и (2) разпределението на финансовите средства от фондовете на ЕС и националното съфинансиране по приоритети на ОП.
Финансов план на проект – част от проектната документация, която представя в табличен вид разпределението на общите (допустими) разходи за проекта по източници на съфинансиране и по години на изпълнение.
Хоризонтални политики – устойчиво развитие, равни възможности, конкуренция и обществени поръчки. ОП и всички операции, финансирани от ЕС, трябва да спазват тези политики.1 Дефиниция според регламент No.2988/95 относно защитата на финансовите интереси на ЕО.
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница