Община якоруда изпълнител: „и-финанси“еоод


Екологично състояние и рисковестраница8/21
Дата22.07.2016
Размер2.93 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

6. Екологично състояние и рисковеУправление на отпадъците

Анализът на съществуващото състояние е направен на база наличната информация за отпадъците в общината, която се събира от съответните длъжностни лица в Общинска администрация и ежегодно се предава в РИОСВ – Благоевград, а така също и на НСИ. За оценка на съществуващото състояние са използвани обобщени данни за няколко години(виж таблица 30).Таблица №30

Генерирани количества битови отпадъци за периода 2000-2011г.

Година

общо количество битови отпадъци / м3

2000

8 928

2003

8 736

2007

8 496

2010

8 448

2011

8 928

Източник: община Якоруда, Общинска Програма за управление на отпадъците в община Якоруда 2012-2015г.

До момента не съществува система, която да гарантира наличието на достоверна информация за количествата на образуваните битови отпадъци – производствени, строителни и опасни отпадъци, но в бъдеще информацията за тези видове отпадъци ще отразява по-пълно състоянието им.

Сметосъбирането и сметоизвозването в Община Якоруда се извършва от фирма ,,Строител – 2001”ЕООД по Договор №08.00/616/30.12.2009 год. и се транспортира до Депо – гр.Разлог. Община Якоруда отговаря за почистване на обществените територии.

Общинските отпадъци се транспортират до депо – гр. Разлог, разположено на 35 км от гр. Якоруда. Със заповед №122/17.08.2009 год. на Директора на РИОСВ – гр. Благоевград е преустановена експлоатацията на Депо за ТБО на Община Якоруда, находящо се на територията на Община Якоруда, землище на гр.Якоруда, местност ,,Бела Места”, поземлени имоти 562009 и 562014/или масив 562, имот №9 и №14/ с площ – 10 050 м2.

Основните източници на отпадъци на територията на общината са гражданите, домакинствата, промишлените предприятия, частните фирми, училищата, строителството, животинските ферми, ресторантите. Най-голямо количество са битовите отпадъци, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, държавните и общинските сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. Към момента няма специално депо за третиране на строителни отпадъци на територията на общината.

Отпадъците от домакинствата се депонират смесено с промишлени, приравнени към битовите отпадъци. Биоразградимите отпадъци не се събират отделно и няма никакви съоръжения за компостиране. В община Якоруда се използват 3 вида съдове за събиране на смесени битови отпадъци(виж таблица 31). Изгорените или механично увредени съдове се подменят с налични оборотни контейнери веднага след установяване на повредата.Таблица №31

Брой, вид и обем на използваните съдовеСъдове за събиране на битови отпадъци

гр. Якоруда

Населени места в Община Якоруда

Общо /брой/

1.

Кофи (варели)

952

60

1 012

2.

контейнери - тип ,,бобър” (средни)

68

0

68

3.

Контейнери- големи

29

11

40

Източник: община Якоруда, Общинска Програма за управление на отпадъците в община Якоруда 2012-2015г

За събирането на битовите отпадъци се използва стационарна контейнерна система.Таблица №32

Количество на матералите за рециклиране за 2010г.

Община Якоруда


Общо к-во отпадъци, събрани от с-мата за разделно събиране

/кг/


Чисто к-во отпадъци от опаковки, годни за рециклиране

/кг/


К-во отпадъци от опаковки, предадени на преработвател

/кг/


хартиени опаковки

30 330

23 580

29 650

пластмасови и метални опаковки

24 750

19 100

22 199

стъклени отпадъци

27 170

21 250

0

Източник: община Якоруда, Общинска Програма за управление на отпадъците в община Якоруда 2012-2015г

За да се постигне ефективност при сметосъбирането и сметоизвозването и намаляване броя на курсовете до депото в Община Разлог е необходимо сметосъбиращите коли да могат да уплътняват и компресират отпадъците. Честотата на събиране на отпадъци се определя в зависимост от размера на населеното място, определя се ежегодно до 31 октомври със заповед на Кмета на Община Якоруда. На територията на община Якоруда не се извършва термично третиране -изгаряне.

Необходимо е Общиснкото ръководство да разшири обхвата на системата за организирано събиране и транспортиране на отпадъци до 100%.

Въздух

Чистотата на въздуха на територията на общината се влияе най-вече от характерните за климата фактори на географската и топографска ситуация, особено от релефа, заселването и застрояването, както и отделяната топлина от транспорта, промишлеността, селското стопанство, домакинско отопление. Качеството на атмосферния въздух се оценява чрез пределно допустими концентрации на вредните вещества в атмосферния въздух регистрирани за определен период от време.При повишена концентрация РИОСВ-Благоевград уведомява общинското ръководство и обществеността. До настоящия етап няма данни за замърсявания на атмосферния въздух над пределно допустимите концентрации / ПДК/ за общината. Няма изграден специализиран пункт за наблюдение на атмосферните замърсители.

Източниците на замърсяване на въздуха на територията на общината могат да бъдат класифицирани и групирани по относителен дял както следва:


 • промишлени източници на замърсяване;

 • битови източници;

 • автомобилен транспорт.

На територията на община Якоруда няма големи промишлени замърсители. Съществуващите предприятия, като цяло не отделят вредни вещества в атмосферата.

Местната икономика е представена предимно от средни и малки фирми в дървопреработвателната и шивашка промишленост, а селскостопанското производство е сведено до задоволяване на личните потребности.

В съответствие със законодателството по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ всички производствени цехове, подлежат на приемане и въвеждане в експлоатация от съответните контролни органи. Всеки възложител /собственик или наемател/ на такава производствена база задължително представя резултати от проведен контрол на:


 • температура на въздуха;

 • относителна влажност;

 • скорост на движение на въздуха;

 • степен на осветеност;

 • еквивалентно ниво на шума;

 • пределно допустима концентрация на прах

Контролът се извършва от акредитирани органи от Изпълнителна агенция / Българска служба за акредитация – София. До настоящия етап, съгласно чл.177, ал.3 от ЗУТ при въведените в експлоатация обекти действа системата за контрол на цитираните компоненти на околната среда.

В региона не се извършва в големи размери ново строителство, в резултат на което качеството на атмосферния въздух не се влошава, като тенденцията е това да продължи и през следващите години. При строителство на нови сгради и обекти замърсяването на въздуха ще е около площадките на изгражданите обекти и ще бъде с временен характер.

Използваните горива за отопление в бита, съдържащи сяра като въглища, нафта и мазут, замърсяват въздуха в приземния слой предимно със сажди, серен диоксид и азотни оксиди.

Основните източници на организирани емисии от вредни вещества за община Якоруда са горивните инсталации с битов характер, емисиите от моторни превозни средства. Комунално-битови дейности - основното замърсяване е през отоплителния сезон. Причината за това е използването на лошокачествени горива - мазут, нафта, въглища, брикети. При изгарянето на масово употребяваните в домакинството твърди горива, емисиите са с ниска височина и ниска емисионна температура.

Основен източник на емисии от подвижни източници са отработените газове от моторните превозни средства. Показателите, които се контролират са: димност, въглероден окис, азотни окиси и въглеводороди.

Строителство - замърсяването е главно от прах и твърди частици. Практически то е с локално въздействие и не оказва съществено влияние за състоянието на атмосферния въздух в общината.

На територията на гр. Якоруда, радиационната обстановка се следи от местната структура на „Гражданска защита”. Извършват се измервания във връзка с радиационните наблюдения и оповестяване по установения ред към 05.00 часа; 12.00 часа; 18.00часа като стойностите се записват в Дневник за отчитане на радиационния фон и се докладват в Оперативния комуникационно-информационен център(ОКИЦ) на Областно управление – Благоевград ,,Пожарна безопастност и защита на населението”. Измервателните стойности варират от 0.015 мР/ч до 0.016 мР/ч .

Няма данни за йонизиращи лъчения и влияние върху хората и околната среда.

Съгласно приета с Решение №69 по Протокол №ОбС-07/14.05.2012 год. на Общински съвет – Якоруда, Програма за опазване на околната среда 2012-2015г. общината е заложила конкретни цели с оглед необходимостта да се защити здравето на хората, животните и растенията, природните и културни ценности от вредни въздействия, както и да се предотврати настъпването на опасности и щети при изменение качеството на въздуха в резултат на различните дейности. Конкретните цели са: намаляване нивата на емисиите от серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово, с оглед спазване на нормите за тези замърсители в атмосферния въздух . Целите от своя страна определят следните приоритетни области, а именно: ограничаване на емисиите от оловни аерозоли в резултат на употребата на оловни бензини; редуциране замърсяването на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор; информираност на населението, повишаване на екологичната култура.

Дейностите, които общината трябва да изпълни са: • Обследване /моделиране/ замърсяването на атмосферния въздух от автомобилния траанспорт със срок за изпълнение 2015г.

 • Обследване на здравния риск за населението в резултат на замърсяването на въздуха със срок за изпълнение 2015г.

 • Информиране на обществеността за качеството на атмосферния. въздух чрез ежемесечни съобщения, което общината изпълнява текущо.

Към настоящия момент не и иизследвана възможността за компостиране на органични отпадъци.Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница