Община якоруда изпълнител: „и-финанси“еоодстраница10/21
Дата22.07.2016
Размер2.93 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

8. SWOT анализ


Силни страни

Слаби страни

 • Високо биологично разнообразие по поречието на река Места и Национален парк “Рила “ – защитен природен обект.

 • Добро транспортно-географско положение, осигуряващо условия за сътрудничество (вкл. трансгранично) със съседните териториални общности

 • Налична транспортно-комуникационна инфраструктура, осигуряваща условия за връзки между отделните общини на областта и със съседните области.

 • Наличие на културно - исторически и археологични паметници.

 • Отсъствие на промишлено замърсяване, екологично чиста територия.

 • Развита дървопреработвателна промишленост;

 • Територия богата на водни ресурси - наличие на голям брой естествени езера и термални извори;

 • Наличие на значителни горско площи и горскостопански ресурси. • Лошо експлоатационно състояние на пътната мрежа.

 • Ниско жизнено равнище.

 • Отдалеченост на общината от икономически и административни центрове.

 • Проблеми в развитието на ВиК сектора, изразяващи се в недостиг на питейна вода и високи загуби при преноса на питейна вода

 • Остаряла техническа инфраструктура и неизградена такава в много от селата.

 • Липса на ПСОВ и неизграденост на канализационна мрежа

 • Технологична изостаналост и ниска конкурентоспособност на фирмите.

 • Неизползвани земеделски земи.

 • Ниска икономическа активност и висок дял на населението с основно образование и без квалификация, в т.ч. при безработните.

 • Липса на профилирано професионално образование, подготвящо кадри в приоритетните направления за развитие на общината.

 • Недостиг от финансов ресурс за поддържане на техническата инфраструктура.

 • Липса на одитна зелена система и система за охрана на горите от пожари.

Възможности

Заплахи

 • Превръщане на туризма в устойчива индустрия на основата на природния и културно-исторически потенциал.

 • Развитие на екологичен, балнео, културен и селски туризъм.

 • Възможности за използване формите на публично-частното партньорство.

 • Партньорство със заинтересованите институции в общината за реализирането на мероприятия за увеличаване заетостта в различни области, съобразени с конкретните икономически и социални условия на територията на общината, както и за извършване на общополезни дейности, които ще обновят облика й и ще имат добър социален ефект.

 • Информиране на работодателите и безработните лица за политиката по заетостта, регламентирана в Националния план за действие по заетостта.

 • Привличане на инвеститори и по-широко използване на възможностите на европейските фондове средства от фондовете на ЕС за разкриване на нови модерни предприятия, с нови технологично-създаващи възможности на производство на качествена и конкурентоспособна продукция, търсена на нашия и чужд пазар.

 • Подпомагане и развитие на преработващата промишленост.


 • Несигурни транспортни връзки.

 • Трудности с водоснабдяването и други комуникации на нови туристически обекти.

 • Поява на рискове от непредвидими природни събития.

 • Подценяване на възможностите за работа по проекти, финансирани по оперативни програми, съфинансирани със средства на ЕС.

 • Засилване на миграционните процеси

 • Увеличаване броя на икономически активното население без професионална квалификация.

 • Недостатъчни инвестиции в културно-историческото наследство и туризма.

 • Влошаване на качеството на техническата и социалната инфраструктура в селата

 • Слаба активност на НПО и бизнеса за месно развитие и усвояване на средства от европейски фондове.


II. Стратегия за развитие на Община Якоруда1. Мисия и визия за развитиеМисия

Стратегическата част на документа е разработена въз основа на резултатите от извършения социално – икономически анализ, изведените на тази основа силни и слаби страни, потенциала за развитие и заплахи пред разкриващите се възможности, като процесите и тенденциите са разгледани по отношение на тяхната устойчивост във времето. Методът, който е приложен при разработването на стратегическата част в Плана за развитие на община Якоруда е дърво на целите. Предложените цели и мерки са фокусирани върху специфични местни ресурси и възможностите за развитие.


МИСИЯ:Да направим Община Якоруда място със стабилна икономика, с високо равнище на трудова заетост, с развит човешки потенциал и желана туристическа дестинация“
Визия за развитие

Формулирането на мизията за развитие на община Якоруда е подчинено на логиката на визията на Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград и отчита насоките в националните стратегически документи за периода 2014-2020.


ВИЗИЯ: „Община Якоруда – място за достоен живот“

2. Приоритети, стратегически цели и мерки


При извеждането на стратегическите цели и приоритети в областната стратегия е приложен принципа на необходимостта и приемствеността – базират са на текущия анализ на състоянието и на стратегическите цели за текущия период. Запазва се и принципът за необвързаност на даден приоритет с конкретна стратегическа цел.

Всеки един приоритет съответства на стратегическа цел, изведена в резултат от анализа на необходимостта и специфичните потребности на общината. Определени по тази логика стратегически цели и приоритетите на община Якоруда за периода 2014 – 2020 година:

• Подобряване на качеството на живот на населението

• Развитие на устойчива икономика

• Повишаване на качеството на административното обслужване

Всеки един от приоритетите е пряко подчинен на конкретната стратегическа цел, като заложените в него мерки допринасят за комплексното постигане на целите, доколкото съдържанието им има взаимно допълващ се характер. По-долу е представена и структурата на целите, мерките и проектите, чрез които ще се реализират стратегическите приоритети на община Якоруда.

За постигането на визията за развитие на община Якоруда на база на социално-икономическия анализ и SWOT анализа са идентифицирани следните приоритети, стратегически цели и мерки:
Приоритет 1. Развитие на човешкия потенциал

Качествените човешки ресурси представляват важно конкурентно предимство на общинската икономика и следва целенасочено да бъдат развивани, като се отчитат перспективите и тенденциите в икономическото развитие. Подобряването на образователно-квалификационните характеристики, интеграцията на лицата отпаднали от пазара на труда, на маргинализираните групи (лицата с увреждания и етническите малцинствени групи), предоставянето на качествени социални и медицински услуги, опазването на природното и културно-историческото наследство, подобряване на възможностите за отдих и спорт, както и подобряването на инженерната и техническата инфраструктура, развитие на енергийна ефективност и сигурност са основни фактори за повишаването качеството на живот и привлекателността на общината и населените места. Главните причини за безработицата в общината са липсата на квалификация, образование и несъответствието за образователния ценз на безработните с изискванията и потребностите на работодателите. За намаляване мащабите на съществуващия дисбаланс на пазара на труда следва да бъдат развивани професионалните компетенции на заетите и безработните, паралелно със стимулирането на икономическата активност на бизнеса и разкриването на нови работни места.

За изпълнение на целта е предвидена подкрепа за интеграция на лицата в неравностойно положение по икономически, физически или етнически причини. Планираните интервенции са насочени към:


 • Подобряване качеството на предлаганите образователни услуги в това число и в детските заведения, както и намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище.

 • Подобряване достъпа до учене през целия живот.

 • Изграждане на взаимовръзка между образователната система и бизнеса, чрез развитие системата на практиките и стажовете.

 • Насърчаване развитието на местния пазар на труда и социалното включване за повишаване на заетостта и създаване на условия и стимулиране на мобилността на работната сила и ограничаване на миграционните процеси.

 • Инвестиции за създаване на достъпна градска среда, подобряване на възможностите за заетост и осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лицата с физически увреждания.


Стратегическа цел 1.1. Повишаване качеството на образованието и обучението

В на тази цел са представени мерки, ориентиране към повишаване качеството на образованието и подобряване системата за продължаващо обучение с акцент върху мероприятия свързани с процеса на създаване на заетост и интеграция и защита на рискови групи. Целта включва следните основни мерки:

Мярка: Подобряване техническата инфраструктура в детските градини и училищата

Мярка: Модернизиране материалната база в детските градини и училищата

Мярка: Развитие адаптивността на образователната система и обучение на служителите в образователната система в Община Якоруда

Мярка: Представяне и популяризиране възможностите за обучение през целия живот.


Стратегическа цел 1.2. Изграждане на взаимовръзка между бизнеса и образованието

Мярка: Стимулиране на съвместни проекти между бизнеса и образователните институции в Общината


Стратегическа цел 1.3. Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи

Подобряване качеството на социалните услуги е от съществено значение като се вземат предвид съществуващите негативни социални и демографски тенденции в Общината. Независимо от перспективата тези тенденции да затихват, техните последици трябва възможно най-бързо да бъдат елиминирани или негативните им социално- икономически и чисто-човешки измерения да бъдат овладяни и систематизирани. В хода на тази логическа линия социалните услуги се явяват не само съществен показател за качеството на живот в общината, но и стратегически елемент от структурата на приоритета свързан с развитие качеството на живот на населението в Общината като цяло. Предвидените дейности, представляващи конкретни области на интервенция в рамките на тази мярка са:


Мярка: Развитие на социалните услуги и инфраструктурата за тяхното предоставяне

Мярка: Интеграция на уязвимите групи


Стратегическа цел 1.4. Възможности за спорт и отдих – дребномащабна инфраструктура, паркове и градини

Развитието на възможностите за отдих и спорт са неразривно свързани с условията за намаляване на миграцията и създаване на възможности за специфична икономическа активност в Общината. Предвидените дейности, представляващи конкретни области на интервенция в рамките на тази цел са

Мярка: Изграждане на нови и подобряване на съществуващи места за отдих и свободно време

Мярка: Изграждане и реконструкция на места за масов спорт


Стратегическа цел 1.5. Подобряване възможностите за достъп до качествено здравеопазване

Подобряване качеството на живот, чрез подобряване достъпа до съвременно и качествено здравеопазване. Следва да се уточни, че осигуряване на качествено здравеопазване е обект на концепцията за здравна рамка на Министерство на Здравеопазването в рамките на която Общината има спомагателни функции. Поради важността на сектора за развитието на територията и в частност за самото население на Община Якоруда, обаче, тук здравеопазването е изведено като самостоятелна цел. Общинската администрация на практика може да осъществи координационни действия и да подпомогне осигуряването на качествено здравеопазване за населението не само чрез директни инвестиции. Органите на местната власт се явяват своеобразен посредник във взаимоотношенията на заинтересованите и засегнати лица на местно равнище и представителите на държавната власт и националните институции. Предвидените дейности, представляващи конкретни области на интервенция в рамките на тази мярка са:

Мярка: Развитие системата за спешна помощ в Община Якоруда

Мярка: Подобряване възможностите за достъп до качествено здравеопазване в населените места в Общината


Приоритет 2. Постигане на устойчив растеж и икономическо развитие

Постигането на устойчив икономически растеж чрез развитие на конкурентоспособна икономика, се явява ключов параметър и за повишаването качеството на живот в община Якоруда. Планираните интервенции в приоритета са насочени в развитието на диверсифицирана и устойчива местна икономика, чрез реализиране на потенциала и ресурсите на общината за икономическо развитие. Предвижда се насърчаване възникването и развитието на бизнес на съвременно технологично ниво, развитието на туристическия отрасъл, като алтернативен стопански сектор и пазарно ориентирано селско и горско стопанство.

Особен акцент при определянето на мерките са постигане на икономическа конкурентоспособност е поставен във възможността да се търси цялостно повишаване качеството на бизнес средата, чрез повишаване на характеристиките благоприятстващи развитието на бизнес инициативи и привличане на инвеститори. В това отношение особено място заема стимулиране развитието на селското стопанство като традиционен отрасъл в областта, от една страна, и осигуряване на техническа и инженерна инфраструктура за реализиране на бизнес от друга. Привличането на външни инвеститори ще се осъществява предимно чрез развиване на индустриалната зона, поради което изисква развитието на капацитет на общинско ниво за промоция и целенасоченото привличане на външен бизнес в общината, базирана на местните ресурси. Акцентът е върху привличането на бизнес на съвременно технологично ниво и внедряване на технологии в местните компании, като важен фактор за конкурентноспособността на общинската икономика и задържане на високообразованото местно население. Не са пропуснати изведените в приоритет в европейската стратегия ЕВРОПА 2020 и Национални стратегически документи Мерки за насърчаване на клъстеризацията и бизнес мрежите. Както бе отбелязано в анализа към настоящият момент те нямат масов характер и ефектите от тях са спорадични, но наличието им като добри практики може да бъде основа за интензивен растеж през периода 2014 – 2020 година. Отчетени са ограничените възможности на Община Якоруда пряко да участва в местната икономика, като усилията са насочени към подкрепа за бизнеса чрез изграждане на сътрудничество с предприемачите при усвояването на финансови средства от фондовете на ЕС, съвместни маркетингови инициативи за разширяване на бизнес контактите и развитие на публично- частни партньорства.

Важен инструмент за подобряването на конкурентноспособността, както на ниво отделна компания, така и на ниво общинска икономика е активното сътрудничество и кооперирането със съседните общини и реализация на проекти с регионално значениеСтратегическа цел 2.1. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на конкурентоспособността на икономиката на територията на Община Якоруда

Ключовата позиция на местната икономика за развитие и благоденствие на територията е базисно изискване. Икономическото развитие на региона е пряко свързан с доходите на населението, икономическата и инвестиционна активност и нарастването на собствените приходи в общинския бюджет. От една страна нарастването на доходите на населението само по себе си е фактор за повишаване общия стандарт на живота и подобряване на редица жизнени показатели, върху които Общинската администрация няма възможност за пряко влияние. От друга нарастването на собствените приходи на общината ще даде възможност да се реализират проекти без Общината да бъде зависима от наличието или интензитета на обявяване на различни програми с грантово финансиране от ЕС, каквато е ситуацията към края на програмния период 2007 – 2013 година. Същевременно следва да се отбележи, че развитието на икономиката в Общината само по себе си не е обект на пряко въздействие. Общинската администрация може да подпомогне процесите по създаване на условия за развитие на предприемачеството или привличане на инвеститори, но не може директно да се ангажира с повишаване икономическата активност.


Мярка: Промотиране на Община Якоруда, като инвестиционна дестинация
Стратегическа цел 2.2. Развитие на туристическия отрасъл

Целта е ориентирана към развитие на специфична част от инфраструктурата в общината, насочена към подобряване качеството на духовния живот и развитие на възможностите за културно израстване. Следва да се отбележи, че включените в нея дейности и конкретни проекти могат да намерят израз и в реализиране на техния икономически потенциал, особено чрез развитието на туризма.

Мярка: Подобряване качеството на културно-историческите обекти в Община Якоруда

Мярка: Развитие на културно масови мероприятия

Мярка: Промотиране на туристическите продукти в Общината
Стратегическа цел 2.3. Развитие на селското стопанство

Развитието на сектора селско стопанство е от стратегическо значение, както за диверсификация на икономиката на , така и при осигуряването на стабилност на пазара на труда и суровинна база за развитие на преработвателната промишленост в общината. Основните насоки, към които ще се насочат усилията в рамките на новия период 2014-2020 година се базират на възстановяване и развитие на селскостопански производствен потенциал: оползотворяване на всички природни ресурси. Така ще се създаде добра основа за развитие на животновъдството.

Мярка: Стимулиране развитието на местни селскостопански производители

Мярка: Клъстериране и представяне на местни селскостопански продукти

Мярка: Разнообразяване на дейността на селскостопанските производители
Приоритет 3. Развитие на техническата инфраструктура в Община Якоруда

Развитието на обществената инфраструктура и осигуряване на привлекателна градска среда е изключително в компетенциите на общинската администрация. Обществената инфраструктура има ключово значение за предоставяне качествени административни, образователни, здравни и социални услуги и за създаване на условия за пълноценен културен живот за местната общност. Ангажименти на общинската администрация са свързани с изграждането и поддържането на местната пътна инфраструктура, включително уличната мрежа в населените места и обществените паркове, участие в развитието на водоснабдителната и канализационната мрежа, подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците, повишаване на енергийната ефективност и насърчаване използването на възобновяеми източници на енергия. Ключов проблем пред общинската администрация е осигуряването на финансови ресурси за реализиране на инфраструктурни проекти и за поддръжката на наличната инфраструктура.

Основните усилия на община Якоруда ще са насочени към:


 • Подобряване характеристиките на пътната мрежа и осигуряване на достъп до населените места, като приоритетни са ремонта на общинската пътна мрежа и изграждането на пътни връзки със съседните общини.

 • Осигуряване на достатъчно количество и качество питейна вода и обхващане в канализационната мрежа на населените места в общината.

 • Съхраняване на природната среда и отстраняване на старите замърсявания, поддържане на стандартите за качество на атмосфера, почви, повърхностни и подземни води, опазване на биологичното разнообразие и интегриране на екологичната политика с политиката а насърчаване на местната икономика.

 • Намаляване на публичните разходи за енергия, повишаване на енергийната ефективност, насърчаване прилагането на енергоспестяващи технологии в частния сектор, както и използването на енергия от ВИ, чрез изграждане и развитие на умни разпределителни мрежи за ниско и средно напрежение, включително подкрепа за трансфер на иновации.


Стратегическа цел 3.1. Подобряване екологичното състояние на община Якоруда

Мярка: Екологичен мониторинг – изграждане на система за непрекъснато следене на замърсяването на въздуха, водата и почвата.

Мярка: Засаждане и отглеждане на нови и възстановяване на съществуващи горски масиви с цел предотвратяване на ерозия.
Стратегическа цел 3.2. Развитие на ВиК инфраструктурата в Община Якоруда

Един от основните компоненти на качеството на живот е техническата инфраструктура в населените места от община Якоруда. Следва да се отбележи, че тук са съсредоточени основните инфраструктурни проекти, които Общината следва да реализира за постигане на целите и конкретно в настоящата приоритетна цел.

Мярка: Доизграждане и реконструкция на водопроводната и канализационни мрежи в населените места в Община Якоруда

Мярка: Осигуряване пречистването на питейни и отпадъчни води в Община Якоруда


Стратегическа цел 3.3. Подобряване управлението на отпадъци
Стратегическа цел 3.4. Развитие на комуникационните мрежи в Община Якоруда

Отделни елементи от тази инфраструктурна мярка не са под прякото въздействие на Общината, като орган на местната власт (например част от пътната мрежа не е ангажимент на общината и тя не може директно да повлияе върху нея) същевременно в рамките на целта е заложено Община Якоруда да проведе определени междуинституционални и координационни дейности, които да допринесат за качествената инфраструктура дори и в случай на косвено въздействие в посока нейното подобряване.

Мярка: Развитие на пътната мрежа и пътната инфраструктура

Мярка: Развитие на информационната и комуникационна инфраструктура


Стратегическа цел 3.5. Енергийна ефективност

Целта пряко кореспондира с хоризонталните приоритети на ЕС и специфичните приоритети за развитие на икономиката, ориентирани към енергийно независима икономика и енергийна сигурност. Същевременно следва да се отбележи и това, че изискванията на националното и европейското законодателство относно постигане на определен клас енергийна ефективност на публични сгради само по себе си предполага реализиране на проекти с подобна насоченост.

Мярка: Подобряване и модернизиране на електропреносната мрежа

Мярка: Повишаване енергийната ефективност на сгради публична собственост

Мярка: Насърчаване местното население и бизнеса за въвеждане на мерки за енергийна ефективност


Приоритет 4. Ефективна администрация в полза на населението и бизнеса

Развитието на административния капацитет на общинска администрация е свързан с целенасочено обучение на служителите и повишаване на практическия им опит, чрез споделяне на опит и работа в експертни мрежи на регионално, национално и международно равнище. Качеството на публичните услуги е свързано с повишаване квалификацията на заетите в общинска администрация, намаляване на бюрокрацията и повишаване на прозрачността в управлението.

Интервенциите са фокусирани върху подобряване професионалните компетенции на служителите, подобряване на техните умения за работа с информационни технологии и подобряване на чуждоезиковите им умения, като залог за качествено административно обслужване. Специален акцент е поставен върху развитие на капацитета за управление на проекти за финансиране от Структурните фондове на ЕС, участие в регионалната политика и изграждане на административен капацитет за подкрепа на бизнеса и икономическото развитие. Като ключова институция на местно ниво в процеса на планиране и усвояване на средствата от фондовете на ЕС, Общинската администрация следва да развива капацитет в тази област, като се ангажира със споделяне на експертиза с местния неправителствен сектор. От изключителна важност за успешното усвояване на ресурсите е изграждането и съхраняването на административни структури и експерти, създаването на местни и участието в регионални партньорства. предвидено да се реализира и на централно равнище, като процесът може да бъде улеснен от стартиране на електронното правителство (също един от ключовите елементи на европейската стратегия за развитие на регионите ЕВРОПА 0202).
Стратегическа цел 4.1. Развитие и повишаване капацитета на общинската администрация

Мярка: Обучение на служителите в администрацията

Мярка: Развитие и модернизиране на техническото и информационно осигуряване в администрацията

Мярка: Развитие, подобряване и модернизиране на предоставяните административни услуги и начините за тяхното предоставяне


Стратегическа цел 4.2. Оптимизиране междуинституционалната координация и комуникация

В нея са предвидени мероприятия свързани с разработването на устройствени планове и схеми, промяна предназначението на територии и обекти, разработването и изпълнението на стратегически документи планове и други, пряко свързани с обхвата на приоритета. Същевременно тук за предвидени и подходи за привличане на чуждестранни инвеститори посредством създаване на благоприятна административна среда, което би могло да бъде обект на самостоятелна разработка в рамките на дейностите. Предвидените дейности, представляващи конкретни области на интервенция в рамките на тази мярка са:

Мярка: Подобряване междуинституционалната координация в Община Якоруда

Мярка: Развитие на съвместни междуинституционални услуги за гражданите и бизнеса в Община Якоруда


Стратегическа цел 4.3. Ефективно и ефикасно усвояване средствата по международни и европейски донорски програми.

Основен източник за изпълнение на мерките по приоритета и стратегическата цел са Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, ЕФРСР и средства от националния и общински бюджети. Необходимо е и привличане на частни ресурси на инвеститори от страната и чужбина, като следва да се наложат условия за генериране на устойчив растеж базиран на реинвестиции и концентрация на капитала, генериран в рамките на общината.Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница