Отчет за дейността на Сдружение „Болкан Асист” през 2010 годинаДата31.12.2017
Размер113.27 Kb.

Отчет
за дейността на Сдружение „Болкан Асист” през 2010 година

Изминалата 2010 година се характеризира с отбелязване на 10-годишнината от основаването на сдружението, с приключване на дългогодишното успешно сътрудничество между Болкан Асист и Правителството на Кантон Берн, Швейцария (поради изтичане и на второто 4-годишно споразумение) и с динамични промени в оперативното ръководство на организацията.


І. Отбелязване на 10 – годишнината на Болкан Асист:

Подготовката и организацията на десетгодишния юбилей беше една от приоритетните задачи, на която посветихме подобаващо внимание и ресурси. С решение на УС, от резерва на сдружението беше осигурен бюджет за отбелязване на юбилея в размер на 10 000 лева. Честването се проведе на 01.07.2010 г. в зала „Десислава” на Гранд – Хотел „България” в София и премина в тържествена и същевременно приятелска атмосфера. Поканата ни уважиха около 100 партньори и приятели от НПО, общини, държавни институции и представители на Швейцарското посолство в София и на Правителството на Кантон Берн, Швейцария. Получихме много цветя и поздравителни адреси в подкрепа на резултатите, които сме постигнали. В чест на юбилея издадохме информационна брошура и юбилейни значки на Болкан Асист и за втори път връчихме Наградата на сдружението за принос в развитието на гражданското общество. С решение на Общото събрание, тази награда беше присъдена на репортерския екип на предаването „Господари на ефира”, които участваха в тържеството и излъчиха телевизионен репортаж. Първият носител на наградата, Отец Иван от Нови хан също беше поканен и присъствието му беше повод да съберем парична сума - дарение за Дома за сираци в Нови хан, в което се включиха и швейцарските ни партньори. Честването на 10-годишнината беше повод както за равносметка на постигнатото до сега, така и за допълнително популяризиране на сдружението и заздравяване на създадените връзки, партньорства и позиции.


ІІ. Сътрудничество с Правителството на Кантон Берн, Швейцария:

Изминалата година беше последна за сътрудничеството между Болкан Асист и Правителството на кантон Берн, Швейцария, осъществявано въз основа на подписаното четиригодишно споразумение за периода 2007 -2010 г. (което беше предшествано от още едно – за периода 2003 – 2006). В резултат на това споразумение Правителството на Кантон Берн оказваше финансова подкрепа на Болкан Асист за осъществяване на проектите „Референдум и гражданска инициатива” и „Регенерацията – шанс за устойчиво развитие”.


Ето накратко и резултатите, постигнати по двата проекта през 2010 г.:


  • Проект „Референдум и гражданска инициатива”:

Приоритетната ни задача през 2010 г. бе да стартираме широка обществена кампания за промени в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, приет от 40-то Народно събрание през май, 2009 г. За целта разработихме Проект за изменение и допълнение на закона и проведохме няколко срещи с народни представители от управляващото мнозинство. Тъй като тези срещи не дадоха желания резултат, решихме да приложим на практика един от новите инструменти за пряка демокрация, въведен в България със същия законНационалната Гражданска Инициатива. Преди старта на инициативата, разпространихме информация за медиите, публикувахме информационна брошура, подготвихме текст с конкретни искания и отпечатахме бланки за събиране на подписите. На 11.03.2010 г. организирахме събрание с участието на повече от 50 граждани от София и страната и учредихме Първата Национална гражданска инициатива за промени в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и в местното самоуправление. С помощта на партньорски неправителствени организации организирахме информационни срещи за гражданите и пунктове за събиране на подписи в София и в 10 от големите градове на страната. В резултат на всички тези усилия, в периода март – юни, 2010 г. успяхме да съберем 5 280 подписа съгласно регламентираните изисквания (с три имена, адреси и лични данни на хората) и на 10.06.2010 г. внесохме подписката в парламента. В периода юни – юли, 2010 г. членовете на УС и на Инициативния комитет се срещаха неколкократно с Председателя на Народното събрание във връзка с инициативата, а през септември, 2010 г. организирахме широка среща-дискусия по темата в Народното събрание с участието на народни представители, медии и НПО и под патронажа на Председателя на НС, г-жа Цачева. Независимо от всички тези усилия, до края на 2010 г. Народното събрание не разгледа в пленарна зала предложенията на инициативата и не обяви своето становище, с което наруши разпоредбите на закона, според които „органът, до който е внесена инициативата, трябва в тримесечен срок от внасянето да се произнесе и публично да обяви своето решение”.

Паралелно с изявите, свързани със законодателните промени и Националната гражданска инициатива, в рамките на проекта „Референдум и гражданска инициатива” осъществихме и други дейности през 2010 г.: през март организирахме учебно посещение в Швейцария с цел наблюдение на референдуми за членове и партньори на Болкан Асист; през август взехме участие в Световната конференция по пряка демокрация в Сан Франциско, Калифорния, където ни представляваше Атанас Славов- той представи както резултатите от нашите усилия за пряка демокрация, така и новоучредения Институт за пряка демокрация (учреден от Болкан Асист през юли, 2010 г. с подкрепата на Кантон Берн, Швейцария). В края на годината успяхме да публикуваме и новото издание на Болкан Асист „Овластяване на гражданите. Референдуми и инициативи” – практически наръчник за граждани. Книгата беше представена пред медиите и пред членовете на сдружението и се разпространява сред неправителствени организации и общини - публикувана е в 1000 екземпляра на хартия и в електронен формат на интернет страницата на сдружението.

Независимо, че проектът «Референдум и гражданска инициатива» формално приключи (поради изчерпване на финансирането от страна на Кантон Берн), сдружението продължава да работи по темата, която стана особено актуална с въвеждането на Европейската гражданска иницатива (ЕГИ) с Договора от Лисабон и регламентирането й през декември, 2010 г. от Европейския парламент. В партньорство с български и международни неправителствени организации и в сътрудничество с членове на Европейския парламент, Болкан Асист беше активен участник както в консултативния процес, организиран от Европейската комисия, така и в последващите етапи на обсъждане и представяне на ЕГИ на национално и международно ниво и продължава да работи в тази насока.


  • Проект „Регенерацията – шанс за устойчиво развитие на българските общини”:

Като последна година от изпълнението на проекта, 2010 г. беше изпълнена със събития и резултати. Работната група, която бяхме сформирали в края на 2009 г. с участието на архитекти, урбанисти, научни работници, представители на общини и министерства (МРРБ, МК, МОСВ), продължи да работи активно и проведе няколко работни срещи.

В резултат на общите усилия бяха разработени предложения и мотиви за нормативни и законодателни промени, насочени към по-успешното прилагане на принципите на регенерацията и устойчивото развитие в България – предложенията са адресирани преди всичко към Закона за регионално развитие, Закона за устройство на територията, Закона за общинската и държавна собственост и др. Освен това, във връзка с предстоящото разработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие в големите общини (което ще бъде финансирано по Оперативна програма „Регионално развитие”) проведохме проучване относно терените и обектите, подходящи за регенерация в тези общини. Резултатите от проучването и предложенията за нормативни и законодателни промени представихме на заключителна среща с партньорите по проекта през декември в МРРБ и връчихме на ръководството на министерството (Зам. министър Екатерина Захариева).

С цел популяризиране и стимулиране на положителния български опит в областта на регенерацията, през май, 2010 г. организирахме Национална конференция, на която представихме и обсъдихме около 15 успешни български проекти и споделихме съществуващи проблеми и идеи за тяхното решаване. В конференцията участваха повече от 70 представители на общини, министерства, строителни фирми и НПО, а така също и нашите швейцарски партньори и приятели (г-жа Регина Ешер от Швейцарско посолство и г-н Петер Риц – Главен архитект на Кантон Берн).

През август, 2010 г. организирахме учебно посещение в Швейцария с цел наблюдение на реализирани проекти в областта на регенерацията за някои от партньорите и участниците в проекта - представители на институции (МРРБ), на бизнеса („Булплан” ООД), на академични и студентски среди (УАСГ). Всички бяха изключително впечатлени и ентусиазирани от видяното и след завръщането си предложиха да се направи фотоизложба за представяне на най-интересните проекти. Изложбата (която представя около 60 проекта от Швейцария, България и Великобритания) беше подготвена с помощта на арх. Белин Моллов и беше представена на национална среща на общините през ноември, а на 15.12.2010 г. бе официално открита от Зам. министър Екатерина Захариева в МРРБ, където остана до края на годината. След Нова година представянето на изложбата продължи в Съюза на архитектите и в УАСГ.

Същевременно, работихме и за обогатяване на електронния каталог на българските и международни проекти в областта на регенерацията, който благодарение на Белин Моллов вече съдържа повече от 100 проекта, представени с текстове, снимки и пояснения – каталогът е публикуван на сайта на Болкан Асист на български и английски език. Без преувеличение можем да кажем, че изминалата 2010 година беше достоен и резултатен завършек на четиригодишните ни усилия по темата „Регенерация”, която беше съвсем нова и непозната за България, когато стартирахме проекта. Сега вече има не само положителни български примери, но благодарение на нашите усилия, има периодични публикации в специализираните медии, направен е актуален анализ на ситуацията, формулирани са предложения и препоръки за законодателни и нормативни промени и е събрана и систематизирана богата електронна база данни, която чрез сайта на Болкан Асист е на разположение на всички, които проявяват интерес.

ІІІ. Проекти, финансирани от други донори и програми:


  • Пряката демокрация в младежките дейности” – финансиран по програма „Младежта в действие”:

През изминалата година спечелихме нов проект по програма ”Младежта в действие”, който целеше популяризиране на инструментите на пряката демокрация сред младите хора. В проекта участваха 20 младежи и девойки от 5 страни – Българи, Румъния, Чехия, Италия и Турция. В продължение на една седмица те общуваха помежду си, обменяха опит и се обучаваха да прилагат различни форми на пряка демокрация и гражданско участие чрез интерактивни методи на обучение. Освен участието на високо квалифицирани експерти и обучители, обучението включваше и срещи с представители на централни и местни институции, ролеви игри, вечери на между - културното общуване, вечери на организациите – партньори и др. В края на обучението всички изразиха своята удовлетвореност и желание да участват в нови проекти на сдружение „Болкан Асист”, свързани с пряката демокрация и гражданското участие. По този повод вече сме разработили и представили нов проект пред програма „Младежта в действие”, но все още очакваме обратна връзка.


  • Популяризиране на кодекса на добрите практики за гражданско участие и на Европейската Гражданска Инициатива сред българските общини и НПО” – малки проекти, финансирани от Асоциацията на агенциите за местна демокрация към Съвета на Европа (АЛДА):

През второто полугодие на 2010 г. спечелихме два малко проекта от АЛДА, чиято основна цел бе да популяризираме Кодекса на добрите практики за гражданско участие, одобрен от Съвета на Европа и Европейската Гражданска Инициатива (ЕГИ) като нов инструмент за гражданско участие на европейско ниво.


В изпълнение на проекта за Кодекса на добрите практики публикувахме информационна брошура и организирахме практически обучения за членовете на РАО „Тракия” и РСО „Централна стара планина”. По време на обученията запознахме представителите на местните власти с основните европейски принципи и изисквания за включване на гражданите в местното самоуправление, а те от своя страна споделиха свои успешни практики и опит във взаимодействието с гражданите.
В изпълнение на проекта за ЕГИ проследихме процеса на обсъждане и регламентиране на инициативата от Европейския парламент, срещнахме се с българския евродепутат Мария Неделчева, която участваше в работата на Комисията по конституционни въпроси на ЕП във връзка с ЕГИ и я запознахме с позицията на българските НПО относно приложението на инициативата. В резултата на тази среща бяхме поканени да представим наше становище в Комисията по европейски въпроси и управление на евро фондовете при Народното събрание и участвахме в телевизионно предаване за ЕГИ и ролята на НПО с участието на Мария Неделчева и Моника Панайотова (Председател на Комисията по европейски въпроси в НС). Като продължение на започнатото през 2010 г., в началото на следващата година. (21.02.2011 г.) станахме съорганизатори на Бюрото на ЕП в София за провеждането на среща – дискусия между представители на българските и европейски НПО с членовете на ЕП (Мария Неделчева и Зита Гурмай) по въпросите на ЕГИ. Надяваме се през 2011 г. да спечелим нови проекти, свързани с Европейската Гражданска Инициатива и да продължим да работим по темата на национално и европейско ниво.
ІV. Платени дейности и услуги:
През 2010 г. продължихме да оказваме платени услуги – експертни, консултантски, логистични:

  • За нашите партньори и приятели от кантон Берн организирахме престоя и програмата на официалната делегация, която дойде в България във връзка с 10 – годишнината от основаването на Болкан Асист в периода 01. – 03.07.2010 г. Освен това, през юли организирахме едноседмична туристическа обиколка по поречието на река Дунав за колеги и приятели от Берн, които прекараха част от лятната си отпуска в България заедно със своите семейства и останаха много доволни.

  • Община Севлиево ни възложи да извършим междинна оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007 – 2013 г., като изготвим експертен доклад въз основа на анализ, анкетно проучване сред гражданите на общината и обществено обсъждане на резултатите от оценката. Тази услуга извършихме от името на „Болкан Асист – Диалог” ЕООД.

  • Министерството на регионалното развитие и благоустройството ни възложи анкетно проучване и анализ на изпълнението на 12-те принципа за добро управление на местно ниво сред общините, заявили интерес да участват в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, одобрена от Съвета на Европа през 2010 г и да кандидатстват за присъждане на Етикет за иновации и добро управление през 2011 г..


V. Организационен живот на сдружението:


  • По заявка на някои от редовните и колективни членове на Болкан Асист и с решение на миналото Общо събрание, проведено на 29.04.2010г., беше намален броят на редовните индивидуални и колективни членове за сметка на асоциираните членове. Към настоящия момент в организацията членуват общо 30 членове, от които 27 индивидуални и 3 колективни. Редовните членове са 20, асоциираните – 9, като имаме и един почетен член (Ромен Дарболе).
  • Динамични промени претърпя Изпълнителният екип на сдружението през 2010 г. Започнахме годината с нов Изпълнителен директор (Красимира Каменова), който беше назначен с решение на УС, след проведен конкурс в края на 2009 г. Повече от седем месеца инвестирахме време и ресурси в адаптацията и подготовката на новия изпълнителен директор, създавайки необходимите благоприятни условия за успешна и дългосрочна работа. Въпреки това, в началото на септември, 2010 г. Красимира Каменова ни информира, че се налага да напусне работа по лични и семейни причини, като изпрати писмо до всички членове на Болкан Асист. Това наложи функциите на изпълнителен директор отново да се поемат от Славея Христова, Зам. председател на УС, което тя правеше и през втората половина на 2009 г. Другите промени в изпълнителния екип бяха свързани с офис- мениджъра на сдружението: Дарина Борисова беше освободена и на нейно място, за радост на всички отново се завърна Надежда Граматикова. В края на 2010 и в началото на 2011 г. изпълнителният екип бе в състав: Славея Христова (Изп. директор), Владимира Цветкова (програмен координатор), Надежда Граматикова (офис мениджър), Славея Добрева и Стелияна Юнакова (програмни сътрудници) и Милена Попова (финансист). Всички членове на екипа дават най-доброто от себе си за успеха на организацията и за преодоляване на трудностите, пред които сме изправени, за което най-сърдечно им благодаря! За съжаление, тежката финансова ситуация на организацията през 2011 г. може да наложи още нежелателни промени в състава на изпълнителния екип, което ще стане ясно до края на месец юни.

  • През 2011 г. Управителният съвет продължи да оказва ценна помощ на екипа и на изпълнителния директор. Благодарности заслужават всички негови членове (Димитър Славчев, Ралица Негенцова, Галина Спасова, Теодор Куюмджиев), които винаги се отзоваваха на отправените към тях искания и задачи. През годината бяха проведени 3 заседания на УС и няколко неформални работни срещи, свързани с текущата работа, с провеждането на Националната Гражданска Инициатива и с подготовката на 10-годишния юбилей на организацията. Специални благодарности трябва да отправим към Митко Славчев, който направи възможно навременното отбелязване на 10-годишнината и организирането на тържеството по този повод!


В заключение можем да кажем, че изтеклата 2010 г. не беше „безоблачна” и лека, но завърши успешно, съгласно приетия от Общото събрание Работен план и бюджет за 2010 г. Успяхме да постигнем конкретните цели, които си бяхме поставили и да реализираме очакваните резултати.
Сериозни предизвикателства ни очакват през настоящата, 2011 г., но се надяваме, че с гъвкава стратегия и с общи усилия ще преодолеем последиците от икономическата и финансова криза и ще посрещнем 2012 година с нови постижения и резултати.
В настоящия момент е важно е да не прекъсваме дейността си и да продължим да работим по основните цели и приоритети на организацията, дори и в по-скромни обеми и мащаби – това от своя страна ще ни даде шанс и перспектива за по – големи възможности и проекти.
Да се пожелаем успех!
Славея Христова,

Зам. Председател на УС и Изпълнителен директор през 2009 г.

Сдружение „Болкан Асист”

21.04.2011 г., София

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница