Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)страница2/6
Дата22.07.2016
Размер0.6 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6

1Обща информация

Химимпорт АД е регистрирано като акционерно дружество от Софийски градски съд на 24.01.1990 г.


Основната дейност на Групата се състои в:

 • Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

 • Финансиране на дружества, в които дружеството участва;

 • Банкови услуги, финанси, застраховане и пенсионно осигуряване;

 • Секюритизация на недвижими имоти и вземания;

 • Добив на нефт и газ;

 • Изграждане на мощности в областта на нефтопреработвателната промишленост, производството на биогорива и производство на изделия от каучук;

 • Производство и търговия с петролни и химически продукти;

 • Производство на растителни масла, изкупуване, преработка и търговия със зърнени храни;

 • Авиационен транспорт и наземни дейности по обслужване и ремонт на самолети и самолетни двигатели;

 • Речен и морски транспорт и пристанищна инфраструктура;

 • Търговско представителство и посредничество;

 • Комисионна, спедиционна и складова дейност.

Междинният консолидиран финансов отчет към 31 Декември 2008 г. е одобрен и приет от Управителния съвет на 04 Март 2009 г.2Основа за изготвяне на консолидираните междинни финансови отчети

Този съкратен консолидиран междинен финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС, приложими за междинни финансови отчети (МСС 34 Междинни финансови отчети). Той не съдържа цялата информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни консолидирани финансови отчети, и следва да се чете заедно с годишните консолидирани финансови отчети на Групата към 31 декември 2007 г.


Консолидираните междинни финансови отчети са изготвени в лева, това е и функционалната валута на Групата.

3Счетоводна политика и промени през периода

С изключение на описаното по-долу, приложените счетоводни политики съответстват на тези, оповестени в годишните финансови отчети към 31 декември 2007 г.


Данъците върху дохода за междинния период са признати като е използвана данъчната ставка, която се очаква да бъде приложима към края на годината.
Следните нови изменения на стандарти са задължителни за първи път от 1 юли 2008 г.:


 • Изменения в МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, публикувани през октомври 2008 г. Поради изключителните сътресения на световните финансови пазари през третото тримесечие на 2008 г. СМСС позволява на дружествата да прекласифицират финансови активи съгласно измененията ретроспективно от 1 юли 2008 г. Ръководството на Групата анализира счетоводното третиране на финансовите инструменти във връзка с измененията.

Следните нови стандарти, изменения на стандарти и разяснения са задължителни за първи път за финансовата година, започваща на 1 януари 2008 г., и към момента се отнасят до дейността на Групата: • КРМСФО 12 „Концесионни договори за предоставяне на услуги”.

Следните нови стандарти, изменения на стандарти и разяснения са задължителни за първи път за финансовата година, започваща на 1 януари 2008 г., но към момента не се отнасят до дейността на Групата: • КРМСФО 11 „МСФО 2 Група и транзакции със собствени акции”;

 • КРМСФО 14 „МСС 19 Ограничение на активите на планове с дефинирани доходи, изисквания за минимални фондове и тяхното взаимодействие”.

Следните нови стандарти, изменения на стандарти, и разяснения са приети, но не са задължителни за прилагане за периоди, започващи на 1 януари 2008 г., и не са прилагани от Групата от по-ранна дата.
 • МСФО 8 „Оперативни сегменти”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. МСФО 8 заменя МСС 14 „Отчитане по сегменти” и изисква „мениджърски подход”, според който информацията за сегментите е представена на същата база, която се използва за целите на вътрешното отчитане. Очакваният ефект върху финансовите отчети все още се анализира от ръководството на Групата.

 • МСС 23 (изменен) „Разходи по заеми”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Това изменение не е приложимо за Групата, тъй като към момента разходите по заеми не отговарят на критериите, които трябва да се спазват при признаване на лихвените разходи като компонент на себестойността на построени от Групата активи от имоти, машини, съоръжения и оборудване.

 • МСФО 2 (изменен) „Плащане на базата на акции”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Ръководството на Групата няма и не предвижда изплащането на възнаграждения под формата на акции или опции за придобиване на акции.

 • МСФО 3 (изменен) „Бизнес комбинации” и произтичащите изменения на МСС 27 „Консолидирани и индивидуални финансови отчети”, МСС 28 „Инвестиции в асоциирани предприятия”, и МСС 31 „Дялове в съвместни предприятия”, в сила за бизнес комбинации, за които датата на закупуване е на или след започването на първия отчетен период, започващ на или след 1 юли 2009 г., без да се прилага с обратна сила за предходни периоди. Ръководството преценява въздействието върху Групата на новите изисквания относно счетоводното отчитане на придобивания, консолидация и отчитане на асоциирани предприятия върху финансовите отчети на Групата. Групата притежава асоциирани предприятия.

 • МСС 1 (изменен) „Представяне на финансови отчети”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Ръководството е в процес на разработване на финансови отчети съгласно променените изисквания за оповестяване в този стандарт.

 • МСС 32 (изменен) „Финансови инструменти: оповестяване и представяне” и съответните изменения на МСС 1 „Представяне на финансови отчети”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Тези промени не са приложими за Групата, тъй като то няма инструменти с право на връщане.

 • КРМСФО 13 „Програми за лоялни клиенти”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2008 г. Групата не прилага програми за лоялност на клиентите.

 • КРМСФО 15 Споразумения за строителство на недвижими имоти, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г.

 • КРМСФО 16 Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна операция, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 октомври 2008 г. Групата не прилага хеджиране на инвестиции в чуждестранни операции.
Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница