Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница2/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

1Обща информация

Химимпорт АД е регистрирано като акционерно дружество от Софийски градски съд на 24 януари 1990 г.


Седалището и адресът на управление на Дружеството е ул.”Стефан Караджа” 2, София, България.
Основната дейност на Групата се състои в:

  • Производство – добив и преработка на нефт и нефтени продукти; на растителни масла;

  • Търговия – с химически продукти, горива, растителни масла, зърнени храни и др.;

  • Транспорт – Превоз на пътници и товари с въздушен транспорт; превоз на товари с речен транспорт; Транспорти услуги и спедиторска дейност;

  • Банкови услуги и дейности;

  • Дейности по застраховане и презастраховане;

  • Пенсионно осигуряване и услуги;

  • Маркетинг и реклама.

Дружеството се управлява чрез двустепенна система на управление, включваща Надзорен съвет и Управителен съвет.


Към 31 декември 2006 г. членовете на Надзорния съвет са:
Членовете на Надзорния съвет са:
Никола Дамянов

Химимпорт Инвест АД

ЦКБ Груп АМ ЕАД
Членовете на Управителния съвет са:

Никола Пеев Мишев

Цветан Цанков Ботев

Александър Димитров Керезов

Марин Великов Митев

Иво Каменов Георгиев


Дружеството-майка се представлява от изпълнителните директори Иво Каменов и Марин Митев, заедно и поотделно.
Консолидираният финансов отчет към 31 декември 2006 г. (както и сравнителната информация към 31.12.2005 г.) е одобрен и приет от Управителния съвет на 29 юни 2007 г.
Към 31 декември 2006 г. в Групата са заети 3 745 служителя (31 декември 2005 – 2 686 служителя).

2Основа за изготвяне на консолидираните финансови отчети


Консолидираните финансови отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), приети от ЕС.
Финансовият отчет е консолидиран отчет на дружеството, дружеството е публикувало и самостоятелен отчет на 30 март 2007 г.

3Промени в счетоводната политика

(а) Промени в МСФО в сила от 2006 г.


- Промененият МСС 19 Доходи на наети лица е задължителен за прилагане в отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2006 г. Дружеството няма намерение да променя счетоводната политика, приета по отношение на плановете на множество работодатели и не участва в такива договори. Прилагането на промените в този стандарт влияе само на формата и обхвата на оповестяванията, представени в тези отчети.

- МСС 39, промяна по отношение на справедливата стойност.


(б) Стандарти, които дружеството не прилага от по-ранна дата
Дружеството не прилага от по-ранна дата МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестявания и съответната промяна в МСС 1 Представяне на финансови отчети.
(в) Стандарти, промени и разяснения в сила от 2006 г., които не са приложими за дружеството
Следните промени в стандарти и разяснения са задължителни за финансовите периоди, започващи на или след 1 януари 2006 г., но не касаят дейността на дружеството:

МСС 21, промяна по отношение на Нетни инвестиции в чуждестранни операции;

МСС 39, промяна по отношение на счетоводното третиране на хеджиращи инструменти с парични потоци на прогнозни вътрешногрупови транзакции;

МСС 39, промяна по отношение на договорите за финансови гаранции;

МСФО 1, промяна по отношение на първоначално прилагане на МСФО и МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси;

МСФО 6, Проучване и оценка на минерални ресурси;

КРМСФО 4, Определяне доколко споразумение съдържа лизинг;

КРМСФО 5, Права за лихви, възникващи от фондовете за демонтиране, възстановяване и рехабилитация на околната среда;

КРМСФО 6, Задължения, възникващи от участие на специфични пазари – изхабено електрическо и електронно оборудване.

4Счетоводна политика

4.1Общи положения


Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на тези консолидирани финансови отчети, са представени по-долу.
Консолидиран финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви. Базите за оценката са оповестени подробно в счетоводната политика към финансовия отчет.
Следва да се отбележи, че при изготвянето на представените консолидарни финансови отчети са използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки че тези оценки са базирани на най-пълното познаването на текущите събития и действия от страна на ръководството, реалните резултати могат да бъдат различни от направените оценки и допускания.

4.2Консолидация и инвестиции в асоциирани предприятия


Дъщерни предприятия са всички предприятия, които се намират под контрола на Групата, която има властта да ръководи финансовата и оперативната политика на едно предприятие. Химимпорт АД получава и упражнява своя контрол чрез правото си на глас. Консолидирани финансови отчети на Химимпорт АД включват финансовите отчети на предприятието-майка и тези на дружествата под контрола на Групата чрез пълна консолидация.


В допълнение, при отчитането на придобитите дъщерни предприятия се прилага методът на покупката. Това включва преоценка по справедлива цена на всички разграничими активи и пасиви, условни активи на дъщерното предприятие, към датата на придобиване, независимо дали са били записани във финансовите отчети на дъщерното предприятие преди придобиването му. При първоначално признаване, активите и пасивите на дъщерното предприятие се включват в консолидирания баланс по техните преоценени стойности, които също биват използвани като база за последваща оценка в съответствие със счетоводната политика на Дружеството. Репутацията представлява превишението на стойността на придобиване над справедливата стойност на придобитите разграничими активи и пасиви над дела на Групата в нетните разграничими активи на придобитото дъщерно предприятие към датата на придобиване.
Асоциирани са тези предприятия, върху които Химимпорт АД е в състояние да оказва значително влияние, но които не са дъщерни предприятия нито съвместно контролирани дружества. Инвестициите в асоциирани дружества се отразяват първоначално по себестойност, а при последващото им отчитане се отразяват по метода на собствения капитал.
Придобитите инвестиции в асоциирани предприятия също са обект на счетоводния метод на покупка. Репутация или корекции във връзка със справедливата стойност на дела на инвеститора в асоциираното предприятие, се отразяват в стойността на инвестицията.
Всички последващи промени в размера на участието на Химимпорт АД в капитала на асоциираното предприятие се отразяват в балансовата стойност на инвестицията Промени, дължащи се на нетния резултат, генериран от асоциираното дружество, се отразяват в Консолидирания отчет за доходите на Дружеството собственик на инвестицията на реда “Печалба/(загуба) от дъщерни и асоциирани предприятия по метода на собствения капитал”. По този начин финансовият резултат на асоциираното предприятия има влияние върху финансовия резултат на Групата. Тези промени могат да включват последваща амортизация или обезценка на справедливата стойност на активи и пасиви. Промени, които са били директно отразени в капитала на асоциираното предприятие, например в резултат на отчитането на финансови инструменти, се отразяват в консолидирания капитал на Групата. Всички промени в капитала на асоциираното предприятие, които не генерират приходи, например разпределянето на дивидент или други сделки с акционерите на асоциираното дружество, се начисляват срещу получените или предоставените постъпления. Тези сделки не променят капитала или нетния финансов резултат на Групата за периода. В случаите, в които делът на Групата в генерираните загуби на асоциираното предприятие е равен или надвишава размера на инвестицията, Групата не признава своя дял в по-нататъшните загуби на асоциираното предприятие. Отчитат се допълнителни загуби само дотолкова, доколкото инвеститорът има поети задължения или е извършил плащания от името на асоциираното предприятие.
Нереализирани приходи от сделки между Групата и нейните асоциирани предприятия се елиминират само дотолкова, доколкото Групата има участие в асоциираните дружества. Нереализираните загуби също се елиминират, освен ако сделката не доказва обезценка на актива участващ в нея. Счетоводните политики на отделните асоциирани дружества са променени, така че да са съгласувани с тази на Групата.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница