Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница4/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

4.8Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Имотите, машините, съоръженията и оборудването се оценяват първоначално по себестойност, включваща цената на придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно състояние.


Последващото оценяване се извършва въз основа на препоръчителния подход, т.е. цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в отчета за доходите за съответния период.
Последващи разходи свързани с определени имоти, машини, съоръжения и оборудване, които вече са признати в консолидираните финансови отчети, се прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно Групата да има икономически ползи, надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход за периода, в който са направени.
Дълготрайните материални активи придобити при условията на финансов лизинг, се амортизират на база на очаквания полезен срок на годност, определен посредством сравнение с подобни активи или на база стойността на лизинговия договор, ако неговият срок е по-кратък.
Полезният живот на отделните групи активи е оценен, както следва::

 • Сгради 25 години

 • Mашини 5 години

 • Съоръжения от 4 до 25 години

 • Транспортни средства от 4 до 10 години

 • Кораби 30 години

 • Стопански инвентар 6.7 години

 • Други 6.7 години

Избраният праг на същественост за материалните дълготрайни активи на Групата е в размер на 500 лв.4.9Отчитане на лизинговите договориПри лизингополучателя

В съответствие с изискванията на МСС 17 (рев 2005), правата за разпореждане с актива се прехвърлят от лизингодателя върху лизингополучателя в случаите, в които лизингополучателят понася съществените рискове и възнаграждения от собствеността на наетия актив.


Активът се завежда в баланса на лизингополучателя по по-ниската от двете стойности – справедливата стойност на наетия актив и настоящата стойност на минималните лизингови плащания. В баланса се отразява и съответното задължение по финансов лизинг, независимо от това дали част от лизинговите плащания се дължат авансово при сключване на договора за финансов лизинг.
Впоследствие лизинговите плащания се разпределят между финансов разход и намаление на неплатеното задължение по финансов лизинг.
Активите, придобити при условията на финансов лизинг, се амортизират в съответствие с изискванията на МСС 16 или МСС 38.
Всички останали лизингови договори се считат за оперативни лизингови договори. Оперативните лизингови плащания се признават като разходи по линейния метод. Разходи, свързани с поддръжка и застраховки, се отразяват като разходи в Отчет за доходите към момента на възникването им.

При лизингодателя
Активи по договори за оперативен лизинг са представени в баланса в съответствие с техния вид.
Доходи от оперативен лизинг се признават като приход по линейния метод върху срока на лизинговия договор. Разходи, включително амортизация, възникнали по получаването на прихода се признават като разход. Приходи от лизинг (с изключение на постъпления от предоставени услуги, като застраховане и поддръжка) се признават по линейния метод върху срока на лизинговия договор, дори ако постъпленията не се отчитат на такава база.
Първоначалните преки разходи, възникнали за лизингодателя в процеса на преговори и уреждане на договор за оперативен договор се прибавят към балансовата стойност на отдадения актив и се признават като разход върху срока на лизинговия договор на същата основа, както и прихода.
Активите, отдадени по оперативни лизингови договори, се отразяват в баланса и се амортизират в съответствие с амортизационната политика, възприета по отношение на подобни активи и реда определен от МСС 16 и МСС 38.
Активите, отдадени при условията на финансови лизингови договори, се отразяват в баланса като вземане, равно на нетната инвестиция в лизинговия договор. Доходът от продажба на активите се включва в Отчета за доходите за съответния период. Признаването на финансовия приход се основава на модел, отразяващ постоянен периодичен процент на възвращаемост върху остатъчната нетна инвестиция.

4.10Oбезценка на активите на Дружеството

Балансовата стойност на активите на Групата се преразглежда към датата на изготвяне на баланса с цел да се определи дали има индикации, че стойността на даден актив е обезценена.


За целите на определяне на обезценката, активите са групирани на най-малката разграничима група активи, за които могат да бъдат разграничени парични потоци – единица, генерираща парични потоци. В резултат на това някои от активите са преглеждани за наличие на обезценка на индивидуална база, а други на база единица, генерираща парични потоци
Индивидуалните активи или единиците, генериращи парични потоци, които включват репутацията, се преглеждат за наличие на индикации за обезценка на стойността им веднъж годишно към датата на изготвяне на баланса, както и тогава когато събития или промяна в обстоятелства показват, че преносната стойност на активите може да не бъде възстановена.
Загубите за обезценка за единици, генериращи парични потоци, към които е разпределена стойност на репутацията се разпределят в намаление на балансовата сума на активите от тази единица в следния ред: първо върху положителната репутация, отнасяща се за единицата и след това върху останалите активи, пропорционално на балансовата им стойност. С изключение на репутацията за всички останали активи на Дружеството към всяка дата на отчета ръководството преценява дали съществуват индикации, че загубата от обезценка, призната в предходни години, може вече да не съществува или да е намалена.

4.11Инвестиционни имоти

Инвестиционни имоти представляват земя и сгради, които се държат по-скоро за получаване на приходи от наем или за увеличение на капитала или и за двете, отколкото за: • използване при производствена дейност или административни цели

 • продажба в рамките на обичайната икономическа дейност.

Инвестиционните имоти се признават като актив във консолидираните финансови отчети на Групата само при условие, че са изпълнени следните две изисквания: • вероятно е Групата да получи бъдещи икономически изгоди от инвестиционните имоти

 • стойността на инвестиционните имоти може надеждно да бъде оценена.

Инвестиционните имоти се оценяват първоначално по себестойност, включваща покупната цена и всякакви разходи, които са пряко свързани с инвестиционния имот – например хонорари за правни услуги, данъци по прехвърляне на имота и други разходи по сделката.


След първоначалното им признаване инвестиционните имоти се отчитат като се използва моделът на себестойността в съответствие с МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване. В този случай инвестиционните имоти се отчитат по тяхната себестойност, намалена с всички натрупани амортизации и загуби от обезценка.
Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен срок на годност на отделните активи, както следва:


 • Сгради 25 години

Последващите разходи, свързани с инвестиционни имоти се прибавят към балансовата стойност на имотите, когато е вероятно Групата да получи бъдещи икономически изгоди, надвишаващи първоначално оценената стойност на съществуващите инвестиционни имоти. Всички други последващи разходи се признават за разход в периода, в който са възникнали.


Инвестиционните имоти се отписват при продажбата им или при трайното им изваждане от употреба, в случай че не се очакват никакви икономически изгоди от тяхната продажба. Печалбите или загубите, възникващи от изваждането им от употреба или продажбата им, се признават в Отчета за доходите и се определят като разлика между нетните постъпления от продажбата и балансовата стойност на актива.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница