Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница7/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   43

4.23Застрахователни операции

Към датата на изготвяне на годишния финансов отчет застрахователното дружеството на Групата прилага МСФО 4 – Застрахователни договори. Този стандарт дефинира изисквания за оповестяването на счетоводната политика и представяне на сравнителна информация по отношение на застрахователните активи и пасиви, както и приходите и разходите свързани със застрахователната дейност. Счетоводната политика на Дружеството е съобразена със спецификата на предлаганите застрахователни услуги и съответните нормативни изисквания.4.24Застрахователни договори


Застрахователни договори са тези ангажименти, които към датата на тяхното действие прехвърлят съществени застрахователни рискове върху Дружеството. Приема се, че съществен застрахователен риск съществува тогава, когато има реална възможност Дружеството да изплати обезщетение в полза на застрахованото лице и/или трета страна по настъпили застрахователни събития, в размер надхвърлящ 10% от сумата, която би била изплатена ако такова събитие не настъпи.
След първоначално признаване на застрахователните договори те продължават да се представят като такива за периода на тяхното действие, независимо че е възможно съществено намаляване на застрахователния риск за периода.

4.25Презастрахователни договори


Дружеството отстъпва част от застрахователния риск, който носи по сключени застрахователни договори с презастрахователи. Очакваните ползи на Дружеството от презастрахователните договори по отношение на предстоящи плащания се признават като активи в баланса в момента на тяхното възникване.
Дружеството периодично извършва преглед за обезценка на вземанията от презастрахователи. Ако са налице обстоятелства за такива обезцени, презастрахователните вземания се намаляват до размера на сумата, която се очаква да бъде събрана. Разликата се посочва като изменение в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания в техническия отчет за застрахователната дейност.
Дружеството извършва и активно презастраховане. Премиите и обезщетенията по активно презастраховане се отчитат заедно със записаните застрахователни премии и изплатените брутни обезщетения по преки застрахователни операции.

4.26Застрахователни резерви


Застрахователните резерви се създават от застрахователя за покриване на настоящи и бъдещи задължения към застрахованите въз основа на застрахователните договори, и не са елемент на собствения капитал. Застрахователните резерви се изчисляват от актюера на Дружеството чрез актюерски методи, които са съвкупност от математически и статистически методи и правила. Застрахователните резерви се посочват в баланса на Дружеството в брутен размер, намалени с частта на презастрахователя. Когато застраховането се извършва в чуждестранна валута, в същата валута се създават и резервите за него. Застрахователните резерви, заделени през предходния отчетен период, се посочват като приход от освободени резерви през текущия отчетен период, а заделените в края на периода - като разход за заделени резерви в Отчета за доходите. Застрахователните резерви, отнасящи се за частта на презастрахователя, заделени през предходния отчетен период, се посочват като разход от освободени резерви през текущия отчетен период, а заделените в края на периода - като приход от заделени резерви в Отчета за доходите.
Дружеството следва да инвестира застрахователните си резерви, намалени с частта на презастрахователя (нетен размер на застрахователните резерви) в активи и при процентни съотношения, регламентирани в Кодекса за застраховането.

4.27Адекватност на резервите

Периодично актюерът на Дружеството прави оценка дали общо формираните резерви, намалени с отсрочените аквизационни разходи са достатъчни за да покрият евентуални бъдещи плащания. Съгласно изискванията на регулаторните органи сумата на така формираните резерви трябва да бъде обезпечена напълно с инвестиции във високоликвидни активи (в процентни съотношения, регламентирани в съответните нормативни актове).


При оценката за адекватност на резервите се взимат под внимание паричните потоци, насочени за плащане на обезщетения, парични потоци, генерирани от събрани премии, изплатени комисионни.

4.28Политика на Групата за предоставяне на кредити на свързани лица в хода на банковата й дейност, извършвана от Централна кооперативна банка АД

Централна кооперативна банка АД може да предоставя само с единодушно решение на нейния колективен управителен орган и одобрение на ръководителя на специализираната служба за вътрешен контрол кредити на:

a) администратори на Централна кооперативна банка АД;

б) съпрузи и роднини по права линия до трета степен, включително на лицата по т. а);

в) акционери, притежаващи акции, които им осигуряват повече от 5 на сто от общия брой на гласовете в общото събрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД;

г) акционер, чийто представител е член на управителен или надзорен орган на Централна кооперативна банка АД;

д) юридически лица, в управлението на които участват лица по т. а), б), в) и г);

е) търговски дружества, в които Централна кооперативна банка АД или лице по т. а), б), в) и г) участва в управлението или има квалифицирано дялово участие;

ж) лица, упражняващи надзор върху банковата дейност;

з) ръководителя на специализираната служба за вътрешен контрол на Централна кооперативна банка АД.


В тези случаи с решението за отпускане на кредита се определят и условията за погасяване и размерът на лихвата.
Изключение от гореизложеното е налице, когато:

- размерът на предоставения кредит на лицата по т. а), б), ж) и з) не надхвърля годишното им възнаграждение;

- размерът на предоставения кредит на лицата по т. в) , г) , д) и е) е по-малък от 1% от внесения капитал на Централна кооперативна банка АД..
Централна кооперативна банка АД не може да предоставя облагодетелстващи условия по кредитите на изброените по-горе лица, изразяващи се във:

- сключване на сделка, която поради своето естество, цел, характеристика или риск не би могла да бъде сключена от Централна кооперативна банка АД с клиенти извън горепосочените лицата;

- събиране на лихви, такси или други парични задължения или приемане на обезпечения, които са по-ниски от тези, изисквани от други клиенти.
Размерът на необезпечен кредит, предоставен от Централна кооперативна банка АД на неин служител, не може да надхвърля 24 пъти брутната му месечна заплата.

Общият размер на предоставените кредити спрямо собствения капитал на Централна кооперативна банка АД не може да нахвърля 10 на сто за изброените по-горе лица и 3 на сто - за необезпечени кредити, предоставени от Централна кооперативна банка АД на нейни служители.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница