Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница43/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

43.2Валутен риск


Голяма част от заемите получени от Групата са в евро, което намалява валутния риск. Що се отнася до заемите в щатски долари валутните курсове през последната година са били в полза на Групата.
Следната таблица обобщава представянето на риска от промяна на валутните курсове към 31 декември 2006г. В таблицата са включени активите и задълженията на Групата по балансова стойност в хил.лв., разпределени по видове валута:

Лева

Евро

Щатски долари

Други

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.Активи
Дълготрайни активи
Имоти, машини, съоръжения и оборудване

201 454

-

-

-

201 454

Инвестиционни имоти

10 545

-

-

-

10 545

Репутация

11 403

-

-

-

11 403

Нематериални активи

6 910

-

-

-

6 910

Инвестиции в асоциирани предприятия

26 445

-

-

-

26 445

Дългосрочни финансови активи

302 497

138 855

37 833

-

479 185

Дългосрочни вземания от свързани лица

94

-

-

-

94

Активи по отсрочени данъци

412

-

-

-

412
559 760

138 855

37 833

-

736 448Краткотрайни активи
Материални запаси

27 061

-

-

-

27 061

Краткосрочни финансови активи

229 884

113 608

15 469

-

358 961

Вземания от свързани предприятия

6 210

-

-

-

6 210

Търговски вземания

58 597

15 435

-

-

74 032

Други вземания

47 760

1 007

13 223

220

62 210

Парични средства

123 429

163 643

77 215

2 261

366 548

 

492 941

293 693

105 907

2 481

895 022Общо активи

1 052 701

432 548

143 740

2 481

1 631 470


Лева

Евро

Щатски долари

Други

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.Пасиви
Дългосрочни пасиви
Задължения към осигурени лица

40 061

-

-

-

40 061

Дългосрочни финансови задължения

196 465

106 811

33 753

638

337 667

Дългосрочни задължения към свързани лица

-

-

7760

-

7 760

Други дългосрочни задължения

1 024

-

-

-

1 024

Отсрочени данъчни пасиви

1 349

-

-

 -

1 349
238 899

106 811

41 513

638

387 861

Краткосрочни пасиви
Краткосрочни финансови задължения

427 568

268 957

73 447

1597

771 569

Задължения към свързани предприятия

1 037

-

-

-

1 037

Търговски и други задължения

75 480

879

4 880

538

81 777

 

504 085

269 836

78 327

2 135

854 383

Общо пасиви

742 984

376 647

119 840

2 773

1 242 244Нетна позиция

309 717

55 901

23 900

(292)

389 22643.3Кредитен риск


Кредитният риск представлява вероятността от загуба поради невъзможност на контрагента да посрещне задълженията си в срок.
Максималният кредитен риск, свързан с финансови активи, е до размера на преносната им стойност отразена в баланса на Дружеството. В тази връзка той е отразен само в случаите, в които максималният размер на потенциалната загуба, значително се различава от преносната стойност, отразена в баланса.
Групата структурира кредитния риск като определя лимити за кредитния риск като максимална експозиция към един длъжник, към група свързани лица, по географски райони и съответни бизнес сектори. За намаляване на кредитния риск съгласно приетите Вътрешни кредитни правила се изискват съответни обезпечения и гаранции.

43.4Пазарен риск

Пазарен риск възниква по открити позиции в лихвени, валутни и капиталови продукти, всички които са чувствителни към общи и специфични пазарни движения. Пазарната експозиция се управлява от Групата в съответствие с рисковите ограничения, определени от Ръководството.
    1. Застрахователен риск

Политиката използвана от Дружеството за управление на застрахователния риск е изцяло съобразена със спецификата на застрахователните услуги и съответните нормативни изисквания към тях. Актюерите на дружеството разработват политика за управление на застрахователния риск и следят за неговото развитие.1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница