Отчет за доходите 4 Отчет за паричните потоци (пряк метод)страница2/8
Дата22.07.2016
Размер0.55 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

Обща информация

“Бианор” АД (Дружеството) е акционерно дружество, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 8453/1998г.


„Бианор” АД се формира като тип холдингово дружество в областта на информационните технологии и други видове инвестиционни проекти. В него е концентрирана административната и финансовата дейност, изготвяне на стратегията за развитие на дружествата (Групата), в които „Бианор” АД има инвестиции и вземането на инвестиционните решения.
Седалището и адреса на управлението на Дружеството е: България, гр. София, ул. “Черковна” № 78.
Дружеството има едностепенна форма на управление – Съвет на директорите.
Съветът на директорите на Дружеството е в състав: Николай Рашев, Костадин Йорданов, Сия Йорданова, Надежда-Еди Георгиева, Стефан Лилов и Станислава Дочева. Последните двама са подписали уведомление, съгл. чл. 116а, ал. 3 от ЗППЦК и не изпълняват функциите си като членове на Съвета на директорите.
Изпълнителни директори на Дружеството са Костадин Стоянов Йорданов и Николай Георгиев Рашев /заедно и поотделно/.
Консолидирания финансов отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите на 11 април 2008г.


  1. Счетоводна политика
    1. База за изготвяне на финансовите отчети

Настоящият консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), както са одобрени от Европейския съюз и МСФО издадени от Комитета по международни счетоводни стандарти (КМСС). Всички МСФО издадени от КМСС и влезли в сила към момента на изготвяне на финансовите отчети са одобрени и от Европейския съюз чрез процедурата установена от Европейската комисия с изключение на Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване. След препоръките на комитета по счетоводно регулиране, Комисията прие Правило 2086/2004 и 1864/2005 изискващи прилагането на МСС 39, с изключение на определени третирания на хеджиране на портфолио на депозити.


Тъй като изискванията за хеджиране на портфолио, които не присъстват в одобрената от Европейския съюз версия на МСС 39 не оказват влияние върху Групата, настоящите финансови отчети са изготвени в съответствие с изискванията едновременно на Международните стандарти за финансови отчети, както са одобрени от Европейския съюз и МСФО издадени от Комитета по международни счетоводни стандарти.
Прилагането на посочените по-долу променени стандарти е задължително за Групата за счетоводните периоди, започващи на и след 1 януари 2006 г.
МСС 19 (промяна), Доходи на наетите лица. Промяната включва възможността за избор на алтернативен метод за признаване на актюерски загуби и печалби. Тази промяна би довела до допълнителни изисквания за оповестяване за планове за доходи на персонала, в случай, че липсва достатъчно информация за прилагането на счетоводното третиране на дефинираните планове за доходи на персонала.

Групата не смята да прави промени в счетоводната си политика относно прилагането на МСС 19 Доходи на персонала. Промяната не е приложима за Групата тъй като Групата няма и не участва в програми за дефиниране на доходи за персонала за признаване на актюерски загуби и печалби. Прилагането на промените в този стандарт влияе само на формата и обхвата на оповестяванията, представени в тези отчети.


МСС 39 (промяна) Отчитане на хеджиране на парични потоци на база на очаквани групови сделки. Промяната не е приложима за Групата тъй като няма групови сделки, които биха могли да бъдат класифицирани като хеджиране във финансовите отчети към 31 декември 2007 г.
МСС 39 (промяна) Възможност за отчитане по справедлива стойност. Промяната касае промени в дефинирането на финансови инструменти като финансови активи и пасиви, оценявани по справедлива стойност, промяната в която се отчита в отчета за доходите и въвежда ограничения във възможността Групата да признава активи и пасиви в тази категория. Промяната не е приложима за Групата, тъй като Групата е избрала да не дефинира по избор финансови инструменти като финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност, промяната в която се отчита в отчета за доходите.
МСС 39 и МСФО 4 (промяна) Договори за финансови гаранции. Промяната изисква дадени финансови гаранции, други от тези, които Групата предварително е оценила, че са застрахователни договори, да бъдат първоначално признавани по тяхната справедлива стойност и в последствие отчитани по по-високата стойност от (1) не амортизираната стойност на съпътстващите получени и отсрочени такси и (2) разходите, които биха били необходими да се покрият задълженията към датата на изготвяне на финансовите отчети. Тези промени не са приложими за Групата, тъй като касаят дейности извън нейния предмет на дейност.
МСС 21 (промяна) – Нетни инвестиции в дейност в чужбина. Промяната регламентира загубите и печалбите от преоценката на чуждестранна валута по предоставени заеми между свързани предприятия да бъдат посочвани в консолидирания собствен капитал дори ако заемите не са деноминирани във функционалната валута на заемателя или заемодателя. Към настоящия момент тези промени не са приложими за Групата.
КРМСФО Тълкувание 4, Определяне дали даден договор съдържа елементи на лизинг (ефективен от 1 януари 2006 г.). Тълкуванието изисква определянето дали договорно отношение съдържа елементи на лизинг да бъде на база на съдържанието на отношението, а не на неговата правна форма. Тези промени оказват влияние върху финансовите отчети на Групата по отношение на сключените договори за лизинг на компютърна техника и автомобили.
КРМСФО Тълкувание 5, Права върху доходи от преустановяване на задължение за реставрация и от фондове за рехабилитация на околната среда (ефективен от 1 януари 2006 г.). Тези промени не са приложими за Групата, тъй като касаят дейности извън неговия предмет на дейност.
КРМСФО Тълкувание 6, Задължения възникващи от участие на специфични пазари – отпадъци свързани с електрическо и електронно оборудване. Тези промени не са приложими за Групата, тъй като касаят дейности извън нейния предмет на дейност.
Стандарти, тълкувания и промени на публикувани стандарти, които не са влезли в сила и не са по-рано приложени от Групата:
Прилагането на някои публикувани стандарти, промени и тълкувания на съществуващи стандарти е задължително за Групата по отношение на счетоводни периоди, започващи след 1 януари 2006 г. или по-късни периоди, но Групата не е възприела ранното им прилагане. Такива стандарти са:
МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване и допълнителна промяна в МСС 1 Представяне на финансови отчети – Оповестявания, свързани с капитала (ефективен от 1 януари 2007 г.). МСФО 7 въвежда нови изисквания за оповестяване на информация, свързана с представянето на финансовите инструменти. Стандартът изисква оповестяване на качествена и количествена информация за възможните рискове, възникващи от финансовите инструменти, включително определени минимални оповестявания относно кредитен риск, ликвиден риск, пазарен риск както и анализ на чувствителността към пазарния риск. МСФО 7 заменя МСС 30 Оповестяване във финансовите отчети на банки и подобни финансови институции, както и изискванията за оповестяване в МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне. Новият стандарт е приложим за всички предприятия, които изготвят финансови отчети съгласно МСФО. Изменението на МСС 1 въвежда оповестяване на Собствения капитал на дружеството и начините, по които той е управляван. Групата е в процес на оценка на ефекта от бъдещото прилагане на новият МСФО 7 и промяната към МСС 1 Представяне на финансови отчети.
МСФО 8 Оперативни сегменти (в сила от 1 януари 2009 г.). Този стандарт заменя МСС 14 Отчитане по сектори. Понастоящем Дружеството преценява ефекта от този стандарт върху финансовите отчети. МСФО 8 все още не е одобрен от Европейския съюз.
КРМСФО Тълкувание 7, Приложение на метода за преизчисление на сравнителната информация (ефективен за периоди започващи на и след от 1 март 2006 г., т.е. от 1 януари 2007 г.). Тълкуванието дава пояснение върху прилагането на МСС 29 за отчетния период, в който условията на хиперинфлация се установяват за първи път. Тълкуванието изисква МСС 29 да се прилага първоначално по начин отразяващ все едно икономиката е била винаги в състояние на хиперинфлация. Дадени са и допълнителни изяснения за начина на изчисление на отсрочените данъци в първоначалния счетоводен баланс, преизчислен за да отрази хиперинфлацията според изискванията на МСС 29. Това ново тълкувание не се очаква да окаже влияние върху финансовите отчети на Групата.
КРМСФО Тълкувание 8, Обхват на МСФО 2 (ефективен за периоди започващи на и след от 1 май 2006 г., т.е. от 1 януари 2007 г.). Тълкуванието дава разяснения относно третирането на ситуации, в които Групата не може да определи всички или някои от получените услуги или стоки. Тълкуванието не е приложимо за Групата, тъй като не съществуват схеми за възнаграждения под формата на акции. Ако в бъдеще време се приложат такива схеми за възнаграждение, Групата ще има предвид прилагането на изискванията на това Тълкувание.
КРМСФО Тълкувание 9, Преценка за въплътени деривативи (ефективен за периоди започващи на и след от 1 юни 2006 г., т.е. от 1 януари 2007 г.). Тълкуванието се отнася за всички въплътени деривативи по МСС 39 Финансови инструменти: Признаване и оценка и разяснява определени аспекти от тяхното третиране. Това ново тълкувание не се очаква да окаже влияние върху финансовите отчети на Групата.
КРМСФО Тълкувание 10, Междинни финансови отчети и обезценка ( в сила за годишни периоди започващи на или след 1 ноември 2006 г.). КРМСФО 10 забранява признати загуби от обезценка в междинният финансов отчет свързани с репутация, инвестиции в капиталови инструменти и инвестиции във финансови активи които се отчитат по цена на придобиване да бъдат сторнирани на следваща дата на баланса. Групата прилага КРМСФО Тълкувание 10 от 1 януари 2007 г. но не се очаква то да има отражение върху финансовите отчети.
КРМСФО Тълкувание 11, МСФО 2 – сделки със собствени акции или акции на друго дружество от същата Група (в сила за годишни периоди започващи на или след 1 март 2007 г.) КРМСФО 11 разяснява отчитането на сделки, при които плащането се извършва с изкупени собствени акции или акции на друго дружество от същата група. Това разяснение оказва влияние върху отчетите на Групата тъй като тя е извършвала подобни транзакции.
КРМСФО Тълкувание 12 Концесионни договори за предоставяне на услуги (в сила за годишни периоди започващи на или след 1 януари 2008). КРМСФО 12 разяснява прилагането на съществуващите МСФО от операторите по концесионни договори за предоставяне на услуги при отчитането на техните права и задължения по концесионните договори. Това ново тълкувание не се очаква да окаже влияние върху финансовите отчети на Групата.

    1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница