Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница7/7
Дата22.07.2016
Размер0.73 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7

9Разходи за данъци

Признатите разходи за данъци са базирани на най-добрата преценка от страна на ръководството на очакваната ставка за разходите за данъци на годишна база. Ставката, валидна за 2009 г., е 10% за корпоративен данък.10Доход на акция

Основният доход на акция е изчислен като за числител е използвана величината – нетна печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции.


Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход на акция, както и нетната печалба за групата, подлежаща на разпределение, са както следва:

31 март

31 март

31 декември
2009

2008

2008
лв

лв

лв

Нетна печалба за Групата, подлежаща на разпределение

33 446 000

32 214 000

128 624 000

Среднопретеглен брой акции

145 956 705

150 000 000

147 569 050

Основен доход на акция (лева за акция)

0.2292

0.2148

0.8716


11Бизнескомбинации

11.1Придобиване на 100.00 % от акционерния капитал на .Голяма Добруджанска мелница

През 2008 г. Групата е придобила 100.00 % участие в капитала на Голяма Добруджанска мелница АД. В резултат на придобиването е призната репутация в размер на 4 675 хил. лв.


Придобитото дружество е увеличило нетната печалба печалба на с 139 хил. лева за периода от придобиването до 31 март 2009 г.

Придобиването е извършено както следва:2009
000 лв.Стойност на придобиване – платена с парични средства:
- Цена на придобиване

20 000Справедлива стойност на придобитите нетни активи (вж. по-долу)

15 325

 
Превишение на справедливата стойност на придобитите нетни активи над стойността на инвестицията

4 675

Справедливата стойност на придобитите нетни активи е както следва:
Справедлива стойност

Балансова стойност на придобитото дружество
2009

2009
000 лв.

000 лв.


Имоти, машини, съоръжения и оборудване

18 112

2 714

Материални запаси

255

255

Вземания и други активи

741

741

Парични средства

7

7

Задължения

(3 790)

(3 629)

Нетни активи

15 325

8812Сделки със свързани лица

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции. Разчетните суми обикновено се изплащат по банков път.12.1Салда със собственици и асоциирани дружества

31.3.2009

31.3.2008

31.12.2008
000 лв

000 лв

000 лв

Дългосрочни вземания от:


- свързани лица


Фрапорт ТСИМ АД

5 867

8 997

5 083

ПОК Съгласие
1 000

-

Други

6 255

-

812
12 122

9 997

5 895

Краткосрочни вземания от:


- собственици


Химимпорт Инвест АД

20 980

20 031

21 562

- асоциирани предприятия


Луфтханза техник ООД

-

-

2 210

Холдинг Нов век АД

1 294

-

7 365

Фрапорт ТСЕМ АД

-

108

-

Каварна Газ ООД

470

-

-

Други

2 349

28 457

2 270

Общо

25 093

48 596

33 407
31.3.2009

31.3.2008

31.12.2008
000 лв

000 лв

000 лв

Дългосрочни Задължения към:


- собственици


Химимпорт Инвест АД

168 206

152 615

168 353
168 206

152 615

168 353

Краткосрочни Задължения към:


-собственици


Химимпорт Инвест АД

308

584

584

-асоциирани дружества


Холдинг Варна АД

-

-

32 045

Фрапорт ТСЕМ АД

2 536

-

2 534

Холдинг Нов век АД

334

-

334

Други

4 525

67

4 047
7 703

651

39 54412.2Сделки с ключов управленски персонал


Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:

31 март

31 март

31 декември
2009

2008

2008
000 лв

000 лв

000 лв

Краткосрочни възнаграждения


- заплати

42

42

168

- разходи за социални осигуровки

4

3

14

- служебни автомобили

8

4

26
54

49

20813Събития след датата на баланса


На 29 Май 2009 г. успешно се е провел аукционът за продажба на неупражнените до края на първият етап на подписката за увеличение на капитала на Химимпорт права. Всички предложени права са успешно пласирани на цена от 0.022 лв. за едно право при сключени 55 сделки. В резултат, на което цялата емисия за 90 000 000.00 лв е записана.

На 01 Май 2009 г. е публикуван Проспект за публично предлагане на 90 000 000 задължително конвертируеми привилегировани акции от капитала на Химимпорт АД

Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница