Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Бизнескомбинации 11.1Придобиване на 100.00% от капитала на Триплан Архитектсстраница8/8
Дата22.07.2016
Размер0.81 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

11Бизнескомбинации

11.1Придобиване на 100.00% от капитала на Триплан Архитектс


През 2009 г. Групата е придобила 100.00 % участие в капитала на Триплан Архитектс. В резултат на придобиването не е призната репутация.
2009
000 лв.Стойност на придобиване – платена с парични средства:
- Цена на придобиване

50Справедлива стойност на придобитите нетни активи (вж. по-долу)

50
 

Превишение на справедливата стойност на придобитите нетни активи над стойността на инвестицията

-

Придобитото дружество е увеличило нетната печалба на с 19 хил. лева за периода от придобиването до 30 юни 2009 г.Придобиването е извършено както следва:
Справедлива стойност

Балансова стойност на придобитото дружество
2009

2009
000 лв.

000 лв.


Имоти, машини, съоръжения и оборудване

73

6

Вземания и други активи

22

22

Задължения

(45)

(45)

Нетни активи

50

(17)

11.2Придобиване на 100.00% от капитала на Ер Бан ЕООД


През 2009 г. Групата е придобила 100.00 % участие в капитала на ЕР БАН ЕООД в резултат на придобиването е призната отрицателна репутация в размер на 1 173 хил. лв.
2009
000 лв.Стойност на придобиване – платена с парични средства:
- Цена на придобиване

1 956Справедлива стойност на придобитите нетни активи (вж. по-долу)

3 129
 

Превишение на справедливата стойност на придобитите нетни активи над стойността на инвестицията

(1 173)

Придобиването е извършено както следва:


Справедлива стойност

Балансова стойност на придобитото дружество
2009

2009
000 лв.

000 лв.


Имоти, машини, съоръжения и оборудване

3 481

3 481

Други нематериални активи

8

8

Материални запаси

40

40

Вземания и други активи

120

120

Парични средства

11

11

Задължения

(531)

(7 696)

Нетни активи

3 129

(4 036)11.3Придобиване на 100.00 % от акционерния капитал на .Голяма Добруджанска мелница ЕООД

През 2009 г. Групата е придобила 100.00 % участие в капитала на Голяма Добруджанска мелница ЕООД. В резултат на придобиването е призната репутация в размер на 4 675 хил. лв.


Придобитото дружество е увеличило нетната печалба на с 94 хил. лева за периода от придобиването до 30 юни 2009 г.

Придобиването е извършено както следва:2009
000 лв.Стойност на придобиване – платена с парични средства:
- Цена на придобиване

20 000Справедлива стойност на придобитите нетни активи (вж. по-долу)

15 325

 
Превишение на справедливата стойност на придобитите нетни активи над стойността на инвестицията

4 675

Справедливата стойност на придобитите нетни активи е както следва:


Справедлива стойност

Балансова стойност на придобитото дружество
2009

2009
000 лв.

000 лв.


Имоти, машини, съоръжения и оборудване

18 112

2 714

Материални запаси

255

255

Вземания и други активи

741

741

Парични средства

7

7

Задължения

(3 790)

(3 629)

Нетни активи

15 325

88


12Сделки със свързани лица

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции. Разчетните суми обикновено се изплащат по банков път.12.1Салда със собственици и асоциирани дружества

30.6.2009

30.6.2008

31.12.2008
000 лв

000 лв

000 лв

Дългосрочни вземания от:


- свързани лица


Фрапорт ТСИМ АД

5 867

8 997

5 083

ПОК Съгласие
1 000

-

Други

6 178

30

812
12 045

10 027

5 895

Краткосрочни вземания от:


- собственици


Химимпорт Инвест АД

5 173

19 894

21 562

- асоциирани предприятия


Луфтханза техник ООД

-

-

2 210

Холдинг Нов век АД

1 440

-

7 365

Фрапорт ТСЕМ АД

-

39

-

Луфтханза Техник ООД

2151

-

-

Каварна Газ ООД

241

140

-

Други

2 158

33 043

2 270

Общо

11 163

53 116

33 407
30.6.2009

30.6.2008

31.12.2008
000 лв

000 лв

000 лв

Краткосрочни Задължения към:


-собственици


Химимпорт Инвест АД

308

584

584

-асоциирани дружества


Холдинг Варна АД

-

-

32 045

Фрапорт ТСЕМ АД

-

-

2 534

Холдинг Нов век АД

334

-

334

Други

516

6 712

4 047
1 158

7 296

39 54412.2Сделки с ключов управленски персонал


Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:

30 юни

30 юни

31 декември
2009

2008

2008
000 лв

000 лв

000 лв

Краткосрочни възнаграждения


- заплати

84

100

168

- разходи за социални осигуровки

6

11

14

- служебни автомобили

5

7

26
95

118

20813Събития след датата на баланса

Търговията с новите акции от емисията на Химимпорт АД се очаква да стартира на 03 август 2009 г./понеделник/.

Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница