Правилник за устройството, дейността и вътрешния редстраница1/3
Дата10.02.2018
Размер446.99 Kb.
  1   2   3

ПРАВИЛНИК

за

устройството, дейността и вътрешния ред

на

"Многопрофилна болница за активно лечение-Бургас" АД гр.Бургас /”МБАЛ-Бургас”АД/

ГЛАВА ПЪРВА.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Чл. 1. Този Правилник урежда:

Устройството, дейността и вътрешния ред на "МБАЛ-БУРГАС" АД като лечебно заведение за болнична помощ, както и взаимоотношенията с физически и юридически лица.ГЛАВА ВТОРА.

УПРАВЛЕНИЕ.
Чл.2. (1)"МБАЛ-БУРГАС" АД е правоприемник на Районна болница – гр.Бургас в резултат на преобразуването на последната в търговско дружество на основание чл.101 ал.1 и 5 във вр. с чл. 104 и чл. 38 от Закона за лечебните заведения и издадените:

- Заповед N РД -19-14/18.08.2000г. на Министъра на здравеопазването;

- Решение N 2300/ 24.08.2000г. на Бургаски окръжен съд по фирмено дело 2300/2000г.

(2) Седалището и адресът на управление на е гр.Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73.

(3) Предметът на дейност на "МБАЛ-БУРГАС" АД е:

Осъществяване на болнична помощ:

- в съответствие с утвърдените по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика;

- при осигуреност на лечебното заведение с медицински специалисти на основен трудов договор;

- при наличие на определените в медицинските стандарти и технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на съответното лечебно заведение;

- при осигурено непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицинските специалности, посочени в разрешението, включително и на медицинска помощ при спешни състояния;

- при спазване правата на пациентите на свободен достъп до медицинска помощ, оказвана от лечебните заведения за болнична помощ, и на свободен избор на болница при спазване изискванията на Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване и Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2006 г.).
(4) "МБАЛ-БУРГАС" АД не може да извършва търговски сделки освен за нуждите на осъществяваните от нея медицински дейности и за обслужване на пациентите.

(5) "МБАЛ-БУРГАС" АД осъществява дейността си при спазване на стандартите за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента.

(6) В болницата не може:

1. Да се извършват лечебни дейности, които не влизат или не са във връзка с посочения предмет на дейност.

2. Да се извършват диагностични, лечебни методи, средства и процедури, които не са утвърдени от медицинската наука или противоречат на правилата за добра клинична практика.

3. Да се откаже спешна медицинска помощ на лица, потърсили такава в лечебното заведение, когато са в състояние пряко застрашаващо живота им. В тези случаи медицинските специалисти оказват спешна медицинска помощ по вид и обем, който да поддържа жизнените функции до пристигане на екипите за спешна медицинска помощ.

4. Да се предписват и прилагат вещества и дроги в дози и продължителност на прием, водещи до възникването на наркомани.

5. Да се предписват или прилагат на активно спортуващи допингови средства.

6. Да се предписват или прилагат неригистрирани за внос и употреба в България лекарствени средства, извън случаите посочени в закон.

7. Да се лекуват лица със заболяване, които съгласно Закона за лечебните заведения и Закона за здравето, подлежат на задължително изолиране в специализирани структури на друг вид лечебни заведения;


Чл.З. Органи на дружеството са:

 • Общо събрание на акционерите.

 • Съвет на директорите.


Чл.4. Всички отношения на дружеството, произтичащи от регистрацията му по Търговския закон, се визират в неговия Устав.
Чл.5. Изпълнителния директор на "МБАЛ-Бургас" АД: 1. Управлява лечебното заведение в рамките на правомощията му по закон, съгласно закона, Устава на "МБАЛ-БУРГАС" АД и решенията на Съвета на директорите на "МБАЛ-БУРГАС" АД;


 1. Представлява дружеството пред трети лица.
 1. Е работодател на всички работещи в лечебното заведение,
 1. Изготвя и представя план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година пред Съвета на директорите;
 1. Извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение в изпълнение на решенията на Съвета на директорите;
 1. Възлага на началниците на отделенията и лабораториите изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;
 1. Свиква медицинските съвети към лечебното заведение;
 1. Предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение пред Съвета на директорите и Общото събрание на акционерите на "МБАЛ-Бургас" АД , на финансиращия орган и на Министерството на здравеопазването;
 1. Обсъжда с представители на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.


Чл. 6. Със заповед на Изпълнителния директор на "МБАЛ-БУРГАС" АД се създават:


 1. Медицински съвет;

 2. Лечебно-контролна комисия;

 3. Комисия по вътреболнични инфекции;

 4. Съвет по здравни грижи;
 1. Комисия за кръв и кръвни биопродукти;

 2. Комисия по лекарствена политика;

 3. Комисия за установяване на мозъчна смърт;

 4. Комисия по етика;

 5. Комисия по Наредба № 2 за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Р България лекарствени продукти.


Чл. 7. Заместник директор:

 1. Организира и координира лечебно-диагностичния процес в Лечебното заведение.

 2. Организира и координира връзките на Лечебното заведение с други Лечебни заведения в региона и страната с оглед оптимизиране на лечебно-диагностичния процес.

 3. Координира връзките на Лечебното заведение с РЗОК и осигурителните фондове.

 4. Участва в Медицински съвет.

 5. Участва в Комисиите назначени със заповед на Изпълнителния директор.

 6. Председателства ЛКК.

 7. Със заповед на Изпълнителния директор го замества при негово отсъствие.

 8. Предлага на Изпълнителния директор промяна в организацията и щата на отделенията и структурите на Лечебното заведение.Чл. 8. Главната медицинска сестра е с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по здравни грижи.

Главната медицинска сестра:

1.Организира, координира и отговаря за качеството на здравните грижи;

2.Отговаря за хигиенното състояние на лечебното заведение, за дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията;

3.Представя на Изпълнителния директор анализ и информация за състоянието на здравните грижи в лечебното заведение;

4.Планира и организира следдипломното обучение на медицинските специалисти в лечебното заведение с образователна степен, по-ниска от "магистър";

5.Свиква съвета по здравни грижи.
Чл. 9. Началникът на отделение и лаборатория:

1.Предлага и дава съгласие за назначаването и освобождаването на кадрите в повереното му звено;

2.Планира, организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в структурата, която ръководи;

3.Отговаря за икономическата ефективност на отделението/лабораторията;

4.Отговаря за информационната дейност на отделението/лабораторията;

5.Планира и организира съгласувано с ръководителите на съответните катедри на висшите медицински училища дейностите по учебния процес на студенти и следдипломното обучение на медицинските специалисти в звеното, което ръководи;

6.Създава условия за изпълнение на научни програми на лечебното заведение в отделението/лаобраторията, което ръководи;

7.Отчита своята дейност пред Изпълнителния директор.ГЛАВА ТРЕТА.

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
Общи изисквания.
Чл.10. Болницата представлява самостоятелен юридически, структурно и функционално обособен комплекс с развита инфраструктура, инженерни, транспортни и комунални съоръжения и прилежащи терени.
Чл.11. Местоположението на болницата, конструктивната й характеристика, комуникациите, водоснабдяването, пречиствателните устройства и произтичащото от предмета на дейност оборудване и инсталационни съоръжения отговарят на Закона за устройство на територията, действащите в страната здравни норми и изисквания.
Чл.12. Сградният фонд се състои от шест блока.
Чл.l3. (1) Управлението на структурите, осъществяващи медицински дейности в болницата, се извършва от зам.директорите, началник на отделение, главна и старша медицински сестри.

(2) Трудовите договори с началника на отделението и главната медицинска сестра се сключват от ръководителя на лечебното заведение за срок до 3 години след конкурс по Кодекса на труда.Чл.14. (1) Административни, стопански и обслужващи отдели в болницата са всички, които не участват пряко в диагностично-лечебната дейност.

(2) Стопанските и обслужващи дейности или част от тях могат да се възлагат чрез договори за поръчка на външни лица.Чл.15. На територията на болницата могат да се упражняват медицински и други дейности за обслужване на пациентите съгласно чл.З, ал. 4 от ЗЛЗ.

Чл.16. (1) Отделението е болнична структура по определена медицинска специалност, ръководено от лекар с призната специалност по профила на отделението, в което се извършва диагностично-лечебна дейност. В отделението може да се провежда следдипломно обучение на специализанти или продължителна квалификация.
Чл.17. (1) Структурата на "МБАЛ-Бургас" АД се определя от Съвета на директорите по предложение на Изпълнителния директор.

(2) Изпълнителния директор при нужда извършва промени/трансформации на длъжности в рамките на утвърдената структура и численост на лечебното заведение.

(3) Структурата и числения състав на болницата са в съответствие със ЗЛЗ и специалните нормативни изисквания.
Чл. 18. "МБАЛ-БУРГАС" АД извършва дейност по следните медицински специалности:


 1. Вътрешни болести

 2. Клинична хематология

 3. Кардиология

 4. Нефрология

 5. Ендокринология и болести на обмяната

 6. Гастроентерология

 7. Ревматология

 8. Педиатрия

 9. Нервни болести

 10. Инфекциозни болести

 11. Спешна медицина

 12. Физикална и рехабилитационна медицина

 13. Хирургия

 14. Детска хирургия

 15. Съдова хирургия

 16. Ортопедия и травматология

 17. Неврохирургия

 18. Урология

 19. УНГБ

 20. Очни болести

 21. Анестезиология и интензивно лечение

 22. Акушерство и гинекология

 23. Неонатология.

 24. Клинична лаборатория

 25. Микробиология

 26. Образна диагностика

 27. Трансфузионна хематология

 28. Клинична патология

 29. Съдебна медицинаЧл. 19. "МБАЛ-БУРГ АС" АД е лечебно заведение за болнична помощ, в което се осъществяват следните дейности:

 1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;

 2. Родилна помощ;

 3. Рехабилитация;

 4. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

 5. Дейности по трансплантация:

5.а. вземане и експертиза на органи /откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност/ и предоставянето им за трансплантация;

6. Вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;

7. Диспансеризация;

8. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно действащото в страната законодателство;

9 Учебна и научна дейност;

10. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки, зиготи и предимплантационни ембриони.


Чл. 20. Болницата осъществява дейностите и произтичащите функции самостоятелно и/или в сътрудничество с други лечебни заведения за предоставяне на медицински специалисти, медицински услуги и други спомагателни дейности въз основа на сключени договори.
Чл. 21.(1) Болницата осъществява лечебната си дейност според правилата за добра медицинска практика, медицинските стандарти, стандартите за качество на оказваната медицинска помощ, при спазване на професионалната тайна, медицинската етика и осигуряване защита на правата на пациента.

(2) Болницата осигуря не по-малко от 10 на сто от общия брой болнични легла за активно лечение във всяко болнично отделение, за прием на пациенти в спешно състояние, като за целта поддържат актуална информация за свободните болнични легла по видове и я предоставят ежедневно на РЗИ - Бургас.

(3) Болницата може да променя броя на разкритите болнични легла в отделенията си с легла веднъж годишно в периода от 1 до 31 януари с изключение на случаите на разкриване на нови медицински дейности по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба на Закона за лечебните заведения.

(4) Болницата може да увеличава временно броя на болничните легла в отделенията си при възникване на бедствие и при обявяване на извънредна епидемична обстановка.

(5) Болницата може да намалява временно броя на болничните легла в отделенията си в случаите на внезапно настъпили обстоятелства, свързани с невъзможност за осигуряване на необходимия медицински или друг персонал, оборудване или инфраструктура.
Чл. 22. Болницата се състои от следните функционално обособени структурни блокове:


Консултативно-диагностичния блок се включват:


 1. Консултативни кабинети по специалностите;
 1. Вътрешни болести

 2. Кардиология

 3. Нефрология

 4. Ортопедия и травматология

 5. Хирургия

 6. Съдова хирургия

 7. Детска хирургия

 8. Педиатрия

 9. Нервни болести

 10. Ендокринология и болести на обмяната

 11. Гастроентерология

 12. Клинична хематология

 13. Ревматология

 14. Неврохирургия

 15. Урология

 16. УНГ

 17. Очни болести

 18. Акушерство и гинекология
 1. Медико-диагностични лаборатории;
 1. Клинична лаборатория.

 2. Лаборатория по Микробиология.


III. Отделения без легла;


 1. Отделение по Трансфузионна хематология.

 2. Отделение по Клинична патология.

 3. Отделение по съдебна медицина.

4. Отделение по Образна диагностика:

- кабинети рентгенографии;

- кабинети рентгеноскопии;

- кабинети УЗД;

- КАТ ;

- ЯМР.
Стационарният блок включва:


І. Отделения с легла:


 1. Отделение по вътрешни болести / в което ще се извършват медицински дейности по клинична специалност „клинична хематология”/ – 25 легла, в т.ч. 8 хематологични и 4 места за краткотраен престой.

 2. Отделение по ендокринология и болести на обмяната – 20 легла и 3 места за краткотраен престой.

 3. Отделение по нефрология– 20 легла и 5 места за краткотраен престой.

 4. Отделение по гастроентерология – 20 легла и 5 места за краткотраен престой.

 5. Отделение по кардиология – 22 легла, от които:

- 17 легла за активно лечение, в това число 6 легла интензивни грижи;

- 5 легла за продължително лечение; 1. Отделение по ревматология – 15 легла.

 2. Първо отделение по хирургия /в което ще се извършват медицински дейности по клинична специалност „детска хирургия”/ – 27 легла, от които:

- 24 легла за активно лечение , в това число 5 легла детска хирургия;

- 3 легла за продължително лечение;

и 6 места за краткотраен престой.

8. Второ отделение по хирургия – 30 легла, от които:

- 27 легла за активно лечение;

- 3 легла за продължително лечение;

и 6 места за краткотраен престой за извършване на диагностични и лечебни дейности по амбулаторни процедури.


 1. Отделение по съдова хирургия – 16 легла, в т.ч. за работа с НЗОК-15 и 3 места за краткотраен престой.

 2. Отделение по ортопедия и травматология – 33 легла, от които:

- 30 легла за активно лечение;

- 3 легла за продължително лечение;

и 5 места за краткотраен престой.


 1. Отделение по неврохирургия – 15 легла.

 2. Отделение по урология – 10 легла и 6 места за краткотраен престой.

 3. Отделение по ушно-носно-гърлени болести – 10 легла и 5 места за краткотраен престой.

 4. Отделение очни болести – 10 легла и 6 места за краткотраен престой.

 5. Отделение анестезиология и интензивно лечение – 20 легла за интензивно лечение и 5 места за краткотраен престой за извършване на диагностични и лечебни дейности по амбулаторни процедури.

 6. Първо отделение по педиатрия – 25 легла /в т.ч. 4 легла интензивни грижи/ и 2 места за краткотраен престой.

 7. Второ отделение по педиатрия– 25 легла /в т.ч. 2 легла интензивни грижи/ и 2 места за краткотраен престой.

 8. Отделение по нервни болести – 42 легла от които:

- 37 легла за активно лечение, в това число 7 легла интензивни грижи;

- 5 легла за продължително лечение ; 1. Отделение по инфекциозни болести – 30 легла.

 2. Отделение по неонатология – 30 легла /в т.ч. 10 легла за интензивно лечение/.

 3. Отделение по гинекология – 15 легла /в т.ч. 5 легла за рискова бременност/.

 4. Родилно отделение – 30 легла, с дейност „Асистирана репродукция и осигуряване, използване и съхраняване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи”.

23. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – 15 легла;

24. Отделение за продължително лечение по вътрешни болести и нервни болести – 15 легла.

25. Отделение по спешна медицина с легла за диагностично изясняване до 24 часа


 • Шокова зала.

 • Зала за диагностично уточняване и наблюдение – разкрита към терапевтичния кабинет.


Общо брой болнични легла за стационарно лечение - 520, от които 471 легла за активно и интензивно лечение, 15 легла за рехабилитация, 34 легла за продължително лечение и 63 места за краткотраен престой.

ІІ. Отделения без легла:

1. Отделение по хемодиализа – 29 диализни поста.


Операционните зали са обособени в Операционен блок – 13 зали в т.ч.:

7 зали – за отделенията по хирургия, съдова хирургия, ортопедия и травматология, урология и неврохирургия .

1 зала - за отделна операционна на отделението по очни болести.

1 зала - отделно за ушно-носно-гърлени болести.

1 зала – отделно за родилно отделение.

1 зала – отделно за отделението по гинекология.

1 зала - за горна и долна гастроинтестинална ендоскопия.

1 зала – за ендоскопски операции в отделението по урология.


Административно-стопанският блок се състои от административни, стопански и обслужващи звена.

1. Финансово-счетоводен отдел.

2. Административен персонал:


 • Инспектор гражданска защита

 • Деловодство

 • Архив

 • Отдел човешки ресурси

3. Отдел „Правен”.

4. Отдел „Информационно осигуряване”.

5. „Технически отдел”:


 • Автотранспорт

 • Ел. и механични инсталации

 • Строителство, ремонт и поддръжка

6. Звено за централно снабдяване със стерилни материали /ЗЦССМ/
Болнична аптека.
Други - ТЕЛК – 3 състава.
Чл. 23. (1) Отделение по спешна медицина в болницата е специализирана структура, в която се извършват диагностично-лечебни дейности при пациенти със спешно състояние.

(2) Екипът в отделението по спешна медицина се състои от лекари, медицински сестри и помощен персонал.

(3) Организацията на дейността на отделението по спешна медицина се определя с нормите на Правилника за дейността и вътрешния ред на отделението по спешна медицина.

Чл.24. За дейността на отделението по хемодиализа се прилагат разпоредбите на раздел трети от Правилника за устройството и дейността на диализните центрове.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА "МБАЛ-БУРГАС" АД.
РАЗДЕЛ I.

Организация на дейностите по приема на пациенти.
Чл.25. (1) Пациент е всяко лице, което е потърсило или на което се оказва медицинска помощ.

(2) Оценката на здравното състояние на пациента не може да се основава на раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно равнище, убеждения, политическа принадлежност, сексуална ориентация, лично и обществено положение или имуществено състояние.

(3) Пациентите имат право на свободен достъп до болницата по реда на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 22 май 2006 г., обн., ДВ, бр. 45 от 2 юни 2006 г., в сила от 2 юни 2006 г.
Чл.26.(1) Всеки пациент има право:

1.Зачитане на гражданските, политическите, икономическите, социалните, културните и религиозните му права;

2.Грижи от общността, в която живее, като получава съдействие за поддържане на контакти с близките му по време на болничния престой;

3.Достъпна и качествена здравна помощ;

4.Повече от едно медицинско становище относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването;

5.Защита на данните, отнасящи се до неговото здравословно състояние;

6.Запознаване на достъпен език с неговите права и задължения;

7.Ясна и достъпна информация за здравословното му състояние и методите за евентуалното му лечение.

(2) При хоспитализация пациентът има право:

1.Да бъде посещаван от личния си лекар и от специалиста, издал направлението за хоспитализация;

2.Да приема или да отказва посетители;

3.Да ползва услугите на психотерапевт, юрист и свещенослужител;

4.Да получи информация за цената на всяка една медицинска услуга, манипулация, лечение и лекарствените препарати в болничната помощ;

5.Да носи свои лични вещи, принадлежности и прибори;

6.Да получи пълно болнично обслужване и зачитане на човешкото си достойнство;

7.Да приема или отхвърля предложеното му лечение и грижите на лекуващия лекар, освен в случаите, в които законът забранява това.


Чл. 27. (1) Приемът в болница се осъществява в консултативно-диагностичния блок чрез консултативните кабинети или чрез спешното отделение, където:

1.се извършват диагностични и лечебни дейности, включително при спешни състояния;

2. въз основа на преценка, основаваща се на оценка на необходимостта от диагностика и лечение в болнични условия и медицински обоснования срок за провеждане на тези дейности, се пристъпва към:

а) незабавен прием на пациента в стационарните звена;

б) планиране на датата на приема на пациента чрез включването му в листа за планов прием в случаите, когато това не създава риск от влошаване на състоянието му и не нарушава качеството му на живот;

в) организиране на подходящ междуболничен транспорт на спешен пациент в друго лечебно заведение, което може да осигури необходимия обем спешна медицинска помощ;

г) насочване към друго лечебно заведение за болнична помощ в случаите, когато на пациента са необходими диагностично-лечебни дейности, за които болницата няма разрешение за осъществяване на лечебна дейност;

д) установяване на липса на необходимост от диагностика и лечение в болнични условия по отношение на пациента;

3. се попълва необходимата медицинска документация;

4. се извършва пълна или частична санитарна обработка на пациента.
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница