Приложение №1 към Обява с изх. №12-00-81/23. 03. 2017 г. Обща информация Възложителстраница3/16
Дата07.08.2018
Размер2.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


ХV. Сертифицирани референтни материали за спектрофотометрия
по ред

СРМ

минимални технически изисквания

мерна единица

разфасовка

брой опаковки

общо количество

1

Кофеин 100%

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

1

1

1

2

Беномил 1000 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

1
ХVІ. Сертифицирани референтни материали за генетично-модифицирани организми

по ред

СРМ

минимални технически изисквания

мерна единица

разфасовка

брой опаковки

общо количество

1

Материал за соя, съдържащ генетичнта модификация 0% ERM-BF 425 a

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

1

1

1

2

Материал за царевица, съдържащ генетичнта модификация 0% ERM-BF 412 a

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

1

1

1

3

Материал за царевица, съдържащ генетичнта модификация 2% ERM-BF 412 e

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

1

1

1

XVІI. Химически реактиви
по ред

химически реактиви

минимални технически изисквания

мерна единица

разфасовка

брой опаковки

общо количество

1

Азометин Н-натриева сол хидрат

ч.з.а.

g

5

2

10

2

Азотна киселина

65 %, ч.з.а

L

2.5

14

35

3

4-Аминоантипирин

≥99 %, ч.з.а.

g

25

1

25

4

Амониев ацетат

≥99 %, ч.з.а.

kg

1

4

4

5

Амониев хептамолибдат тетрахидрат

≥99 %, ч.з.а.

g

500

1

500

6

Амониев хлорид

99.5-100.5 %, ч.з.а.

kg

1

1

1

7

Амоняк

25%, ч.з.а

L

2.5

3

7.5

8

L- Аскорбинова киселина

≥99 %, ч.з.а

g

100

2

200

9

Ацетон

≥99.5 %, ч.з.а.

L

2.5

5

12.5

10

Ацетонитрил

≥99.9 %, за HPLC

L

2.5

20

50

11

Барбитурова киселина

≥99.5 %, ч.з.а.

g

25

1

25

12

Бариев хлорид дихидрат

≥99 %, ч.з.а.

g

250

2

500

13

Бензидин дихидрохлорид

≥99 %, ч.з.а.

g

1

3

3

14

Борна киселина

99.5 - 100.5 %, ч.з.а.

kg

1

2

2

15

Бруцин

≥98 %, ч.з.а.

g

25

1

25

16

1-бутанол

≥99.8 %, ч.з.а.

L

1

1

1

17

Винена киселина

≥99.8 %, ч.з.а.

g

250

1

250

18

Водороден пероксид

34.5 - 36.5 %, ч.з.а

L

1

3

3

19

Диетилов етер

≥99.5 %, ч.з.а.

L

2.5

5

12.5

20

N, N - Диметилформамид

≥99.5 %, ч.з.а.

L

2.5

2

5

21

Динатриева сол на етилендиаминотетраоцетна киселина дихидрат

99 - 101 %, ч.з.а.

kg

1

1

1

22

Дихлорметан

99.8 % за HPLC

L

2.5

15

37.5

23

Ериохромчерно Т

индикатор

g

25

1

25

24

Етиленгликол

≥99.0 %, ч.з.а

ml

50

1

50

25

Етилов алкохол - абсолютен

≥99.8 %, ч.з.а

L

2.5

11

27.5

26

Живачен дихлорид

≥99.5 %, ч.з.а

g

500

1

500

27

Захароза

100 %, ч.з.а

g

50

1

50

28

Изоамилов алкохол

≥99.5 %, ч.з.а

ml

250

1

250

29

Изооктан

≥99.0 %, ч.з.а

L

2.5

2

5

30

Имидазол

≥99.5 %, ч.з.а

g

100

1

100

31

Йод

≥99.8 %, ч.з.а

kg

1

1

1

32

Калиев бромат

≥99.8 %, ч.з.а

g

50

1

50

33

Калиев бромид

≥99.8 %, ч.з.а

g

100

1

100

34

Калиев дихромат

≥99.5 %, ч.з.а

g

100

1

100

35

Калиев йодид

≥99.5 %, ч.з.а

kg

1

4

4

36

Калиев перманганат

≥99.0 %, ч.з.а

g

100

1

100

37

Калиев сулфат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

1

2

2

38

Калиев тиоцианат

99.9%, ч.з.а

g

250

1

250

39

Калиев ферицианид

≥99.2 %, ч.з.а

g

100

1

100

40

Калиев фосфат – монобазичен

≥99.5 %, ч.з.а

kg

1

1

1

41

Калиев хексахлорат платинат

≥98 %, ч.з.а

g

1

3

3

42

Калиев хексацианоферат /ІІІ/

≥99.7 %, ч.з.а

g

100

1

100

43

Калиев хидрооксид

≥86 %, ч.з.а

kg

1

1

1

44

Калиев хлорид

≥99.8 %, ч.з.а

kg

1

1

1

45

Калиев хромат

≥99.9 %, ч.з.а

g

250

1

250

46

Калиево-алуминиев сулфат 12-хидрат

99.5%, ч.з.а

g

100

1

100

47

Калиево - натриев тартрат тетрахидрат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

2

1

2

48

Калконкарбоксилова киселина

иникатор

g

1

1

1

49

Калциев сулфат (гипс)

≥97.0 %, ч.з.а

kg

2

3

6

50

Катализаторни Келдал таблетки

без живак, селен, антимон, платина, титан

бр.

250

1

250

51

Кварцов пясък

за лабораторни цели

kg

1

4

4

52

Лимонена киселина монохидрат

99.5 -100.5%, ч.з.а

g

500

1

500

53

Магнезиев нитрат хексахидрат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

1

1

1

54

Магнезиев сулфат хептахидрат

≥99.6 %, ч.з.а

g

100

1

100

55

Магнезиев хлорид хексахидрат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

1

1

1

56

Меден сулфат пентахидрат

≥99.8 %, ч.з.а

g

250

4

1000

57

Метил ред

индикатор

g

25

1

25

58

Метиленово синьо

за електрофореза

g

25

1

25

59

Метилов алкохол

≥99.9 % за HPLC

L

2.5

11

27.5

60

Метилоранж

индикатор

g

25

1

25

61

2-Меркаптоетанол

≥99.0 %, ч.з.а

ml

250

1

250

62

Натриев азид

99.99 %, ч.з.а

g

5

1

5

63

Натриев волфрамат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

1

1

1

64

Натриев карбонат

99.5 - 100.5 %, ч.з.а.

kg

1

1

1

65

Натриев молибдат дихидрат

99 - 100.5 %, ч.з.а.

kg

1

1

1

66

Натриев нитрит

≥99.0 %, ч.з.а

g

100

2

200

67

Натриев нитропрусид дихидрат

≥99.0 %, ч.з.а

g

25

1

25

68

Натриева основа - пелети

98.0 - 100.5 %, ч.з.а

kg

1

7

7

69

Натриев сулфат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

1

16

16

70

Натриев сулфит

≥99.0 %, ч.з.а

g

500

2

1000

71

Натриев тиосулфат пентахидрат

≥99.5 %, ч.з.а

g

500

1

500

72

Натриев хидроген карбонат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

1

1

1

73

Натриев хидроген фосфат дихидрат

99.9 %, ч.з.а

kg

1

1

1

74

Натриев хипохлорит

с активен хлор ≥9.4, ч.з.а.

ml

500

2

1000

75

Натриев борхидрид- гранули

≥98.0 %, ч.з.а

g

100

3

300

76

Натриев салицилат

≥99.8 %, ч.з.а

g

250

4

1000

77

Натриев хлорид

≥99.8 %, ч.з.а

kg

1

8

8

78

N-(1-Нафтил) етилендиамин дихидрохлорид

≥98.0 %, ч.з.а

g

25

1

25

79

1-Нафтол

≥99.0 %, ч.з.а

g

100

1

100

80

Неслеров реагент

за спектрофотометрично определяне

ml

500

1

500

81

Нишесте от пшеница

за лабораторни цели

g

250

2

500

82

Оксалова киселина

≥99.5 %, ч.з.а

kg

1

2

2

83

Ортофосфорна киселина

≥85.4 %, ч.з.а.

L

2.5

2

5

84

Орто–толидин

≥98.0 %, ч.з.а

g

25

1

25

85

Основен оловен ацетат

≥75 %, ч.з.а

g

500

1

500

86

Оцетна киселина

≥99.8 %, ч.з.а

L

2.5

2

5

87

Пемза - гранули

за лабораторни цели

g

250

2

500

88

Перхлорна киселина

70 %, ч.з.а

L

2.5

1

2.5

89

Петролеев етер

40-70 %, ч.з.а.

L

1

1

1

90

Пиридин

≥99.0 %, ч.з.а

L

2.5

1

2.5

91

Поливинилалкохол 6-98 Mw

≥98.0 %, ч.з.а

g

250

1

250

92

2-Пропанол

≥99.8 %, ч.з.а

L

2.5

1

2.5

93

Силикагел за ексикатори

за лабораторни цели

kg

1

2

2

94

Солна киселина

37 %, ч.з.а

l

2.5

5

12.5

95

Сребърен нитрат

≥99.5 %, ч.з.а

g

50

1

50

96

Сулфаниламид

≥99.0 %, ч.з.а

g

100

2

200

97

Сулфанилова киселина

≥99.0 %, ч.з.а

g

100

1

100

98

Сребърен сулфат

≥99.5 %, ч.з.а

g

250

1

250

99

Сяра

99.9 %, ч.з.а

g

500

1

500

100

Сярна киселина

97.0 %, ч.з.а

L

2.5

3

7.5

101

Трихлорметан

≥99.9 %, ч.з.а

L

2.5

1

2.5

102

9-Фенил-2,3,7-трихидрокси-6-флуорон

≥98.0 %, ч.з.а

g

5

1

5

103

Фенолфталеин

реагент

g

50

1

50

104

 Формалдехид

≥37.0 %, ч.з.а

L

2.5

1

2.5

105

Хексаметилен тетраамин

99.0 - 100.5 %, ч.з.а

kg

1

1

1

106

Хексан

≥95.0 %, за GC

L

2.5

25

62.5

107

Хидроксиламин хидрохлорид

≥99.0 %, ч.з.а

g

100

1

100

108

5-Хидроксиметил-2-фуралдехид

≥99.0 %, ч.з.а

mg

250

1

250

109

Хинолин

≥99.0 %, ч.з.а

L

1

1

1

110

Хлорбутанол(1,1,1-трихлоро-2- метил-2-пропанол)

≥98.0 %, ч.з.а

g

50

1

50

111

Хлороформ

≥99.0 %, ч.з.а, за GC

L

2.5

4

10

112

Хлортриетилсилан

≥99.0 %, ч.з.а

g

5

1

5

113

Цинков ацетат дихидрат

≥99.5 %, ч.з.а

kg

1

1

1

114

Цинков сулфат хептахидрат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

1

1

1

115

Циркониев хлорид октахидрат

≥98.0 %, ч.з.а

g

5

2

10Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница