Приложение №1 към обявена публична покана №12-00-196/18. 02. 2016 г.: Описание на предмета на публичната поканастраница12/12
Дата25.01.2018
Размер2.8 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

2) ......................................................................................, със седалище и адрес: .............................................................., единен идентификационен код: ......................................, представлявано от ..............................................., определен за изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма «а» от ЗОП, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

Страните се споразумяха за следното,


 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРАЧл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва куриерски услуги предназначени за обслужване на кореспонденцията на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, при заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Техническото предложение на изпълнителя (Приложение № 1), Ценовото предложение на изпълнителя (Приложение № 2) и Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 3), неразделни части от настоящия договор.
Чл. 2.(1) Приемане на пратките за доставка става от куриер, посещаващ посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адрес по заявка или по предварително съгласуван график.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на Възложителя обратна разписка с дата, час, име и подпис на получателя за всяка една куриерска услуга в рамките на два работни дни от деня на доставката.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява контролирано наблюдение и проследяване на пратките on-line през Интернет.


 1. СРОК НА ДОГОВОРА


Чл. 3.Условията и сроковете за извършването на договорените услуги, както и начините на подаване на заявка се определят от техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна част от настоящия договор – Приложение № 1.

Чл. 4.Настоящият договор се сключва за срок до 31.12.2017г. или до достигане на сумата от 45 хиляди лева, без ДДС. 1. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


Чл. 5.(1) Цената на съответния вид услуга се определя от тарифата за услуги, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от настоящия договор – Приложение № 2.

(2) Общата стойност на извършените услуги по настоящия договор не трябва да надхвърля 45 000 лева, без ДДС.

(3) За дестинации, извън посочените в техническата спецификация, цената на услугата е идентична с цената на услугата за най-близката дестинация, съгласно ценовото предложение на изпълнителя.
Чл. 6. (1) Плащанията по договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще се извършват по банков път, в срок до 10 (десет) работни дни от изтичане на съответния месец, след представяне на месечна справка и оригинална фактура за изпълнените услуги в дирекция „Финанси и управление на собствеността”. Възложителят определя със заповед основен и допълнителни координатори от страна на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за осъществяване предмета на договора.

Месечната справка следва да бъде одобрена от координатора на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ по договора, който след одобрението изпраща справката със служебна бележка към дирекция „Финанси и управление на собствеността”.

Във фактурата задължително се посочва текст указващ, че предоставените услуги (посочва се предметът на услугата) са по бюджетна линия BG16RFOP002-5.002 "Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики" финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос 5 „Техническа помощ”.

При липса на някой от изискуемите реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В този случай срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията.(2) До 10-то число на всеки месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя фактура за извършените услуги през предходния месец.

(3) Плащането се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 3 (три) работни дни, след като бъде уведомен за това.

(4) Всички плащания се извършват в лева, с платежно нареждане чрез банков превод, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: ......................................

IBAN: ....................................

БАНКА: .................................(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на банковата си сметка, седалище и адрес на управление или постоянен адрес в срок до 5 (пет) дни от промяната.


 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


Чл. 7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение в сроковете и при условията на настоящия договор;

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

 1. Да предоставя на Възложителя в края на всяка работна седмица обобщена седмична справка приложение към договора, съставена въз основа на данните за количествата и стойностите на извършените куриерски услуги за всяка от структурите на Възложителя (съгласно Списъка от документацията за участие) през предходната седмица, която след одобрение от координатора по договора, е основание за издаване на фактура;

 2. Да предостави оригинална фактура, издадена въз основа на одобрената обобщена седмична справка, подписана от представители на Възложителя и Изпълнителя - за извършените куриерски услуги през предходната седмица;

 3. При несъответствие на килограмите по товарителница и фактура да прилага заверено копие „Вярно с оригинала” от електронната везна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 4. Да обезпечи предварителната подготовка на пратките от Възложителя - пликове, палетиране, товарителници и друго необходимо – за своя сметка;

 5. Да изпълнява точно и добросъвестно заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поръчки за куриерски услуги;

 6. Да не разпространява данните и информацията, станали му известни във връзка и по повод извършването на възложените му поръчки;

 7. Да запази пратката в количествено и качествено отношение от момента на приемането й до момента на предаването й;

 8. Да пази или да предаде за пазене другиму пратката, като своевременно извести ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако получателят не може да бъде намерен на посочения адрес или откаже да приеме пратката.

 9. В рамките на срока по чл. 6 да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ справка за всички извършени през предходния месец услуги по заявки на последния, дължимите възнаграждения, както и данъчна фактура за извършените плащания;

 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да връща незабавно като доказателство за връчване оригинали от товарителниците на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

 11. За допълнително улесняване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага допълнителни услуги като: ................................. ;

Чл. 9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи изпълнение на предмета на договора в пълния му обем и в уговорените в него срокове, съгласно предвиденото в техническато спецификация.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предмета на доставка в състояние и опаковка, отговарящи на особените изисквания за отделните видове пратки; когато състоянието и опаковката са явно неподходящи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да приеме пратката, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви писмено, че вредите, които биха настъпили са за негова сметка;

2. При подаване на заявката да спазва всички необходими изисквания за изпълнение на услугите;

3. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, необходима на последния за извършването на отделните видове услуги;

4. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените от него куриерски услуги по реда на чл. 6;

5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя със заповед лице за контакт по договора от страна на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономикатаЧл. 11.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи възнаграждение и в случаите, когато поради подадена от него невярна информация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил неточно поръчката.

V.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 12. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от максимално допустимата стойност на поръчката.

(2) При липса на възражения по изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по ал. 1, в срок от 10 (десет) работни дни след подписване на последната справка и последния протокол без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 13 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предаде пратката по-късно от уговорения срок или поради забавата изпълнението е станало безполезно, последният дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 50 % от цената на съответния вид услуга по чл.5, ал.1.

Чл. 14.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение по чл.13, когато предаде пратката на лице, различно от получателя.

Чл. 15.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря до размера на нанесената вреда за изгубването, погиването или повреждането (изцяло или частично) на пратка с декларирана стойност, освен ако вредата се дължи на качествата на пратката или на явно неподходяща опаковка, за която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал съгласие по реда на чл.10, т. 1 или е предоставил непълна/неточна информация относно неговите особености.

Чл. 16. Ако изгубена пратка, за която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е обезщетен, бъде намерена, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след като вземе необходимите мерки за запазването й, уведомява за това писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако последният или посочено от него лице приеме пратката, той дължи възстановяване на 50% от полученото обезщетение.

Чл. 17. (1) След получаването на пратката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от посоченото от него лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря само ако е бил уведомен за повредите не по-късно от два работни дни от получаването.

(2) Пропускането на срока по ал. 1 преклудира правото на рекламации и иск.

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за неизпълнението, причинено от непреодолима сила.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни задълженията си поради непреодолима сила, незабавно уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се спира.

(4) Ако непреодолимата сила трае толкова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

Чл. 19.Независимо от конкретно уговорените неустойки и обезщетения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение в пълен размер за претърпените вреди и пропуснатите ползи, вследствие на виновното неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 20.(1) Договорът може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2. С едноседмично писмено предизвестие от изправната страна, ако другата изпадне в забава за срок по-дълъг от 15 (петнадесет) дни;

3. С изтичането на срока по чл. 4 или изчерпване на стойността по чл.5, ал. 2.(2) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати, същият може да прекрати договора - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30 дневно предизвестие,без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при или по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители, отговорни за изпълнението на поръчката. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.
IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 22.За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 23.Страните ще решават всички спорове относно действието, тълкуването и изпълнението на настоящия договор по взаимно съгласие, а доколкото такова не бъде постигнато - по реда на ГПК.
Неразделна част от настоящия договор са:

 1. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 1

 2. Ценово предложние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2

 3. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 3

Настоящият договор се състави и подписа в 2 еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:


..................... ....................(подпис и печат)

Божидар ЛукарскиМинистър на икономиката

…………………………………..

Елена Карапаунова

Началник отдел

Финанси и бюджет“, дирекция „ФУС
1 Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои подробни разпоредби за прехвърлянето и управлението на приноса от програми, докладването относно финансовите инструменти, техническите характеристики на мерките за информация и комуникация относно операциите и системата за записване и съхранение на данни

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

фонд за регионално развитие.стр.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница