Приложение №1 към обявена публична покана №12-00-196/18. 02. 2016 г.: Описание на предмета на публичната поканастраница3/12
Дата25.01.2018
Размер2.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1.ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ………………………………………………………………………………………………...............

/наименование на участника/

Уважаеми дами и господа,
След запознаване с публичната покана за участие и съпътстващите я документи с предмет „Осигуряване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на икономиката” по обособена позиция 1: Осигуряване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на икономиката, приемам да изпълня поръчката при следните условия:


  1. Потвърждавам, че ще изпълним необходимите дейности във връзка с изпълнението на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя.

  2. Предлагам следните допълнителни условия ………………………….......……………

………………………………..………………………………… (ако има такива)
Срокът на валидност на тази оферта е 120 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Подаването на настоящата оферта и техническо предложение удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Приемам, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.


Подпис:


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Печат


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2.ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ………………………………………………………………………………………………...............

/наименование на участника/

Уважаеми дами и господа,
След запознаване с публичната покана за участие и съпътстващите я документи с предмет „Осигуряване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на икономиката” по обособена позиция 2: Осигуряване на куриерски услуги във връзка с осъществяване дейността на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, приемам да изпълня поръчката при следните условия:


  1. Потвърждавам, че ще изпълним необходимите дейности във връзка с изпълнението на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя.

  2. Предлагам следните допълнителни условия …………………………………………

……………………………..…………………………………(ако има такива)
Срокът на валидност на тази оферта е 120 дни календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

Подаването на настоящата оферта и техническо предложение удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Приемам, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.


Подпис:


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Печат
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от.........................................................................................................................

със седалище и адрес гр. ....................................................................................., ул. ......................................, № .................................... Единен идентификационен код:.........................................................................., тел. ..............................., факс................................, e-mail............................................., представлявано от .............................................., в качеството му на...................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с настоящата документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Куриерски услуги за нуждите на Министерство на икономиката“, обособена позиция 1: Осигуряване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на икономиката, предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с условията и изискванията на Възложителя, съдържащи се в документацията за участие в процедурата, както следва:


Цена на куриерските услуги в страната без ДДС:

К1

К2

К3

К4

Тегло в кг.

Цена на обикновена куриерска услуга в София

Цена на обикновена междуселищна куриерска услуга

Цена на експресна куриерска услуга в София

Цена на експресна междуселищна куриерска услуга

1

2

3

4

5

0-1

1-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

300-350

350-400

400-450

450-500

500-550

550-600

600-650

650-700

700-750

750-800

800-850

850-900

900-950

950-1000

Сбор:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница