Програмата е приета с Решение на ос № програма за опазване на околната среда на община дряново 2014-2020гстраница1/10
Дата14.04.2017
Размер1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


rectangle 288rectangle 3

rectangle 2rectangle 4rectangle 5

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО 2014-2020г.
Този документ е създаден в рамките на проект № 13-13-68/12.11.2013 г. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в общинска администрация Дряново”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Юли 2014 г.

Програмата е приета с Решение на ОС №


ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО 2014-2020г.

Този документ е създаден в рамките на проект № 13-13-68/12.11.2013 г. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в общинска администрация Дряново”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Гр. Дряново, Юли, 2014г.

Приета с Решение №486/23.09.2014г. на ОбС–Дряново (Протокол №49)


Съдържание


1 1

Съдържание 3

Списък на използваните съкращения 5

Въведение 4

Цели на програмата 8

АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 9

1.Природо-географски, климатични и териториално-административни характеристики 9

1.1.Географско положение 9

1.2.Релеф 10

1.3.Полезни изкопаеми 10

1.4.Почви 10

1.5.Климат 11

1.6.Води 11

1.7.Кметства и населени места на територията на общината 12

2.ОКОЛНА СРЕДА 14

2.1.Атмосферен въздух. Качество на атмосферния въздух (КАВ) 14

2.2. Водни ресурси 15

2.2.1. Мониторинг на водните ресурси 16

2.2.2. Минерални води и язовири 18

2.2.3. Водоснабдяване и водопроводна мрежа 19

2.2.4. Пречиствателни станции за отпадни води и източници на замърсявания 20

2.3.Управление на отпадъците 21

Анализ на политики и законодателство в областта на управление на отпадъците на ниво ЕС: 22

Анализ на законодателството и политиката по управление на отпадъците в Р България 23

2.3.1.Морфологичен състав на отпадъците 26

2.3.2.Строителни и производствени отпадъци 28

2.3.3.Система по сметосъбиране и сметоизвозване 28

2.3.4.Предложения за иновативни технологии 29

2.4.Почви и нарушени терени 30

2.4.1.Почви 31

2.4.2.Нарушени терени 31

2.5.Защитени територии и биоразнообразие 33

2.5.1.Лечебни растения 40

2.6.Шум 40

2.7.Зелени площи в населените места 41

2.8.Радиационна обстановка и влияние от нейонизиращи лъчения 42

2.9.Управленски фактори 42

2.10.Икономическо, демографско, финансово и социално състояние 46

2.10.1.Икономическо състояние 46

2.10.2.Финансово състояние 49

2.10.3.Демографско състояние 50

2.10.4.Социално – икономическо състояние 52

3.АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ – SWOT АНАЛИЗ 54

4.ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО 55

5.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 55

5.1.Генерални стратегически цели 55

5.2.Специфични стратегически цели и индикатори 57

6.ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 67

7.ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 77

Приложение 1: Защитени зони по НАТУРА 2000 на територията на община Дряново: 78
Списък на използваните съкращения


ВЕЦ – Водно електрическа централа

ВиК – Водоснабдяване и канализация

ГПСОВ – Градска пречиствателна станция за отпадни води

ДВ – Държавен вестник

ДВ – Държавен вестник

ЕС – Европейски съюз

ЗМДТ - Закона за местните данъци и такси

ЗМСМА - Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗООС - Закона за опазване на околната среда

ЗОП – Закон за обществените поръчки

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда

КАВ – Качество на атмосферния въздух

МДК – Максимално допустими концентрации

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МРР – Министерство на регионалното развитие

НСИ – Национален статистически институт

НСМОС - Националната система за мониторинг на околната среда

ООН – Организация на обединените нации

ОПОС – Оперативна програма околна среда

ПАВ – Полиароматни въглеводороди

ПДК – Пределно допустимите концентрации

ПРЗ – Продукти за растителна защита

ПРЗ – Продукти за растителна защита

РДВ – Рамкова директива за водите

РЗИ – Регионална здравна инспекция

РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и водите

ТБО – Твърди битови отпадъциВъведение


Настоящата „Програма за опазване на околната среда на община Дряново 2014-2020 г.“ е разработена във връзка с изпълнението на договор № 34/19.03.2014 г. по проект № 13-13-68/12.11.2013г. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Дряново”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Настоящата програмата е разработена съгласно изискванията на националното законодателство и чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и се явява основен документ за реализиране на Националната екологична политика на местно ниво.

Разработката на програмата предполага: • съобразяване с новите цели и приоритети, както и с финансовите условия на политиката за сближаване на ЕС през периода 2014 - 2020 г. и предвижданията на оперативните програми, които ще бъдат разработени в тази стратегическа рамка;

 • съобразяване с приоритетите на Националната стратегия за околна среда;

 • формулиране на цели и приоритети на развитие с ясни териториални измерения и въздействие, както и съответстващи на потенциала и перспективите за развитие на общината;

 • ефективна координация и допълване на секторните цели и приоритети за развитие на община Дряново;

 • включване на всички заинтересовани страни и партньори в плановия процес и осигуряване на публичност, прозрачност и информация при изпълнението на стратегията;

 • развитие на административния капацитет за стратегическо планиране, програмиране и управление на проекти, включително прилагане на иновативни управленски практики и стратегии за ефективна координация на политики и инструменти за развитие на община Дряново;

Период на действие – Програмата се разработва за 7-годишен период, който съвпада с периода на действие на Общинския план за развитие за периода 2014-2020. Значими национални и европейски документи за околна среда, с които Програмата за управление на околната среда на община Дряново е съобразена, са:

 • Стратегия „Европа 2020” на ЕС;

 • Зелената книга за териториално сближаване;

 • Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014-2020 г.;

 • Интегрираната морска политика на ЕС, както и от други документи в тази връзка, разработени и приети на национално ниво от МРР и МОСВ, от басейновите дирекции, от местните власти и от местни асоциации;

 • Национална програма за развитие България 2020;

 • Секторни стратегии за развитие, покриващи частично или изцяло периода 2014-2020 г. в сферата околната среда.

 • Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие (2012-2022 г.), Регионални планове за развитие на районите ниво 2 (2014-2020 г.), Областни стратегии за развитие (2014-2020 г.), Общински планове за развитие (2014-2020 г.);

 • Официална статистическа информация от: Министерството на околната среда (МОСВ), Изпълнителната агенция за околна среда (ИАОС) , Евростат, държавни и регионални агенции, държавни комисии, териториални и регионални служби на органите на изпълнителната власт и други официални източници.

Общинската програма и планът за действие следва да се считат като отворена система, в която периодично да бъдат отразявани промените произтичащи от промяна на законодателството и приоритетите в региона. При определяне на приоритетите в настоящата програма за различните сектори на околната среда са съблюдавани насоките на съответните национални програми и стратегии, в съответствие с Инструкцията на МОСВ. В допълнение, в процеса на разработване на програмата са взети предвид и водещите принципи, възприети на Конференцията за устойчиво развитие и околна среда на ООН, известен като Рио ´92, а именно:

Тези фундаментални принципи са в основата на всички политики, програми и действия, насочени към опазване на околната среда на всички нива – международно, национално, регионално, местно. Те са в основата и на настоящата Програма за опазване нa околната среда на община Дряново, която се явява естествено продължение на провежданата от общинската администрация политика в областта на околната среда. По отношение на избраният подход за разработването на програмата, то той изцяло съответства на утвърдените с решение на Колегиума на Министерството на околната среда и водите на 29.11.1999 г. методични указания. Основният използван метод в разработката е стратегическо планиране, почиващо на SWOT анализ. Настоящата програма е съобразена и с основните стратегически цели, които се залагат в Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г., който се разработва паралелно, както и с Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Дряново за периода 2014-2017 г. В рамките на проекта беше проведен и работен панел, свързан с обсъждане на спецификата и стратегическата рамка на програмата, както и анкетно проучване сред участниците. Важно е да се отбележи, че програмата е съобразена с изразените по време на работния панел мнения и предложения с цел включване на всички заинтересовани страни. Програмата цели да осигури разумен баланс между административните и пазарно-ориентираните икономически регулатори, като в максимална степен използва представения интегриран подход за координация и взаимодействие на структури, ресурси и усилия.

Решаването на възникналите екологични проблеми ще се основава на принципите на устойчиво развитие, предотвратяване на замърсяванията, последващо отстраняване на възникналите вреди, прозрачност в процеса на вземане на решения, съхраняване на биоразнообразието и приоритетните местообитания за идните поколения и търсене на отговорност от замърсяващите околната среда граждани, производители и потребители. Настоящата програма ще бъде базирана основно на принципа на устойчивото развитие, поради възприетото през последните 20 години схващане за неговата роля. Концепцията за устойчиво развитие възниква като резултат на осъзнаването на необходимостта от конструктивни идеи за преодоляването на негативните явления в съвременното общество, застрашаващи човечеството от екологична катастрофа и социална дезорганизация. В този смисъл тя е своеобразен отпор на съществуващите в обществото норми съдържащите се в тях образци и модели на поведение.

Самата концепция за устойчивото развитие е приета на Конференцията на ООН за околна среда и развитие в Рио де Жанейро през 1992г. и формулира новите принципи за организиране на дейностите в обществото. Приетият по време на конференцията план за действие на ООН „Дневен ред 21“, отрежда много важна роля на местните власти в процеса на вземане на решения за околната среда - те са най-близо до хората, най-близо до проблемите и в много случаи най-близо до решенията. Тези световни тенденции са отразени в достатъчна степен и в националното ни законодателство. В Закона за опазване на околната среда, чл.79 ал.1 гласи: „Кметовете на общини разработват програми за опазване на околната среда за съответната община в съответствие с указания на министъра на околната среда.” Именно поради това ролята на Програмата за опазване на околната среда на община Дряново е водеща стремейки се към повишаване качеството на взетите решения и тяхното изпълнение, като от особена важност е и участието на пряко засегнатите групи от населението при взимането на решения в областта на околната среда, поради което и беше организиран работен панел във връзка с разработването на програмата.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница