Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „конструиране и технологии“Дата19.07.2018
Размер213.68 Kb.
ПРОГРАМНА ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА „МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“
ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ“ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3–4 Г.)1

2

4

5

6

МЕСЕЦОБРАЗОВА­ТЕЛНО ЯДРО

ТЕМА


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Дата за провеждане на ПС

Бележка

на учителя

Седмичнна тематична зона

сед

ми

ца
наименование и

методически ресурси

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ,

формирани в педагогическата ситуация

по план

извършени про­мени, основания за тях или друго


Септември

3

Диагностика

Входяща диагностика

наблюдения, игри, индивидуални битови действия и задачи, социално-комуника­тивен опитСептември

4

Диагностика

Входяща диагностика

наблюдения, игри, индивидуални битови действия и задачи, социално-комуника­тивен опитОктомври
ЕСЕННИ КАПКИ

1

Конструиране и моделиране

Грижи и инициативностТема 1. „Есенни пътечки“ – нова

..........................................

Мий, мий ръчички“


„Моливко. Книга за учителя“ 3–4 г., с. 414


Знания: наблюдава, разбира как да направи пътечки до къщите на горските животни.

Умения: извършва действието подреждане многократно, реди едри елементи един след/пред друг.

Отношения: радва се на играчки – горски животни, разхожда се по пътечката, включ­ва ги в игра, радва се.

...........................................................................

Знания: разбира, че трябва да полага грижи за себе си; различава грижите за себе си според потребностите си.

Умения: усвоява типични действия: да мие ръце, да храни, облича/съблича, подрежда играчки; разбира да ползва лични хигиенни средства.

Отношения: има личен опит за извършване на самообслужващи действия, разбира, че личната хигиена е важна за здравето.Октомври
ЕСЕННИ ЯТА

2

Обработване на материали, съединяване и свързване

................................ Грижи и инициативност

Тема 2. „Есенен букет“ – нова

..........................................

Моята играчка“


„Моливко. Книга за учителя“ 3–4 г., с. 414 – 415Знания: наблюдава, разпознава различни есенни цветя в парка, определя цвят, голе­мина, разбира, че растат в природата.

Умения: събира цветя, листа; подрежда в букет.

Отношения: радва се на красотата на цве­тята и на есента в парка, преживява емоцио­нално есенната разходката.

...........................................................................Знания: разбира, че трябва да спазва опре­делен ред.

Умения: пази играчката, подрежда играч­ката след игра на определено място, под­държа ред в къта за игра.

Отношения: радва се и желае да играе с иг­рачките, приема напомняне и поощряване при опазване на играчките по време на игра с тях.Октомври
ЛИСТОПАД

3

Обработване на материали, съединяване и свързване

Тема 3. „Украса от листа“
УК „Мога да направя сам...“, 3–4 г., с. 3


Знания: наблюдава, възприема природата през есента; забелязва промените във вре­мето; опознава вид материал – природен.

Умения: пробива, ниже, подрежда еднакви по цвят, големина и форма елементи (лис­та); извършва последователно определени действия; превръща материала в конкретно изделие.

Отношения: радва се на красотата на есен­та, разбира приложение на изделието – за себе си или за бита.Октомври
ЦВЕТНИ ЕСЕННИ ГРАДИНИ

4

Обработване на материали, съединяване и свързване

Тема 4. „Салфетка“
УК „Мога да направя сам...“, 3–4 г., с. 5


Знания: знае, може да прегъва хартия по определен начин (диагонал), приглажда, разбира, че създава предмет за определена цел.

Умения: налага ръб върху ръб, връх върху връх, прегъва квадратен лист хартия дву­кратно по диагонал, приглажда, извършва спомагателно действие – завъртане.

Отношения: формира представи за прило­жението на изделието в ежедневна самооб­служваща дейност – хранене.Ноември
ЕСЕННО ПЛОДО-РОДИЕ

1

Грижи и инициативност

Тема 5. „Плодове оби­чам аз, здрав ще бъда аз“ – нова

Знания: разпознава, назовава различни ви­дове плодове, разказва за цвят, големина, разбира че са полезни.

Умения: подрежда в редица един до друг плодове по вид, големина и цвят.

Отношения: разбира, че плодовете са хра­на, полезни са за здравето.Ноември
ЕСЕННИ ТРЕВОГИ

2

Обработване на материали, съединяване и свързване

Тема 6 „Къщичка за Шарко“
УК „Мога да направя сам...“, 3–4 г., с. 4


Знания: разпознава материала хартия, раз­бира, че от хартия може да се изработят различни предмети-играчки; открива своите възможности да обработва хартия.

Умения: налага ръб върху ръб, връх върху връх, прегъва последователно, двукратно по ос с ориентир (цветни полета), приглаж­да остър ръб; извършва спомагателни дей­ствия – завъртане и обръщане.

Отношения: съотнася изделието към обек­та, за който е предназначено; разбира него­вото приложение.Ноември
ПРАЗНИ-КЪТ НА МОЕТО СЕМЕЙ-СТВО

3

Грижа и инициативност

Тема 7. „Аз се храня сам“
„Моливко. Книга за учителя“ 3–4 г., с. 417


Знания: разбира, знае значението на хране­нето; наблюдава, възприема, спазва изиск­вания за хранене; може да се храни сам.

Умения: знае, спазва изисквания за хране­не, изпълнява във вид на правила – да седи удобно на стола, да си служи с прибори, да ползва на салфетка, да отсервира съдовете.

Отношения: създава и демонстрира личен стил на хранене.Ноември
ПЪТЕ-ШЕСТВИЯ НАБЛИЗО И ДАЛЕЧ

4

Техника

Тема 8. „Влакче“
УК „Мога да направя сам...“, 3–4 г., с. 14


Знания: знае, различава обекти от околната среда; разбира тяхното предназначение; опознава материала (пластмаса), наблю­дава, разбира приликата между образец и реален обект.

Умения: подрежда (един след/до/върху друг) различни по големина и форма обем­ни тела (куб, паралелепипед, цилиндър), създава обект.

Отношения: радва се от динамиката на конструкторската дейност; проявява инте­рес към обекта, разказва лични преживява­ния.Декември
В ОЧАК-ВАНЕ НА ЗИМАТА

1

Грижи и инициативност

Тема 9. „Да облечем Ани и Пепи!“ – нова

Знания: разбира връзката между сезона, времето и хората, осмисля собствения си опит какви дрехи облича пред есента.

Умения: облича куклите Ани и Пепи, раз­бира, подбира подходящи дрехи, сравнява със себе си.

Отношения: радва се, че помага на куклите Ани и Пепи, предлага помощта си.Декември
ЗИМНИ ИЗНЕНАДИ

2

Обработване на материали, съединяване и свързване

Тема 10. „Вятърко, развей клоните на дърветата“ – нова

Знания: разпознава материала хартия; знае, може да обработва хартия, опознава осо­бености на природното явление вятър през зимата.

Умения: къса, лепи ленти; ориентира се, подрежда, разполага в определено прост­ранство, сравнява с образец.

Отношения: радва се на собственото си постижение, възпроизвежда с изделието ти­пични движения в игра.Декември
КОЛЕДА Е!


3

Обработване на материали, съединяване и свързване

Тема 11. „Шарени топки“
УК „Мога да направя сам...“, 3–4 г., с. 8


Знания: има представи за материала, знае за някои коледно-новогодишни традиции; знае, радва се, участва в украсата на колед­ната елха.

Умения: обработва хартия чрез мачкане, оформя хартията по определен начин –топ­ка.

Отношения: радва се на предстоящия праз­ник, свързва с лични преживявания и точно определени очаквания.Декември
НОВА ГОДИНО, ДОБРЕ СИ ДОШЛА!


4

Конструиране и моделиране

Тема 12. „Да накичим сурвакница“– нова

Знания: има представи за обекта, знае при­ложението на изделието, разказва свои пре­живявания, знае подходящо стихче.

Умения: ниже, връзва, промушва различни материали (текстилни – прежда, хартия –цветни ленти, природни – сушени плодове, пуканки и др) избира материал, място и начин да накичи сурвакницата.

Отношения: желае да сурвака, очаква из­ненада.Януари
ЗИМУВА-ЩИТЕ ГЛАДНИ ПТИЦИ

1

Грижи и инициативност

Тема 13. „Ние храним гладните врабчета“ – нова

Знания: интересува се, разбира начина на живот на птиците през зимата, наблюдава живота на врабчетата; желае, предлага как, с какво да ги нахранят.

Умения: разбира, носи от къщи, събира го­леми, плитки кутии; поставя храна в тях, оставя в двора на детската градина; наблю­дава как врабчетата се хранят – кълват зрънца.

Отношения: проявява загриженост към зи­муващите птици, интерисува се, разбира на­чина им на живот; радва се на съвместни действия с други деца, действа в група.Януари
СТЪПКИ ПО СНЕГА

2

Техника


Тема 14. „Телевизор“

новаЗнания: разпознава материала хартия, мо­же да го обработва; разпознава изделието, разказва за какво служи.

Умения: прегъва, лепи елемент на опреде­лено място, определя форма, отговаря с правилните термини, сравнява изображени­ето на екрана на своя телевизор с това на другите деца.

Отношения: разказва, обяснява, че пред­почита да гледа „детско“ по телевизията; споделя с радост и удовлетворение, че може сам/а да конструира изделието.Януари
КАК СЕЧКО ЩИПЕ


3

Грижи и инициативност

Тема 15. „Зимна разходка“ – нова

Знания: знае, радва се, очаква снега през зимата; разбира, че снегът е полезен за при­родата и за хората; разказва за характерни явления – сняг, лед.

Умения: търси и разпознава по снега стъп­ки на хора, птици, животни; съзнателно прави стъпки и очаква друг да ги разпознае.

Отношения: очаква с радост разходка в снега, радва се, играе в снега.Януари
ЗА ЖИВОТ-НИТЕ С ЛЮБОВ

4

Конструиране и моделиране

Тема 16. „Ежко Бежко“
УК „Мога да направя сам...“, 3–4 г., с. 6


Знания: наблюдава, възприема, разбира разлики в големина, форма, знае, може да обработва природен материал по определен начин, определя части на конструкцията.

Умения: знае, може да забожда, подрежда, равномерно разполага, овалва пластичен материал (пластилин),

Отношения: разбира кого възпроизвежда чрез изделието, радва се на постижението си, покозва го, споделя впечатления.Февруари
ПРИЯТЕ-ЛИТЕ


1

Конструиране и моделиране

Тема 17. „Къща“
УК „Мога да направя сам...“, 3–4 г., с. 7


Знания: наблюдава, знае, че хората живеят в жилища; има представи за тях; допълва впечатленията си за околната среда, предла­га подходящ материал за конструиране.

Умения: подрежда обемни тела (куб, приз­ма) по определен начин (едно до/след/върху друго), пресъздава обект, значим за живота.

Отношения: изгражда привързаност към приятелите, близките; демонстрира интерес към дейността.Февруари
ГРАДИНКА НА ПРОЗО-РЕЦА

2

Грижи и инициативност

Тема 18. „Веселите цветя“
„Моливко. Книга за учителя“ 3–4 г., с. 421


Знания: знае, разбира да полага постоянни грижи за растенията (цветя ) в природния кът.

Умения: събира изсъхнали листа, почиства прах по листата, полива с лейка.

Отношения: разбира, че растенията съз­дават красота в дома, в детската градина; изпитва емоционално отношение към расте­нията.Февруари
В ОЧАКВА-НЕ НА ПРОЛЕТТА

3

Конструиране и моделиране

Тема 19. „Гъбки“
УК „Мога да направя сам...“, 3–4 г., с. 9


Знания: има представи, комбинира различ­ни материали, елементи с различна форма: продълговата, кръгла; има знания и разказ­ва за обектите.

Умения: разбира, може, разполага елемен­ти върху обозначени полета; съединява раз­нородни материали чрез лепене, закрепва трайно елементите върху картон.

Отношения: демонстрира увереност при самостоятелно изпълнение на задачата, има, допълва представи за природната среда.Февруари
МОЯТА РОДИНА

4

Техника


Тема 20. „Корабче“
УК „Мога да направя сам...“, 3–4 г., с. 10


Знания: разбира, комбинира, може да обра­ботва различни материали (хартия, природ­ни, фабрично обработени – шиш), различа­ва, определя, назовава части, разположение в конструкцията, свързва с определена про­фесия

Умения: пробива върху мека подложка (пластилин), промушва, запълва с пласти­чен материал (пластилин), забожда, закреп­ва устойчиво.

Отношения: има представи за професията, демонстрира самостоятелност, интерес.Март
БАБА МАРТА БЪРЗАЛА

1

Обработване на материали, съединяване и свързване

Тема 21. „Мартеничка за ръчичка“
УК „Мога да направя сам...“, 3–4 г., с. 12


Знания: разпознава друг вид материал – текстил; комбинира материали – текстил и пластмаса, разказва за изделието, знае осо­беното на пролетния празник.

Умения: промушва, ниже, връзва.

Отношения: има представи за празника; разказва лични преживявания, очаква Баба Марта да върже мартенички.Март
С ОБИЧ ЗА МАМА

2

Обработване на материали, съединяване и свързване

Тема 22. „Гердан“
УК „Мога да направя сам...“, 3–4 г., с. 13


Знания: знае, има представи, меже да обра­ботва хартия, желае да конструира предмет-подарък за мама; разбира, че за всяко дете мама е много важен човек.

Умения: промушва многократно, ритмично в отвори, ниже, връзва, подрежда, редува по цвят.

Отношения: показва чувства на призна­телност, уважение към своята майка.Март
ХУБАВА СИ,

МОЯ ГОРО

3

Обработване на материали, съединяване и свързване

Тема 23. „Пролетно дърво“ – нова

Знания: наблюдава, забелязва промените на дърветата през пролетта, знае, разказва за пролетта.

Умения: прегъва, лепи елементи, оформя обект, разполага, уравновесява изделието в пространството.

Отношения: радва се на пролетните дър­ве­та, привързва се към природата.Март
ПРОЛЕТНО ОЖИВЛЕ-НИЕ


4

Обработване на материали, съединяване и свързване

Тема 24. „Калинки“ – нова

Знания: наблюдава, възприема, различава, назовава дребни насекоми; знае за живота им в природата.

Умения: лепи дребни елементи на опреде­лени места (полета), разполага симетрично, прегъва с цел подобие определени части (крачета) от конструкцията.

Отношения: радва се, привързва се към природата, споделя впечатления за насе­комите.Април
ПОДАРИ УСМИВКА

1

Обработване на материали, съединяване и свързване

Тема 25. „Джобче за бонбони“
УК „Мога да направя сам...“, 3–4 г., с. 15


Знания: знае, може, желае да обработва хартия; възпроизвежда точно образец, уточ­нява, допълва впечатленията си за приложе­нието на материала в бита.

Умения: прегъва многократно комбинира­но (ос и диагонал) на лист хартия с квад­ратна форма; извършва самостоятелно дей­ствията обръщане и завъртане.

Отношения: показва добронамерени пози­тивни чувства към другите.Април
ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ

2

Грижи и инициативност

Тема 26. „Играхме днес, ще играем утре“
„Моливко. Книга за учителя“ 3–4 г., с. 419 – 420


Знания: разбира, осмисля своята позиция, място в колектив от връстници; изпълнява обща цел и задача; разбира, знае как заедно с другите деца да поддържа ред в битова среда в детската градина; допитва се до въз­растен.

Умения: подрежда, почиства, сортира иг­рачки в сътрудничество с деца от групата; спазва изисквания.

Отношения: има представи за ред, прави­ла, изисквания, радва се на подредената и чиста занималня.Април
ВЕЛИКДЕН Е!

3

Обработване на материали, съединяване и свързване

Тема 27. „Поставка за яйце“
УК „Мога да направя сам...“, 3–4 г., с. 16


Знания: знае, може да обработва хартия; знае, разказва за празника и свързаните с него традиции.

Умения: навива лента от хартия, съединява чрез лепене; придава определена форма на изделието според предназначението.

Отношения: радва се, очаква с интерес предстоящия празник.Април
ИСКАМ ДА ЗНАМ

4

Конструиране и моделиране

Тема 28. „Глухарчета“
УК „Мога да направя сам...“, 3–4 г., с. 18


Знания: наблюдава, възприема обекта в ес­тествена среда; разпознава материала пластмаса, елементите, с които конструира.

Умения: подрежда по различни начини (един до друг, един върху друг), забожда дребни елементи в мрежа.

Отношения: разказва преживявания, радва се на красивите растения в природата.Май
ИГРАЯ И СПОРТУ-ВАМ

1

Грижи и инициативност

Тема 29. „Хайде всичко на място“
„Моливко. Книга за учителя“ 3–4 г., с. 425


Знания: знае, демонстрира опит да се гри­жи за реда в занималнята: разбира къде е и защо е там мястото на всеки предмет в за­нималнята; възприема подредбата в цялос­тен вид.

Умения: подрежда самостоятелно, с жела­ние играчки и други предмети след игра и други дейности; разширява опита да из­пълнява битови задачи в по-широко битово пространство.

Отношения: изгражда лични и групови претенции как да се поддържа комфортен ред в занималнята и други помещиния на групата.Май
ПРАЗНУ-ВАМ И СЕ РАДВАМ

2

Конструиране и моделиране

Тема 30. „Знаме“
УК „Мога да направя сам...“, 3–4 г., с. 11


Знания: знае, може, усвоява знания за ма­териала пластмаса; различава, назовава части на конструкцията, подрежда елемен­тите по определен начин, форма, цвят, го­лемина.

Умения: подрежда дребни елементи по раз­лични начини, забожда в отвори върху мре­жа, ориентира разположението на обекта в ограничено пространство (мрежа).

Отношения: формира радостни чувства към Родината.Май
ПРАЗНИ-КЪТ НА БУКВИТЕ

3

Конструиране и моделиране

Тема 31. „Моята буква“ – нова

Знания: знае, разбира какво означават бук­вите; разпознава своята буква и на някои близки. опитва се да разказва как изглежда неговата буква

Умения: подрежда елементи от мозайка в различни посоки на пространството огра­ничено от мрежа, възпроизвежда по шаб­лон; забожда в мрежа.

Отношения: демонстрира отношение към буквите, знае имената на създателите на буквите и азбуката; желае да се учи да чете.Май
ПРАЗНУВА-МЕ ДЕНЯ НА ДЕТЕТО

1 ЮНИ

4

Обработване на материали, съединяване и свързване

Тема 32. „Албум“
УК „Мога да направя сам...“, 3–4 г., с. 17Знания: знае, може да обработва хартия; разбира значението на изделието, събира снимки на членовете на семейството.

Умения: прегъва по ос няколко еднакви елемента; подрежда елементите един в друг; съединява чрез промушване, низане, вързване.

Отношения: демонстрира привързаност, уважение към семейството, разбира своето място в семейството.Юни

1

Диагностика

Изходяща диагностика

наблюдения, игри, практически конструкторски задачиЮни

2

Диагностика

Изходяща диагностика

наблюдения, игри, практически конструкторски задачи
Методически ресурси (в примерното тематично разпределение са посочени страници от учебните помагала „Моливко. Мога да направя сам..“ за първа възрастова група):

  • УК по ОН КТБД „Мога да направя сам...“, 3–4 г., 2005.

  • Книга за учителя за първа възрастова група на детската градина – „Моливко. ОН КТБД“, 3–4 г.,2010.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница