Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“страница2/4
Дата30.07.2018
Размер0.54 Mb.
1   2   3   4

„Социална и здравословна среда“, „Природният свят и неговото опазване“

Част 2. Тема 9.

Кога водата е опасна

Знания: изгражда конкретни представи за: кри­тични за живота и здравето ситуации при буря и наводнение; причини за възникване на бедстви­ята; правила за поведение при буря и наводне­ние; професии на хора, които се грижат за живо­та и сигурността на другите.

Умения: описва критични за живота и здравето ситуации; обяснява причини за възникването на бедствия – буря и наводнение; анализира оби­чайни и аварийни ситуации; предвижда критич­ни ситуации и се предпазва адекватно чрез търсене на помощ; управлява поведението си съобразно правила за безопасност при буря и наводнение; аргументира избор на адекватни действия при бедствия съобразно норми и пра­вила за защита на живота и здравето; формули­ра въпроси, догадки и предположения за пос­ледващи изменения в средата.

Отношения: демонстрира състрадателност и грижливо отношение към изпаднали в беда хора и животни; проявява уважение и признателност към хората, които се грижат за живота, здравето и сигурността на другите.Декември
ЗИМНИ ИЗНЕНАДИ


2

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 10.

Какво видях в джунглата

Знания: придобива конкретни представи за: външни особености на животни (части на тя­ло­то, форма, покритие); поведенчески прояви – хранене, придвижване в средата; основни и спе­цифични (в средата на обитаване) потребности на животните в по-далечни природни местности и начините за тяхното удовлетворяване.

Умения: сравнява видими признаци на животни (покритие, части на тялото); обяснява морфоло­гични признаци на животни, съобразно средата на живот (хранене, придвижване); моделира съ­ществени и видими признаци на животни в сре­дата; подрежда и класифицира животни по мор­фологични или функционални признаци; търси информация (задава въпроси) и обяснява външ­ни признаци на животни и съществени връзки помежду им и със средата.

Отношения: демонстрира желание за открива­телство и инициативност при опознаване на близката и по-далечна природна среда.„Социална и здравословна среда“

Част 2. Тема 10.

Модно ревю

Знания: изгражда конкретни представи за: професии на хора, които се трудят в шивашкото ателие и средствата на труда, с които си служат; връзка и взаимодействие между хората в про­цеса на трудовата им дейност (дизайнери, моде­лиери, кроячи, шивачи, манекени, фотографи, продавачи); естетически и функционални пре­димства на части на облекло през различните сезони.

Умения: описва специфичните средства на тру­да и типичните за професиите на работещите в шивашкото ателие действия; сравнява по пред­назначението им средства на труда; сравнява собствените си предпочитания към облекло, обувки, прическа и аксесоари с тези на връстни­ците си; обяснява значението на чистия и спрет­нат външен вид за здравето и доброто само­чув­ствие; експериментира качествата на различни материали и предмети като спазва правила за безопасност; моделира процеси на дейността на хората в нагледно практически план чрез изпол­зване на схеми (труда на …); извършва обобще­ния за значението на екипността и взаимопо­мощта между хората при предлагане на ка­чествени услуги и продукти; аргументира избор на подходящо за сезона облекло.

Отношения: оценява значимостта на предмети, средства, материали и продукти на труда на хора, които се грижат за добрия външен вид и самочувствие на другите.Декември
КОЛЕДА Е!3

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 11.

През нощта е различно

Знания: изгражда конкретни представи за не­бесни тела – Слънце, Луна, звезди; за небосвод – залез и изгрев; за поведението на животни и растения през деня и нощта.

Умения: наблюдава и описва промени в поведе­нието на животни и растения през деня и нощта; открива конкретни връзки в природните явле­ния – затваряне и отваряне на цветни чашки, по­ведение на животни през деня и нощта; форму­лира въпроси и предположения – прояви на лю­бопитство към промени в средата.

Отношения: реагира емоционално на промени в неживата природа; демонстрира устойчив ин­терес към откривателство на промени в средата.„Културни и национални ценности“

Част 2. Тема 11.

Коледари


Знания: изгражда конкретни представи за: обичаи и традиции – коледуване, Дядо Коледа и начина на празнуване сред възрастни и връст­ници при спазване на етикетни норми на дей­ност и поведение в социални и етнически общ­ности; естетически и функционални предимства на части на облекло като елемент на празнич­ната среда и знак за принадлежност към обичаи.

Умения: установява нагледно представени и скрити съществени връзки между хората (знаци за принадлежност към етническа група, обичаи); разпознава и описва типични за фолклорен празник части на облекло и обредни дарове; сравнява по сходство и разлика елементи на празнична среда; идентифицира се със социални общности и сравнява норми на дейност и пове­дение в тях.

Отношения: демонстрира интерес към събития в близката среда – настроение на хора, техни очаквания; проявява уважение, толерантност, отзивчивост, родолюбие и ги оценява в различ­ните общности.Декември
НОВА ГОДИНО, ДОБРЕ СИ ДОШЛА!

4

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 12.

Кой живее при
ескимоситеЗнания: изгражда конкретни представи за: външни особености на животни (части на тяло­то, форма, покритие); поведенчески прояви – хранене, придвижване в средата; основни и спе­цифични (в средата на обитаване) потребности на животните в по-далечни природни местности и начините за тяхното удовлетворя­ване.

Умения: сравнява видими признаци на животни (покритие, части на тялото); обяснява морфо­ло­гични признаци на животни, съобразно средата на живот (хранене, придвижване); моделира съ­ществени и видими признаци на животни в сре­дата; подрежда и класифицира животни по мор­фологични или функционални признаци; търси информация (задава въпроси) и обяснява външ­ни признаци на животни и съществени връзки помежду им и със средата.

Отношения: демонстрира желание за открива­телство и инициативност при опознаване на близката и по-далечна природна среда.„Културни и национални ценности“

Част 2. Тема 12.

Нова годино, здравей!

Знания: изгражда конкретни представи за: семейни и официални празници, обичаи и традиции (Нова година, сурвакане) и начина на празнуване сред възрастни и връстници при спазване на етикетни норми на дейност и пове­дение в социални и етнически общности; есте­тически и функционални предимства на части на облекло като елемент на празничната среда и знак за принадлежност към обичаи.

Умения: установява нагледно представени и скрити съществени връзки между хората (знаци за принадлежност към социална група, празни­ци и обичаи); разпознава и описва части на об­леклото на сурвакарите и типични за обичая предмети със символично значение (сурвакни­ци); извършва сериация на предмети и обекти; идентифицира се със социални общности и сравнява норми на дейност и поведение в тях; активно взаимодейства с другите, като изпробва целесъобразни начини и средства за свързване, провокиране на обща радост и проява на съпричастност.

Отношения: демонстрира интерес към събития в близката среда – настроение на хора, техни очаквания; проявява уважение и отзивчивост към преживяванията на другите в ежедневна и празнична среда.Януари
ЗИМУВА-ЩИТЕ ГЛАДНИ ПТИЦИ


1

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 13.

Приятел в нужда
се познаваЗнания: изгражда конкретни представи за: типични особености (части на тялото, форма, покритие), поведенчески прояви на животни в близката среда и техни основни (вода, храна, топлина) и специфични (през сезона и в средата на обитаване) потребности.

Умения: наблюдава в сравнителен план пове­денчески реакции на животни в близката среда; сравнява видими признаци на обекти от живо­тинския свят; подрежда и класифицира по мор­фологични или функционални признаци живот­ни; обяснява природозащитна дейност на хората – хранилки; формулира въпроси и предположе­ния; прави обобщения и самостоятелни изводи.

Отношения: изпитва удовлетвореност от кон­тактите си с представители на живото; поема отговорност за полагане на грижи към животни.„Социална и здравословна среда“

Част 2. Тема 13.

Полицаи

Знания: изгражда конкретни представи за: професията на полицая и средствата на труда, с които си служи; функционални предимства на части от облеклото на служителите от МВР при изпълнение на служебните им задължения; предназначение на служби в помощ на човека; структурни признаци и предназначение на превозни средства (полицейска кола); норми на поведение; връзка и взаимодействие между хо­рата; права на детето.

Умения: разпознава и описва облеклото, специ­фичните средства на труда и типичните за про­фесията на полицая действия; обяснява значе­нието на екипността и взаимовръзката между полицаите от различни служби и гражданите за осигуряване на реда, спокойствието и сигур­ността на хората; сравнява се с еталони и се стреми да им подражава; управлява поведението си съобразно правила за безопасност; оценява постъпки на близки и непознати; реагира адек­ватно в критични за живота, здравето и сигур­ността ситуации и се предпазва чрез търсене на помощ (начини за подаване на съобщение за опасност на тел. 112).

Отношения: изразява уважение и приз­на­телност към хора, които се грижат за живота, здравето и сигурността на другите; демонстрира желание за спазване на правила за безопасно поведение в природната и социалната среда.Януари
СТЪПКИ ПО СНЕГА2

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 14.

Срещи в снежната гора

Знания: изгражда: конкретни представи за поведенчески прояви, основни и специфични потребности на животни през сезона и в средата на обитаване; динамични представи за промяна на живота в близката среда при определени циклични условия – сезонни изменения.

Умения: наблюдава поведенчески прояви на жи­вотни в близката среда; сравнява видими приз­наци на животни (покритие, части на тялото); разпознава следите на познати животни; асоции­ра и разпознава образи в заснежени дървета и храсти; формулира обобщения и самостоятелни изводи за общи и типични прояви на „живото“ в природата; търси информация (задава въпроси) и обяснява външни признаци на животни и съ­ществени връзки помежду им и със средата.

Отношения: проявява интерес и насоченост към откриване на връзки и зависимости в при­родната среда.„Самоутвърждаване и общуване с околните“

Част 2. Тема 14.

Какво говори тялото

Знания: изгражда конкретни представи за: невербални техники на изразяване на поведен­чески прояви; свои и чужди преживявания и състояния; норми на поведение, връзка и взаи­модействие между хората.

Умения: разпознава и описва емоционалното състояние на околните; сравнява собствените си преживявания с тези на другите; изпробва не­вербални техники на изразяване; обяснява и мо­тивира отношението си към постъпки на близки и непознати; спазва социално приети норми на поведение.

Отношения: проявява интерес към невербални техники на изразяване; споделя избор и оценя­ва собствени прояви в дейността, поведението, общуването и комуникацията.

Януари
КАК СЕЧКО ЩИПЕ

3

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 15.

Могат ли растенията
да лекуват


Знания: изгражда: конкретни представи за поз­нати билки; динамични представи за външни части на растения (корен, стъбло, цвят).

Умения: описва и сравнява части на растения; илюстрира връзки и отношения между човека и растенията (лечебни свойства); хербаризира, подрежда и събира билки; изпробва варианти за използване на лечебните свойства на растения; формулира въпроси и предположения – прояви на любопитство към обекти от растителната природна среда.

Отношения: проявява устойчива готовност за природосъобразен начин на живот.„Социална и здравословна среда“

Част 2. Тема 15.

Щом се разболея

Знания: изгражда конкретни представи за: про­фесията на медицинските работници и сред­ст­ва­та на труда, с които си служат; функционални предимства на части от облеклото на лекаря и медицинската сестра при изпълнение на служеб­ните им задължения; предназначение на сгради и служби в помощ на човека; норми на етикета; правила за здравословен начин на живот; връзка и взаимодействие между хората; права на де­тето.

Умения: разпознава състояния на здраве и бо­лест – свои и на другите; описва специфичните средства на труда и типичните за професията на лекаря и медицинската сестра действия; обяснява значението на екипността и взаимовръзката меж­ду медицинските работници за живота и здравето на хората; групира предмети и средства на труда по съществени признаци; спазва правила и норми за здравословен начин на живот.

Отношения: засвидетелства уважение и приз­нателност към хората, които се грижат за живо­та и здравето на децата и възрастните; желае да спазва режим, водещ до здраве, настроение и успех; проявява състрадателност и грижовност към болни и попаднали в беда.Януари
ЗА ЖИВОТ-НИТЕ С ЛЮБОВ


4

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 16.

Как се защитават
животните


Знания: изгражда представи за: типични особе­ности (части на тялото, форма, покритие); пове­денчески прояви на животни в близката среда и техни основни (вода, храна, топлина) и спе­ци­фични (през сезона и в средата на обитаване) потребности; начини на защита – използване на укрития, бягство, сливане със средата, застра­шаване, използване на покрития от твърди рогови вещества и черупки, нападение и др.

Умения: наблюдава в сравнителен план пове­денчески реакции и начини на защита на живот­ни в близката среда; сравнява и описва видими признаци на животни; косвено обследва обекти от животинския свят – диференцира морфоло­гични и функционални признаци на сетивна основа; обяснява външни признаци на животни и съществени връзки помежду им и със средата, моделира съществени, видими и скрити призна­ци и отношения между животни; формулира въпроси и предположения – прояви на любопит­ство към животни.

Отношения: демонстрира устойчива готовност за защита правото на живот; изразява положи­телно емоционално-оценъчно отношение към животните – предпочитания, наблюдателност, любопитство, любознателност.„Социална и здравословна среда“

Част 2. Тема 16.

Цирк, цирк!

Знания: изгражда конкретни представи за: про­фесията на цирковите артисти, естетически и функционални предимства на части на облекло­то им и средствата на труда, с които си служат; предназначение на предмети; връзка и взаимо­действие между хората (артисти и публика); со­циално приети норми на поведение на общест­вени места.

Умения: описва външни особености, облекло, специфичните средства на труда и типичните за професията на цирковите артисти действия; сравнява по предназначението им предмети и средства на труда; обяснява значението на екип­ността и взаимовръзката между хората при оси­гуряване на развлечение, положителни емоции и настроение на другите; спазва етикетни норми на поведение на обществени места.

Отношения: проявява желание за общуване с изкуството на цирковите артисти; емоционално се приобщава към естетически ценности.Февруари_ПРИЯТЕ-ЛИТЕ'>Февруари
ПРИЯТЕ-ЛИТЕ1

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 17.

Как поникват
растениятаЗнания: изгражда: конкретни представи за поз­нати видове растения (дървета, храсти, тревис­ти) и прояви на грижи към тях; динамични пред­стави за външни особености и части на растения (корен, стъбло, цвят, плод, семе), за растеж и развитие – разкриване на връзка между потреб­ностите на растенията и поведението на човека.

Умения: наблюдава системно развитието на растения в близката среда – посяване (засажда­не), поникване, развитие на цвета и плода; об­следва пряко и косвено техни части за осигуря­ва­не на вода, слънчева светлина, почистване на листата; сравнява части на растения от различни видове; описва в последователност етапи от растежа и развитието на растения; моделира нагледни и съществени признаци на познати растения; формулира въпроси и предположения – проявява любопитство към обекти от расти­телната природна среда.

Отношения: цени живота на обкръжаващите го растения; поема отговорност за конкретни гри­жи към растения в детската градина и вкъщи.„Самоутвърждаване и общуване с околните“

Част 2. Тема 17.

Аз, ти, тя, тойЗнания: изгражда конкретни представи за: приятелство; различия между хората;

Умения: утвърждава собствената си индивиду­алност в общността от връстници; изпробва на­чини за позитивно обвързване с другите; срав­нява и оценява постъпки и действия – свои и на другите;

Отношения: демонстрира приемане и толерант­ност към другостта и проявява желание за сът­рудничество с връстници и възрастни.Февруари
ГРАДИНКА НА ПРОЗО-РЕЦА


2

„Светът на природата и неговото опазване“

Част 1. Тема 18.

Жив кът в стаята

Знания: изгражда конкретни представи за поз­нати стайни растения и прояви на грижи към тях; придобива динамични представи за външни особености и части на растения (корен, стъбло, цвят, плод, семе), за растеж и развитие – разкри­ване на връзка между потребностите на растени­ята и поведението на човека.

Умения: наблюдава системно развитието на стайни растения; обследва пряко и косвено тех­ни части за осигуряване на вода, слънчева свет­лина, почистване на листата; сравнява части на стайни растения; експериментира и открива причинно-следствени връзки – влияние на свет­лината и влагата като фактори за развитие; фор­мулира въпроси и предположения – проявява любопитство към растения.

Отношения: цени живота на обкръжаващите го растения; поема отговорност за конкретни гри­жи към растения в детската градина и вкъщи.„Социална и здравословна среда“


Част 2. Тема 18.

Каталог: docs -> 2018 -> distributions
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично годишно разпределение по образователно направление музика за трета подготвителна възрастова група (5–6 г.)
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
2018 -> Доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие през 2017г
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“
2018 -> Националното изложение „Фестивал вино и храна” Варна 2018 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница