Република българия министерство на младежта и спорта до министерския съветДата25.01.2018
Размер55.38 Kb.РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на младежта и спорта

ДО

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Д О К Л А Д

от

Красен Кралев - министър на младежта и спорта
ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 41 на Министерския съвет от 27 февруари 2014 година за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 41 на Министерския съвет от 27 февруари 2014 година за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество(обн. ДВ бр. 20 от 2014 г.).

„Академика 2011" ЕАД е еднолично търговско дружество, в което едноличен собственик на капитала е държавата, чиито права се упражняват от министъра на младежта и спорта. Дружество стопанисва държавни имоти в София и страната, в активите му са едни от най-големите спортни обекти в България, които предлагат уникални възможности за провеждането на спортни и културни мероприятия. Дружеството има опит в управлението на многофункционални спортни обекти с национално и международно значение.

През 2014 г. Община Бургас е започнала реализирането на проект „Проектиране и изграждане на многофункционална спортна зала „АРЕНА БУРГАС“ като е сключен по предвидения ред и договор с изпълнител. Община Бургас е осигурила начално финансиране на проекта, след което неговото реализиране е спряно поради необходимост от дофинансиране и търсене на подходящ партньор за управление на проекта.

Финансовите параметри на инвестиционния проект са установени на приблизителна стойност от 50 000 000 лв.

На 09.03.2016 г. между Община Бургас и дружество „Академика 2011“ ЕАД е подписан Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност в областта на културата, туризма, младежта и спорта.

Възможностите и конкретните цели, които се преследват с реализирането на подобен проект са:

- Изграждане на модерно и многофункционално съоръжение - Спортна зала „АРЕНА БУРГАС" и подходяща форма за последващото му управление.

- Създаване на уютно и достъпно пространство за провеждане на международни, национални, местни спортни, културни и социални събития.

- Подпомагане и насърчаване развитието на младежките дейности и спорта.

- Насърчаване на иновативни идеи и концепции.

Правно-организационната рамка за реализиране на евентуалното партньорство, както и основните права и задължения, които биха имали двете страни, са:

1. Договор за съвместна дейност, сключен при условията на чл.51а, ал.3, т.1 от Закона за общинската собственост, чл.57а, ал.З, т.1 от Закона за държавната собственост и чл.50б от Закона за физическото възпитание и спорта, в който договор да бъдат уговорени конкретни права и задължения;

2. Дофинансиране цялостното изграждане на проекта, предмет на съвместната дейност, със средства, осигурени от страна на „Академика 2011" ЕАД.

3. Методическо, административно и организационно управление на проекта от страна на Община Бургас чрез провеждане и контрол на всички процедури по предвидения законов ред, свързани с изграждане на многофункционално съоръжение - Спортна зала „АРЕНА БУРГАС".

4. Придобиване на собствеността на изграденото многофункционално съоръжение - Спортна зала „АРЕНА БУРГАС" от „Академика 2011" ЕАД.

5. Последващо управление на съоръжението от страна на „Академика 2011" ЕАД.

6. Учредяване на безвъзмездното право на ползване на Община Бургас върху изградения обект - Многофункционално съоръжение - Спортна зала „АРЕНА БУРГАС".

Ползите за „Академика 2011“ ЕАД от участие в проекта, които кореспондират с уставните цели на дружеството са свързани с придобиване в собственост на многофункционален спортен обект на територията на Община Бургас, както и последващото негово управление. Тези цели кореспондират с провежданата от Министерството на младежта и спорта единна държавна политика в областта на младежта, спорта и социалния туризъм.

Включването на „Академика 2011“ ЕАД в представения проект е свързано с инвестиране на средства в голям размер. Към настоящия момент дружество „Академика 2011" ЕАД разполага с финансов ресурс, който му е предоставен с решение на Министерски съвет през 2014 г. с Постановление № 41 на Министерски съвет от 27.02.2014 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество. Капиталът на „Академика 2011" ЕАД е увеличен със сумата от 35 000 000 лв. чрез емитиране на нови акции, придобити от държавата. Осигурените чрез увеличаване на капитала средства са предназначени за изпълнение на инвестиционен проект „Реконструкция и модернизация на спортен обект „Зимен дворец на спорта” в гр. София”.

През изминалите две години този проект не е реализиран поради възникнали и още неприключили административни процедури и производства. Към настоящия момент поради установени нарушения, процедурата по възлагане на обществената поръчка за избор на изпълнител за извършване на реконструкцията е прекратена.

В резултат на горното, предоставените средства са вложени по банкови сметки на дружеството и не могат да бъдат използвани за друга цел, в същото време не може да се предвиди срокът, в който може да започне реализация на целевия проект, за който средствата са отпуснати.

Целесъобразно е тези средства да бъдат използвани за проекта, за който са предназначени или съответно - за друг алтернативен инвестиционен проект от национално значение.

С оглед изложеното по-горе, министърът на младежта и спорта в качеството му на орган, който упражнява правата на държавата в търговско дружество „Академика 2011" ЕАД е дал своето становище и съгласие за включване на дружеството в проект за сътрудничество и съвместна дейност в областта на развитието на спорта между Община Бургас и „Академика 2011" ЕАД.

За осъществяването на проекта е необходимо изменение на Постановление № 41 на Министерския съвет от 27 февруари 2014 година за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество – необходимо е да се измени чл. 3 от Постановлението като се предвиди средствата в размер на 35 000 000 лв., предназначени за изпълнение на инвестиционен проект „Реконструкция и модернизация на спортен обект „Зимен дворец на спорта" в гр. София, да се използват за участие в изпълнение на инвестиционен проект „Изграждане на многофункционално съоръжение - Спортна зала „АРЕНА БУРГАС“ в гр. Бургас.

Проектът на Постановление и докладът към него са публикувани на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.

Към проекта на Постановление не се прилага справка за съответствие с европейското право, тъй като със същия не се въвеждат норми на европейското право.

Изготвена е финансова обосновка съгласно приложение 2.2 към чл. 35, ал.1, т.4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Проектът на Постановление няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 - 34 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, предлагам Министерският съвет да разгледа направеното предложение и да приеме проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 41 на Министерския съвет от 27 февруари 2014 година за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество(обн. ДВ бр. 20 от 2014 г.).


С уважение,

КРАСЕН КРАЛЕВ

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТАКаталог: Documents -> Documents -> Drafts -> 2016
2016 -> Република българия министерство на младежта и спорта
2016 -> Закон за физическото възпитание и спорта, е предвидено в приоритет 21. 1 от Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г
Drafts -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я народно събрание проект з а к о н за доброволчеството Глава първа общи положения предмет Чл. (1) Този закон
Drafts -> Република българия министерство на младежта и спорта до министерския съвет
2016 -> Република българия министерство на младежта и спорта до министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница