Заседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 15-16 декември 2011 г. Председател г-н Marek sawicki


Решения за разрешаване на пускането на пазара на генетично модифицирани организмистраница8/8
Дата07.05.2017
Размер1 Mb.
ТипЗаседание
1   2   3   4   5   6   7   8

Решения за разрешаване на пускането на пазара на генетично модифицирани организми

Делегацията на Унгария информира Съвета относно обхвата на член 2, буква в) в решенията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирани организми (ГМО) (18417/11).

В съответствие със стандартния член 2, буква в), въведен от октомври 2007 г. във всички решения за разрешаване на пускането на пазара на ГМО, обхватът на разрешаването надхвърля употребата за храна и фураж, за да включи същите видове употреба, както всяка друга разновидност на организми, които не са генетично модифицирани, с изключение на отглеждането.

Делегацията на Унгария, подкрепена от делегациите на Австрия, Кипър, Люксембург, Словения и Гърция, изрази опасения във връзка с разрешаването на „всякаква друга употреба“ на ГМО, която следва да се разглежда извън обхвата на Регламент 1829/2003, който беше правното основание за решенията относно ГМО. Докато по отношение на употребата за храна и фураж се извършва оценка на риска, подобна оценка не се извършва специално за „всякаква друга употреба“.

Комисията отбеляза искането на Унгария и ще провери правния аспект на настоящата формулировка на регламента. Правната служба на Съвета също ще анализира искането на Унгария.

Хуманно отношение към животните по време на транспортиране

Комисията информира Съвета относно доклад за въздействието на Регламент 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране (16798/11).

Няколко делегации приветстваха доклада, като заявиха, че очакват последващите действия във връзка с него. Встъпващото датско председателство посочи, че този въпроси е един от неговите приоритети.

В доклада е отчетен напредъкът по прилагането на регламента на ЕС относно транспортирането на животни и са посочени няколко начина за преодоляване на възникналите проблеми. Докладът обаче не е съпътстван от законодателно предложение. Комисията подчерта необходимостта от правилното прилагане на определени мерки и настоя за хармонизиране при изпълнението на този регламент в рамките на ЕС.

Припомнено беше, че Съветът е приел Регламент 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране през декември 2004 г. след усилени обсъждания по време на три последователни председателства.

В член 32 от Регламент 1/2005 Комисията е инструктирана да представи доклад до 2011 г. „за въздействието на настоящия регламент върху хуманното отношение към животните, които са били транспортирани, и върху търговските потоци с добитък в рамките на разширената Общност. […] Този доклад може да бъде придружен, при необходимост, от подходящи законодателни предложения, отнасящи се до пътувания с дълга продължителност, по-специално по отношение на продължителността на пътуванията, периодите за почивка и допустимите пространствени площи.Проект за стратегически план за Codex Alimentarius за 2014—2019 г.

Председателството информира Съвета относно напредъка по преговорите за Codex Alimentarius и перспективите за тях (18334/11).

По време на полското председателство бяха проведени заседания на четири различни комитета за Codex Alimentarius, най-важното от които бе заседанието на самата Комисия за Codex Alimentarius (CAC) през юли 2011 г. Основните резултати от работата на CAC по време на полското председателство са следните:


  • Организирането на вот срещу приемането на максимално допустими стойности на остатъчни количества по отношение на рактопамина (химическо вещество, използвано за стимулиране на растежа на прасетата и добитъка в някои трети държави). Ако предложените максимално допустими стойности на остатъчни количества бяха приети, това можеше да доведе до търговски спор между ЕС и други членки на СТО.

  • Избирането на европейски заместник-председател на Комисията за Codex Alimentarius;

  • Някои други резултати включват:

  • приемането на списък на разрешените предходни товари за превоз на хранителни мазнини и масла в насипно състояние;

  • приемането на насоки за контрол на случаите на кампилобактер и салмонела в пилешкото месо

  • одобряване на компилацията от текстове на Codex Alimentarius, свързани с етикетирането на храни, произведени със съвременни биотехнологии (ГМ храни)

Освен това проектът за стратегически план за Codex Alimentarius за 2014—2019 г. ще бъде обсъден на предстоящото 66-о заседание на Изпълнителния комитет на CAC през февруари 2012 г. в Женева. Обсъждането на ролята на науката и други важни фактори в работата по Codex Alimentarius са основните елементи в този документ. Комисията и държавите членки понастоящем подготвят забележки по проекта за стратегически план.

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Ваксинация против болестта син език

Съветът прие позицията си на първо четене по проект за директива за изменение на Директива 2000/75/EО по отношение на ваксинацията против болестта син език (16696/11). По позицията на Съвета бяха водени предварителни преговори с Европейския парламент с оглед постигане на бързо споразумение на второ четене, за да може новите разпоредби да влязат в сила навреме за кампаниите за ваксинация през 2012 г.

С директивата се цели да се актуализират сегашните правила за ваксинация против болестта син език, определени в Директива 2000/75/ЕО, като се направят по-гъвкави. Болестта син език засяга преживните животни (като говедата, овцете и козите), като вирусът се пренася от едно животно на друго чрез насекоми вектори. Ваксинацията е предпочитаното средство за контрол на болестта син език и за предотвратяване на клинично заболяване в ЕС. Използването на ваксини обаче е ограничено от сегашните правила, определени в Директива 2000/75/ЕО, които се основават на единствено наличните по онова време ваксини. Тези ваксини могат да причинят нежелано разпространение на вируса от ваксината сред неваксинирани животни в областите, в които ваксината е била използвана. Новите правила, въведени с този текст, се основават на факта, че при наличните в днешно време инактивирани ваксини този риск е елиминиран.

Финансови мерки за развитие на селските райони за държави членки с икономически трудности

Съветът прие изменение на Регламент 1698/2005 по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения (70/11).

Регламентът ще позволи на Комисията да одобри по-високи ставки на вноските (до 95 %) от ЕС (чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)) за мерки за развитие на селските райони, облагодетелстващи държавите членки, които са изправени пред сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност, докато са обхванати от механизми за финансово подпомагане.

Световната финансова и икономическа криза създава или застрашава да създаде сериозни затруднения в някои държави членки във връзка с икономическия им растеж и финансова стабилност, влошаващия им се дефицит и състояние на дълга. Тези разпоредби обхващат пет държави членки, които са засегнати най-силно от кризата и които са получили финансово подпомагане по програма от механизма на платежния баланс за държави извън еврозоната (Румъния и Латвия) или от европейския механизъм за финансово стабилизиране за държави от еврозоната (Португалия, Гърция и Ирландия).

Този регламент е част от пакет, съставен от три регламента, обхващащи същите пет държави членки, и отнасящ се от една страна за Европейския фонд за рибарство (ЕФР) и структурните и кохезионните фондове.

Регламентът няма да има финансово въздействие, защото общият пакет от бюджетни ангажименти за развитие на селските райони остава непроменен, както и годишната му разбивка.Храна за най-нуждаещите се лица

Съветът постигна политическо съгласие за удължаване на действието през 2012 г. и 2013 г. на програмата за разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза (18586/11 + 18593/11 ADD 1).

За повече информация вж. съобщение за печата 18686/11.

Бъдещето на политиката на насърчаване на селското стопанство — заключения

Съветът прие заключения относно бъдещето на политиката на насърчаване на селското стопанство.Заключения на Съвета — доклад относно схемата за единно плащане

Съветът прие заключения относно Специален доклад № 5/2011 на Европейската сметна палата, озаглавен „Схема за единно плащане (СЕП): въпроси, които следва да бъдат разгледани с оглед усъвършенстване на доброто финансово управление“, поместени в док. 17584/11.РИБАРСТВО

Достъп на венецуелските риболовни кораби до Френска Гвиана

След консултация с Европейския парламент Съветът прие решение относно достъпа на риболовни кораби, плаващи под знамето на Боливарска република Венецуела в изключителната икономическа зона към брега на Френска Гвиана (8202/11).

Вече няколко десетилетия на риболовните съдове, плаващи под знамето на Венецуела, е разрешено да извършват улов в изключителната икономическа зона (ИИЗ) към брега на френския департамент Гвиана. Въпреки това при липса на международно споразумение с Венецуела в областта на рибарството сегашната практика не съответства на правото на ЕС съгласно Регламент 1006/2008 относно разрешения за риболовни дейности1.

Като се има предвид, че внезапното прекратяване на тези риболовни дейности би било неуместно поради икономическото и социалното им значение в този район, положението с акостирането на венецуелски кораби в пристанищата на Френска Гвиана трябваше спешно да се регламентира.

Във връзка с това обаче и като се има предвид ограниченият обхват на въпросното риболовно поле, едно напълно оформено риболовно споразумение между Венецуела и ЕС изглежда несъответстващо на положението. Вместо това предложената едностранна декларация от Съвета служи за цел, подобна на тази на едно риболовно споразумение, като одобрява предоставянето на разрешения за риболовни дейности на венецуелски кораби.

Цени на производител на Съюза за 2012 г. за някои рибни продукти

Съветът определи за риболовната 2012 година ориентировъчните цени и цените на производител на Съюза за някои рибни продукти (17089/11).

Целта на този регламент е през 2012 г. да се гарантира функционирането на ценовото подпомагане и механизмите за интервенция, установени в Регламент 104/2000/ЕО2, с оглед на установяването на единен пазар за рибни продукти. Регламентът засяга ориентировъчните цени за определен брой рибни продукти, както и цените на производител на Съюза за конкретни продукти от риба тон. Ориентировъчните цени формират референтната стойност при следващото фиксиране на различни технически параметри, необходими за действието на интервенционните механизми. Освен това цената на производител на Съюза е от значение за компенсаторната помощ за рибата тон, доставяна за преработвателната промишленост, която може да се отпусне, в случай че цените на световните пазари паднат под определено критично ниво.

Съгласно Регламент 104/2000 съответните цени следват както динамиката на пазарните цени през трите предходни риболовни години, така и тенденциите в производството и търсенето. В същата връзка предложението е за увеличения между + 1 % и + 3 % за различни видове бяла риба; за увеличения между + 1,5 % и + 3 % за пелагични видове като херинга, скумрия, испанска скумрия и цял бял тон, както и намаления между - 0,5 % и - 2 % за сардини, хамсия и изкормен бял тон; и за увеличения между + 1 % и + 3 % за ракообразни. В областта на замразената риба предложението съдържа увеличения между + 1 % и + 3 % за повечето продукти. И накрая, предложението е за увеличаване с + 2 % на цената на производител на Съюза за продукти от риба тон.

Съгласно член 43, параграф 3 от Договора Съветът приема по предложение на Комисията мерки за определяне на ориентировъчните цени и цените на производител на Съюза за някои рибни продукти.

ОКОЛНА СРЕДА

Извънредно количество емисии на CO2 от нови леки автомобили

Съветът реши да не се противопоставя на приемането на решение на Комисията относно метод за събиране на такси за извънредно количество емисии на CO2 от нови леки пътнически автомобили (16484/11).

Решението на Комисията подлежи на т. нар. процедура по регулиране с контрол. Това означава, че след като Съветът вече е дал одобрението си, Комисията може да го приеме, освен ако Европейският парламент не възрази.

ВЪНШНИ РАБОТИ

Временно приемане на някои палестинци

Съветът реши да удължи с една година валидността на националните разрешителни за влизане и престой, дадени на дванадесет палестинци. В съответствие с обща позиция 2002/400/ОВППС те са приети по хуманитарни причини от Белгия, Гърция, Испания, Ирландия, Италия и Португалия.ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

Ограничителни мерки — Беларус

С оглед на тежкото положение в Беларус Съветът засили ограничителните мерки на ЕС по отношение на онези лица, които носят отговорност за продължаващите репресии срещу гражданското общество, политическата опозиция и независимите медии в Беларус. За повече подробности вж. съобщение за печата 18617/11.Ограничителни мерки — Демократична република Конго

След решение на Организацията на обединените нации Съветът въведе промени в ограничителните мерки, наложени срещу Демократична република Конго. Измененията се отнасят до прибавянето на имената на две лица към списъка на лицата и образуванията, подлежащи на мерките.ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Търговско споразумение за борба с фалшифицирането

Съветът прие решение за разрешаване на подписването на търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) с Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексико, Мароко, Нова Зеландия, Сингапур, Швейцария и Съединените щати.

С ACTA се цели да се установи международна рамка за подобряване на прилагането на законите за зачитане на правото върху интелектуална собственост и за установяване на по-добри международни стандарти за действия срещу мащабни нарушения на правото върху интелектуална собственост Преговорите приключиха през ноември 2010 г.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Координиране на схемите за социална сигурност — ЕС/Швейцария

Съветът прие решение относно позицията, която да бъде взета от ЕС по отношение на изменение на приложение ІІ към споразумението ЕС/Швейцария относно свободното движение на хора (16232/11).

Приложение ІІ се отнася за координацията на схемите за социална сигурност и трябва да бъде изменено, за да включи нови правни актове на ЕС в споразумението.


1ОДУ за северна мерлуза: 55 000 тона (непроменена квота).

1OJ L 286, 29.10.2008, p. 33.

2OJ L 17, 21.1.2000, p. 22.

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 8352 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

18708/11BG

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница