1. Кои са музикантите на снимките? Напишете имената им. (3т)Дата15.09.2023
Размер318.63 Kb.
#118670
Test 8 kl priravnitelen3

Утвърдил: ...............................
Инж. Таньо Стойчев

Изготвил ..................................


Виктория Андреева
Приравнителен тест по Музика за 8 клас

1.Кои са музикантите на снимките? Напишете имената им. (3т)

1.................................... 2................................... 3.................................

2.Кой е автор на операта „Орфей“? (2т)
а/ Лудвиг ван Бетовен
б/ Клаудио Монтеверди
в/ Антонио Вивалди

3.Посочете вярно ли е? (3т)
а/ Понятието „мелодия“ е свързано с вертикалното разположение на тоновете и символизира свързаност и съразмерност. ДА НЕ
б/ Мелодията се определя от едновременното прозвучаване на най-малко три тона с различна височина. ДА НЕ
в/ Мелодията е последователност от тонове с различна височина, свързано чрез ритъма, метрума и тембъра. ДА НЕ
4.Подредете епохите в музиката в реда, в който са възникнали. Номерирайте с цифри от 1 до 6. (6т)
...... Средновековие
...... Музика в древността
...... Ренесанс
...... Барок
...... Романтизъм
...... Класицизъм

5. Кой е автор на музиката по „Ода на радостта“ на Ф. Шилер? (3т)
Радост, ти дете от рая, ти, вълшебен ясен плам!
Ний пристъпваме в омая, о, богиньо в твоя храм.
Твоя светъл чар споява туй, що светски нрав дели.
Братя всички хора стават, щом с крила повееш ти.

а/ Йозеф Хайдн
б/ Лудвиг ван Бетовен
в/ Антонио Вивалди

6. В какъв жанр е музикалното произведение, което чухте? (3т)
..................................................................

Скала за оценяване:
до 7т - Слаб 2
от 7 до 9,5 - Среден 3
от 10 до 13,5 - Добър 4
от 14 до 16,5 - Мн. добър 5
от 17 до 20 - Отличен 6

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО МУЗИКА за 8 клас
Оценка Отличен 6 се поставя на ученик, който задълбочено излага фактите в логическа последователност, придружени с анализа дадена епоха или творец. Не допуска фактологически и правописни грешки. Умее да работи с различни източници, може да дефинира основни понятия.
Оценка Мн. добър 5 се поставя на ученик, когато фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати фактологически грешки. Анализът за дадена музикална творба или епоха не е изчерпателен.
Оценка Добър 4 се поставя, когато ученикът не е наясно с характерните особености на дадената епоха или творчество на даден композитор. Анализът е ограничен. Липсват изводи и обобщения. Допуснати са грешки във фактологията.
Оценка Среден 3 се поставя при сериозна непоследователност в логиката на отговора, при слабо интерпретиране на фактите и непознаване творчеството на даден творец. Има съществени пропуски в информацията.
Оценка Слаб 2 се поставя, когато не се познава или е допуснато сериозно отклонение от съдържанието на темата.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница