Защо не бива да се захващат двете ръце за поздрав след игра на паневритмия? Какво значи „светъл ден”?Дата18.06.2018
Размер84 Kb.
#74429ЗАЩО НЕ БИВА ДА СЕ ЗАХВАЩАТ ДВЕТЕ РЪЦЕ ЗА ПОЗДРАВ СЛЕД ИГРА НА ПАНЕВРИТМИЯ?

Какво значи „светъл ден”?

За да се изследва енергийното взаимодействие между двама човека е необходимо да се познава поне отчасти закона на енергията, която се обменя с човешкото тяло. Този въпрос Учителя го разглежда в беседата: „Закон на енергията”. Ето какво се казва в нея:Физическото тяло, това е една инсталация, то е проводник на електричеството. Физическото тяло е една велика инсталация на природата. В тази инсталация двояко функционират положително и отрицателно електричество и положителен и отрицателен магнетизъм. Сега вашите тела не са тонирани, физически не са тонирани. Повечето от вас сте положителни, другата част сте отрицателни. Сега, ако двама от вас, които имат положително електричество, се съберат, непременно ще има сблъскване. И след туй ето какво ще се зароди: щом се съберете и говорите, като се отдалечите един от друг, вие чувствате едно неразположение в себе си, единият е недоволен и другият недоволен. В дадения случай, ако един от тях не може в себе си да измени положителното електричество в отрицателно, той е длъжен да намери един другар с отрицателно електричество. Сега туй е на физическото поле. Ще се зароди една вражда и вие ще станете активен, активен в проявяване на характера си. Активността, която е добра, може да стане и груба. По този начин се явява грубостта като резултат. Мъжът и жената безразлично, може да станат груби. Понеже електричеството избира най-късия път, а грубостта е изявление на най-късия път.

Сега, ако се съберат двама, на които електричеството е отрицателно и двамата са негативни, пак ще се отблъснат, пак ще се зароди едно недоволство в тях. Но недоволството ще носи съмнението страха и двамата ще се съмняват, ще се боят един от друг, ще се боят.

В първият случай и двамата, които са положителни ще се бият, ще се дуелират. Един от двамата трябва да умре. Положителен е.

Във втория случай, всеки един го е страх за живота си. Дуел няма да си обявят, но у тях като резултат ще се появи лицемерието и измамата. …

Добре. В този случай, когато вие сте недоволни и сте изгубили вашето равновесие, в дясната страна на вашия мозък има набрано повече електричество, отколкото трябва. В дадения случай, значи има повече електричество набрано в дясната страна на двамата души, следователно те са груби. Ако електричеството се набере на лявата страна и у двамата души, те са негативни… Понеже няма противоположен полюс то е отделено….

Вие може да злоупотребите с правилото, понеже на някой вие може да приложите вашето положително електричество, да усилите злобата на някого. По този начин хората един друг се докарват до отчаяние. Ако твоята дясна страна е наелектризирана по този начин, ще намериш една приятелка, в която лявата страна има излишък, и тя да постави своят лява ръка на дясната страна на главата ти и ти ще поставиш своята дясна ръка на лявата страна на главата ѝ и у двама ви веднага вашето разположение ще се измени. Може да не турите ръцете на главата, но ако се хванете двете за ръце, веднага ще се измени електричеството, трансформиране може да стане. Когато някой път сте много неразположени, другари с другари да направят опита, момичета с момичета, жени с жени, мъже с мъже. Сега аз говоря принципно, защото има много жени,които са мъже, има много мъже, които са жени. Аз говоря: мъж с мъж – разумният принцип, жена с жена. Ние туряме любов с любов и мъдрост с мъдрост. Затуй в школата трябва да се нареждате. Тъй както сега сте наредени не сте добре наредени. Трябва да се нареждате според този закон, да има постоянна хармония. Учениците на окултната школа, като срещнат някой индивид, който нарушава мира ви, ще се пазите от него. Най-малко половин метър на страна ще сядате. Ако не можете физически да се отдалечите от него, мислено ще създадете това разстояние. Ще се нареждате по закона за симпатията. По закона на симпатията, двама, които си хармонират, като се съберат и двамата почнат да мислят и да чувстват хармонично. Но пък, когато двамата се съберат и имат такова състояние: единият мисли, а другият не мисли, единият мисли, а другият чувства, не си хармонират. Трябва едновременно и двамата да мислят, и двамата да чувстват и двамата да действат. Единият да мисли негативно, да чувства негативно и да действа негативно; другият да мисли положително, да чувства положително, да действа положително. … Сега от вас искам едно правило: да бъдете искрени към себе си….

Сега направих тази малка забележка, за да не злоупотребите. Злоупотребението може да седи в следующето: В окултната школа всички опити стават съзнателно. Съзнанието седи в следующето: Ако аз турям ръката си върху някоя глава, в мене трябва да има съзнание давам ли или вземам. Ако давам, туй което давам ще бъде ли в полза и туй което вземам, ще ме ползва ли. Ако туй което давам,не принася полза и туй което вземам, мене няма да ме ползва… Аз най-първо след като дам и след като взема, трябва да благодаря, понеже ние работим с известна Божествена енергия. За тази енергия, която тече през мене или през вас, всякога се държи отчет. Природата си има часовници, които отбелязват колко се изразходва и за кого и през вашия мозък и през ръцете колко енергия е минала, всичко туй в тази инсталация е строго отбелязано и се туря на сметка, не само на сметка, но и резултатите на тази енергия правят тази енергия да има отглас в общото битие. И следователно, като турите ръка на някоя глава, знаят какво е произлязло и вас ви държат като един отговорен фактор. Туй не го казвам да се страхувате, но за да знаете, че всяка една работа, която вършите да бъде благородна. Принципално действие, не със страх. Всякога подтикът на вашата душа трябва да бъде извършен в съгласие с Бога, с великото, в хармония с Бога. То е великото в света – да работим разумно”.

Когато двама си хванат ръцете, те си обменят енергия. За да се получи положителен ефект от това хващане, те трябва да знаят предварително какво е енергийното състояние на всеки от тях. Първо, те задължително трябва да бъдат с различно електричество – единият с положително, а другият с отрицателно - трябва да са свързани със закона на симпатията. Второ, те трябва да отговарят на ред изисквания, които предварително трябва да знаят, че са изпълнени. Тези правила гарантират, че двамата са хармонизирани. Тези правила са разгледани от Учителя и са дадени по-горе. Третото изискване е, че непременно трябва да се благодари. На кого? – на Бога, защото енергията е Негова, тя не е наша и ние не можем да разполагаме с нея както си искаме и ако си разрешаваме това, то за това ни държат отговорни, независимо дали ние осъзнаваме това или не! Затова Учителя казва: „…но да знаете, че всяка една работа, която вършите да бъде благородна. Всякога подтикът на вашата душа трябва да бъде извършен в съгласие с Бога, с великото, в хармония с Бога. То е великото в света – да работим разумно”. Ясно е, че с хващането на ръцете си ние може да искаме да изразим нашите положителни чувства към другият човек, но това ако не е в хармония с Божественото, има тъкмо обратен резултат. Спазваме ли правилото, че могат да се хващат, не само хармонизирани един с друг, но и мъж с мъж и жена с жена. Кой е мъж и кой е жена? Знае ли някой. Та сам Учителя казва: има много мъже, които са жени и много жени, които са мъже. Любов с любов и мъдрост с мъдрост трябва да се хващат. Кой ще определи това? После нека попитаме: А защо по времето на Учителя е нямало такава измишльотина? Значи тогава, когато е имало кой да каже какви могат да бъдат двойките, които могат да си хващат ръцете това не е правено, а сега напълно безотговорно, вредейки си, подведени от черната ложа, може. Сега някой ще каже, че как го измислихте, че това е въведено от черната ложа? Ще отговорим: А запитали ли сте се кой и по какъв повод е въвел тази измишльотина? Казваме това, защото знаем и с никого в дебат на тази тема няма да влизаме. Всеки е свободен да отговаря пред Бога за делата си, но ние сме длъжни да изясним този въпрос. И още нещо: защо Учителя не определя кой с кого може да се хваща? Ами много просто, защото днес е така, но утре е друго – това е динамично променлив процес. Ние можем да кажем само още, че ако някой иска да покаже добрината си, то нека да го прави към Господа, а каква добрина показва, когато тази негова „добрина” е насочена срещу Бога, защо срещу Бога, ами защото се прахосва Неговата енергия. Всеки мислещ човек, ще разбере това. В крайна сметка езотериката е за мислещи хора. Другите само си вредят, вредят на тях си, вредят и на останалите. Между впрочем „Закона на енергията” е приложен в неговия „класически” вариант точно според беседата в едно от упражненията в Паневритмията, но за това ще говорим, когато му дойде времето, когато стигнем до там.

Нека да кажем и това: кой е толкова сигурен, че всички постъпват честно в прилагане на закона на енергиите и не се изкушава да вреди на някого. Това са сложни въпроси. Затова Учителя иска от своите ученици да Му обещаят, че няма да злоупотребяват с закона. Във всяко езотерично общество и навсякъде има хора на черната ложа, те не са ангажирани с никакви морални задръжки. В едно езотерично общество има всичко, то е един умален модел на обществото, а мащабният фактор сгъстява всички прояви и добри и лоши. Това го казваме не за да се плашим, а за да проумеем, че трябва да постъпваме отговорно, към Бога, към хората, към себе си.

И за тези, които са философки настроени, ще кажем че живеем в условията на законите на ниския астрал (какво означава това, може да прочетете в сайта ни). Характерна особеност в ниския астрал е, че има лъжлива форма, има понятие, има и съдържание, съставено по законите на ниския астрал, но няма воля! Волята тук е изнесена извън човешкото тяло, така той е хипнотизиран и подчинен – отнета му е свободата. Една проста форма за това са „масовките”. В живота волята се проявява чрез отговорността. А отговорността е човешко качество! Ясно е, че щом няма воля, няма и отговорност. Това май ни е познато?

Спомнете си Учителя казва, че основно човек действува чрез мисъл-форма, чувство-съдържание и воля. Противоречията в този случай се решават, защото по този начин се оформя триъгълник, който е устойчивата форма за това. Премахвайки волята, се получава права линия, в която противоречията са непреодолими и човек непрекъснато живее в противоречия. Позната работа нали?

Защо ви разказваме това? Ами защото трябва да се разбере, че на поляната, в езотериката трябва да се проявява воля! Тя сега е унищожена от ниския астрал и може да се възстанови, ако се работи така както Учителя е казал. Другото са хипнотични действия под заблудите на ниския астрал – това са законите, по които управлява князът, казва Учителя – това е дявола. Това Учителя го е изяснил в беседите си. Той съвсем ясно е казал, че на земята управлява от „падението” до сега дяволът, чрез черната ложа. И дяволът и черната ложа, са толкова реални, колкото и хората.

А сега да разгледаме проблема и от външната му страна. Преди да се въведе този „поздрав”, всички са се поздравявали с поздрава на Бялото Братство: „Божията Любов е Любов” и отговора е: „Само Божията Любов е Любов”. Ами очевидно е, че щом се въведе нещо ново за сметка на съществуващото, то целта е последното да бъде подменено. Защо е съвсем ясно: на някого е нужен нов поздрав, нов ритуал. И при смяната на поколенията е издебнат момента и е въведен нов „поздрав”. Ама той вредял, какво от това, то не се вижда, тогава кой ще го докаже? Сегашното поколение, които играят на поляната друг поздрав не знаят изобщо. За тях това, което им говорим „са наши измишльотини” – ето така черната ложа работи – издебва подходящия момент, за да направи своите въведения, за да опорочи нещата на Бялата ложа.

И така: причината, за да се въведе този „поздрав” с хващане на ръцете е да се забрави поздрава на Бялото Братство. Тогава трябва да си зададем въпроса: Защо е въведено захващането на ръцете, кого обслужва то? – очевидно е, че по този начин се премахва поздрава на Бялото братство! Тогава възниква въпроса, а това захващане на ръцете чий поздрав е тогава? Нека си припомним: има само две ложи - Бяла и черна и щом не е на Бялата, тогава е на другата, на черната ложа! Може ли някой да оспори това? Всичко това се налага чрез „нашите” партийни членове, които са се дегизирали на поляната и изпълняват партийните инструкции. Нищо лошо в това, че са дошли да играят Паневритмия, но те трябва да знаят, че всяко неизпълнение на Божията воля се заплаща. За жалост тези думи за тях нямат никаква стойност, защото те в Бога не вярват.Всичко това се прави, защото директивата е: да се направи комунистическа паневритмия и да се въведе светски характер на всичко и в самата Паневритмия и в ритуалите, свързани с нея. Тя трябва да се превърне в един ритуал, който те бавно да унищожат с времето и поколенията. Нищо по-различно от методите, с които е унищожено навремето Христовото Учение. Това е идеята. Доказателството е много лесно. Запитали ли сте се кога е въведен този светски „ поздрав” с хващане на ръцете. „Старите”братя и сестри казват - след 1992 год. - време на естествена подмяна на поколенията. Погледнете и така наречения архивен филм – вижте тези, които се ръкуват с Учителя какво правят – вдигат си дясната ръка. Никой не отива да хване двете ръце на Учителя! Всичко е още твърде близко, за да има колебания.

А сега се запитайте: какво означава „светъл ден” и кой ден е тъмен? Опитайте се да мислите и ще откриете, че това е една безсмислена комунистическа измислица. Че тя е измислица на материално мислещи хора е ясно от това, че чрез външни форми „светъл ден” се опитват да предават вътрешен смисъл, което във философията на Бялото Братство е тъкмо на обратно! Очевидни неща, за будната душа! Те знаят обаче, че сега някой може да се сеща да търси вътрешен смисъл, но след време това вече ще се е загубило. А тази смислова конструкция има точно такава цел - човек всичко да свързва с материалния свят и следователно да се отдалечава от Бога. Пътят на българите обаче е друг: Смисъла на всяка мисъл е да се отива към вътрешното осъзнаване на нещата, затова в Бялото Братство е именно така – човек трябва да върви в пътя към Бога.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница