Оценка на състоянието на фирма „Таньо Видев-62 еоодстраница1/5
Дата30.09.2017
Размер0.62 Mb.
#31350
  1   2   3   4   5Университет “Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас


КУРСОВА РАБОТА


НА ТЕМА:
Оценка на състоянието на фирма „Таньо Видев-62“ ЕООД
Изготвил: Проверил:

Име:Павлина Видева

Спец.:Стопанско управление

Курс: четвърти

Факултетен № СУ 1051

Бургас 2011Увод
Актуалност:

Специфичен вид бизнес, от който до момента се е печелило, как да продължи управлението му в кризисна ситуация.

Актуалността на проекта се състои в това, че запасите от нефт са ограничени, поради което тенденцията е за постоянно нарастване на цените на нефтените продукти. Залежите на природен газ са практически неограничени, защото тепърва предстои разработването на нови находища, а и в изчерпаните нефтени находища остават огромни количества природен газ (над 90% метан СН4). Замърсяването на околната среда, е глобален проблем, който води до редица негативни последици за хората, животните, природата, а чрез използването на пропан бутан и метан, ние успяваме да помогнем за неговото намаляване.
Обект на изследване:

Обект на настоящия курсов проект е функционирането и развитието на „Таньо Видев-62“ ЕООД


Предмет на изследване:

Възможностире за развитие на стопанската организация от гл.т. на заплахи и възможности от външната среда и нейните силни и слаби страни


Проблем:

липса на информация за възможните алтернативи за развитие на „Таньо Видев-62“ ЕООДЦел:

Да се оцени представят научнообосновани алтернативи за развитие на фирмата


Задачи:

1. Да се анализира външната макросреда на фирмата – моментно и очаквано бъдещо състояние

2. Да се анализира външната микросееда, в която стопанската организация функционира – моменто и очаквано бъдещо състояние

3. Да се анализира състоянието на „Таньо Видев-62“ ЕООД – анализ на персонала, икономически анализ, организационно структурен анализ, маркетингов анализ

4. Да се определят заплахите и възможностите за развитието на фирмата, въз основа на външните прогнози за нови технологии, тенденции и състоянието на външната среда

5. Да се определят силните и слабите страни на организацията, въз основа на сравнителен анализ между нашата фирма и преките ни конкуренти

6. Да се разработи SWOT матрица и четирите стратегии

7. Да препоръчаме една от алтернативите


Подходи:

1.системен

2. комплексен

Методи на изследване:

1. наблюдение

2. анализ на документи

3. метода на биографичните данни

4. SWOT анализ

5. икономически анализ на фирменото състояние

6. анализ на състоянието на персонала на фирмата

7. анализ на външната макро и микро среда

8. анализ на конкуренцията

9. анализ на веригата на стойността1. Обща характеристика на фирмата

1.1.Описание на фирмата:

Фирма „Таньо Видев – 62„ ЕООД е основана през 1989г.Седалище на фирмата: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 62-Д-100

Адрес на управление: Р. България гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 62-Д-100

Предмет на дейност: Външно и вътрешно търговска дейност, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален и преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, автомобилни газови уредби, газиви бутилки за метан, котли и конвектори за битова газификация, производство, препродажба и продажба на селскостопанска продукция, автомонтьорски услуги, заварки с окцижен и електрожен, бояджийски, внос и износ на предмета на дейност, хотелиерски турисрически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всяка друга търговска дейност не забранена от закона.ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА „Таньо Видев-62“ :

1989 г. - Създадена фирма ЕТ “Таньо Видев“ - основен предмет на дейност на фирмата е внос, дистрибуция, монтаж и обслужване на системи за пропан бутан и метан.

1994 г. започва да работи производителите на автомобилни газови системи LANDIRENZO S.p.A.

До 1994 г. организацията е от тип 2Б.

1997 г. Фирма ЕТ „Таньо Видев“ подписва договор с компанията., и от отзи момент е единственият оторизиран представител на продуктите на LANDIRENZO за българския пазар.

През 2007г. организацията преминава от тип 2Б – в тип 3B.

2006 г. фирмата предлага продуктите и на друг член от Групата Landi, а именно системите за пропан бутан и метан на LANDI Srl..

2008 г. ЕТ „Таньо Видев“ преминава в „Таньо Видев – 62 „ ЕООД

2008 г. фирмата става единствения оторизиран представител на продуктите на LANDIRENZO за македонския пазар.

1.2. Вид на бизнеса

Критериите, според които едно предприятие се определя като микро, малко или средно, са формулирани в чл.3 и 4 от Закона за малки и средни предприятия, а именно:

Чл.3 (1) Категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.
(2) От предприятията по ал. 1
малки предприятия са тези, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.
(3) От предприятията по ал. 1
микропредприятия са тези, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.

От това следва, че “Таньо Видев-62“ ЕООД е микро предприятие. Независимо, че по критерии брой на персонала отговаря на изискванията за малко предприятие, то по другите 2 критерия влиза в графата на микро предприятията.
Предназначение на произвежданата продукция

А – за други предприятия

Б – за населеното място или селищната система

В – за страната или за износ

Степен на специализация

1. ниска

2. средна

3. висока

„Таньо Видев-62“ ЕООД е фиема с висока специализация, която е тясно специализирана в продажбата на автомобилни системи единствено от Landi Group Slr. .

От таблицата виждаме, че „Таньо Видев-62“ ЕООД попада в 3 B :

- Фирмата е упалномощена да препродава продуктите на Ланди и на други предприятия

- Практикува дейността си за населеното място и селищната система

  • Фирмата е упалномощена да препродава продуктите на Ланди в страната и чужбина.


Стратегически бизнес еденици в нашата организация са 6 бр:

 1. продажба на едро на пропан-бутанови системи

 2. продажда на едро на метанови системи

 3. поставяне на пропан-бутанови системи

 4. поставянв на метанови системи

 5. ремонт и преустройка на пропан-бутанови системи

 6. ремонт и преустройка на метанови системи

СБЕ групирани в СПБ:

1. поставяне на пропан-бутанови системи с ремонт и преустройка на системите

2. поставяне на метанови системи с ремонт и преустройка на системите
1.3. Географска област в която функционира предприятието

През годините на сътрудничество с италианския лидер ЕТ "Таньо Видев" изгражда дистрибуторска мрежа в цялата страна

Сервизите се намират в:

-София


-Пловдив

-Стара Загора

-Ямбол

-Харманли

-Шумен

-Бургас


-Варна

-Велико Търново

-Карнобат

-Кюстендил

-Мадан

-Плевен


-Разград

-Смолян


-Троян

-Търговище


Първите 6 сервиза са собственост на ЕТ“Таньо Видев“, а останалите са дистрибутори.


  1. Конкурентна ситуация

Основните конкуренти на „Таньо Видев-62“ ЕООД са :Lovato - също е с италианско произход и с добро качество. Основната база на Lovato е в гр. София, но разполага с дистрибутори в градовете: Пловдив, Харманли, Бургас и Велико Търново.

BRC автомобилни газови системи, отново с италиански произход. Присъстващи на българския пазар от 1998г.. Основната база на BRC e в гр. Пловдив. Те също разполагат със голяма дистрибуторска мрежа в страната.

Полски, Български и Турски – те са наскоро навлязли на българския пазар, но с ниските си цени успяват да привлекат голяма част от потребителите на АГУ.

Нелоялна конкуренция – Във фирмата „Таньо Видев-62“ ЕООД има проблем с нелоялна конкуренция. Съществуват много сервизи, които не са вписани в регистъра по чл.36, ал 1 ЗТИП Д.В,бр 85 2006 г. и нямат право да поставят автомобилни газови уредби, а също така не са регистрирани като фирми.

Тези сервизи не плащат данъци и осигуровки на работниците си. Имат възможност да поставят и нелегално внесени АГУ, понеже няма кой да им потърси документ за произход на стоката, тъй като те не присъстват в регистъра на страната. И поради тази причина те имат възможността да работят на по-ниски цени, а в тази криза, в която се намира света днес всички се влияят от ниските цени. За тях не е от значение качеството на стоката, не е от значение това, че тези нелегални сервизи днес са тук, а утре ги няма. За тях е от значение цената- изборът им се влияе само то това. И поради тази причина нелегитимния бизнес взема голяма част от клиентите на легитимни и го ощетява.

По направен анализ от 2009г. е известно, че загубите на „Таньо Видев-62” ЕООД, от това че е легитимна фирма се равняват на 389000 лв..

С тази сума нелегитимната фирма ощетява държавата, общината и гражданите.
  1. Виждания на ръководството за бъдеща дейност

Производителите на АГУ се стремят да отговорят на неспирно напредващите технологии и непрекъснато разработват нови системи.

От началото на сътрудничеството си с Landi S.p.A., фирма „Таньо Видев-62“ ЕООД е работила с над 20 вида системи. Това изменение на продуктите за АГУ се извършва пропорционално с развитието на автомобилостроенето.

Технолозите на Landi S.p.A. разработват нов продукт – Подобряване на старите дизелови автомобили в икономични и екологични автомобили чрез:


   1. Dual Fuel (двугоривен)
Dual Fuel

Diesel + LPG

Diesel + CNG

Предимството на този тип преобразуване е че е обратимо и спестява разходи за гориво като редуцира замърсяването без да има нужда от специална мрежа от газ-станции, тъй като винаги може да се превключи към оригиналната горивна система.

Последващо предимство е по-голямото разстояние което може да изминете с добавените бутилки с газ.


   1. Monofuel(едногоривен)
Monofuel

LPG

CNG

Monofuel е обикновено преобразуване на дизелов двигател в Оtto цикличен двигател чрез модификация на оригиналния задвижващ принцип. Това обикновено става като се преработи главата на двигателя с/в типична глава със свещи.


Цели :

Целите на компанията най-добре се изразяват в задоволяването на нарастващите изисквания и разнообразните предпочитания на българския клиент за висококачествени и екологични продукти в съответствие с покупателната му способност.


"Таньо Видев-62“ ЕООД използва модерни и съвременни системи, като по този начин дава своя принос в борбата със замърсяването на околната страна и промените в атмосферните условия , за да повиши качеството на живот. Фирмата цели да насърчи употребата на алтернативни горива, които са по-евтини и по-щадящи околната среда.   1. Външна среда

  1. Макро среда

   1. Икономически

Ние сме малка фирма, но не сме безсилни пред инфлацията. Имаме своите възможности да противодействаме - като подобряваме производителността на труда, повишаваме гъвкавостта на работната сила, намаляваме административните пречки пред бизнеса.


Все пак, ако предположим, че световната икономика няма да изпадне във втора рецесия и възстановяването ще се засилва, може да очакваме, че цените на храните, горивата и здравните услуги ще продължат да растат, а е факт, че когато се повишава газта се повишават и безниза и дизела, но в повечето случей газта винаги е 2 пъти по-ефтина от бензина и дизела, и ще ние по изгодно да изберем нея.

Брутен вътрешен продукт на България

година

2007

2008

2009

2010

стойност

60185


69295

68322

77474За 2011 г. - През първо тримесечие на 2011 г. БВП възлиза на 15 903 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро БВП е съответно 8 131 млн., като на човек се падат 1 084.4 евро. Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 0.6% през първото тримесечие на 2011 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. и растеж от 3.4% през първото тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година.

През второто тримесечие на 2011 година Брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 18 804 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 9 614.3 млн., като на човек се падат 1 284.1 евро. Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 0.3% през второто тримесечие на 2011 година спрямо първото тримесечие и растеж от 2.0% през второ тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година.


Брутния национален доход на България от 4 години насам непрекъснато расте.
БВП на страната през 2008г. нараства с 9110 спрямо предходната година,а през 2009г. е намлял с 937, но през 2010г. отново нараства с 9152.

Инфлация -

Прогнози :

В периода 2011–2014 г. се очаква сравнително ниска и умерена, постепенно

намаляваща инфлация (табл. 1b от приложението). По подобен начин ще се развива и

средногодишната инфлация, с изключение на 2011 г., когато ще се очаква ускорение

на инфлацията в резултат от динамиката в международните цени на енергийните

суровини, храните и металите, както и в потребителските цени на храните и

енергийните стоки.
2011

2012

2013

2014

Общ ХИПЦ

4,2

2,8

2,4

2,4

Анализи:


Натрупаната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, у нас от началото на годината до август е 1,3%. Традиционно през лятото инфлацията намалява заради сезонното понижаване на цените на храни, алкохол и тютюневи изделия. През август т.г. бе отчетена дефлация от 0,3%, като свиване се наблюдава и при цените на облекла и обувки, жилищно обзавеждане. Тук обяснението е със свитите доходи на населението през последната година.
Цените на хранителните стоки за 12-те месеца до август са нараснали с 8% .

От това следва, че покупателната способност на населението се е понижила. От една страна, това спомага на нашият бизнес, а от друга пречи.

Пречи ни от гл.т. на първоначалната инвестиция, която трябва да се направи за поставяне на системата.

Спомага ни от гл.т. на икономиите, който ще бъдат направени, ако се постави метанова или пропан-бутанова уредба.

При автомобил горящ 10/100, разходите за гориво са за 10000км. са:


Годишен разход според типа гориво

Цена бензин за литър

Цена пропан-бутан за литър

Цена метан за кг

2.4 лв

1.34 лв

1.54 лв

2400 лв

1541 лв

962.5 лвт.е., ако преустроим колата си на пропан-бутан за 10000км. ние ще спестим 859лв., което е 80% от първоначалната инвестиция, а ако я праустроим на метан ще спесим 1437,5лв.. Спестяванията, които можем да направим, ако караме на метан са дори почти 2 пъти повече, от тези които ще направим на пропан-бутан, но и инвестицията при поставяне на метанова система е по-голяма.

Отпускане на кредити -

Прогнози:

Според проучване от 07.07.11г. е станалп ясно, че България е на трето място в региона по високи лихви, като след нас се нареждат държави като Гърци, Словакия и Чехия. С по-високи лихви от нашите са само Румъния и Унгария.

"Ние сме на второ място в ЕС по най-високи лихви по депозити. Т.е. когато една система плаща много за ресурса на вложителите си, тя дава и по-скъпи кредити на тези, които искат да вземат ресурса. Докато не променим това съотношение, това ще бъде така", обясни в "Здравей, България" кредитният анализатор Тихомир Тошев.

По думите му от година и половината тенденцията е бавно намаляване на лихвите и по депозитите, и по кредитите.

"От началото на годината се радваме на значително по-добри лихви, които доближават тези от преди кризата, особено при ипотечните кредити", допълни Тошев.

"Процесът не може да изпревари цялостното подобряване на икономическата среда. От кризата се възстановяваме бавно, има проблеми в определени държави в еврозоната. Всичко това оформя цялата картина, която ни показва, че не може да очакваме скоро осезаема промяна в лихвите", каза още кредитният инспектор.

Неговите лични очаквания са в рамките на следващите 4-5 години лихвите да слязат до нивата преди кризата.

Нашата организация е пряко завизима от възможностите за отпукане на кредити и от стойността на лихвените проценти. Много хора в страната закопуват автомобили на изплащане, а ако не се отпукат кредити или ако лихвените проценти са високи, те няма да го правят. Също така инвестицията за поставяне на една автомобилна система, било то на метан или пропан бутан не е малка, и доста от нашите клиенти са прибягвали до заеми.

валутен курс

1Евро = 1,95583 лева

България е във валутен борд. Това е система, при която дадена парична единица е конвертируема при фиксиран курс спрямо друга парична единица. В най-честия случай това означава, че тя е напълно обезпечена с активи в съответната твърда валута.

Валутният борд е институция, която има няколко основни характеристики: • валутният борд е задължен да купува и продава неограничено чужда валута (т.нар. резервна валута – долар или евро) срещу местна валута в брой или по банков път;

 • валутният борд поддържа валутен резерв, който покрива парите в обръщение (т.нар. паричен агрегат М0);

 • валутният борд не отпуска кредити на правителството;

 • валутният борд не провежда монетарна политика – не извършва операции на открития пазар, не определя целеви лихвени проценти, не отпуска рефинансиране, не купува или продава валута по свое желание (валутният борд купува и продава валута само при поискване от граждани, фирми или банки);

 • валутният резерв се инвестира в нискорискови и ликвидни активи, деноминирани в резервната валута;

 • няма ограничения за външнотърговски и международни капиталови трансфери.

Задължението на валутния борд да обменя неограничено резервната валута срещу местна валута и обратно означава, че страната възприема монетарната политика на страната с резервната валута. Съответно лихвените проценти и инфлацията в страната с валутен борд следват и зависят от лихвите и инфлацията в резервната страна (САЩ - ако резервната валута е долар, Еврозоната, ако резервната валута е евро). По тази причина за резервна валута обикновено се избира стабилна международна валута.

Той е въведен в нашата страна 1997 година от правителствот на Обединените демократични сили, след тежката икономическа криза през 1996-1997. Проблемите в управлението на страната, възникнали поради стремежа на правителството на БСП едновременно да запази работните места (като не закрива губещи предприятия), да изплаща външния дълг и да контролира валутния курс, се задълбочават до степен на икономическа криза.

Валутния борд даваОЛП в България - От 04.02.1991 г. основният лихвен процент се определя самостоятелно от БНБ. На 04.02.1991 г., считано от 07.02.1991 г. основният лихвен процент става 45.00 на сто, след което нееднократно е променян. Основният лихвен процент е дефиниран като лихвен процент по кредитите в левове за рефинансиране на търговските банки от БНБ.

С влизането в сила от 10.06.1997 г. на новия Закон за БНБ, банката обявява основния лихвен процент за съответния период съгласно определена от Управителния съвет методика и го обнародва в "Държавен вестник". Методиката за основния лихвен процент първоначално е базирана на доходността на краткосрочните държавни ценни книжа на първичния пазар, а от 01.02.2005 г. - на равнището на лихвения процент на междубанковия паричен пазар.

При режима на паричен съвет основният лихвен процент не е лихва, по която БНБ оперира на паричния пазар.


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница