1Научни публикации, които са реферирани и индексирани в световната система за рефериране, индексиране и оценяванеДата23.07.2016
Размер256.97 Kb.
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ИИНЧ, БАН

през 2014 г.

1Научни публикации, които са реферирани и индексирани в световната система за рефериране, индексиране и оценяване (в световни вторични литературни източници)

Излезли от печат


 1. Borissova-Marinova, K. Negative population growth in Europe. Nasselenie Review, 1-2, 2013; с. 28-46, ISSN 0205-0617.

 2. Cherkezova, S. International Migrations of Bulgarian Roma – Myths and Realities.- Nasselenie Review, 2013, 5-6, pp. 122-144. ISSN: 0205-0617

 3. Todorova, I., Y. Panayotova, A. Alexandrova-Karamanova, E. Dimitrova. Organizational Hierarchies in Bulgarian Hospitals and Perceptions of Justice.- British Journal of Health Psychology, vol. 9, 2014, pp. 204-218. ISSN: 2044-8287. (Impact Factor: 2.045)

 4. Todorova, I., A. Alexandrova-Karamanova, Y. Panayotova, E. Dimitrova, T. Kotzeva. Managing Uncertainty: Healthcare Professionals’ Meanings Regarding the HPV Vaccine.- International Journal of Behavioral Medicine, vol. 1 (1), 2014, pp. 29-36. ISSN: 1070-5503 (print version). (Impact Factor: 2.210)

 5. Dimitrova, E., Y. Panayotova, I. Todorova, A. Alexandrova-Karamanova. Doctors’ and Parents’ Perspectives on Communication Regarding the HPV Vaccine in Bulgaria.- In: Ilkilic, I, Erkin, Bromer, R., Zeeb, H. (eds). Health, Culture and Human Body. Epidemiology, Ethics and History of Medicine, Perspectives from Turkey and Central Europe. Conference Proceedings (Istanbul, 13-15.08.2012). Series A, Vol. 1,. Istanbul: Betim Central Press 2014, pp. 341-362. ISBN 978-605-86957-1-9.

 6. Kotzeva, T., E. Dimitrova. Nationalism and Declining Population in Bulgaria After 1990.- Comparative Population Studies, vol.39, 2014, 4: 767-788. Date of release on-line 27.11.2014. ISSN: 1869-8980 (Print) – 1869-8999 (Internet) (SCImago Journal Rank (SJR): 0.19)

 7. Sugareva, M., K. Lillova. Public perception of the elderly living in different ethnic societies in Bulgaria. In:  J. Perek-Bialas (editor). Developing the Sociology of Ageing To Tackle the Challenge of Ageing Societies in Central and Eastern Europe. Jagiellonian University Press - University Publishing Online, pp. 15-34. ISBN: 9788323385752 Online: http://universitypublishingonline.org/jagiellonianuniversitypress/chapter.jsf?bid=CBO9788323385752&cid=CBO9788323385752A008

 8. Sugareva, M., K. Lillova. Typology of the European countries by the level of demographic ageing and demographic burden. In:  J. Perek-Bialas and A. Hoff (editors). The Ageing Societies of Central and Eastern Europe. Some Problems - Some Solutions. Jagiellonian University Press - University Publishing, pp. 11-30. Online: http://universitypublishingonline.org/jagiellonianuniversitypress/ebook.jsf?bid=CBO9788323382768&pageTab=toc&#contentTab

 9. He, J., van de Vijver, F., Espinosa, A.D., Abubakar, A., Dimitrova, R., Adams, B.G., Aydinly, A., Atitsogbe, K., Alonso-Arbiol, I., Bobowik, M., Fisher, R., Jordanov, V., Mastrotheodoros, S., Neto, F., Ponizovsky, Y.J., Reb, J., Sim, S., Sovet, L., Stefenel, D., Suryani, A.O., Tair, E., Villieux, A. Socially Desirable Responding: Enhancement and denial in 20 Countries. Cross-Cultural Research, September 2014, DOI: 10.1177/1069397114552781 Impact Factor:0.647 | Ranking:Social Sciences, Interdisciplinary 47 out of 92

 10. Tomova, I. Social Exclusion of Roma during the Post-Communist Period.- Nasselenie Review, 2013, 5-6, p. 7-30. ISSN: 0205-0617

 11. Tomova, I. What if This Belgium Were in Bulgaria?! Migration of the Roma from Bulgaria to Belgium.- Nasselenie Review, 2013, 5-6, p. 145-174. ISSN: 0205-0617.

 12. Tomova, I., L. Stoytchev. Roma Representations in the District of Razgrad.- Nasselenie Review, 2013, 5-6, p. 175-186. ISSN: 0205-0617.

 13. Александрова-Караманова, А., Божинова, Р. Личностни особености и медийно влияние върху образа за собственото тяло. Психологични изследвания, кн.1, 2013, 25-35. ISSN 1311-4700. (CEEOL)

 14. Бакрачева, М. Личностна самоопределеност, функции на идентичността и стрес, свързан с поддържането на идентичността, Психологични изследвания, кн. 2, 2013. ISSN 1311-4700 (CEEOL)

 15. Божинова Р. , Петкова М., Проблемът за семейното партниране в аспекта на личностната регулация на поведението. Психологични изследвания, кн.1, 2014, 17- 26. ISSN 1311-4700. (CEEOL)

 16. Божинова Р., Петкова М., Индивидуален стил на привързаност и семейно партниране. Психологични изследвания, кн.1, 2013, 57-66. ISSN 1311-4700. (CEEOL)

 17. Георгиева Р., Бавро Н. Хуманистичната психология и някои нови направления в практиката на психологичното консултиране, Психологични изследвания, кн.1, 2013,, с. 97-102 ISSN 1311-4700;

 18. Зографова, Й. Етнонационално разнообразие и колективна идентичност. Психологични изследвания, 2013, кн. 2, ISSN 1311-4700 (CEEOL).

 19. Папазова, Е., Антонова, Р. Стадии на психосоциална зрелост и училищна и/или социална среда в юношеска възраст. Психологични изследвания, кн.1, 2013, с.97-108, ISSN 1311-4700 (CEEOL)

 20. Папазова, Е., Антонова, Р. Афективен баланс и училищна и/или социална среда в юношеска възраст. Психологични изследвания, кн.1, 2014, с.27-34, ISSN 1311-4700 (CEEOL)

 21. Пенчева, Е. Комуникативният стил в перспективата на жизнения цикъл. Психологични изследвания. кн.1, 2013, с.85 – 96. ISSN 1311 – 4700.

 22. Рашева, М. Перфекционизъм и петфакторен модел на личността. Психологични изследвания, кн. 1, 2013, с.43-48. ISSN 1311-4700 (CEEOL)

 23. Риза, Е., Бакалова, Д., Таир, Е. Предизвикателства пред работата в етнически разнородна среда: качествен анализ на представите на българи, турци и роми. Психологични изследвания, кн.2, 2013, с.59-70, ISNN 1311-4700 (CEEOL);

 24. Риза, Е., Бакалова, Д., Таир, Е., Матеева, Н. Предизвикателства пред работата в етнически разнородна среда: Качествен анализ на представите на българи, турци и роми. Психологични изследвания, кн. 2, 2013, с.59-70. ISSN 1311-4700. (CEEOL)

 25. Таир, Е., Риза, Е., Недева, В., Попова, К. Образът за eтническия „друг” в работна среда: Взаимни оценки за трудовите качества на българи, турци и роми. Психологични изследвания, кн. 2, 2013, с.15-28. ISSN 1311-4700. (CEEOL)

 26. Христова, А., Консервативни нагласи и поведение в България. Психологични изследвания, кн.2, 2013, 29-42, ISBN 1311-4700;

 27. Христова, А., Велева, Д., Андреев, Б., Индивидуални особености при потребността от приключване в българска извадка, сп. Психологични изследвания, кн.1, 2014, 3-15, ISBN 1311-4700;


Приети за печат


 1. Angelova, D. Divorce rate among Christian population in the Bulgarian lands in the 19th century. Nasselenie Review. ISSN 0205-0617 (in print).

 2. Borissova-Marinova, K., St. Nikolova. International migration in Bulgaria and selected european countries over the period 1965—2008. Nasselenie Review, 2014, 3 ISSN: 0205-0617 (in print).

 3. Dimitrova, E., W. Nashrul. Internal migration in Indonesia: an agent based modeling approach.- Demographic research (accepted for publication), 2014. ISSN: 1435-9871 (Impact Factor, 1.116)

 4. Costa, P., A. Passos, S. Silva, E. Leite, S. Tavares, E. Dimitrova, E. Panagopoulou, A. Montgomery. Overcoming job demands to deliver high quality of care in the hospital setting across Europe: The role of teamwork and positivity.- Journal of Work and Organizational Psychology, 2014. in press. ISSN: 1576-5962. (SCImago Journal Rank (SJR): 0.137)

 5. Lillova, K. Momentum and changes in size and age structure of the population in Bulgaria (1947-2009). Nasselenie Review, 2014, ISSN 0205-0617, (in print).

 6. Muchinov, V. Policy of the Ottoman authority concerning the immigration in the Bulgarian lands of the non-Muslim population from the European countries in the XVIII–XIX century (until 1878). Nasselenie Review, 2014, № 3, ISSN 0205-0617 (in print).

 7. Nikolova, St. Methodological aspects in the study of period and cohort fertility (in a period of change of pattern of age-specific fertility). Nasselenie Review, 2014, 3. ISSN: 0205-0617 (in print).

 8. Shterionov, Sht., D. Angelova, V. Muchinov. Ottoman sources for historical demographic development of the Bulgarian lands in the 18th and 19th century and the place of nüfus defters. – Nasselenie Review, 2014, № 3, ISSN 0205-0617 (in print).

 9. Dimitrova, R., Crocetti, E., Jordanov, V., Kosic, M., Tair, E., Tausova, J., van Cittert, V., Uka, F. The Utrecht-Management of Identity Commitments Scale (U-MICS): Measurement Invariance and Cross-National Comparisons of Youth from Seven European Countries. European Journal of Psychological Assessment, 2014. (Impact factor of 1.250 for 2013)

 10. Dimitrova, R., Chasiotis, A., Bender, M., van de Vijver, F., Tausova, J., Buzea, C., Uka, F., Tair, E. Collective Identity and Well-being of Roma Adolescents in Bulgaria, the Czech Republic, Kosovo, and Romania. Child Development, 2014. (Impact Factor: 4.235)

 11. Мизова, Б., М. Бакрачева, Д. Бакалова Психологични аспекти на връзката медийни послания и субективно благополучие. Психологични изследвания, 2014, кн.2 (под печат). ISSN 1311-4700 (CEEOL)

 12. Божанова, А. Дискриминация и нагласи между българското мнозинство и ромското малцинство. Психологични изследвания, 2014, кн.2 (под печат).

 13. Таир, Е., Божинова, Р. Масови психологични реакции, провокирани от актуално земетресение и по информационен път. Психологични изследвания, 2014, кн.2 (под печат). ISSN 1311-4700 (CEEOL)

 14. Божинова, Р., Таир, Е. Критичните ситуации в политиката и масовата психика - емоционалните параметри на протестите и тяхното визуално изразяване.. Психологични изследвания, 2014, кн.2 (под печат). ISSN 1311-4700 (CEEOL)

 15. Георгиева Р., Бавро Н. Хуманистична психология и масова психика – Критични ситуации и масова психика, Психологични изследвания, 2014, кн.2 (под печат). ISSN 1311-4700

 16. Зографова, Й. Етнонационално  разнообразие и развитие на колективни представи и нагласи по време на криза в Европа. Психологични изследвания. 2014, кн.2 (под печат). ISNN 1311-4700

 17. Димитрова, Е., Т. Коцева. Социологически ракурси към заболеваемостта и смъртността в българското общество след 1990 г. Социологически проблеми, 2014 (под печат) ISSN 0324-1572

 18. Коцева, Т., Е. Димитрова. Public opinion focus on family benefits in the context of demographic crisis. Население, 2014 (под печат) ISSN: 0205-0617

 19. Лилова, К. Регионални модели на смъртност в България. Население, 2015, ISSN 0205-0617 (под печат).

 20. Димитров, П., Н. Матеева Критичните събития и психодинамика на посттравматичното израстване. Психологични изследвания. 2014, кн.2 (под печат). ISNN 1311-4700

 21. Матеева, Н., П. Димитров, Процесуална динамика на масовата психика. Психологични изследвания. 2014, кн.2 (под печат). ISNN 1311-4700

 22. Мизова, Б., Бакрачева, М., Бакалова, Д. Психологични аспекти на връзката медийни послания и субективно благополучие. Психологични изследвания, 2014, кн.2 (под печат). ISNN 1311-4700.

 23. Минева, К. Класификация на зависими от психоактивни вещества по фактори на уязвимост и личностови променливи, Психологични изследвания, 2014, кн.2 (под печат). ISNN 1311-4700

 24. Митева, П. Същност и особености при развитието на предразсъдъци – поглед върху нормативните и колективни действия на групите" Психологични изследвания, 2014, кн.2 (под печат). ISNN 1311-4700

 25. Папазова, Е., Андреев, Б. Стратегии и алтернативи за бъдеща трудова реализация в младежка възраст. Психологични изследвания, кн.1, 2015, ISSN 1311-4700;

 26. Рашева, М. Проучване на метод, измерващ петфакторния модел на личността (BFI) в извадка от български студенти. Психологични изследвания, 2014 (под печат). ISSN 1311-4700 (CEEOL)

 27. Тихова, Е. Психологическа готовност на служители за трудни и кризисни ситуации на работното място, Психологични изследвания, 2014, 2 (под печат). ISNN 1311-4700

 28. Тоткова, З., Стефанова-Бакрачева, М. Възприет родителски стил и привързаност. Психологични изследвания, 2014 (под печат). ISNN 1311-4700

 29. Христова, А.,  Съвременни подходи към изучаване на политическите кризи, сп. Психологични изследвания, кн.2, 2014, под печат, ISBN 1311-4700

 30. Ценов, М. Емоционална интелигентност: генезис и развитие на теоретична концепция. Психологични изследвания, 2014, 2 (под печат). ISNN 1311-4700

2Научни публикации, които са включени в издания с импакт фактор, IF (Web Of Science) или импакт ранг SJR (SCOPUS) – те са част от горния списък

Излезли от печат


 1. Todorova, I., Y. Panayotova, A. Alexandrova-Karamanova, E. Dimitrova. Organizational Hierarchies in Bulgarian Hospitals and Perceptions of Justice.- British Journal of Health Psychology, vol. 9, 2014, pp. 204-218. ISSN: 2044-8287. (Impact Factor: 2.045)

 2. Todorova, I., A. Alexandrova-Karamanova, Y. Panayotova, E. Dimitrova, T. Kotzeva.- Managing Uncertainty: Healthcare Professionals’ Meanings Regarding the HPV Vaccine.- International Journal of Behavioral Medicine, 2014, vol. 1 (1), pp. 29-36. ISSN: 1070-5503 (print version). (Impact Factor: 2.210)

 3. Kotzeva, T., Dimitrova, E. Nationalism and Declining Population in Bulgaria After 1990.- Comparative Population Studies, vol.39, 4(2014): 767-788. Date of release on-line 27.11.2014. ISSN: 1869-8980 (Print) – 1869-8999 (Internet) (SCImago Journal Rank (SJR): 0.19)

 4. He, J., van de Vijver, F., Espinosa, A.D., Abubakar, A., Dimitrova, R., Adams, B.G., Aydinly, A., Atitsogbe, K., Alonso-Arbiol, I., Bobowik, M., Fisher, R., Jordanov, V., Mastrotheodoros, S., Neto, F., Ponizovsky, Y.J., Reb, J., Sim, S., Sovet, L., Stefenel, D., Suryani, A.O., Tair, E., Villieux, A. Socially Desirable Responding: Enhancement and denial in 20 Countries. Cross-Cultural Research, September 2014, DOI: 10.1177/1069397114552781 Impact Factor:0.647 | Ranking:Social Sciences, Interdisciplinary 47 out of 92

Приети за печат


 1. Dimitrova, E., W. Nashrul. Internal migration in Indonesia: an agent based modeling approach.- Demographic research (accepted for publication), 2014.. ISSN: 1435-9871 (Impact Factor, 1.116)

 2. Costa, P., A. Passos, S. Silva, E. Leite, S. Tavares, E. Dimitrova, E. Panagopoulou, A. Montgomery. Overcoming job demands to deliver high quality of care in the hospital setting across Europe: The role of teamwork and positivity.- Journal of Work and Organizational Psychology, 2014. in press. ISSN: 1576-5962. (SCImago Journal Rank (SJR): 0.137)

 3. Dimitrova, R., Crocetti, E., Jordanov, V., Kosic, M., Tair, E., Tausova, J., van Cittert, V., Uka, F. The Utrecht-Management of Identity Commitments Scale (U-MICS): Measurement Invariance and Cross-National Comparisons of Youth from Seven European Countries. European Journal of Psychological Assessment, 2014. (Impact factor of 1.250 for 2013)

 4. Dimitrova, R., Chasiotis, A., Bender, M., van de Vijver, F., Tausova, J., Buzea, C., Uka, F., Tair, E. Collective Identity and Well-being of Roma Adolescents in Bulgaria, the Czech Republic, Kosovo, and Romania. Child Development, 2014. (Impact Factor: 4.235)

3Научни публикации без рефериране и индексиране в световната система за рефериране, индексиране и оценяване (в световни вторични литературни източници)

Излезли от печат


 1. Cherkezova, S., Potential Romani Migrants from the Western Balkans. In: Going nowhere? Western Balkan Roma and EU Visa Liberalisation. Journal of the European Roma Rights Centre 1, 2014, Bratislava: ERRC, pp. 5-12. ISSN 1417-1503

 2. Mateeva, N., P. Dimitrov, Interactive process analysis of group dynamics and intergroup relations effects on authenticity in organizational and social contexts. Българско списание по психология, 2014, бр. 1-2, ISSN 0861-7813;

 3. Hristova, A., Authoritarianism and personal types, Рroceedings of the III international conference "Education, Science, Innovations", 13, 201-2013, ISSN 1314-5711

 4. Vasileva, L., Peer Relations and Use of Electronic devices among Bulgarian School-aged Children. Рroceedings of the III international conference "Education, Science, Innovations", 2013 , ISSN 1314-5711;

 5. Александрова-Караманова, А. Образът за собственото тяло при юноши: Анализ на тенденциите в две национални представителни проучвания от 2006 г. и 2014 г. В: Сборник научни доклади от VІІ национален конгрес по психология, 2014, с.457-471. ISBN: 978-954-91472-9-2. http://NCP2014.wordpress.com;

 6. Александрова-Караманова, А., Гечева, М., Тодорова, И, Маркова, Т. iFightDepression.com: Електронна интервенция за промоция на психично здраве и превенция на депресиите и самоубийствата. В: Сборник научни доклади от VІІ национален конгрес по психология, 2014, с.1136-1151, ISBN 978-954-91472-9-2; http://NCP2014.wordpress.com;

 7. Ангелова, Д. Семейна структура на населението по Българското Черноморие през ХІХ век (до 1878 г.). В: Известия на Института за исторически изследвания, т. XXXI, Сборник в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов, С., 2014, с. 27-37. ISSN 2367-5187.

 8. Ангелова, Д. Бракът по българските земи през ХІХ в. – извори за демографското изследване. В: Демографската ситуация и развитието на България, С., АИ „Проф. М. Дринов”, 2014, с. 587-595. ISBN 978-954-322-793-8.

 9. Ангелова, Д. Разводите сред християнското население по българските земи през ХІХ в. Население, 1-2, 2013, с. 267-279, ISSN 0205-0617.

 10. Атанасова-Трифонова, М. Предизвикателството да се осигури добър старт за децата от уязвимите групи. В: Демографската ситуация и развитието на България, С., АИ „Проф. М. Дринов”, 2014, с. 399-411, ISBN 978-954-322-793-8

 11. Борисова-Маринова, К. Три десетилетия разпространение на демографски знания. Население, 1-2, 2013, с. 5-6, ISSN 0205-0617.

 12. Бакалова, Д., Таир. Е. Предизвикателства и перспективи пред назначаването и професионалната реализация на представители на малцинствата в България. В: Демографската ситуация и развитието на България, С., АИ „Проф. М. Дринов”, с. 285-298, ISBN 978-954-322-793-8.

 13. Бакалова, Д., Зографова, Й. Междугрупови нагласи, акултурационни очаквания и ориентации в етнически разнородни области в България. В: Сборник научни доклади от VІІ национален конгрес по психология, 2014, 749-765, ISBN 978-954-91472-9-2; http://NCP2014.wordpress.com;

 14. Бакрачева, М. Психология във фотографията, Българско списание по психология, 1, 2014, с.254-271, ISSN 0861 - 7813

 15. Бакрачева, М., Бакалова, Д., Мизова, Б. Влияние на сравнението в реална и виртуална среда върху равнищата на щастие и удовлетвореност от живота. В: Сборник научни доклади от VІІ национален конгрес по психология, 2014, 257-271, ISBN 978-954-91472-9-2; http://NCP2014.wordpress.com;

 16. Борисова-Маринова, К. Заетостта на жените – ключов проблем при реализацията на европейската стратегия за заетостта. В: Стратегическо планиране и програмиране: настояще и бъдеще. съст. К. Владимирова, Ст. Тонкова, И. Славова. С., ИК-УНСС, 2014, с. 137-150.

 17. Борисова-Маринова, К. Изследване на демографското възпроизводство на работната сила в България – проблеми и перспективи. В: Демографската ситуация и развитието на България, С., АИ „Проф. М. Дринов”, 2014, с. 727-737. ISBN 978-954-322-793-8.

 18. Василева, Л., Георгиева-Зашева, E. Взаимовръзка между личностни диспозиции, професионален стрес и последици от него при болничен персонал., В: Сборник научни доклади от VІІ национален конгрес по психология, с. 954-961 2014, ISBN 978-954-91472-9-2; http://NCP2014.wordpress.com;

 19. Владимирова, К. Стратегическо планиране и програмиране в България преди и след присъединяването в ЕС: развитие и нереализирани възможности, В „ Стратегическо планиране и програмиране - настояще и бъдеще”, ИК – УНСС, С., 2014, с. 23-30.

 20. Владимирова, К. Ромската бедност като една от най-важните съставляващи на бедността в България, В „Борбата с бедността в България. Макроикономика, етнически аспекти, евроинтеграция, ролята на туризма”, Fridrich Ebert Stiftung, EIRI, С., 2014, с.37-65. ISBN 978-954-2979-19-7

 21. Владимирова, К. Социален прогрес и икономически просперитет: интегрирани политики за приобщаващ растеж и развитие на човека, В „Иновационно поведение, предприемачество устойчиво развитие”, БАНИ, С., 2014.

 22. Владимирова, К. Стратегии и политики за управление на човешките ресурси, В „Управление на човешките ресурси”, НБУ, С., 2014, с.109 – 125.

 23. Атанасова, М., К. Владимирова. Професионалните знания и умения: институционални аспекти и предизвикателства в контекста на настоящия и бъдещия пазар на труда в България, В Научни трудове на УНСС, том І, 2014, Изд. комплекс – УНСС, С., с. 43-92.

 24. Владимирова, К. Пазарите на труда, заетостта и демографското развитие: нови предизвикателства и възможности. В: Демографската ситуация и развитието на България, С., АИ „Проф. М. Дринов”, 2014, с. 739-750. ISBN 978-954-322-793-8.

 25. Георгиева Р., Бавро Н. (2014) Екзистенциалната неизбежност на смъртта, смисълът и продължителността на живота, В: Демографската ситуация и развитието на България, С., АИ „Проф. М. Дринов”, 2014, с.149-157. ISBN 978-954-322-793-8;

 26. Георгиева Р., Бавро Н. (2014) Неекспертното поведение и емпатията в личностно-центрирания подход на Карл Роджърс. В: Сборник научни доклади от VІІ национален конгрес по психология, 2014, 1162-1167, ISBN 978-954-91472-9-2; http://NCP2014.wordpress.com;

 27. Диамандиева, И. Децата на мигрантите и насоки за решаване на проблеми свързани с валидирането на тяхното образование у нас. В електронен сборник от международна конференция на тема: „Образователни политики в 21 век“. с. 54- 59. 2014,ISBN978-619-90168-3-1 http://edu21project.eu/files/download/EDU21ConferenceProceedings.pdf

 28. Диамандиева, И. Проблемите на децата в условия на емиграция и преход към нови модели на семейство. В: Демографската ситуация и развитието на България, С., АИ „Проф. М. Дринов”, 2014, с. 207-213. ISBN 978-954-322-793-8.

 29. Донкина, В., Карагьозов, П., А. Шеф, Общуването лекар-пациент – отношенчески аспекти на срещата. Работата на психолога в отделението. сп. Клинична психология, бр.2, 2014.

 30. Й. П. Йорданов, А. Шеф , В. Донкина, Правилният подбор на пациенти - основна предпоставка за успешна практика в естетичната хирургия. Медицински преглед, L, 2014, 2, c. 63-68.

 31. Зографова, Й., Андреев, Б., Възможност за развитие на толерантни междугрупови представи и отношения. В: Демографската ситуация и развитието на България, С., АИ „Проф. М. Дринов”, 2014, с. 315-325. ISBN 978-954-322-793-8.

 32. Калоянов, Вл. Принудителни миграции на българите в Таврия до 1945 г. В: Демографската ситуация и развитието на България. София: Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2014, с. 255-270. ISBN 978-954-322-793-8

 33. Калчева, С. Равнище на базовите емоции в организацията – ефекти на позицията, пола и възрастта, В: Сборник научни доклади от VІІ национален конгрес по психология, 2014, с. 816-826 ISBN 978-954-91472-9-2; http://NCP2014.wordpress.com;

 34. Калчева, С.,(2014), Непридружените деца-бежанци в България и европейския съюз: психологически и социални проблеми. В: Демографската ситуация и развитието на България. С. Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2014, с. 225-231. ISBN 978-954-322-793-8

 35. Койчева, С. Средното поколение и политиките за справяне с бъдещата реалност. В: Демографската ситуация и развитието на България. С. Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2014, с.789-805. ISBN 978-954-322-793-8

 36. Коцева, Т. Детските надбавки като инструмент на социалната политика – от популизъм към ефективност. В: Демографската ситуация и развитието на България. С. Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2014, с. 67-76. ISBN 978-954-322-793-8

 37. Коцева, Т., Е. Димитрова. Семейните помощи във фокуса на общественото мнение в контекста на демографската криза. Население, 2013, 1-2, с. 126-148. ISSN: 0205-0617.

 38. Мучинов, В. Политика на османската власт спрямо имиграцията в българските земи на немюсюлманско население от европейските страни през XVIII–XIX век (до 1878 г.). Население, 2013, 1–2, с. 279–294, ISSN 0205-0617.

 39. Николова, Ст. Методологични аспекти в изследването на периодната и кохортна раждаемост (в период на промяна на възрастовия модел на раждаемост). Население, 2013, 1-2, с. 47-76. ISSN: 0205-0617 1. Лилова, К. и М. Сугарева. Съвременни тенденции на смъртността в България в контекста на Европа. В: „Демографската ситуация и развитието на България“. С., АИ "Проф. Марин Дринов", 2014, с. 169-189. ISBN 978-954-322-793-8.

 2. Матеева, Н. (2014), Интерактивно-процесуален анализ на „групата-като-цяло“ – сходства и различия в подходите на Фоулкс и Бион. В: Сборник научни доклади от VІІ национален конгрес по психология, 2014, с. 1167-1173, ISBN 978-954-91472-9-2; http://NCP2014.wordpress.com;

 3. Матеева, Н. (2014), Фоулкс и Бион – съвместимост и допирни елементи в психодинамичния и психодраматичния подход към груповите процеси. В: Сборник научни доклади от VІІ национален конгрес по психология, 2014, с.1174-1183, ISBN 978-954-91472-9-2; http://NCP2014.wordpress.com;

 4. Димитров, П., Н. Матеева, (2014), Устойчивата дефанзивност в организационната култура като функция от влиянието на невротичните групови отношения, неавтентичността и нарцисизма на организационните лидери. Българско списание по психология, 2014, бр. 1-2, с.224-240, ISSN 0861-7813;

 5. Матеева, Н., П. Димитров, (2014), Интерактивен процесуален анализ в групи: от Бейлс до SYMLOG – I част. В: Сборник научни доклади от международна конференция „Приложна психология и социална практика”, 2014, с.777-784, ВСУ, ISSN 1314–0507

 6. Матеева, Н., П. Димитров, (2014), Интерактивен процесуален анализ в групи: от Бейлс до SYMLOG – II част. В: Сборник научни доклади от международна конференция „Приложна психология и социална практика”, 2014, с.785-792, ВСУ, с., ISSN 1314–0507

 7. Мучинов, В. Политика на османската власт за справяне с бежанската криза в българските земи от края на 50-те и 60-те години на XIX век. Електронно историческо списание „Анамнеза”, 2013, кн. 4, с. 67–96. http://www.anamnesis.info/node/125

 8. Мучинов, В. Реемиграционна политика на османската власт в българските земи през първата половина на XIX в. В: Известия на Института за исторически изследвания. Том XXXI. Сборник в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов. Академично издателство „Проф. Марин Дринов”. С., 2014, с. 303–316, ISSN 2367-5187.

 9. Мучинов, В. Политика на османската власт за справяне с бежанската криза в българските земи от края на 50-те и през 60-те години на XIX век. В: Демографската ситуация и развитието на България. София: Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”. 2014, с. 595–606, ISBN 978-954-322-793-8.

 10. Николова, Е. Ценностни трансформации сред хората в България след 1990 г. В: Демографската ситуация и развитието на България. С. Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2014, с.43-58. ISBN 978-954-322-793-8

 11. Николова, Ст. Отложените раждания – същност, последици, политики. В: Демографската ситуация и развитието на България. С. Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2014, с.89-100. ISBN 978-954-322-793-8

 12. Насева, Е., Върлева,Т., Цинцарски, П. Папазова, Е., Ганчева, В. Тасков, Хр. Проектът EMIS – участие на България. Резултати от ХИВ-тестването на респондентите. Здравна политика и мениджмънт, том 14, №2, 2014, 21-26, ISSN 1313-4981.

 13. Пенчева, Е. Възраст и личностни предпочитания, свързани с поведението в конфликтни ситуации. В: Сборник научни доклади от VІІ национален конгрес по психология, 2014, 234-243. ISBN 978-954-91472-9-2; http://NCP2014.wordpress.com;

 14. Стойчева, К., Щетински, Д., Попова, К., Изследвания върху валидността на въпросника за личностова ригидност на Иван Паспаланов Л.Р.-1, Българско списание по психология, бр.4, 2014, с.27-46. ISSN 0861 - 7813

 15. Таир, Е. Възприятия за дискриминация на пазара на труда при представители на различни етнически и възрастови групи в България. В: Сборник научни доклади от VІІ национален конгрес по психология, 2014, 852-863. ISBN 978-954-91472-9-2; http://NCP2014.wordpress.com;

 16. Таир, Е. Трансфер на добри практики за интеграция: Проектът МИСтра в Бургас. В: Сборник научни доклади от VІІ национален конгрес по психология, 2014, 711-723. ISBN 978-954-91472-9-2; http://NCP2014.wordpress.com;

 17. Ташев, С. Имиграцията в България – ефекти и проекции на населението до 2060 г. В: Демографската ситуация и развитието на България. С. Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2014, с.233-246. ISBN 978-954-322-793-8

 18. Тихова, Е., “Професионалната психологическа адаптация като важен фактор в социализацията на служителя“, доклад на ХIII Международна научна конференция „Приложна психология – възможности и перспективи” 2014, с. , ISSN 1314–0507

 19. Тоткова, З., Стефанова-Бакрачева, М. Възприемани смесени родителски стилове. В: Сборник научни доклади от международна конференция „Приложна психология и социална практика”, 2014, ВСУ, с.515-522, ISSN 1314–0507

 20. Томова, И. Социално изключване на ромите в посткомунистическия период. Население, 2013, 3-4, с. 7-32. ISSN: 0205-0617

 21. Томова, И. „Защо тази Белгия не беше в България?“ Миграцията на роми от България в Белгия“. Население, 2013, 3-4, с. 150-180. ISSN: 0205-0617

 22. Томова, И., Л. Стойчев. Влиянието на социалния пол върху жизнените избори на ромите. Население, 2013, 3-4, с. 181-205. ISSN: 0205-0617

 23. Томова, И., Л. Стойчев. Репрезентации за ромите в Разградска област. Население, 2013, 3-4, с. 206-217. ISSN: 0205-0617

 24. Христова, А., Консервативни нагласи и поведение в България. Психологични изследвания, кн.2, 2013, 29-42, ISBN 1311-4700;

 25. Христова, А., Велева, Д., Андреев, Б., Индивидуални особености при потребността от приключване в българска извадка, сп. Психологични изследвания, кн.1, 2014, 3-15, ISBN 1311-4700;

 26. Цеков, Н. Депопулацията и условията на живот в българското село. Население, 2012 г., 1-2, с.116-124, ISSN 0205-0617.

 27. Цеков, Н. Състояние и перспективи пред демографския потенциал на най-малките селски селища в България. Население, 2013, 1-2, с. 149-175, ISSN 0205-0617.

 28. Черкезова, Ст. Външна миграция на българските роми – митове и реалности. Потенциалните мигранти роми. Население, 2013, 3-4, с.125-149. ISSN: 0205-0617

 29. Щерионов, Щ. Изследването на историческата демография на България – състояние и перспективи. Население, 1-2, 2013, с. 218-267. ISSN 0205-0617. 1. Атанасова-Трифонова, М. Предизвикателството да се осигури добър старт за децата от уязвимите групи. В: Демографската ситуация и развитието на България. С. Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2014, с. 399-411, ISBN 978-954-322-793-8

 2. Христова, А., Политически партии и формиране на обществено мнение, В: Сборник научни доклади от международна конференция „Приложна психология и социална практика”, 2014, ВСУ, с.94-108, ISSN: 1314-0507

 3. Христова, А., Авторитаризъм в български условия, В: Сборник научни доклади от VII национален конгрес по психология, 2014, 773-783, ISBN: 978-954-91472-9-2; http://NCP2014.wordpress.com

 4. Цеков, Н. Селската депопулация в България през периода 1946-2011 г. В: Демографската ситуация и развитието на България. С. Акад. Изд. „Проф. М. Дринов”, с.451-460. ISBN 978-954-322-793-8.

 5. Цеков, Н. Депопулацията и условията на живот в българското село. Население, 2012 г., 1-2, с.116-124, ISSN 0205-0617.

 6. Цеков, Н. Състояние и перспективи пред демографския потенциал на най-малките селски селища в България. Население, 2013, 1-2, с. 149-175, ISSN 0205-0617.

 7. Черкезова, Ст. Външна миграция на българските роми – митове и реалности. Потенциалните мигранти роми. Население, 2013, 3-4, с.125-149. ISSN: 0205-0617

 8. Щерионов, Щ. Изследването на историческата демография на България – състояние и перспективи. Население, 1-2, 2013, с. 218-267. ISSN 0205-0617.

 9. Щерионов, Щ. Демографски измерения на еврейското етническо присъствие в България през периода 1878-1946 г. – Епохи. Историческо списание. Година XXI, 2014. ВТ, 2014, с. 166-175. ISSN: 1310-2141

 10. Щерионов, Щ. Стопански структури на населението, обитаващо българските земи през XIX век (до 1878 г.). – В: Сборник в чест на проф. д.и.н. С.Дойнов. С., 2014, с. 467-480. ISBN 2367-5181

 11. Щерионов, Щ. и Д. Щерионов. Квантитативни методи за изследване на демографското развитие на българските земи през Възраждането. В: Демографската ситуация и развитието на България. С., Акад. Изд. „Проф. М. Дринов”, 2014, с. 569-587. ISBN 978-954-322-793-8.


Приети за печат


 1. Bakracheva, M. Integrative consulting – the three steps of identity. In: Proceedings of the 4 Scientific Conference “Education, Science, Innovation”, ESI EPU, Pernik, 9-10 June 2014, (in press).

 2. Gatev, P., Stambolieva, K., Lalova, J., Dimitrov, B. Differences in EEG sources during quiet and sensory conflicted upright standing tasks. Национална конференция по неврология с международно участие, Златни пясъци, Варна, 12-15.6.2014 (под печат).

 3. Dimitrov, B., Stambolieva, K., Gatev, P., EEG mapping during quiet and sensory conflicted stance.International Workshop on Posture, Balance and the Brain. Thessaloniki, Greece, 12-14.9.2014 (in press).

 4. Gatev,P., Stambolieva,K., Lalova,Y., Dimitrov,B., EEG sources during quiet and sensory conflicted upright standing tasks. International Workshop on Posture, Balance and the Brain. Thessaloniki, Greece, 12-14.9.2014 (in press).

 5. Dimitrov B. Excessive daytime sleepiness and cognitive deficit. Neuroscience – from theory to experiment: Научна конференция, посветена на 145 години от създаването на Българската академия на науките, Институт по невробиология, София, 4.12.2014 г., OP9, стр. 7-8 (под печат).

 6. Dimitrov,B., Gatev, P., Effects of transcutaneous electrical vagus stimulation on the scalp EEG and the steadiness of standing balance. Neuroscience – from theory to experiment: Научна конференция, посветена на 145 години от създаването на Българската академия на науките, Институт по невробиология, София, 4.12.2014 г., SC14, стр. 20-21. (под печат).

 7. Lalova, Y., Dimitrov, B., Kalonkina,A., Neurophysiological basis for normative values estimation of a test battery studying writing abilities in early school age. Neuroscience – from theory to experiment: Научна конференция, посветена на 145 години от създаването на Българската академия на науките, Институт по невробиология, София, 4.12.2014 г., SC22, стр. 27. (под печат).

 8. Lalova Y., Kalonkina, A., Dimitrov, B. Strategies for reading of words and non-words in children of early school age. Научна конференция с международно участие: Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения, НБУ, София, 12-14.12.2014. (под печат).

 9. Filipov, F. (2014), The Psychological Behaviorism in Favour of Stimulating Excellence in Work Activities, In: Proceedings of the 4 Scientific Conference “Education, Science, Innovation”, ESI EPU, Pernik, 9-10 June 2014, (in press).

 10. Dimitrov, P., N. Mateeva Interactive process analysis of egalitarian bias as a moderator of relationships between socioeconomic status and self-esteem. In: Proceedings of the 4 Scientific Conference “Education, Science, Innovation”, ESI EPU, Pernik, 9-10 June 2014, (in press).

 11. Dimitrov, P., N. Mateeva Interactive process analysis of civic self-schema’s impact on political information processing, In: Proceedings of the 4 Scientific Conference “Education, Science, Innovation”, ESI EPU, Pernik, 9-10 June 2014, (in press).

 12. Pencheva, Е. Personalizing Learning in Higher Education. In: Proceedings of the 4 Scientific Conference “Education, Science, Innovation”, ESI EPU, Pernik, 9-10 June 2014, (in press).

 13. Tair, E. Diversity in Work Settings: Overcoming Discrimination and Benefits from Managing Diversity Effectively. In: Proceedings of the 4 Scientific Conference “Education, Science, Innovation”, ESI EPU, Pernik, 9-10 June 2014, (in press).

 14. Tair, E. Challenges in Higher Education: Diversity and Communication in Multicultural Classes. In: Proceedings of the 4 Scientific Conference “Education, Science, Innovation”, ESI EPU, Pernik, 9-10 June 2014, (in press).

 15. Hristova, A., Psychological dimensions of the political ideology. Proceedings of the 4 Scientific Conference “Education, Science, Innovation”, ESI EPU, Pernik, 9-10 June 2014, (in press).

 16. Александрова-Караманова, А. Мотиви за физическа активност при юноши. Юбилеен сборник „Личност. Мотивация. Спорт“, том 20 (под печат).

 17. Александрова-Караманова, А. Нива на физическа активност, здраве и благополучие при юноши. Юбилеен сборник „Личност. Мотивация. Спорт“, том 20 (под печат).

 18. Атанасова-Трифонова, М., Атанасов Д. Скрининг тест за тригодишни деца - методология и процес на създаване. Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието с международно участие. София, 23-25 .10. 2014.

 19. Бакрачева М., Георгиева Р.„Ролята на консултативната психология в динамична среда на несигурност” В сборник: „20 години специалност „Психология“ – пътуване към себе си“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Международна научна конференция, 07.11 - 08.11.2014 (под печат)

 20. Живков, В., Гецов,П. Божинова,Р., Игнатова, Д., Еленков,Л., Филипов,Ф., Радева, Е., Далгачева,В.,Михайлов,Ф., Алгоритми за локализация на случайни обекти: Приложение при управление на спасителни операции. Сб. Материали от 8-ма конференция „Психология: Теория и практика”, Варна, 2014 (под печат).

 21. Бакрачева, М., Георгиева, Р. Ролята на консултативната психология в динамична среда на несигурност. В сборник: „20 години специалност „Психология“ – пътуване към себе си“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Международна научна конференция, 07.11 - 08.11.2014 (под печат)

 22. Бакрачева, М., Тоткова, З. Влияние на индивидуалните фактори върху възприемания родителски стил и привързаността в ранна зрялост. В: Сборник доклади от конференция с международно участие „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука“, София, СУ Св. Кл. Охридски

 23. Божинова Р., Таир, Е. Междукултурни различия при възприемане “трафика на хора” като социален проблем. В сборник: „20 години специалност „Психология“ – пътуване към себе си“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Международна научна конференция, 07.11 - 08.11.2014 (под печат)

 24. Борисова-Маринова, К. Сценарий на развитие на потенциалното икономически активно население на възраст 15-34 години в България през периода до 2035 г. Във: ВА “Г. С. Раковски”. Сборник доклади от международна научна конференция „Научните изследвания в отбраната: вековна традиция и нови хоризонти”, София, 7-9.10.2014, 56 с. (под печат).

 25. Сугарева, М. и И. Диамандиева. Съвременни тенденции в демографското развитие на област Видин (2001г.-2011г.) Видински сборник, издание на СУ. Исторически факултет (под печат).

 26. Диамандиева, И. Промени в поведението на децата при развод. В: Сборник от трета конференция с международно участие на тема: „Съдебните решения - основополагащ защитник на детето при развод” (под печат).

 27. Димитрова, Е., Т. Коцева. Методологически основи на събитийния анализ и приложението му в социално-демографските изследвания. В: Национална научна конференция на тема „Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии“, 03.10. 2013 г., УНСС – София, 2013. (под печат).

 28. Калоянов, Вл. Аксиология на упадъка: за историята на книгоиздаването в СССР/УССР.- В: Кръгла маса „Духовност и книжовност на българите през вековете“, посветена на празника на Св. св. Кирил и Методий в София (20-27 май 2014 г.), 2014 (под печат).

 29. Калчева, С., Тенденции в ескперименталното изследване на професионалния стрес, В сборник: „20 години специалност „Психология“ – пътуване към себе си“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Международна научна конференция, 07.11-08.11.2014 (под печат)

 30. Калчева, С., Принципи на психологическо и социално консултиране на непридружени деца-бежанци в България, Симпозиум по медицинска география и медицина на бедствени ситуации „Традиции и съвременност в медицинска география и медицина на бедствени ситуации„ С, 2014, Сборник научни доклади;

 31. Калчева, С., Жертви на изтезания в страните на произход – психологическо и социално обслужване в Европейския съюз и България, Симпозиум по медицинска география и медицина на бедствени ситуации „Традиции и съвременност в медицинска география и медицина на бедствени ситуации”, С, Сборник научни доклади;

 32. Калчева, С., Програма за психологическо консултиране на уязвими бежанци. В сборник: „20 години специалност „Психология“ – пътуване към себе си“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Международна научна конференция, 07.11 - 08.11.2014 (под печат)

 33. Коцева, Т. Дистанционното обучение в социалните науки като алтернатива за качествено обучение.- В: Новите идеи в образованието – инвестиция в бъдещето. Научно-практ. Конференция БСУ, ноември 2014 г..- Бургас, 2014. (под печат)

 34. Калонкина А., Й. Лалова, Четивни способности в начална училищна възраст – фонологично изследване. Десета национална конференция по логопедия „Много езици, много култури – една комуникация”, София, 2-4 октомври 2014 (под печат)

 35. Лалова Й., А. Калонкина, Изследване на четивните способности при деца 2-4 клас. Десета национална конференция по логопедия „Много езици, много култури – една комуникация”, София, 2-4 октомври 2014 (под печат)

 36. Лалова Й., А. Калонкина, Л. Пирова, Нормиране на тест „Правопис на сложни думи при диктовка” при деца в начална училищна възраст. В сборник: „20 години специалност „Психология“ – пътуване към себе си“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Международна научна конференция, 07.11-08.11.2014 (под печат)

 37. Матеева, Н., П. Димитров, Интерактивно-процесуален анализ на автентична психосоциална реадаптация на преживелите природни бедствия, В сборник: „20 години специалност „Психология“ – пътуване към себе си“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Международна научна конференция, 07.11-08.11.2014 (под печат)

 38. Матеева, Н., П. Димитров, Терапевтични интерактивно-процесуални фактори в групите за психосоциална реадаптация на преживелите природни бедствия, В сборник: „20 години специалност „Психология“ – пътуване към себе си“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Международна научна конференция, 07.11-08.11.2014 (под печат)

 39. Димитров, П., Н. Матеева, Автентичното лидерство като предиктор на ефективността на военните мисии – преглед на опита в армията на САЩ, В сборник: „20 години специалност „Психология“ – пътуване към себе си“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Международна научна конференция, 07.11-08.11, 2014; (под печат)

 40. Димитров, П., Н. Матеева, Интерактивно-процесуален анализ на автентичното посттравматично израстване в бедствени ситуации, В сборник: „20 години специалност „Психология“ – пътуване към себе си“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Международна научна конференция, 07.11-08.11, 2014; (под печат)

 41. Матеева, Н., П. Димитров, Автентичността – цел ли е на психотерапията. VI Национална Конференция по Психотерапия. Издание на БАП., София, 2014; (под печат)

 42. Минева, К. Процесите на саморегулация, самодетерминация, индивидуация и сепарация при зависими от психоактивни вещества. Годишник на БСУ, 2014 (под печат).

 43. Моралийска-Николова, Ст., Е. Димитрова. Прогноза за населението в България във възрастовата група 15-35 г. за периода до 2036 г. В: Сборник от международна научна конференция „Научните изследвания в отбраната: вековна традиция и нови хоризонти, гр. София, 7 – 9 октомври 2014 г., София, Военна академия „Георги Сава Раковски“, 2014 (под печат).

 44. Мучинов, В. Османската власт и българската емиграция към Руската империя от началото на 60-те години на XIX век. – В: Сборник от Четвърта национална конференция по археология, история и културен туризъм „Пътуване към България” на тема: „България в европейската култура, наука, образование, религия” (Шумен, 14–16 май 2014 г.) (под печат).

 45. Мучинов, В. Политика на османската власт във връзка с вътрешните миграционни движения на населението, обитаващо българските земи през XIX век (до 1878 г.). – Bulgarian Historical Review (под печат).

 46. Мучинов, В. Централният старопланински регион в османската миграционна политика през XIX век (до 1878 г.). В: Сборник с доклади от Национална научна конференция с международно участие на тема: „Старопланинският регион в историята на българските земи” (Габрово, 2–3 октомври 2014 г.) (под печат).

 47. Мучинов, В. Икономика и политика: влиянието на икономическите фактори върху формирането на османската миграционна политика в българските земи през XIX век (до 1878 г.). В: Сборник с доклади от семинар на тема: „Начални проучвания по стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България”, организиран от Югозападен университет „Неофит Рилски” (Благоевград, 15 октомври 2014 г.) (под печат).

 48. Папазова, Е., Андреев, Б. Личностни детерминанти на професионалните интереси в младежка възраст. В сборник: „20 години специалност „Психология“ – пътуване към себе си“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Международна научна конференция, 07.11-08.11.2014 (под печат)

 49. Тихова, Е., “Характеристика на ситуациите за промяна и тяхното влияние върху адаптацията на служители“, доклад на юбилейна международна научна конференция В сборник: „20 години специалност „Психология“ – пътуване към себе си“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Международна научна конференция, 07.11-08.11.2014 (под печат)

 50. Тоткова, З., Стефанова-Бакрачева, М. Влияние на индивидуалните фактори върху възприетия родителски стил и привързаността в ранна зрялост. Сборник с доклади „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука“ от конференция с международно участие, 6-8 юни 2014, София.

 51. Филипов,Ф. Анализ на характеристиките и организацията на трудовата дейност като елемент от стимулационната система, В сборник: „20 години специалност „Психология“ – пътуване към себе си“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Международна научна конференция, 07.11-08.11.2014 (под печат)

 52. Филипов,Ф. Анализът на предпочитаните от служителите стимули в процеса на мотивиране на персонала. В: Тематичен сборник 7-ма Национална школа за докторанти и млади изследователи, ИИНЧ-БАН, 2014, София.

 53. Щерионов, Щ. Изследване на морското стопанство на българските земи през Възраждането – състояние и задачи. – В: Сборник „Национални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“ (под печат).

4Научни монографии в България

Излезли от печат


 1. Атанасова-Трифонова, М. и съавтори. Стандарти за развитие и учене в ранното детство: от раждането до три години. Булвест 2000, София, 2014, 192 стр., ISBN 978-954-18-0924-2.

 2. Б. Димитров. ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ. Академично издателство Марин Дринов, София, 2014, 452 стp., ISBN 978-954-322-732-7.

 3. Коцева, Т., Е. Димитрова, Е. Визии за демографския проблем в България след 1990 г.: пронатализъм и социална политика.- София : Акад. Изд. Проф. Марин Дринов, 2014.- 175 с. ISBN: 978-954-322-792-1.

Приети за печат


Няма.

5Научни монографии в чужбина

Излезли от печат


Няма.

Приети за печат


Няма.

6Учебници, учебни помагала

Излезли от печат


 1. Атанасова-Трифонова, М. и съавтори. Скрининг тест за тригодишни деца. Ръководство. Булвест 2000, София,2014, 144 стр., ISBN 978-954-18-0910-5.

 2. Атанасова-Трифонова, М. и съавтори. Скрининг тест за тригодишни деца. Книжка със стимули. София, 2014, Национална гимназия по фотография и полиграфия.

Приети за печат


Няма.

7Сборници, енциклопедии, речници

Излезли от печат


 1. Демографската ситуация и развитието на България : Сборник с доклади от Първи демографски форум, София, 26-27 февруари 2014 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова.- София : ИИНЧ-БАН, 2014 ([София] : [Акад. изд. Проф. Марин Дринов]). - 859 с. : с диагр., табл. ISBN 978-954-322-793-8.


Приети за печат


Няма.

8Научно-популярни произведения

Излезли от печат


 1. Alexandrova-Karamanova, A. Annual report - Bulgaria. The European Health Psychologist: Bulletin of the European Health Psychology Society, Vol. 16, No 6, 2014, р. 267-268

 2. Tashev, S., К. Kostadinov. The Demographic Catastrophe of Bulgaria. Sofia, 2014, 96 р. (издание финансирано от групата на Либералите и демократите в Европейския парламент).

 3. Ангелова, Д. Научна информация за проведената през месец юли Втора лятна школа по историческа демография в университета Бабеш-Боляй в Клуж-Напока, Румъния. http://youngdemographers.wordpress.com/2014/10/30/intl-summer-school-hist-demography/

 4. Ангелова, Д., К. Борисова-Маринова Бюлетин № 4 и 5 по проект „Развитие на млади изследователи в областта на демографията“ BG051PO001-3.3.06-0001 на ИИНЧ с МОН.

 5. М. Бакрачева: 45 бр. публикации - Рубрики в-к Новинар и сайт Здравница (съгласно приложението за месечни справки за научно-популярна дейност, подавани в БАН)

 6. Лилова, К. Научна информация за годишен семинар на работната група "Здраве, заболеваемост и смъртност" към Европейската асоциация за изследване на населението. http://youngdemographers.wordpress.com/2014/10/ http://youngdemographers.wordpress.com/2014/10/30/annual-seminar-health-morbidity-mortality/

 7. Николова, Ст., К. Борисова-Маринова. Брошура „Развитие на млади изследователи в областта на демографията“ по проект на ИИНЧ BG051PO001-3.3.06-0001 с МОН.

 8. Стойчев, Л. Демографски документи: демографската ситуация в Р България през погледа на българските демографи от 1992 г., 2014.

Връзка към публикацията:

http://youngdemographers.wordpress.com/2014/02/04/demographic-docs-part-1/ 1. Ташев, С. Точкова система би отсяла българите сред кандидатите за гражданство.- Труд, 17.10.2014.

 2. Ташев, С. Българско гражданство – за патриоти, а не за търгаши.-Труд, 01.04.2014.

 3. Цеков, Н. Краят на българското село. Интернет: http://www.dw.de/краят-на-българското-село/a-18075257

 4. Цеков, Н. Митът за хубавия живот при социализма. Интернет: http://www.dw.de/митът-за-хубавия-живот-при-социализма/a-18062414

 5. Цеков, Н. Защо образованието в България не предпазва от бедност. Интернет: http://www.dw.de/защо-образованието-в-българия-не-предпазва-от-бедност/a-18027041

 6. Цеков, Н. Да замина или да остана?Какво е България за младите хора, приели съдбата на емигранти? Интернет: http://www.dw.de/да-замина-или-да-остана/a-17759102

 7. Цеков, Н. Българският порочен кръг: бедност-безпросветност-бедност.2. Интернет: http://www.dw.de/българският-порочен-кръг-бедност-безпросветност-бедност2/a-17998806

 8. Цеков, Н. На имигрантите в България не им е уютно. ? Интернет: http://www.dw.de/на-имигрантите-в-българия-не-им-е-уютно/a-17725013

 9. Цеков, Н. Каква е съдбата на българите в Украйна? Интернет: http://www.dw.de/каква-е-съдбата-на-българите-в-украйна/a-17637885

 10. Цеков, Н. Колко всъщност са българите? Интернет: http://www.dw.de/колко-всъщност-са-българите/a-17529754

 11. Цеков, Н. Демографското потъване на България. Интернет: http://www.dw.de/демографското-потъване-на-българия/a-17354488

Приети за печат


Няма.

9Съвместни научни публикации с чуждестранни учени /общо от всички останали видове/ - те са част от посочените по-горе бройки

Излезли от печат


1. He, J., van de Vijver, F., Espinosa, A.D., Abubakar, A., Dimitrova, R., Adams, B.G., Aydinly, A., Atitsogbe, K., Alonso-Arbiol, I., Bobowik, M., Fisher, R., Jordanov, V., Mastrotheodoros, S., Neto, F., Ponizovsky, Y.J., Reb, J., Sim, S., Sovet, L., Stefenel, D., Suryani, A.O., Tair, E., Villieux, A. Socially Desirable Responding: Enhancement and denial in 20 Countries. Cross-Cultural Research, September 2014, DOI: 10.1177/1069397114552781 Impact Factor:0.647 | Ranking:Social Sciences, Interdisciplinary 47 out of 92

Приети за печат


 1. Dimitrova, E., W. Nashrul. Internal migration in Indonesia: an agent based modeling approach.- Demographic research, 2014. (accepted for publication).

 2. Costa, P., A. Passos, S. Silva, E. Leite, S. Tavares, E. Dimitrova, E. Panagopoulou, A. Montgomery. Overcoming job demands to deliver high quality of care in the hospital setting across Europe: The role of teamwork and positivity.- Journal of Work and Organizational Psychology, 2014. (in press).

 3. He, J., van de Vijver, F., Espinosa, A.D., Abubakar, A., Dimitrova, R., Adams, B.G., Aydinly, A., Atitsogbe, K., Alonso-Arbiol, I., Bobowik, M., Fisher, R., Jordanov, V., Mastrotheodoros, S., Neto, F., Ponizovsky, Y.J., Reb, J., Sim, S., Sovet, L., Stefenel, D., Suryani, A.O., Tair, E., Villieux, A. Socially Desirable Responding: Enhancement and denial in 20 Countries. Cross-Cultural Research, September 2014, DOI: 10.1177/1069397114552781 Impact Factor:0.647 | Ranking:Social Sciences, Interdisciplinary 47 out of 92Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница