2011 г е 49 от създаването на ннтдд. През 2012 г ще отбележим 50 годишния юбилей на Дружествотостраница1/3
Дата23.07.2016
Размер399.3 Kb.
  1   2   3

Уважаеми колеги,

2011 г. е 49 от създаването на ННТДД. През 2012 г. ще отбележим 50 годишния юбилей на Дружеството.

Сложен бе пътя на нашата организация, тъй като той бе свързан и с големите промени които настъпиха в развитието на страната ни през последните години. От първите лаборатории в държавни заводи и строително – монтажни организации се премина към създаването на частни лаборатории и органи за контрол, често пъти без необходимото оборудване и кадри.

През 1991 г. бяха създадени първите частни лаборатории. Две от тях (НДТ Продукти и системи и Мултитетст ЕООД) през 2011 г. чествуват своя 20 годишен юбилей.

Все още, обаче, не е преодолян стремежът към създаване на млки и недостатъчно конкурентни фирми. Тези фирми не са в състояние да решават значими задачи в областта на контрола на големи съоръжения (газо и нефтопроводи, АЕЦ). Наемането на няколко фирми за изпълнение на задачите силно рефлектира върху конкурентноспособността. Това води до проблеми и задълбочаване на взаимоотношенията им и значително (в редица случаи) намаляване на цените. Настъпва момента за коопериране на фирмите като за целта трябва да се използват и възможностите, предоставени от европейските програми по конкурентноспособност за малки и средни предприятия, чрез създаване на клъстери. Надявам се, че по време на Дните на БК 2011 г. тези въпроси ще бъдат обсъдени.

Независимо от кризата в производството в България ние и тази година провеждаме Дни на БК. Тревожно е, обаче, неучастието на млади учени и специалисти, независимо от облекчените условия за участие. През учебната 2010/2011 г. няма приети (поради отсъствие на заявки) магистри по БК в ТУ – Варна. Не са постъпили и специалисти в системата за докторантура по БК. Обучението на млади кадри по БДС EN 473 решава кадровите въпроси на БК днес, но не създава условия за активно развитие на БК в бъдеще.

Искам да пожелая на участниците в Дните на БК 2011 г. ползотворно участие в проявите и нови успехи в дейността им. Нека Дните спомогнат за преодоляване на трудностите и с увереност да посрещнем новите предизвикателства.

Председател на ННТДД:


/проф. дтн М. Миховски

академик на Международната академия по БК/
БЮЛЕТИН N 41
1. ВЕСТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ДРУЖЕСТВО ПО ЕФЕКТОСКОПИЯ

1.1. Общо събрание на ННТДД

Общото събрание на ННТДД за 2010 г. се проведе на 28.01.2011 г. под председателството на ст.н.с. д-р Ал. Скордев. Дневният ред включваше: отчет за дейността на ННТДД, финансов отчет, приемане на нови членове, приемане на план и бюджет за 2011 г., гласуване на размера на членския внос за 2011 г.

Подробен отчет за дейността представи М. Миховски. Финансовият отчет бе представен от специално назначената комисия с председател Р. Димитров. Отчетено бе, че 2010 година бе успешна за ННТДД, независимо от кризата в страната. Подчертана бе активността на СЦП КБР и на БНАКБ.

Решено бе да се актуализира устава и другите устройствени документи на ННТДД. Участието на членове на ННТДД в структури на БИС, ИА БСА, НТСМ бе успешно. Решено бе по време на Дните на БК 2011 да се обсъдят въпросите за организиране на клъстер по БК.


1.2. Заседания на Управителния съвет на ННТДД

1.2.1. На 01.04.2011 г. се състоя заседание на УС на което бяха обсъдени следните въпроси: отчет за посещение на делегацията на ННТДД в Израел и участие в работата на националната конференция на ISRANDT, подготовка на Дните по БК 2011, обсъждане на решения на ТК „Органи за контрол”, номиниране на кандидати за наградата на името на Сл. Попов, и награждаване на членове на Дружеството.

Решено бе да се изработи сертификат за удостоверяване на членството на специалистите в ННТДД.

Заседанието завърши с чествуване на 85 годишнината на почетния член на ННТДД Кр. Панев.

1.2.2. На 27.05.2011 г. се проведе заседание на УС при следния дневен ред: подготовка на Дните на БК 2011, награждаване на фирми и специалисти, членове на ННТДД, приемане на фирмата на сертификатите за индивидуални и колективни членове, финансов отчет за І тримесечие на 2011 г., приемане на Бюлетин 41 на ННТДД, обсъждане на необходимостта от създаване на клъстер „Безразрушителен контрол”, обсъждане на становището на УС по актуални въпроси на акредитациии на лаборатории и органи за контрол.

1.3. Заседание на клуба в Козлодуй

На 29.03.2011 г. във фирма Дател – Козлодуй се състоя заседание на Клуба на дефектоскопистите в Козлодуй. В заседанието взеха участие представители на фирма „Дател”, ИЦ „ДиК” на АЕЦ, фирма Енергоремонт. Гости на заседанието бяха представителите на ННТД проф. дтн М. Миховски и почетния председател на ННТДД доц. д-р Ал. Скордев. Обсъдени бяха следните въпроси: Състояние на дейността по БК в Козлодуй в условията на кризата, планиране на подготовката за участие на фирмите в строежа на АЕЦ „Белене”, нови стандарти по БК, обучение на нови специалисти, преход за сертифициране по БДС ISO 9712, информация за посещението на българската делегация на 10 ЕС NDT, на Националната конференция по БК в Украйна (през 2010 г.) и на 12 национална конференция по БК в Израел на ISRA NDT (през 2011 г.).

Решено бе да се участвува активно в Дните по БК 2011 г. в Созопол и да се подготвят редица въпроси, свързани с акредитацията на лаборатории и органи за контрол които да се обсъдят по време на кръглата маса с представители на ИА БСА – в Созопол.

Необходимо е контролът да бъде отделен от строителни фирми и да мине към инвеститора на АЕЦ „Белене”. Да се направят усилия за организиране на срещи по време на Дните с представители на Русия.


1.4. Семинари на фирми

1.4.1. Семинар на фирма “Struers” и ННТДД.

На 23.03.2011 г. в Института по механика се състоя семинар на ННТДД и фирма “Struers”. В работата на семинара взеха участие повече от 35 специалисти в областта на металографския анализ. Семинарът бе ръководен от доц. д-р Ал. Скордев.

Основен лектор на семинара бе Haissan El-Safadi. От представителството на фирмата в България участвуваха маг. инж. Хр. Иванов и доц. д-р Р. Ковачева.

Тема на семинара бяха новите разработки на фирмата в областта на металографските шлифове с цел повишаване на ефективността и достоверността на контрола.

За справки: Христо Иванов – тел. 02878113961, Email: hristo.ivanov@struers.ak.

1.4.2. Семинар на фирма ЕТ „Ст. Запрянов”

На 11.04.2011 г. се състоя обучителен семинар на фирма ЕТ „Ст. Запрянов” в която взеха участие 22 специалисти. Изнесен бе доклад на тема „Метод на многофазовите решетки”.

Семинарът бе посветен на демонстрации и непосредствено участие на специалисти в решаване на конкретни проблеми на БК е използване на уреди Омнискан с многоелементни преобразуватели с фазова решетка.

От инж. Й. Мирчев от Центъра за обучение и сертификация при Института по механика при БАН бе съобщено за проведения вече първи курс за обучение на дефектоскописти ниво II за работа по метода с използване на осезатели тип фазова решетка. Курсът е подсигурен с учебни материали на български и английски език и необходимите образци за провеждане на обучението. Центърът разполага и с подготвени преподаватели в тази област.1.4.3. Семинар на фирма “Omel NDT”

На 12. – 13.04.2011 г. в Хисаря се проведе семинар на фирма “Omel NDT”. Участваха повече от 50 специалисти – дефектоскописти и потребители на оборудване за безразрушителен контрол. Бяха представени собствени разработки на фирмата. Осигурени бяха консултации за приложение на произведените уреди в Omel NDT и за предлаганите от други фирми производители.


1.5. Заседание на ТК 24 „Безразрушителен контрол” при БИС

На 01.04.2011 г. се проведе заседание на ТК 24 на БИС при следния дневен ред: отчет за работата на ТК за 2010 г., разглеждане на работната програма за 2011 г. актуализиране на работните групи, определяне на целеви работни групи, утвърждаване на списъка на предвидените за превод на нови стандарти, определяне на представители от членовете на ТК за участие в Общото събрание на БИС на 20.04.2011 г., обсъждане на подготовката на кръгла маса по стандартизация, която ще се състои по време на Дните на БК 2011 г.

Дискутирана бе новата организация на стандартизация в България и политиката към активно приемане на ІSO стандартите. Работата на ТК бе оценена като полезна и отговорна. Поставените задачи по плана за 2010 г. са изпълнени.

Необходимо е да се работи за привличане на нови фирми за членове на ТК, както и за обучение на експертите в областта на стандартизацията. Обсъдени бяха и някои тенденции при подготовка на новия закон за стандартизиране в България.


2. НИЕ ДЕФЕКТОСКОПИСТИТЕ

2.1. Юбилеи на фирми

2.1.1 През 2011 г. фирма „НДТ продукти и системи” отбелязва 20 годишен юбилей. Честито!

2.1.2. През 2011 г. фирма „Мултитест” ЕОД отбелязва 20 годишен юбилей.
2.2. Честито! Юбилей на членове на ННТДД.

2.2.1. 85 годишен юбилей на маг. инж. юрист Кръстьо Панев, почетен член на ННТДД

На 17 март се навършиха 85 години от рождението на един от доаените на на българската дефектоскопия – националната система по контрол и изпитване без разрушаване.

Творческата дейност на Кръстю Панев се характеризира с редица нови съоръжения и уреди. В Медико-инструменталния завод участва в конструирането на система за автоматизиран контрол на оловни защитни тухли. В ЦНИИТМАШ в Лабораторията по дефектоскопия и изотопи Кр. Панев работи със създателя на българската дефектоскопия ст.н.с.инж физик Славчо Попов и със създалия ново машиностроително направление – производството на ядрено-защитни съоръжения ст.н.с. инж Димитър Аврамов. Кр. Панев е конструкторът на първия гамадефектоскоп с волфрамова защита, заменил примитивните оловни дефектоскопи тип ”две половинки”, основното техническо средство на началното масово приложение на гама дефектоскопията в България. Той конструира първото в България устройство за възбуждане на пластинковите вълни на Ламб. Неговата двойна червячна предавка намери място в първия в България серийно произвеждан стационарен магнитен дефектоскоп, намерил приложение в военната промишленост и в авторемонтните заводи. Преминал е през школата на дефектоскопните епопеи като радиационната дефектоскопия на панаирната палата на ГДР в Пловдивския панаир, тръбопроводите на Химкомбината в Димитровград, независимо от това. Където и да го е тласкал животът, Кр. Панев винаги е бил дефектоскопист.

По късно като служител в Министерството на машиностроенето инж. Кр. Панев не прекъсва връзките си в дейността по дефектоскопия в България. Той е един от активистите на Националната секция по дефектоскопия на НТС по машиностроене и основател на Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия. Кр. Панев е един от организаторите на конференциите по дефектоскопия в Смолян (1966 г.) и в Казанлък (1974 г). Той е инициатор идеята за унифициране на изискванията към дефектоскопистите и реализатор на Единния тарифо-квалификационен справочник за дефектоскописти, регламентирал държавните изисквания към тази модерна професия. Подготвя и от 1968 г. чете първия курс лекция по „Икономика, организация и правен режим на дефектоскопния контрол”. Цели 28 години е водещ преподавател по дисциплината „Правни проблеми и организация на безразрушителния контрол”. Участва в обучението на около 1500 дефектоскописти и на 180 експерт -дефектоскописти, обучавали се в Школата по дефектоскопия на ВУЦ „КВАЛИМА” в Централния машиностроителен институт. През този период той е в ръководството на Националната секция по дефектоскопия и е един от представителите на България в Международния комитет по контрол без разрушаване (от 1973 г.).

Спокойствието и ведрата атмосфера които Кръстю Панев създава при общуване, както и и доброжелателността към всички и ерудицията при решаване на техническите проблеми му спечелиха голямо уважение в колегията и в машиностроителната общественост. Няма дефектоскопист в България, който не познава Кр. Панев. На мнозина той беше полезен консултант по заплетените въпроси и проблеми, които практиката постави.

За нас, неговите колеги, той е уважавания специалист, верния приятел и човекът, от който винаги можеш да чуеш добра шега и разумен съвет. Сега в дните на 85 годишния юбилей ние, приятелите и колегите на Кръстю Панев, му желаем здраве, бодрост и дълъг живот.Интервю с юбиляра маг. инж. юрист К. Панев

Господин Панев Редакционната комисия на Бюлетина на ННТДД Ви поздравява с юбилея.

За колегите дефектоскописти ще бъде интересно да разкажете за историята на БК в България и за предстоящите задачи пред него?

К. Панев - Когато човек излезе в пенсия поглежда интересуващите го въпроси по по-различен ъгъл. Пред очите на нашето поколение започна широкото приложение на безразрушителните методи, преди всичко на  и Rö радиография, които помогнаха на техническия свят безболезнено да преминат от нитова връзка към заварки – началния период след последната война. Сега положението е принципно различно, като това, преди всичко, разширява както областите на приложение на БК, така и на отделните методи. Мина времето когато беше иронизиран ултразвуковият контрол с думите: „с ултразвук могат да се открият дефекти, които предварително се знаят къде са” (в резултат на радиография).

В сравнение с развитите страни, прилагането на БК у нас изостава. Запознаването на техническата общественост с възможностите и постиженията на БК в другите водещи индустриални страни се очертава като приоритетна задача на техническите специалисти които са свързали своята реализация с методите на БК.

Все още не са предвидени занимания в техническите ВУЗ по възможностите и методите за БК и се разчита на следдипломна квалификация.

Трябва широко да се разяснява на специалистите, прилагащи радиационни методи за отговорностите, които поемат от неспазване изискванията на наредби и закони. Всяко едно нарушение на правилниците, отнасящи се до безопастността, се третира от наказателното законодателство виновно (а не непредпазливо)деяние. Съответно наказанието е за виновно извършено престъпление.

Предвид последните развития около ядрените електроцентрали, смегчаване на тези различия в обозримо бъдеще е нереално.

Благодарим Ви. Желаем Ви здраве и успехи в личния живот.

2.2.2. 80 годишен юбилей на почетния член на ННТДД Габи Шоеф (Израел)

На 03.03.2011 г. почетния член на BGS NDT и почетен председател на Израелската организация по БК ISRA NDT навърши 80 години.

Г-н Шоеф е роден през 1931 г. във Варна. Завършва инженерство през 1962 г. в Тел Авив. Специализира в областта на БК в Англия, Франция и Америка. От 1971 г. е президент на частна фирма “Gabi Shoef LTD and quality control” в Тел Авив. Г-н Г. Шоеф е експерт дефектоскопист ІІІ степен в израелската авиационна промишленост, от компаниите Дъглас и Дженерал електрик в САЩ. Г. Шоеф е почетен председател на Израелската асоциация по БК. Член е на Английската асоциация по БК и почетен член на и BGS NDT.

За впечатляваща иновационна дейност в БК, заслугите му към ISRA NDT и BGS NDT във връзка с юбилея Управителният съвет присъди наградата на името на Сл. Попов за 2011 г. на Г. Шоеф.

Габи Шоеф тази година отбеляза и своя 50 годишен юбилей като дефектоскопист. През 2010 г. фирма „Г. Шоеф” на която той е президент откри новия си офис като впечатлява със съвременнотото строителство, уникалното оборудване за БК (практически за прилагане на всички методи), адаптивността на фирмата за комплексно решаване както на традиционни въпроси в областта на машиностроенето, ж.п. транспорта, авиацията така и в областта на строителството.

През последните 18 години откакто бе подписан договор за сътрудничество между ISRA NDT и BGS NDT. Г. Шоеф е инициатор на редица съвместни прояви, семинари и научни проекти между Израел и България, консултант е на BGS NDT в областта на обучението и сертификацията на кадри, редовен участник е в Дните на БК в Созопол.

Г. Шоеф е един от спомоществувателите на BGS NDT чрез предоставяне на апаратура и средства за организацията на СЦП КБР.

За високото българско и израелско съзнание на Г. Шоеф показател е и факта че пред фирмата се веят знамената и на двете държави.Желаем на юбиляра Г. Шоеф още дълги години здраве, дълголетие, творчески успехи в областта на БК и в живота.
Из изказванията на Г. Шоеф при посещението на българския посланник в Израел във фирма „Г. Шоеф”

Скъпи г-н Станчев!

С удоволствие получих и приех Вашето предложение да ме посетите. За мен е голяма чест да се срещна с посланика на България в Израел. Вие сте представител на Българския народ при нас и думите които имам да Ви кажа, като чели са казани често на всеки Българин. За мен е голяма гордост да съм Българин, да имам Българско възпитание, Български характер в който намират място честността, точността, трудолюбието, патриотизма, храбростта и още много положителни качества.

Много народи са дали на света своите постижения:

Англия – магнитната карта, Германците – Гьоте и великия Бетовен, Французите – дадоха лозунгите на френската революция, Руснаците – първия човек в космоса, американците – първия човек на луната. Българите – дадоха най-скъпото, най-възвишеното нещо и това е спасяването на живота на всички свои еврейски граждани.

И аз бях един от тези които очакваха влаковете за да ни пратят на унищожение. Спасиха ни българската интелегенция, църква и царя. Дълбока е нашата признателност. Вие си имате отечество. Ние си имаме и родина и отечество. България и Израел и двете са ни много скъпи.

В Израел се борим и все още проливаме кръвта за правото ни да живеем като всеки народ в собствена държава. А Вие които сте минали толкова войни и трудности, правите всичко което е възможно Българския народ да живее като напредналите народи на Европа. Имате всички качества да успеете.

Приемете тази книга като спомен от Вашата визита при мен. Ще намерите в нея малко от историята на моя народ и специална част от епохата в която ние спасените българи участвувахме.

Желаем всичко най-хубаво на Вас, на България и на обичния Българскинарод.

Из изказването на Г. Шоеф при награждаването му с наградата на името на Сл. Попов.

Уважаеми проф. М. Миховски, президент на BGS NDT, доц. Ал. Скордев, почетен председател на BGS NDT, доц. Б. Табакова.

Благодарим Ви за прекрасните думи които казахте за ISRANDT, за ползотворното сътрудничество между ISRANDT и BGSNDT, за организираните семинари и проекти с участието на специалисти от Израел и България.

Вашето българско гостоприемство е добре известно и ние се отнасяме към България с уважение и големи симпатии. През изтеклите години ние научихме много за професионалното и научно ниво на членовете на Вашата организация и високото ниво на контрола.

Благодаря на BGS NDT за най-високата награда на името на Сл. Попов. Щастлив и горд съм да я получа.

Преди много години, когато бях малък, в един студен зимен ден аз чаках на ж.п. гара някъде в България, заедно с други евреи за да бъдем изпратени в лагери. По-късно след обед ние бяхме освободени благодарение на усилията на българския народ, на българската управа и царя. Това ми позволява да бъда днес тук и да получа Вашите поздравления по случай рождения ми ден. Да си на 80 години е голяма работа и независимо, че бъдещето е по-лошо аз ги посрещам с радост. Надявам се ние да продължим заедно в бъдеще нашата работа за да бъде по-добър живота на настоящото и бъдещото поколение.

2.2.3. 70 годишен юбилей на проф. дтн. М. Миховски, академик на международната академия по NDT.

Наред с многобройните приветствия от приятели, фирми и институти, които бяха връчени по време на честването на 70 годишния юбилей приносът за развитие на науката, образованието и обществената дейност на М. Миховски бе отбелязана с присъдените му награди от страна на държавата и БАН.  • С указ на № 66, на основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България – Президент на Републиката награди проф. Митко Минков Миховски с орден „Св. св. Кирил и Методий” първа степен за големите му заслуги в областта на образованието и науката и по повод 70 години от рождението му.

  • Управителният съвет на БАН награди проф. М. Миховски с почетен знак за заслуги към БАН.

Честито! С пожелание за здраве и творчески успехи
2.3. Награди на ННТДД

2.3.1. Награда на името на Сл. Попов

Управителният съвет на ННТДД награди за 2011 г. с наградата на името на Сл. Попов.  • Почетния член на ННТДД Габи Шоеф за приноса му в развитието на БК в България и във връзка с 80 годишния му юбилей.

  • Доц. д-р Йонка Иванова за постигнати научни и научно-приложни резултати и активното и участие в организационния живот на ННТДД.

Представя ме Ви новия носител на наградата на името на Сл. Попов доц. д-р Й. Иванова
Доц д-р Йонка Петкова Иванова през 1994 г. завършва висше образование в ТУ-София, специалност ”Технология на металите и металообработваща техника”, специализация “Термична обработка на металите”. Занимава се методи за безразрушително изследване на структурата и свойствата на обемно и повърхностно обработени слоеве от 1994 г. През 1995 г. е прита за редовен докторант в Института по механика-БАН, Лаборатория по Механика, Диагностика и БК, по специалност ”Методи за изпитване на материали, изделия и апаратура”. През 1999 г. защитава докторска дисертация за получаване на научно-образователна степен “д-р” на тема “Комплексно безразрушително изследване на структурата на стомани”. От 2005 г. е научен сътрудник IІІ - І степен в ИМех-БАН. От 2009 г. е доцент. От 2011 г. е ръководител на лаб. «МДБК» в ИМех – БАН. През периода 2000 – 2011 г. завършва курсове за специално образование и получава квалификация ІІІ ниво по БДС EN 473 и ISO 9712 по UT, MT и PT.

Основни интереси са в областта на ултразвуковите и магнитните методи за изследване и охарактеризиране на структурата на материали, изследване на повърхностни слоеве с методи за безразрушителен контрол, изследване на разпространението на повърхностни ултразвукови вълни в нееднородни среди, безразрушително оценяване на еластични и якостни свойства на метали, обработване на резултатите от безразрушителни изследвания, обработка на сигналите от ултразвукови изследвания, развитие на методи и методики за безразрушително определяне на физичните свойства на материали, апаратура за безразрушителни изследвания (акустична емисия, магнитни шумове, термоелектрическо напрежение и др.). Занимава се с експерименти за оценяване на зърнистост и ивичност на стомани чрез използване на ултразвукови спектрални изследвания. Работи по темата за безразрушително оценяване на механични напрежения с ултразвукови методи. Автор е на над 40 статии и доклади в наши и чуждестранни списания и сборници от конференции. Участвува в подготовката на учебни пособия за обучение на дефектоскописти.

Доц. Иванова участва в дейността на ННТДД при подготовка и провеждане на Дните на БК, издаване на Бюлетина и на сборниците от годишните конференции. Експерт е на ННТДД. Работи като екзаминатор към СЦП КБР. Наградена е със сребърна и златна значка на НТСМ.

Интервю с носителя на наградата на името на Сл. Попов за 2011 доц. д-р Й. Иванова

Доц. Иванова, Вие сте най-младия носител на наградата на името на Славчо Попов. Ръководител сте на лаб.МДБК в ИМех-БАН. Кои са, според вас, актуалните направления на развитие на БК в света и България.

Смятам, че актуално направление е изграждане на система за следене, диагностика и оценка на ресурса на съоръженията по време на експлоатацията им, за което е необходимо безразрушително охарактеризиране на свойствата и състоянието на материали и конструкции. Друго направление е развитието на нови методи и средства за БК за компютъризирана обработка на сигналите в момента на работа, за да се извлича повече информация за дефекти от всякакъв вид и произход. Използване на комбинация от познати методи за увеличаване на достоверността и точността на контрола.

В коя област на БК са насочени Вашите научни и научно-приложни изследвания?

Безразрушително охарактеризиране на напрегнатото състояние, свойства и микроструктурата на материали.Какви са Вашите впечатления от участието на млади специалисти в обучението в системите за обучение по БК като бакалаври, магистри, докторанти и специализанти.

Няма специалост “Безразрушителен контрол” във висшите технически училища. Не се подготвят бакалаври и магистри в областта на БК. Преди години имаше такава специализация в ТУ-Варна.

Подготовката на един специалист в областта на безразрушителните изследвания е много продължителен процес, защото изисква натрупване на знания за материалите, технологичните процеси и дефектите, за физичната същност на методите за изследване, за статистическата обработка и голям опит .

В България се обучават докторанти в областта на методите за изпитване в ИМех-БАН. Интересът към доктурантурите е намалял, поради ниското заплащане. За съжаление не се цени научната дейност, няма финансиране на научни и научно-приложни разработки.Какво е участието на специалистите от Вашата лаборатория в международни проекти?

Лаб.МДБК –ИМех-БАН е единствената лаборатория в България, в която се развива научна и научно-приложна дейност в тази област. Ние сме неголям колектив от добре квалифицирани специалисти по БК. Работим по международни проекти с Русия, Украйна, Белорусия и Европейски проект по 7 рамкова програма. Работим в областта на приложението „guided wave”, приложението на нови осезатели с фазирани решетки за оценка на корозия и ерозия, за оценяване на напрегнатото състояние на материали и други актуални проблеми.

Смятате ли, че кризата в БАН по отношение на финансирането ще бъде в обозримо бъдеще преодоляна?

За съжаление съм много песимистична в това отношение. Не мисля че ще бъде скоро преодоляна.

Необходимо ли е сътрудничество между научните и практически лаборатории при решаване на важни за практиката проблеми?

Сътрудничество между научните и практически лаборатории е задължително за успешно решаване на проблеми от практиката, освен това се развива и насочва научната дейност в правилна посока.Благодаря Ви за интервюто. На Вас и сътрудниците на лаборатория МДБК желаем нови творчески успехи.

2.3.1. Почетни грамоти

УС присъди почетни и благодарствени грамоти във връзка с 20 годишния юбилей на:  • Почетна грамота на фирма „НДТ продукти и системи”

  • Почетна грамота на фирма „Мултитест ЕООД”

  • Благодарствена грамота на фирма „Контрол ООД” за спомоществователство.


2.4. Художествена изложба на Георги Аспарухов – Гунди

Георги Аспарухов – Гунди, един от доаените на БК в България на 22.01.2011 г. във фоаето на театър „Сълза и смях” организира художествена изложба със свои рисунки и таржове, свързани с неговия личен живот, приятелски връзки и участието му в БК в България. Неговата дейност е свързана с БК с участието му в дейността по радиационна защита и с хобито му (рисуване) която го преследва от детска възраст. Преди няколко години той се изяви и като писател, като написа една книга в която са представени спомени от неговата дейност в областта на БК. Тя беше силно илюстрирана с портрети, карикатури и шарфове, подготвени от автора. По време на изложбата той сподели, че готви и втора книга която ще се появи вероятно през 2012 г.

Активното участие на негови приятели и колеги в тържественото отпразнуване на изложбата е показател за добрия прием на картините.

На 28.01.2011 г. по време на Общото събрание на ННТДД част от картините от изложбата и нови картини бяха представени и пред колегията по БК в България.

Желаем на г-н Г. Аспарухов здраве и успехи в художествената и писателската дейност.

Автошарж на Г. Аспарухов – Гунди.

2.5. In memoriam

На 01.01.2011 г. след кратко боледуване почина Петър Йорданов Петров.

Роден е на 07.07.1948 г. в с. Ковачевец, област Търговище. Завършва средното си образование в гр. Омуртаг. Продължава образованието си по специалност физика в СУ „Св. Климент охридски”. Дългогодишната му работа в сектор „Дефектоскопия” при КЗУ, като ръководител на направлението му позволи да остави дълбока следа в областта на контрола без разрушаване. Един от добрите експерти по дефектоскопия в ЦКЛ към КЗУ. Участвувал е в разработването на много технически изобретения в сферата на безразрушителния контрол.

За приятели и колеги, той ще остане един невероятен човек с чар и непринуденост.

Поклон пред паметта му!


Каталог: Aplication -> Docs -> Buletin
Buletin -> Организира, съвместно с Клъстр бк, международна конференция „бк в машиностроителното производство", организира успешно завършване на проекта „Клъстер бк в Република България"
Buletin -> Честита Нова 2011 година!
Buletin -> Честита Новата 2013 година!
Buletin -> Отчет за работата на ннтдд доклад на финансовата комисия Приемане на плана за работа и бюджета за 2016 г
Buletin -> Семинар на специалистите в областта на диагностиката на енергооборудването. Желая на всички участници добро здраве, творчески срещи и добро настроение
Buletin -> 1. вести от националното дружество по ефектоскопия
Buletin -> Уважаеми колеги
Buletin -> Честита Нова 2010 година!
Buletin -> Бюлетин n 48 Честита Новата 2015 година!
Buletin -> Справочник по дефектоскопия, с разработване на стратегия за развитието на бк в рб


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница