Организира, съвместно с Клъстр бк, международна конференция „бк в машиностроителното производство", организира успешно завършване на проекта „Клъстер бк в Република България"страница1/3
Дата23.07.2016
Размер480.21 Kb.
  1   2   3

БЮЛЕТИН N 50

Честита Новата 2016 година!

Happy New Year!
Уважаеми колеги!

2015 г. бе една от най-трудните години в историята на БК в България. Настъпиха неочаквани промени в строителството в България – беше преустановено строителството на Южен поток и на атомната електростанция „Белене“. Намален бе обема на ремонтните работи в ТЕЦ. Силно ограничено е и производството в машиностроителната промишленост. Закрит бе ТЕЦ „Варна“. Това доведе до закриване на 9 органи за контрол лаборатории по БК в страната. Силно намаля броя на желаещите които се обучават по методите за БК в учебните центрове в страната. Част от колегите – дефектоскописти се ориентираха към реализация в проекти, осъществявани от външни фирми извън България. За съжаление, все още преобладава тенденцията за участие в конкурси при силно занижени стойности на контрола, което несъмнено се отразява на качството му.

Боя се, че в близко бъдеще няма да има съществени промени към по-добри условия за реализация на БК.

През 2015 г. ННТДД реализира една амбициозна програма, в съотвтствие с плана за работа:

- организира Дни на БК в 2015 г.,

-организира, съвместно с Клъстр БК, международна конференция „БК в машиностроителното производство“,

- организира успешно завършване на проекта „Клъстер БК в Република България“

- участвува активно в дейността на БИС и ТК към ИА БСА

- маг. инж. Й. Мирчев защити докторска дисертация

- колектив от специалисти от ИМех-БАН участвува в европейски проект „INNOPIPES“

- реализирани бяха контакти с Дружеството по БК в Белорусия и Русия.

През 2015 г. Фирма Мултитест отбелязва 25 годишен юбилей. Това е първата частна фирма, регистрирана в България. За тези години тя се превърна в най-представителната фирма и лаборатория в областта на БК, метрологичното осигуряване, калибрирането и оценка на съответствието, снабдена с уникално високоточно оборудване. Фирмата работи по проекти в България и в чужбина. Фирмата е и спонсор на дейността на ННТДД.

Поздравявам членовте на ННТДД с пожелание за здраве, творческо дръзновение и лично благополучие!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ННТДД:


/проф. дтн М. Миховски/

1. ВЕСТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ

1.1. Общо събрание на ННТДД

1.1.1. На 16.06. се състоя ОС на което бяха разгледани следните въпроси: отчет за дейността на ННТДД, предложения за промени в Устава, приемане на нови членове, план и бюджет за 2015 г., избор на нов УС и ръководтели на клонове, финансов отчет на ННТДД, Членски внос за 2015 г.1.2. Заседания на Управителния съвет на ННТДД

1.2.1. На 17.06.2015 г. се състоя заседание на УС на ННТДД на което бяха отчетени резултатите от проведените Дни на БК 2015 г.

Набелязани бяха мерки за изпълнение на плана за 2015 г.

1.1.2. На 17.11.2015 г. се състоя заседание на УС на ННТДД при следния дневен ред: преглед на изпълнение на плана за 2015 г., избор на нови почетни членов, приемане на съдържанието на бюлетин 50, подготовка на Дните по БК 2016 г., участие на ННТДД в световната конференция в Мюнхен през 2016 г.

За почетни членов бяха избрани Д. Нардони, председател на INDT Academy, проф. дтн В. Венгринович, председател на БНОНКТД в Белорусия, проф. дтн В. Кривошеев от СППУ „Петър Велики“.

1.3. Заседание на клонове

1.3.1. Заседание на клона във Варна

На 12.11.2015 г. се състоя заседание на членовете на клона на ННТДД във Варна. В заседанието взеха участие председателят на ННТДД М. Миховски, изпълнителния директор Й. Мирчев, члена на УС П. Чукачев. Заседанието се ръководеше от ръководителя на клона П. Янев. Бяха разгледани следните въпроси:

- за ограничената дейност на лабораториите в условията на кризата в България,

- за участието в Днит на БК и на световната конференция в Мюнхен,

- за новите стандарти в БК.1.4. Национална конференция „Акустика 2015 г.“

Националната конференция е с история и традиции от 1973 г. Проведе се в две части – в ТУ – Варна през м. октомври и в ТУ – София на 27-28.11.2015 г. Организатори са НС „Акустика“, ТУ – София, ИМех – БАН, БАОКУШ, СЕЕС и фирма „Спектри ЕООД“.

През 2015 г. на заседанията на конференцията бяха представени повече от 45 доклада в областта на шума, вибродиагностиката, ниско и високочестотни ултразвукови изследвания, метрологични проблеми, материали на звукоизолация, магнито-акустични методи за контрол, оценка на механични напрежения с използване на методи за БК.

Участвуваха повече от 70 специалисти.

В края на конференцията се проведе и заседание на ръководството на НС по акустика.

1.5.Заседание на ТК 24 „Безразрушителен контрол“ на БИС

Заседанието се проведе на 18.06.2015 г. по време на Дните на БК 2015 г. В заседанието взеха участие експерти от ТК 24 представители на организации, членове на ТК 24.

Председателят на ТК 24 проф. дтн М. Миховски представи новия технически координатор на ТК Ивайло Тодоров.

Специално внимание бе отделено на подготвения „Информационен справочник” от Клъстер „Безразрушителен контрол в Република България“ разработен, съвместно с ТК 24 по актуализация на действуващата стандартизационна база по БК към 01.05.2015 г.

Обсъдено бе състоянието на стандартите които са дадени за превод, редактиране и отпечатване.

Съобщено бе,че ТК 24 разполага с неголеми финансови възможности да организира превод на нови EN и ISO стандарти. Очакват се предложения от членовете на ТК кои стандарти да се превеждат.

Актуализираният списък със БДС в областта на БК ще бъде включен в сайтовете на ННТДД и на Клъстер „Безразрушителен контрол в Република България“.

1.6. ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ 2015 г.

От 15 до 19.06.2015 г. в школата на БЧК в град Созопол се проведоха традиционните „Дни на безразрушителния контрол” 2015 г.

Приветствия при откриване на Дните бяха представени от Габи Шоеф – почетен председател на ISRANDT и почетен член на ННТДД,

Д-р Йоси Шоеф - председател на ISRANDT

Акад. Е. Горкунов – председател на PONDTTD

Проф. В. Троицки – председател на УОНДТТД

Проф. В. Ковтун – почетен член на ННТДД от Белорус и др.

Научната програма включваше: 1. ХХX Международна конференция „Дефектоскопия ’15”.

Научни ръководители: акад.Е.Горкунов, проф.дтн М. Миховски

 1. ХХVІ Младежка школа “Безразрушителен контрол на структурата и физико-механичните свойства на материалите”.

Научен ръководител: доц.д-р Й.Иванова

 1. Българо-руски семинар “Диагностика на енергетични системи”.

Научни ръководители: доц. Й. Иванова

 1. Национален семинар “Задачи и проблеми на БК на елементи на ж.п. транспорта”.

Научни ръководители: ст.н.с.д-р Ал.Скордев, А.Туцова

 1. Кръгла маса „Прахова металургия”.

Научни ръководители: проф.д-р Т.Печонка, доц.д-р М. Стойчев

 1. Кръгла маса „Развитие на стандартизацията по БК”

Научни ръководители:проф.дтн М.Миховски, инж. Л. Димитрова

7. Семинар „Проблеми на бизнеса”.

Научен ръководител: Р. Димитров

8. Кръгла маса „Клъстер БК”.

Научен ръководител: Ю. Данев

9. Изложба на фирми

В работата на Дните взеха участие повече от 250 специалисти от България, Русия, Украйна, Беларус, Полша, Литва, Латвия, Румъния, Хърватия, Германия, Италия, Сърбия, Израел, Молдова.

Дните на БК преминаха под председателството на проф. дтн Митко Миховски (Председател на ННТДД) и акад. Е. Горкунов (Председател на РОНКТД).

В различните научни и научно-приложни прояви по време на Дните взеха участие специалисти от БАН, ТУ-София, ТУ-Варна, Шуменския Университет „Епископ К. Преславски“, ХТМУ, както и представители на водещи лаборатории и органи за контрол в страната.

Участници и организатори на Българо-руския семинар „Диагностика на енергетични съоръжения“ са специалисти от СПЕИПК и ТУ-Варна,. Ръководител на семинара “INNOPIPES” бе ръководителя на европейския проект проф. дтн Е. Барканов. Активно бе участието на научни работници от УрОРАН (Екатеринбург), от Харковския технически университет, Институт по механика, Институт по математика на БАН, Институт за компютърни техологии – БАН.

Научната програма на Дните включва повече от 130 доклада, представени орално и на постер сесия.

В организираната изложба участваха повече от 10 фирми. 2 от тези фирми (Мултитест и Омел НДТ) са производители на оборудване по БК в България.

По време на Дните бяха връчени следните награди


 • Наградата на името на Сл. Попов – на маг. инж. Й. Мирчев.

 • Дипломи на почетни членове - на А. Назарычев (ректор на СПЕИПК), В. Борисов (дългогодишен активен член на ННТДД и на Съюза по заваряване), И. Бъчваров ( доаен на специалистите по БК в България, А. Поволоцкая (гл. н.с. в ИМаш УрОРАН).

 • По време на Дните бяха проведени

 • Общо събрание на ННТДД за 2014 г.

 • Събрание на ТК 24 „Безразрушителен контрол на БИС”

 • Заседание на Схемния комитет на СЦП КБР

 • Среща на ръководството на ННТДД с представители на дружеството по БК в Европа.

1.7. План и бюджет на ННТДД за 2016 г. /проект/

1.7.1. План за работа

 1. Научно-технически прояви

1.1. Дни на БК 2016 г. ХХХІ Международна конференция “Дефектоскопия 2016 и ХХVІІІ Международна младежка школа. - Орг. комитет с председатели проф. М. Миховски и акад. Е. Горкунов.

1.2. Практически семинари - Отг. Р. Димитров, Й. Мирчев.

1.3. Национален семитар по контрол и изпитване без разрушаване (заседания при поискване).

1.4. Семинар на секция “Бизнес” – Отг. Р. Димитров.

1.5. Организиране на фирмени семинари – Отг. М. Миховски, Р. Димитров.

1.6. Избор на носител на наградата на името на Сл. Попов – Отг. А. Скордев.

1.7. Младежки конкурс за най-добра разработка – Отг. М. Миховски, Ал. Скордев, Й. Иванова.

2. Международна дейност

2.1. Поддържане на договорни взаимоотношения с IСNDT, EFNDT, INDT Akademy и дружествата с които ННТДД има подписани договори за сътрудничество – Отг. М. Миховски, Ал. Скордев, Й. Мирчев.3. Издателска дейност

3.1. Издаване на Бюлетини № 51 и 52 – Отг. М. Миховски, Й. Иванова, И. Маринова, Ал. Скордев.

3.2. Подготовка за издаване на материали на СЦП – Отг. Й. Мирчев.

3.3. Актуализиране на сайтовете на ННТДД и СЦП КБР – Отг. Й. Мирчев.

3.4. Издаване на докладите, представени на Дните на БК 2016, доц. Й. Иванова.

4. Организационна дейност

4.1. Упълномощаване на експерти на ННТДД – Отг. В. Ничев, М. Миховски, Ю. Данев.

4.2. Обсъждане в УС на дейността на комисиите – Отг. Й. Мирчев и председателите на комисии.

4.3. Заседания на УС – февруари, април, юни, септември и ноември.

4.4. Заседания на комисиите към УС – Отг. председателите на комисии.

4.5. Организиране на Общо събрание на ННТДД - Отг. Р. Димитров, Ю. Данев.

4.6. Обсъждане на участието на представители на ННТДД в ТК към ИА БСА, ДАМС и БИС – Отг. М. Миховски, Р. Димитров, Ал. Скордев.

4.7. Организация на спонсорството на NDT 2015 – Отг. Р. Димитров, Г. Петков, Хр. Чукачев.

4.8. Обсъждане на дейността на клоновете – Отг. Й. Мирчев.

4.9. Обсъждане на дейността на БНАКБ – Отг. Ив. Гайтанджиев, Й. Мирчев.

4.10. Обсъждане на дейността на секция “Бизнес” – Отг. Р. Димитров.

4.11. Обсъждане на дейността на СЦП по КБР - Отг. А. Скордев.

4.12. Обсъждане на дейността на „Клъстер БК - Отг. Ю. Данев

4.13. Приемане на тримесечните финансови отчети на ННТДД - Отг. К. Мавракова, М. Миховски.

4.14. Обсъждане на участието на ННТДД в дейността на НТСМ - Отг. А. Скордев.

1.7.2. Бюджет на ННТДД за 2016 г.

ПРИХОДИ

СУМА (лв.)

РАЗХОДИ

СУМА (лв.)

Индивидуален чл. внос

1 000

Бюлетин

1 000

Колективен чл. внос

3 000

Колективно членство в НТСМ и в EF NDT

1 000

Дни на БК 2015

12 000

Дни на БК 2015

10 000

Семинари

1 000

Семинари

1 000

СЦП по КБР

50 000

СЦП по КБР

48 000

Други дейности

1 000

Други дейности

3 000Остатък

4 000

ВСИЧКО

68 000

ВСИЧКО

68 000


1.8. Железопътен форум

На 22.10.2015 г. се състоя „железопътен форум 2015“ организиран от НСОИЖП, НТСГ, ФНТС, Институт по механика.

Представени бяха доклади, свързани с контрол на релси за откриване на дефекти и за оценка на механични напрежения с използван на метода на магнитните шумове.

В конференцията участвува фирма „ИНОВИА“ и „РДМ“ от Кишинев. РДМ представи серия от управлявани устройства за контрол на железен път и на ж.п. елементи.

В работата на форума участвуваха повече от 150 специалисти. В докладите особено внимание бе отделено на новите ж.п. релси които се реализират на основата на бейнати стомани, на основните технологии за заваряване и контрол на вътрешни остатъчни напрежения, на новите подходи при проверка и контрол на ж.п. стрелки.

Фирма РДМ – Молдавия представиха последните разработки на механизирани системи за контрол на ж.п. релси, които са добре познати и у нас и се използват от специалисти по контрол на железен път.


2. НИЕ ДЕФЕКТОСКОПИСТИТЕ

2.1. Списък на редовните членове на ННТДД за 2015 г.

Александър Петров Попов

Йордан Стефанов Георгиев

Александър Данаилов Скордев

Йордан Николаев Мирчев

Александър Радославов Алексиев

Йонка Иванова

Александър Русев

Красимир Бадалов

Алексей Ларин

Кирил Минчев

Антоанета Георгиева Захова

Красимир Димитров

Анастасия Ангелова Туцова

Камелия Калчевска

Андрей ВенциславовМирчев

Кольо Галчин

Антон Куманов

Красимир Господинов Колев

Атанас Добрев Атанасов

Красимир Георгиев Стайков

Анна Светославова Манева

Крум Венетков Крумов

Боряна Василева Недялкова

Красимир Ончев

Богомил Добринов Захариев

Любомир Стоянов Стоев

Богомила Димитрова Иванова

Лилия Димитрова

Борислав Илиев Паунов

Любомир Анастиев

Васил Цветанов Ничев

Любен Добрев Иванов

Валентина Караджова

Мариян Петков Алексиев

Венетко Крумов Борисов

Мария Божикова Каменова

Ваня Л. Дякова

Марина Атанасова Манилова

Венцислав Александров Темелков

Маргарита Илиева

Галя Димова

Милен Илчев Стойков

Георги Стефанов

Михаил Койнарски

Георги Петков

Михаил Чебаков

Георги Пламенов Узунов

Митко Минков Миховски

Георги Бенчев Генов

Николай Марков Димитров

Георги Георгиев

Николай Кръстев

Горан Стойчев Стойчев

Николай Тодорв Радомиров

Георги Димов Савов

Николай Шумейко

Григор Василев Горгиев

Павел Чукачев

Дамян Стоянов Ганчев

Петко Ангелов Янев

Дашко Кръстев Цанов

Пламен Ташев

Дечко Денев

Петьо Цоков

Диан Димитров

Радослав Мерджанов

Динко Иванов Нейчев

Райчо Зафиров Димитров

Динко Иванов Михалев

Руси Пенков Добрев

Диньо Иванов Димитров

Руси Русев

Димитър Х. Дилчовски

Румен Коев Коджейков

Димитър Христов Попарев

Станислав Петров Чолаков

Димитър Генчев Димов

Стилян Йорданов Георгиев

Димитър Стойчев Стоев

Стефан Запрянов

Димитър Стефанов Конакчиев

Стефан Стефанов

ДиянаДимитрова

Стоянка Коева

Елена Владимировна Ничева

Стойко Атанасов Гюров

Евгени Барканов

Славотин Георгиев Гаврилов

Емил Михайлов

Сергей Сашков Ангелов

Емилиан Захариев Лалев

Серьожа Тодоров Вълканов

Желко Топич

Станислав Яковлевич Яценко

Иван Марков Иванов

Стоян Пършоров

Иван Бъчваров

Тодор Парталин

Иван Атанасов Коларов

Тодор Дончев

Иван Величков Пнев

Тодор Георгиев Хуклев

Иван Максимов Пършоров

Татяна Владимировна Петкова

Иван Тодоров Гайтанджиев

Христо Колев

Иво Стефанов

Христо Драганчев

Йордан Колев Колев

Христо Чукачев
Юри Бижев
Юрий Данев
Явор Бойчев
Ясен Хаджитодоров
2.2. Колективни членове на ННТДД

1. Trokyttest ООД – България 2. Контрол ООД

3. Мултитест 4. БУЛСИБ контрол

5. Namikon 2001 6. Omel NDT

7. INNOVIA
2.3. Нов „доктор” в гилдията по БК.

На 14.08.2015 г. в ИМех – БАН се състоя защита за присъждане на образователната и научна степен „доктор”на ас. маг. инж. Йордан Николаев Мирчев, изпълнителен директор на ННТДД. Темата на дисертационната работа е „Ултразвуково изпитване на метални изделия с увреждания от обща и питинг корозия”. Рецензенти на работата бяха: проф. дтн В. Кавърджиков, директор на ИМех – БАН, проф. А. Балашев, проф. дтн М. Миховски, доц. д-р Ал. Скордев и доц. д-р Б. Йочев.

В заседанието на Научното жури участва акад. Е. Горкунов, председател на РОНКТД, представители на фирми и институти.

На основата на положителните рецензии, получените отзиви от УрОРАН и Рижкия технически университет, справки за внедряване и положителни изказвания бе предложено Научния съвет на ИМех – БАН да присъди образователната и научна степен „доктор” на ас. маг. инж. Й. Мирчев.

Честито! С пожелания за нови успехи в живота и в областта на безразрушителния контрол.


Каталог: Aplication -> Docs -> Buletin
Buletin -> Честита Нова 2011 година!
Buletin -> Честита Новата 2013 година!
Buletin -> Отчет за работата на ннтдд доклад на финансовата комисия Приемане на плана за работа и бюджета за 2016 г
Buletin -> Семинар на специалистите в областта на диагностиката на енергооборудването. Желая на всички участници добро здраве, творчески срещи и добро настроение
Buletin -> 1. вести от националното дружество по ефектоскопия
Buletin -> 2011 г е 49 от създаването на ннтдд. През 2012 г ще отбележим 50 годишния юбилей на Дружеството
Buletin -> Уважаеми колеги
Buletin -> Честита Нова 2010 година!
Buletin -> Бюлетин n 48 Честита Новата 2015 година!
Buletin -> Справочник по дефектоскопия, с разработване на стратегия за развитието на бк в рб


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница