521 Средства на клиента и инвестиционни инструментиДата16.10.2018
Размер45.5 Kb.
#89399

521 Средства на клиента и инвестиционни инструменти.

52. (1) Надзорният орган може понякога да налага изисквания върху упълномощените фирми за стопански инвестиции или да налага изисквания, или да одобрява правила в правилата на одобрен професионален орган, когато счита за необходимо да го направи след като е прегледал правилата на одобрения професионален орган и всеки подходящ нормативен акт, регулиращ вложенията на средства за сметка на клиенти от лица, регулирани от този одобрен професионален орган, по отношение на средствата и инвестиционните инструменти на клиенти и такива правила или изисквания (наричани в този Закон “изисквания по отношение на средствата на клиента”) могат да включват условия, съгласно които фирмите за стопански инвестиции могат да държат средства или инвестиционни инструменти, или и двете, за клиенти.


(2) При зачитане на общите положения в под-раздел (1) на този раздел, изискванията по отношение на средствата на клиента могат да включват изисквания или правила, свързани с

( a ) категорията или категориите на фирмите за стопански инвестиции, за които се отнасят тези изисквания или правила;

( б ) вида или видовете сметки, които трябва да се открият и поддържат от фирмата за стопански инвестиции, произтичащи от нейната дейност като такава;

( в ) правата, задълженията и отговорностите на фирма за стопански инвестиции във връзка със средствата и инвестиционните инструменти получени, държани, контролирани или плащани от нея, произтичащи от нейната дейност като фирма за стопански инвестиции, включително депозирането и тегленето от клиентската сметка на средства и инвестиционни инструменти на клиента;

( г ) уведомленията или изявленията, които се издават от фирмата за стопански инвестиции във връзка със средства и инвестиционни инструменти на клиента, получени, държани, контролирани или плащани от нея, произтичащи от нейната дейност като фирма за стопански инвестиции;

( e ) обстоятелствата, при които средства, различни от средствата на клиента, могат да бъдат плащани в сметки, които съдържат средства на клиента и обстоятелствата, при които средства, държани в такива сметки могат за бъдат изплатени и лицата, на които могат да бъдат изплатени тези средства;

( ж ) отговорното пазене на инвестиционни инструменти и документи за собственост на клиента, свързани с такива инвестиционни инструменти;

( з ) използването на дружества-кандидати от страна на фирми за стопански инвестиции;

( и ) правомощия на клиента, включително третирането или задържането на лихви, приход или печалба, произтичащи от средства или инвестиционен инструмент на клиента или документи за собственост в случаи, които могат да бъдат специфицирани;

( й ) степента, в която такива изисквания, свързани със средствата на клиент, се прилагат към асоциирани и свързани предприятия.


(3) При зачитане на общите положения в под-раздел (1) на този раздел и независимо от разпоредбите на под-раздел (2) на този раздел, упълномощената фирма за стопански инвестиции

( a ) съхранява в офис или офиси в рамките на страната такива книжа и записи (включително счетоводни книжа) във връзка със средствата и инвестиционните инструменти на клиента, каквито понякога надзорен орган може специфицира и уведомяват надзорния орган за всеки адрес, на който се съхраняват такива книжа и записи;

( б ) на интервали, които надзорния орган може да определи, осигурява всички книжа или записи, съгласно този раздел, да бъдат проверявани от одитор, който докладва на надзорния орган като посочва дали, по негово мнение, са спазени наложените разпоредби или одобрените правила относно изискванията, свързани със средствата на клиента, съгласно под-раздел (1) от този раздел и разпоредбите на този под-раздел, както и такива други въпроси, каквито могат да са специфицирани в изискванията, свързани със средствата на клиента, съгласно под-раздел (1) от този раздел;

като упълномощена фирма за стопански инвестиции, която не спазва изискванията на параграф (а) от този под-раздел или която не осигурява съхраняваните книжа и записи, отнасящи се до средствата и инвестиционните инструменти на клиента да бъдат проверени от одитор на такива интервали, каквито са определени от надзорния орган, носи вина за правонарушение.


( 4 ) ( a ) Надзорният орган може да определи различни книжа и записи за целите на този раздел и във връзка с различни фирми за стопански инвестиции или различни категории от фирми за стопански инвестиции.

( б ) Книжата и записите, които се съхраняват, съгласно този раздел, са

(i) в допълнение към всички книжа или други записи, които трябва да се съхраняват от или съгласно някой друг раздел от този Закон или друг нормативен акт и


  1. задържани в продължение на най-малко такъв период, какъвто надзорния орган може да определи.

(5) При зачитане на общите положения в под-раздел (1) на този раздел и независимо от разпоредбите на под-раздел (2) на този раздел, упълномощена фирма за стопански инвестиции, която умишлено от време на време държи средства на клиент в сметка или сметки при институция, различна от институцията или вида институция, която може да е определена от надзорния орган, носи вина за правонарушение.


(6)2 Ако

(a) упълномощена фирма за стопански инвестиции поддържа сметка в кредитна институция или финансова институция, и

(б) сметката съдържа средства или има отношение към инвестиционни инструменти или документи за собственост, доверени на или получени от фирмата за клиент или за сметка на клиент,

фирмата извършва правонарушение, ако не е посочила сметката като “сметка по раздел 52” във всички свои финансови записи. Този под-раздел не се отнася за упълномощена фирма за стопански инвестиции, която представлява правоспособно лице.


(7) (a) Никой ликвидатор, получател, администратор, официален изпълнител или кредитор на фирма за стопански инвестиции не може да има или да получи каквато и да е регресна компенсация или право срещу средства или инвестиционни инструменти на клиент или документи за собственост, свързани с такива инвестиционни инструменти, получени, държани, контролирани или плащани от фирмата за стопански инвестиции името на клиент, докато всички надлежни искове от клиенти или техните наследници,правоприемници или претенции срещу средствата и инвестиционните инструменти на клиента или документите за собственост, свързани с такива инвестиционни инструменти, бъдат удовлетворени изцяло.

(б) Независимо от параграф (a) на този под-раздел, ликвидатор, получател, администратор, официален изпълнител могат да имат регрес или право срещу средствата или инвестиционните инструменти на клиента или документите за собственост, свързани с такива инструменти, получени, държани, контролирани или плащани от фирма за стопански инвестиции от името на клиент, във връзка с такива разумни разходи, каквито могат да възникнат при изпълнението на техните функции, съгласно този Закон или съгласно Закона за компенсиране на инвеститорите от 1998 г., или направени при разпределението на средства и инвестиционни инструменти към клиенти на фирмата за стопански инвестиции, когато активите на фирмата за стопанки инвестиции са изтощени.

(в) Ликвидатор, получател, администратор, проверяващ или официален изпълнител се обръщат към Съда преди да искат регрес или права срещу средствата или инвестиционните инструменти на клиента или документите за собственост, отнасящи се до такива инвестиционни инструменти получени, държани, контролирани или плащани от фирмата за стопански инвестиции от името на клиента, съгласно параграф (б) от този под-раздел, и Съдът дава определение по въпроса и дава такива разпоредби, каквито счита за подходящи.3
(8) Лице, при което се държи сметка в изпълнение на изисквания по отношение на средствата на клиента или правила, съгласно този раздел, не понася никакви задължения като довереник по презумпция, когато средства от сметката са изплатени по погрешка, освен ако лицето е позволило плащането като е знаело, че е неправилно или ако умишлено не е проучил обстоятелствата, при които разумен и честен индивид би направил това.
(9) Правонарушение е директор, чиновник или служител на фирма за стопански инвестиции или някой от тях да злоупотреби измамно с някакви средства или финансови инструменти държани, контролирани или плащани от фирмата за стопански инвестиции от името на клиент.


1 Раздели 50 & 51 бяха отменени, съгласно Първо приложение към Закона за компенсиране на инвеститорите от 1998 г.


2 Вмъкнат от Закона за централната банка и Управлението за финансови услуги (CBFSAI) 2004, Приложение 3, Част 11

3 Въведен от Раздел 64 на Закона за компенсиране на инвеститорите от 1998 г.
Каталог: INTECAADVPRO -> Resources
Resources -> Доклад върху спазването на стандартите и кодексите (дсск) република естония счетоводство и одит
Resources -> Материал за предварително четене
Resources -> Кодекс на мфс и Описание на задълженията на членуващите организации
Resources -> Tricia O’Malley Член на Съвета на смсс
Resources -> Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент Западните Балкани и европейската интеграция
Resources -> Презентация на d g hudson Главен изпълнителен директор


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница