До: център по арбитраж и медиация към световната организация по интелектуална собственостДата01.08.2017
Размер112.86 Kb.


До:

ЦЕНТЪР ПО АРБИТРАЖ И МЕДИАЦИЯ КЪМ СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


[ИМЕ И АДРЕС НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, КАКТО СА ПОСОЧЕНИ В ЖАЛБАТА]
(Жалбоподател)

ДЕЛО №: [ПОСОЧЕТЕ НОМЕР НА ДЕЛОТО]

-СРЕЩУ-
Спорно/и Име/на на Домейн:

[ИМЕ И АДРЕС НА ОТВЕТНИКА]
(Ответник)


[<спорно/и име/на на домейн)>]

________________________________

ОТГОВОР


(Правила за ИРС, параграф Б (3))

I. Въведение

[1.] На [посочете датата, на която е получено съобщението за Жалбата], Ответникът е получил Уведомление за Жалба от Центъра по арбитраж и медиация към СОИС (Центъра) по електронна поща [и Съобщение с Информация по куриер на дата], с което е информиран, че е образувано производство по ИРС от Жалбоподателя, в съответствие с Правилата за извънсъдебно решаване на спорове за имена на домейн в областта .eu (Правилата за ИРС) и Допълнителните правила на Световната организация по интелектуална собственост за извънсъдебно решаване на спорове за имена на домейн в областта .eu (Допълнителните правила). Центърът е определил [посочете дата] като краен срок за депозиране на Отговор от Ответника.II. Данни за контакт на Ответника

(Правила за ИРС, параграфи Б (3)(б)(1) и (2))


[2.] Данните за контакт на Ответника са:


Име:

[три имена]

Адрес:

[посочете адрес за кореспонденция]

Телефон:

[посочете телефонен номер]

факс:

[посочете факс номер]

електронен адрес:

[посочете електронен адрес]


[Ако има повече от един Ответник, посочете информацията по-горе за всеки от тях.]
[3.] Упълномощеният представител на Ответника в това Производство по ИРС е:
[Ако е относимо, посочете упълномощен представител и информация за контакт, включително пощенски адрес, телефонен номер, факс, електронен адрес; ако има повече от един упълномощен представител, посочете информация за контакт на всеки от тях.]
[4.] Предпочитаният от Ответника начин на получаване на съобщения, изпратени до него в това Производство по ИРС е:
Материали в електронна форма

По: електронна поща

Адрес: [посочете електронен адрес]

Лице за контакт: [посочете име на лице за контакт]


Материали на хартиен носител (където е приложимо)

По: [посочете един: факс/поща/куриер]

Адрес: [посочете адрес, ако е приложимо]

Факс: [посочете номер на факс]

Лице за контакт: [посочете лице за контакт]
III. Отговор на изявленията и твърденията, изложени в Жалбата

(Правила за ИРС, параграфи Б(11)(б)(1), Б(11)(д), Б(11)(е) и Б(3)(б)(6))


[При попълването на този Раздел III не превишавайте ограничението от 5000 думи: Допълнителни правила, параграф 11(б). Относимата документация в подкрепа на Отговора следва да бъде представена като приложение с опис на документите. Практиката по решаване на спорове или коментари следва да бъде цитирана с подробно посочване на цитирането (където е подоходящо, препращането може да бъде правено чрез вмъкване на относимите URL)].
[5.] Ответникът взема становище по доводите и твърденията, изложени в Жалбата, и учтиво моли Комисията от експерти да отхвърли претенциите на Жалбоподателя.
[Правила за ИРС, параграф Б(3)(б)(6) указват на Ответника в отговора си да “опише, в съответствие с Правилата за ИРС, основанията на които се базира Отговорът”. За да постигне успех, Жалбоподателят трябва да изпълни всяко от трите изисквания на Правилата за ИРС, параграф Б(11)(г)(1). Във връзка с параграф Б(11)(г)(1), в този раздел, Ответникът може да иска да обсъди някой или всички от следните въпроси, до степента, до която са относими и подкрепени от доказателства:]
A. Дали името на домейн е идентично или объркващо сходно на име, по отношение на което Жалбоподателят има право или права признати или установени от национално право и/или от правото на Общността;

(Член 21 Регламент на Комисията (EC) №874/2004, параграф 1; Допълнителните правила, параграф Б(11)(г)(1)(i))


[В тази връзка, например, може да се обърне внимание на следното:]


  • [всякакво оспорване на име/на, по отношение на които Жалбоподателят претендира право или права, признато или установено от национално право и/или от правото на Общността.]
  • [Опровержение на аргументите на Жалбоподателя относно начина, по който името/ната на домейн е/са идентично/и или объркващо сходно/и на име, по отношение на което Жалбоподателят твърди, че има права.]


B. Дали Ответникът има права или законни интереси по отношение на името/ната на домейн;

(член 21 от Регламент на Комисията (EC) №874/2004, параграфи 1 и 2; Допълнителните правила, параграфи Б(11)(г)(1)(ii) и Б(11)(д))


[В тази връзка може да се вземе предвид следното:]


  • [Опровержение на аргументите на Жалбоподателя относно това, защо Ответникът следва да се счита за лице без права и законни интереси по отношение на името на домейн, които е предмет на Жалбата. Доказателства трябва да бъдат предоставени в подкрепа на всички твърдения на Ответника за негови права или законни интереси по отношение на името на домейн.]
  • [Допълнителните правила, параграф Б(11)(д) описват примери за обстоятелства, сочещи права или законни интереси на Ответника по отношение на имена на домейн за целите на Допълнителните правила, параграф Б(11)(г)(1)(ii). Във връзка с параграф Б(11)(д), доколкото това се твърди от Жалбоподателя, Ответникът следва да обсъди и докаже, че:


- преди всякакво уведомление за спора, Ответникът е използвал името на домейн или име, съответстващо на името на домейн във връзка с предлагането на стоки или услуги, или е предприел установима подготовка за такова използване; или
- Ответникът, бил той предприятие, организация или физическо лице е общоизвестен с това име на домейн, дори при отсъствие на право, признато или установено от национално право и/или правото на Общността; или
- Ответникът използва с легитимна или с нетърговска цел името на домейн, без намерение да въвежда потребителите в заблуждение или да уврежда репутацията на име, по отношение на което е налице право, признато или установено от национално право и/или от правото на Общността.]
C. Дали името/ната на домейн е/са било/и регистрирано или се използва/т недобросъвестно

(член 21 от Регламент на Комисията (EC) № 874/2004, параграф 1 и 3; Допълнителните правила, параграфи Б(11)(г)(1)(iii) и Б(11)(е))


[В тази връзка може да се вземе предвид следното:]


  • [Оспорване на аргументите на Жалбоподателя по въпроса защо името на домейн трябва да се счита за регистрирано или използвано недобросъвестно.]
  • [Допълнителните правила, параграф Б(11)(е) посочват няколко примера на обстоятелства, които могат да бъдат възприети от Комисията от експерти като представляващи недобросъвестност. Във връзка с параграф Б(11)(е), доколкото това се твърди от Жалбоподателя, Ответникът следва да обсъди и докаже, че:


- името/ната на домейн не е/са регистрирани или придобити основно с цел продажба, отдаване под наем или по друг начин прехвърляне на името на домейн на Жалбоподателя на име, по отношение на което право е признато или установено от национално право и/или правото на Общността, или на публична институция; или
- името/ната на домейн не е/са регистрирано/и, за да се попречи на Жалбоподателя да отрази това име в съответно име на домейн, при положение че:


  1. Ответникът не осъществява такова поведение системно; и/или
  1. името на домейн е било използвано по подходящ начин най-малко две години от датата на регистриране; и/или
  1. съществуват обстоятелства, като например такива, че по времето, когато е започнало производството за ИРС, Ответникът е заявил намерението си да използва името на домейн, по отношение на което е признато или установено право по национално право и/или правото на Общността или което съответства на името на публична институция, по подходящ начин и е доказал, че ще направи това в рамките на шест месеца от датата, в който е започнало производството по ИРС;


- Жалбоподателят и Ответникът не са конкуренти и/или името/ната на домейн не е/са било/и регистрирано/и от Ответника преди всичко, за да затруднят дейността на Жалбоподателя; или
- името на домейн не е било регистрирано от Ответника с цел да привлича Интернет потребители за търговска печалба към интернет страницата на Ответника или към друг онлайн адрес, като се създава вероятност за объркване с името на Жалбоподателя, като такава вероятност за объркване по отношение на източника, спонсорирането, връзката или одобрението на интернет страницата или адреса на Ответника или на продукт или услуги на интернет страницата или адреса на Ответника; или


  • Регистрираното име на домейн не е собствено име, или ако е, може да се докаже, че съществува връзка между Ответника и регистрираното име на домейн.]

[Ако е уместно и твърдението може да бъде подкрепено с доказателства, Допълнителните правила предвиждат, че даден Ответник може да поиска от Комисията да установи, че Жалбата е подадена недобросъвестно и представлява злоупотреба с Производството по ИРС. (Правила за ИРС , параграф Б, точка 12, буква з))]
IV. Съгласие с претенцията на Жалбоподателя (опция)[Ответникът може - във връзка със споразумение между страните или по свое усмотрение - да включи параграф (6) по-долу. Ако е включен, това уведомява жалбоподателя, Центъра, секретаря/ите, Регистъра и Комисията от експерти (ако бъде назначена впоследствие), че Ответникът се съгласява с исканията на Жалбоподателя.]
[6.] [Ответникът се съгласява с исканията на Жалбоподателя и се съгласява да [прехвърли спорното/ите име/на на домейн на Жалбоподателя] / [анулира спорното/ите име/на на домейн.]

V. Комисия от експерти

(Правила за ИРС, параграфи Б(3)(б)(3) и Б (4); Допълнителни правила, параграф 8)


[7.] Жалбоподателят избира спорът да бъде разрешен от [посочете "едночленна Комисия от експерти", ако Жалбоподателят е поискал едночленна Комисия от експерти и Ответникът е съгласен с този избор. Ако Ответникът не се съгласи и вместо това иска тричленна Комисия от експерти, посочете "тричленна Комисия от експерти". Имайте предвид, че в последния случай, Ответникът трябва да заплати половината от таксата на Центъра за тричленна Комисия от експерти, както е посочено в допълнителните правила, Приложение Г. Ако Жалбоподателят е посочил, че иска тричленна Комисия от експерти, тогава Ответникът няма възможност да избере едночленна Комисия от експерти].
[Ако Ответникът избере тричленна Комисия от експерти или ако Жалбоподателят е избрал тричленна Комисия от експерти, Ответникът трябва да представи имената на трима души, един от които Центърът ще опита да назначи в Комисията от експерти в съответствие с параграф Б 4 от Правилата за ИРС и параграф 8 от Допълнителните правила. Имената на тези трима кандидати могат да бъдат взети от публикувания от Центъра списък на експерти на адрес: http://www.wipo.int/amc/en/domains/panel/panelists.jsp?code=euDRP]

VI. Други производства за разрешаване на спорове

(Правила за ИРС, параграф Б(3)(б)(5))


[8.] [В случай, че има такива, посочете други производства, които са започнали или приключили във връзка или отнасящи се до името/ната домейн, което/които е/са предмет на Жалбата, и обобщете въпросите, които са предмет на това/тези производство/ва.]

VII. Кореспонденция

(Правила за ИРС, параграф A(2)(в); Допълнителни правила, параграфи 3, 7, 12)

[9.] Този Отговор е представен в Центъра в електронна форма, включително всички приложения, в изисквания формат.
VIII. Плащане


(Правила за ИРС, параграфи A(6)(в) и б(3)(в); Допълнителни правила, Приложение Г)
[10.] [Ако е приложимо, посочете: "Предвид избора от Жалбоподателя на едночленна Комисия от експерти и избора от Ответника на тричленна Комисия от експерти, Ответникът извършва настоящото плащане в размер на EUR (сума) по (метод)".] (Плащането с кредитна карта трябва да се извърши с помощта на платформата за защитено онлайн плащане на Центъра. За всякакви запитвания или затруднения, свързани с плащането, моля, свържете се със Секретариата на Центъра на (+41 22) 338 8247 или изпратете електронно писмо до центъра на адрес arbiter.mail@wipo.int.)


IX. Удостоверяване

(Правила за ИРС, параграф Б(3)(б)(7), Допълнителни правила, параграф 16)

[11.] Ответникът удостоверява, че цялата информация, предоставена от него, е пълна и точна. Ответникът се съгласява с обработката на личните му данни от Доставчика доколкото това е необходимо за надлежното изпълнение на задълженията на Доставчика. Ответникът също така се съгласява с публикуването на пълното решение (включително личните данни, съдържащи се в решението), постановено в Производството по ИРС, открито по тази Жалба на езика на Производството по ИРС и с неофициален превод на английски език, осигурен от Центъра.


[12.] Ответникът с настоящото прави отказ от всякакви и всички претенции и обезщетения, свързани с настоящото Производство по ИРС срещу:
(i) Центъра, както и неговите длъжностни лица, служители, консултанти и представители, освен в случай на умисъл;

(ii) членовете на Комисията от експерти, освен в случай на умисъл;

(iii) Регистратора, освен в случай на умисъл; и

(iv) Регистъра, както и неговите длъжностни лица, служители, консултанти и представители, освен в случай на умисъл.


С уважение,

___________________

[Име/подпис]
дата: ______________


X. Списък на приложенията


[(Правила за ИРС, параграф Б(3)(б)(8), Допълнителни правила, параграф 12, Приложение Д)

[13.] Правилата за ИРС предвиждат, че Жалба или Отговор, включително всякакви приложения ще бъдат подавани в електронна форма. Според Допълнителните правила, има лимит на размера на файловете от 10MB (десет мегабайта), за всяко приложение с общ лимит за всички подадени материали от не повече от 50MB (петдесет мегабайта).


[14.] В частност, параграф 12 и Приложение E от Допълнителните правила предвиждат, че освен по предварителна уговорка с Центъра, размерът на всеки отделен файл (като документ в Word, PDF или Excel) изпратен до Центъра, няма да бъде по-голям от 10 МB. Когато по-голям обем от информация трябва да бъде изпратен, по-големи файлове могат да бъдат разделени на няколко отделни файла или документи, всеки от които да не надхвърля 10MB. Общият размер на Жалба или Отговор (включително приложенията) не трябва да надхвърля 50MB, освен в изключителни случаи (включително в случай на становища, отнасящи се до голям брой спорни имена на домейни), които предварително са съгласувани с Центъра.
Приложение 1: 

Приложение 2: 

Приложение 3: 

Приложение 4: Приложение 5: 

[В допълнение, за избягване на всякаква неяснота, всички Приложения (и кореспондиращите им имена на файлове) трябва да бъдат ясно ясно обозначени и последователно номерирани (т.е., Приложения 1, 2, 3 и т.н.), и пълният списък на Приложенията да бъде предоставен].


Каталог: amc
amc -> Us ambassador Launches Bulgaria's Volunteers Day
amc -> Media Coverage of us election Discussion, Sofia, Oct. 24, 2012 Open Parliament, full video
amc -> Bulgaria: Attractive Investment Destination
amc -> AmCham-bcaf volunteer Day on October 24, Saturday Media Coverage: tv-s
amc -> Volunteer Day in the Media, October 12, 2013 Covered in: bnt, tv+, Sofia Globe, Karieri bg Bulgarian National tv, 12. 10. 2013 / 19: 44
amc -> Conference "New Perspectives in the Trade and Economic Relations between the us and Bulgaria", June 7, 2011
amc -> Media clipping AmCham White Paper 2014, September 2014 Goes chronologically in line with parties’ meetings Interview of Alex Nestor for Pressa Daily
amc -> Bnr horizont, May 14 2012
amc -> Press clipping on the business brunch with prime minister Boyko Borissov, Jan. 30, 2015 bnt


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница