Кодекс на мфс и Описание на задълженията на членуващите организацииДата07.08.2017
Размер189.47 Kb.
#27429
ТипПрограма
Общ преглед на Международната федерация на счетоводителите, Международните одиторски стандарти, Международните образователни стандарти, Етичния кодекс на МФС и Описание на задълженията на членуващите организации
от Греъм Уорд

Президент на Международната федерация на счетоводителите
Програма на Световна банка за регулирането в областта на счетоводството и одита – Модул 15

20 декември 2005 г.

Благодаря ви за поканата да говоря пред вас днес. Тъй като споделяме общата цел – укрепването на счетоводната професия - събития като днешното имат ключово значение. Те ни дават възможност да се учим един от друг и да осъзнаваме по-добре как можем да работим в по-близко и ефективно сътрудничество на национално и международно ниво. Имаме значителен напредък в посрещането на предизвикателствата на глобализацията и международното сближаване, но нашето пътуване е далеч от своя завършек. Трябва да продължим да предприемаме необходимите стъпки, за да демонстрираме фактически и видимо, че професията е непоклатима в своя ангажимент за повишаване на качеството.

Като държавни служители, регулаторни органи и представители на счетоводната и одиторската професия, всички вие сте неразделна част от веригата финансовата отчетност и имате жизненоважна роля за гарантирането на надеждността на финансовата отчетност на национално ниво, което от своя страна повишава надеждността на финансовата отчетност в глобален мащаб.

Тъй като все повече страни отварят вратите си за чужди инвестиции, а самата стопанска сфера се разширява извън националните граници, публичният и частният сектор признават ползата от общоразбираема рамка за финансова отчетност, която да е подкрепена от висококачествени стандарти, приети в глобален мащаб.Онези международни стандарти, които се разгледам накратко, са важна част от възстановяването на доверието във финансовата отчетност, което е критично за развитието на капиталовите пазари. Когато инвеститорите нямат доверие във финансовата отчетност (и отчети), това представлява пречка както да ръста на капиталовите пазари, така и на общия икономически растеж. През 2003 г. докладът на МФС1Възстановяване на публичното доверие във финансовата отчетност: международната перспектива”, разработен от независима работна група, ръководена от Джон Кроу – бивш управител на канадската Централна банка, обобщава предизвикателствата, стоящи пред всички ангажирани с изготвянето, анализа и отчитането на финансовите данни на едно предприятие. Тези предизвикателства станаха още по-значителни в светлината на корпоративните скандали и променливостта на капиталовите пазари, която води до нарастващ скептицизъм от страна на обществото по отношение на процеса на финансова отчетност.

Загубата на доверие във финансовата отчетност, причинена от разнообразни фактори, изисква многостранно решаване – не просто от външните одитори, а от всички онези, ангажирани в процеса на финансова отчетност. Ръководството и съветите на директорите, вътрешните и външни одитори, органите за установяване на стандарти, регулаторните органи и другите участници в процеса, всички те ще има да изпълнят важна роля. Да се изгради отново и да се поддържа доверието, тези групи трябва да се концентрират стриктно върху публичния интерес.

По тази причина за нас в МФС отговорностите по отношение на публичния интерес са от първостепенно значение и са в центъра на нашата мисия:

С цел да служи на публичния интерес, МФС ще продължи да укрепва счетоводната професия в световен мащаб и да допринася за развитието на силна международна икономика като установява и разпространява висококачествени професионални стандарти, продължава международното сближаване на тези стандарти и говори открито в публичен интерес, когато експертизата на професията е най-уместна за целта.

Като глобална федерация с повече от 160 членуващи организации2 от почти 120 страни, МФС работи в посока да осигури на всички професионални счетоводители в целия свят достъп до висококачествени стандарти, етични насоки, образование и обучение, както и информация за най-добра практика. Тъй като ние сме световна организация и тъй като се предвижда 95% от ръста на населението в света да настъпи в развиващите се страни, ние издигнахме като основна цел укрепването на професията в тези страни. Нашата позиция е следната: ние играем фундаментална роля и носим отговорност за насърчаването на прогреса в развиващия се свят, за премахването на бедността и изграждане на просперитет. Създаването на стабилна и жизнеспособна счетоводна професия е важна стъпка в изграждането на стабилна финансова инфраструктура и решаването на тези въпроси. Целта на МФС е да има свой член с установена счетоводна професия във всяка страна от света. С цел да се спомогне постигането на това, МФС напоследък публикува ръководство с най-добра практика, което да помогне на развиващите се страни в установяването на орган по счетоводство, а където такъв съществува, да го доразвива и усъвършенства. Ръководството, което може да се намери в Интернет страницата на МФС, включва информация относно изискванията за членство, програми за образование и обучение и професионалните и етични стандарти.

В развиващите се, както и в развитите страни, малките и средни предприятия (МСП) играят важна роля в националната икономика. В Европейския съюз, например, МСП представляват 99% от всички предприятия. Тъй като МСП се борят в условията на конкуренция в глобалния свят, те трябва да са наясно с широката гама международни правила и регламенти. За да им помогне да посрещнат тази необходимост, МФС се концентрира както върху това да бъде източник на информация и да дава подходящи указания. МФС поръча разработването на ръководство към Международните одиторски стандарти, създадено специално за МСП и малките и средни счетоводни практики, които ги обслужват. Ние разглеждане разработването на това ръководство като важно за подпомагането на МСП в това да спазват своите отговорности пред обществото.

МФС се концентрира също върху нарастващото осъзнаване на ролята на професионалните счетоводители в стопанския сектор и подкрепя този сектор на професията в изпълнението на широката гама от отговорности, които стоят пред нея. На среща на Съвета на МФС миналия месец, Комитетът на професионалните счетоводители в стопанския сектор разпространи новата си публикация “Роля и сфера на дейност на професионалните счетоводители в стопанския сектор”. Също така, в процес на завършване е указание за разработването на корпоративни кодекси за поведение и се разглеждат такива важни въпроси като отчети за устойчиво развитие и описателни отчети.

В допълнение към тези дейности, МФС се концентрира върху установяването на международни стандарти в областта на одита, образованието, етиката и финансовата отчетност в публичния сектор, както и върху промотирането на международното сближаване. Събития като днешното представляват важна част от това как МФС установява контакти със счетоводителите от цял свят като осигурява възможности те да притежават познания и разбиране, за да прилагат тези стандарти.

С развитието на националните икономики и включването им в световния пазар, съществува по-голяма необходимост финансовата информация да се отчита представя по един последователен начин. За да се гарантира, че одитът на дружествата от цял свят се извършва като се използва общ език на отчетност, Съветът международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност (СМОССИС)3 към МФС издава Международни одиторски стандарти (МОС), както и стандарти за контрол върху качеството, ангажименти за изразяване на сигурност и свързани услуги. Разбира се, всички вие сте наясно, че Осмата директива за дружествено право, одобрена от Европейската комисия тази есен, изисква прилагането на МОС в рамките на всички страни-членки на Европейския съюз. МОС вече се прилагат в повече от 70 страни в целия свят, включително в много от страните на Европейския съюз. СМОССИС работи също с Китай за разработването на процес за приемане на МОС в рамките на огромна и растяща икономика.

В допълнение към Международните одиторски стандарти СМОССИС издава също Международни стандарти за контрол върху качеството, които да се прилагат от счетоводните фирми за всички услуги, попадащи под международните стандарти на СМОССИС. Докато текущата му програма е ясно насочена към въпросите, свързани с МОС, СМОССИС е упълномощен също да издаде Международни стандарти по ангажименти за изразяване на сигурност (МСАИС)4, които де се прилагат от участниците в ангажименти за изразяване на сигурност, които работят с информация, различна от историческата финансова информация, и Международни стандарти за свързани услуги. За да разпространява добрата практика СМОССИС издава Изложения за практиката5, които дават тълкувания и насоки, както и практическа помощ за въвеждането на тези стандарти.

Като признава особената важност на ускоряването на сближаването към неговите стандарти, СМОССИС предприема амбициозен проект да пренапише проектите на стандарти така, че да ги направи по-ясни и по-разбираеми, за да се улесни техния превод на други езици. СМОССИС разработи своя нов стил за изготвяне на проекти въз основа на приноса към неговото Изявление относно предлаганата политика от 2004 г. и Консултиращия документ върху яснотата както и на форум върху яснотата, проведен през юли 2005 г., в който участват представители на регулаторните органи, органите за надзор, установяване на стандарти, малките и средни практики и развиващите се страни. Новият стил на създаване на проекти включва следното: • Стандартите да се базират на поставени цели, а не на процедурни съображения;

 • Да се изяснят задълженията, налагани на професионалните счетоводители и да се използва думата “трябва” вместо сегашната “следва”, за да се подчертае очакването, че тези задължения ще бъдат спазвани в огромното болшинство от ангажиментите;

 • Да се отстрани всяка неяснота относно изискванията, които професионалният счетоводител трябва да спазва, като се промени изказът на сегашните описания, които са в сегашно време, или като ги направи по-силни с използване на “следва”, или като се премахне сегашното време, за да стане ясно, че не съществува намерение да се създава изискване; и

 • Да подобри общата четимост и разбираемост на стандартите чрез промени в структурата и изказа.

В края на октомври, СМОССИС издаде първите четири проекта за обсъждане на предлагани стандарти, пренаписани (редактирани) в новия стил:

 • МОС 240 (редактиран), Отговорност на одитора за разглеждане на измами при одита на финансовите отчети;

 • МОС 300 (редактиран), Планиране на одита;

 • МОС 315 (редактиран), Разбиране на предприятието и неговата среда и оценка на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия; и

 • МОС 330 (редактиран), Одиторски процедури в отговор на оценените рискове.

Тези проекти за обсъждане са публикувани на Интернет страницата на МФС и бих искал да ви насърча да ги прегледате и да изпратите своите коментари.

Важно е да съществува единен комплект от международно признати стандарти за одит, но също така е важно прилагането на общи стандарти за етично поведение. Етичният кодекс на професионалните счетоводители на МФС е единственият глобален етичен кодекс, приложим за счетоводителите по целия свят и той подчертава ценностите на МФС за почтеност, прозрачност и компетентност. За да гарантира, че кодексът е уместен и разглежда въпроси на днешните счетоводители, Съветът за етични стандарти на счетоводителите наскоро издаде актуализиран кодекс, който представя концептуална рамка за всички професионални счетоводители, за да гарантира спазването на петте фундаментални принципа на професионалната етика. Тези принципи са почтеност, обективност, професионална компетентност и надлежна грижа, спазване на поверителността и професионално поведение. В съответствие с тази рамка, от професионалните счетоводители се изисква да установяват застрашаването на тези фундаментални принципи, и ако такива съществуват да прилагат защити, гарантиращи че принципите на се престъпват. Рамката се отнася за всички професионални счетоводители: тези на публична практика, в стопанската сфера и в правителствените организации. Съветът за етични стандарти като признава, че както правителствените така и счетоводителите в стопанската сфера играят значителна роля за запазването на общественото доверие, планира да предостави допълнителни насоки за тези счетоводители в близко бъдеще.

Съветът за етични стандарти фокусира своите усилия също върху въпроса, който е може би най-съществен за общественото доверие и който е получил широко внимание от медиите и регулаторните органи:независимостта на одиторите. Проведен беше форум на тази тема в средата на октомври 2005 г. в Брюксел, в който участваха регулаторни органи, органи по разработване и установяване на стандарти, органи за корпоративно управление, организации-членове на МФС и др. Това мероприятие е част от интензивния процес на консултации, който ще подпомогне Съвета за етични стандарти да определи как да бъдат променени насоките за независимост така, че да отразяват по-добре обществения интерес.

В допълнение към етичните принципи, професионалните счетоводители се нуждаят също от стабилна основа в образованието и обучението и МФС се стреми да предложи образователни програми по счетоводство в цял свят. Съветът по международни образователни стандарти по счетоводство към МФС разработва Международни образователни стандарти и насоки върху изискванията за предварителна квалификация и непрекъснато професионално развитие за всички счетоводители. По-рано тази година Съветът по образователни стандарти издаде проект за обсъждане на предлаган стандарт върху обучението на професионални одитори като признава специфичните нужди на този сегмент на професията. Той е също в процес на подготовка на комплект от документи по етика, разглеждащ различните подходи към образованието по етика. Той ще бъде завършен към края на тази година.

МФС признава също необходимостта от международни стандарти за финансова отчетност в публичния сектор. Чрез Съвета за международни счетоводни стандарти в публичния сектор (СМСС-ПС)6, МФС разработва Международни счетоводни стандарти за публичния сектор (МСС-ПС)7, предназначени да подобрят финансовото управление и отговорността и отчетността в публичния сектор. Ние разглеждаме това като област с нарастваща важност сред дейностите на МФС. Правителствата – как работят и представата за тяхната работа – притежават силно влияние върху решенията на инвеститорите. Правителствата, може би повече от всички останали органи, трябва да имат стабилна насоченост към публичния интерес. Все пак те са онези, на които повечето от нас доверяват своите средства под формата на данъци. Също така, те са онези, които вземат финансовите решения, които оказват влияние върху благосъстоянието на хората по целия свят. По тази причина, необходимостта от прозрачна отчетност от страна на правителствата е също толкова важно, колкото и прозрачността в отчетността на дружествата, а някои считат, че е дори по-важна.

Важна цел на СМСС-ПС е да улесни сближаването с Международните стандарти за финансови отчети, върху които са базирани МСС-ПС. В края на септември СМСС-ПС издаде още два проекта за обсъждане отнасящи се до МСС-ПС и МСФО. Първият от тях “Подобрения на международните счетоводни стандарти за публичния сектор” предлага промени в 11 съществуващи МСС-ПС, които се налагат, за да са в съответствие с МСФО. Вторият “Еднаква сила на параграфите в МСС-ПС” предлага преразглеждане на Предговора към Международните счетоводни стандарти за публичния сектор така, че да се изясни, че всички параграфи в стандартите имат еднаква сила, което е подходът, възприет за МСФО.

Друга цел на СМСС-ПС е сближаването на неговите стандарти със статистическата основа на отчетността, което изисква правителствата да представят финансова информация относно общия правителствен сектор. През октомври СМСС-ПС издаде проект за обсъждане, който предлага изисквания за оповестявания на информация на общия правителствен сектор във финансовите отчети с общо предназначение, когато публичните дружества решат да го правят и дава механизми за по-добро обясняване на различията между отчетността на статистическа основа и МСС-ПС. Той е разработен в близко сътрудничество с общността, занимаваща се със статистически отчети.

Постигането на международно сближаване е стратегическа цел на МФС. Многообразието на съществуващите счетоводни, одиторски и други стандарти по целия свят е направо казано в противоречие с обществения интерес. То предизвиква объркване, допускане на грешки и улеснява измамата. Решението на тези проблеми е в единния пакет от международни стандарти от най-високо качество, създадени в интерес на обществото от международен експертен орган, който се консултира в условията на прозрачност с международната общност като признава нейните законните интереси. Всички съвети на МФС за установяване на стандарти разработват стандарти, отговарящи на тези изисквания. Независимият международен Надзорен съвет за [отчитане и отразяване на] публичния интерес (НСПИ)8, сформиран през февруари 2005 г., наблюдава нашите дейности, свързани с установяването на одиторски, етични и образователни стандарти, и подпомага изграждането на доверие към включваните в тях процеси. Надзорният съвет се ръководи от проф. Ставрос Томадакис (бивш председател на Гръцката комисия за ценни книжа) и включва редица утвърдени лица, номинирани от международни регулаторни органи и други международни организации. Тези органи са Международната организация на комисиите по ценни книжа, Международната асоциация на надзорните органи в застрахователната сфера, Базелският комитет за банков надзор и Световна банка. Освен това, Европейската комисия е назначила двама наблюдатели, които участват изцяло в работата на Надзорния съвет, но нямат право на глас. Като част от своята надзорна дейност, през септември 2005 г. НСПИ одобри регламентираната методика и работните процедури за СМОССИС и за Съветите за етични и образователни стандарти.

НСПИ наблюдава също Програмата за съответствие с изискванията за членство в МФС, която е създадена, за да подкрепя разработването на висококачествени одиторски, счетоводни, етични и образователни стандарти, както и гарантиране на качеството и програми за разследване и дисциплинарни мерки в органите-членове на МФС по цял свят. Тази програма е предназначена да дава насоки на счетоводните институти в целия спектър от техните професионални отговорности.

Програмата за съответствие с изискванията за членство се базира върху [описания на] Задълженията на членуващите организации (ЗЧО)9 в МФС, които са изготвени с цел да дадат ясни критерии за текущите и потенциални членове на МФС като ги подпомагат в осигуряването на високо качество на работа от страна на счетоводителите по цял свят. Публикувани през април 2004 г. ЗЧО формално обхващат дългогодишните изисквания на МФС към членовете й да подкрепят международните стандарти, разработени от нея и от Съвета за международни счетоводни стандарти и да полагат всички усилия да включват съответните международни стандарти в своите национални изисквания. Към момента са изготвени седем ЗЧО: • ЗЧО 1, Гарантиране на качеството

 • ЗЧО 2, Международни образователни стандарти за професионалните счетоводители и други EDCOM указания

 • ЗЧО 3, Практически изявления свързани с международните стандарти и други документи, издадени от Съвета за международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност

 • ЗЧО 4, Етичен кодекс на професионалните счетоводители на МФС

 • ЗЧО 5, Международни счетоводни стандарти за публичния сектор и други указания на Комитета за публичния сектор10

 • ЗЧО 6, Разследвания и дисциплинарни мерки

 • ЗЧО 7, Международни стандарти за финансови отчети

Програмата за съответствие с изискванията за членство на МФС е съставена от три части: Част 1: Оценка на общите положения (рамката) на законодателството и разработването и установяването на стандарти; Част 2: Самооценка по ЗЧО; Част 3: Разработването на планове за действие, когато е необходимо, за насочване на областите на усъвършенстване.

Част 1 от Програмата за съответствие с изискванията за членство, която представлява базиран на факти въпросник за оценка на рамката на законодателството и установяването на стандарти на МФС, вече е завършена. Над 150 организации, членуващи в МФС, са изпратили отговори по Част 1 като над 70 от тях са в Интернет страницата. Целта е да бъдат получени всички отговори незабавно след приключване на прегледа. Част 2, въпросникът за самооценка по ЗЧО, беше разпространен сред членовете през последните няколко седмици. Чрез него се очаква да се установи дали членовете са положили максимални усилия, за да спазват Задълженията на членуващите организации в МФС.

Отговорите на тези въпросници са важни по няколко причини: те дават обща картина на счетоводната професия както от законодателна гледна точка, така и от гледната точка на стандартите. Освен това, те могат да бъдат използвани от МФС в преценката къде да насочи своите усилия за подпомагане развитието на професията и за постигането на сближаване. Накрая, но може би най-важно е, че отговорите на въпросниците показват желание от страна на международната счетоводна професия да носи отговорност за своите действия за спазване на високи стандарти, за предоставяне на качество и защита на обществения интерес.

При нарастващата ангажираност на организациите и страните за сближаването на националните и международни стандарти, възниква необходимост да се гарантира, че към това сближаване се подхожда по систематичен и когато е възможно по последователен начин при всички законодателства. Освен това, заинтересованите страни като МФС, органите за разработване и установяване на стандарти и регулаторните органи, трябва да разбират предизвикателствата при приемането и внедряването на международните стандарти така че тези предизвикателства да бъдат посрещнати в ранен етап.

През 2004 г., МФС публикува доклад със заглавието “Предизвикателства и успехи при въвеждането на международни стандарти: постигане на сближаване към МСФО и МОС”. Докладът е написан от бившия член на Съвета на МФС Питър Уонг и очертава следните предизвикателства пред успешното въвеждане на международните стандарти:


 • Разбиране на смисъла на международното сближаване

 • Превод на международните стандарти

 • Сложност и структура на международните стандарти

 • Честота, обем и сложност на промените в международните стандарти

 • Предизвикателства пред малките и средни предприятия и счетоводни фирми

 • Потенциален недостиг на познания

 • Последици от одобряването на МСФО.

Докладът подчертава факта, че правителствата, регулаторните органи, органите за разработване и установяване на стандарти, отчитащите се предприятия и одиторите, както и други участници в процеса на финансова отчетност, играят важна роля за международното сближаване. МФС и СМОССИС са предприели редица инициативи за посрещане на предизвикателствата на международното сближаване.

Международното сближаване е широко понятие, което често се споменава и обсъжда с общи термини. Всъщност, обаче, то обхваща редица детайлни процеси, изисквани за влизането на стандартите в сила на национално ниво. Въпреки че са важни и необходими, тези процеси, включително “въвеждането и включването” могат да предизвикат възникването на различия между националните и международните стандарти. Преводите, както и ефективните и непрекъснати усилия са абсолютно важни за успешното “сближаване”. Екипът на МФС, при консултации със съответните заинтересовани страни, се стреми допълнително да разработва и дефинира идеята и процесите, които поддържат международното сближаване.

За да подкрепи висококачествените преводи на изявленията на МФС и да подпомогне организациите по отношение на преводите, през юли 2004 г. 2004 МФС одобри нова политика, която посочва процедурите, които да бъдат следване в процеса на превод. Тази нова политика ще повиши последователността и качеството на преводите на оценките МФС от нейните членове и други органи. Досега МОС са преведени от членове на МФС и други органи на повече от 25 езика, вкл. френски, немски, руски и испански.

С цел да насърчи използването на международните стандарти в целия свят МФС предоставя безплатен електронен достъп до тях на своята Интернет страница.

Работата на съветите по установяване на стандарти на МФС и предприетите инициативи за нарастване на приемането на стандартите и указанията в световен мащаб, би била безпредметна, ако не доведе до международно сближаване. Стъпките, които вашите страни и международните организации са предприели за постигането на сближаване към МСФО и МОС са международно признати за изключително важни. Например:


 • Форумът за финансова стабилност включи МСФО и МОС в своите “12 ключови стандарта за стабилна финансова отчетност”. Форумът за финансова стабилност посочи, че тези 12 ключови стандарта най-вероятно ще имат най-голям принос за намаляване на уязвимостта на финансовите системи и укрепването на тяхната устойчивост.

 • Докладът за доверието, за който говорих по-горе, дава допълнителна подкрепа за това МСФО и МОС да станат световни стандарти. Докладът препоръчва постигането на сближаване на националните и международни стандарти колкото е възможно по-бързо и разглежда това като важен въпрос от обществен интерес.

 • Европейската комисия е одобрила МСФО (с малки изключения) като стандарти за финансови отчети, които да се прилагат при изготвянето на консолидирани финансови отчети на дружества регистрирани на борса в Европейския съюз. А наскоро одобрената Осма директива изисква одобрени МОС да бъдат прилагани в одита на всички дружества в Европейския съюз.

 • Международната организация на Върховните одитни институции (INTOSAI) има за цел разработването на “Указания за финансов одит”, които ще дадат на неговите членове практически насоки за прилагането на одиторските стандарти на INTOSAI при финансов одит на предприятия от публичния сектор. Комитетът по одиторски стандарти на INTOSAI работи в сътрудничество с СМОССИС и е взел решение указанията да се базират доколкото е възможно на МОС.

Всички тези инициативи са важни с това, че ще подпомогнат подобряване качеството на одиторската работа и чрез това – качеството на финансовата инфраструктура в страните, в които работят счетоводители.

Бъдете сигурни, че стъпките, които вашите страни са предприели досега, както и онези, които вие ще продължавате да предприемате за въвеждането на висококачествени стандарти, са жизнено важни за непрекъснатия икономически растеж и стабилност както на вашите страни, така и на световната икономика като цяло. Имайте предвид също така, че вие не предприемате тези стъпки сами. Ние в МФС сме тук, за да ви подкрепяме чрез разработването на международни стандарти и указания за добра практика. Подкрепят ви също други органи за установяване на стандарти, от международните регулаторни органи и организации за развитие като Световна банка. Заедно ние може да покажем на света нашата ангажираност по отношение на качеството. Заедно ние можем да докажем на света това, че сме посветени на публичния интерес. И вярвам, че заедно наистина можем направим значително по-различен живота на стотици милиони хора по света.

Наистина ви благодаря за вниманието. И благодарности към Световна банка за организирането на тази прекрасна програма днес.1 МФС (Международна федерация на счетоводителите) = IFAC (International Federation of Accountants)

2 Страните, участващи в Програмата за регулиране в областта на счетоводството и одита са: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Косово, бивша югославска република Македония, Молдова, Румъния, Сърбия и Черна гора, Турция и Украйна. От тях, органи-членове на МФС има във всички страни с изключение на Македония. Тези органи са:

 • Албания (Институт на оторизираните квалифицирани одитори в Албания)

 • Босна и Херцеговина (Асоциация на счетоводителите и одиторите на Република Сръбска)

 • България (Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България)

 • Хърватска (Хърватска асоциация на счетоводителите и финансовите експерти)

 • Косово (Общество на експерт-счетоводителите и одиторите в Косово)

 • Молдова (Асоциация на професионалните счетоводители и одитори в република Молдова)

 • Румъния (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania и Камарата на финансовите одитори в Румъния)

 • Сърбия и Черна гора (Сръбска асоциация на счетоводителите и одиторите и Институт на счетоводителите и одиторите в Черна гора)

 • Турция (Асоциация на експерт-счетоводителите в Турция и Съюз на камарите на дипломираните експерт-счетоводители в Турция)

 • Украйна (Украинска федерация на професионалните счетоводители и одитори).

3 Съветът международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност (СМОССИС) = International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) – б.пр.

4 Международни стандарти за ангажименти за изразяване на сигурност (МСАИС) = International Standards on Assurance Engagements (ISAE) – б.пр.

5 Изложения за практиката = Practice Statements – б.пр.

6 Съвет за международни счетоводни стандарти в публичния сектор (СМСС-ПС) = International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)

7 Международни счетоводни стандарти за публичния сектор (МСС-ПС) = International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

8 Надзорен съвет за [отчитане и отразяване на] публичния интерес (НСПИ) = Public Interest Oversight Board (PIOB) –б.пр.

9 Statements of Membership Obligations (SMO) – б.пр.

10 Старото наименование на СМСС-ПС

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница