Търсене: Осигурителни

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2008 г
- Отчет за дейността на нзок за 200 8 г. Годишен отчет за дейността
% повече болнични листове са подадени към Националния осигурителен институт през декември 2016-та
- Кабинет на втория ешелон
Глава трета. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА СИГНАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА, УКАЗАТЕЛИТЕ И ЛИНИИТЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛНА ТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ
- Наредба №58 от 2 август 2006 Г. За правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт
Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски
- Документация за участие в пруцедура „публично състезание”
Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски
- Приложение №1 Образец! С п и с ъ к н а п р е д с т а в е н и т е д о к у м е н т и
Осигурителните вноски се внасят
- Отчитане и анализ на Фонд Работна Заплата. Подходи при формирането в "Прайд Пропърти Сървисис"
Кога има спор в данъчно-осигурителния процес и между кои страни възниква ?
- Специализиран научен съвет по политология при висшата атестационна комисия
Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски
- Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на са „Д. А. Ценов” в град Свищов” 2016 г
Започва новият договорен период на Националната здравноосигурителна каса
- Защо протестират лекарите
§§ 05-80 – 253 лв. (в район „Люлин” – лични осигурителни вноски). Не е спазена ЕБК за 2010 г
- Доклад №0100012111 за извършен одит и заверка на Годишния финансов отчет за 2010 г на Столична община
Проверки на счетоводни книги, отчетност, осигурителни и други документи
- Въведение глава I. Същностна характеристика на ревизията
Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата
- Кодекс за Социалнo Осигуряване Кодекс са Социално Осигуряване
Раздел III. Финансово устройство на Националната здравноосигурителна каса
- Закон за Здравното Осигуряване
Трансфери за поети осигурителни вноски (+)
- Министерство на финансите
Новите осигурителни праговеНовите осигурителни прагове
34.54 Kb. 1
чета
Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряванеОсигурителни вноски и краткосрочно осигуряване
37.79 Kb. 1
чета
Eдинна сметка за плащане на данъци и осигурителни вноскиEдинна сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски
22.5 Kb. 1
чета
Минимални осигурителни прагове обнародвание в държавен вестник бр. 99 От 14. Декември 2012 ГМинимални осигурителни прагове обнародвание в държавен вестник бр. 99 От 14. Декември 2012 Г
268.62 Kb. 1
чета
Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноскиНаредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
211.67 Kb. 1
чета
Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряванеОсигурителни вноски и краткосрочно осигуряване
I. Изменения и допълнения в Кодекса на труда, отнасящи се до сключването и регистрацията на трудовите договори
121.66 Kb. 1
чета
Закон за дружествата със специална инвестиционна цел ззо закон за здравното осигуряванеЗакон за дружествата със специална инвестиционна цел ззо закон за здравното осигуряване
Ceiops комитет на европейските застрахователни и пенсионни осигурителни надзори
Закон 4.07 Mb. 24
чета
І. общи правил а. Раздел І. v доказателства и доказатлствени средства фиш ІІ. общи правил а. Раздел І. v доказателства и доказатлствени средства фиш І
I. задължение за съхраняване на счетоводната и търговската информация и на други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски
Глава 140 Kb. 1
чета

  1


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница