Ачък 2-3: Иса килиселере конушуйор; хер бирине айръ айръ сьоз верийор: 2: 7, 11,26,27 3: 5,12,21Дата10.02.2018
Размер49.06 Kb.
Дюшманънъ Танъ

Гириш:


 • Ачък 2-3: Иса килиселере конушуйор; хер бирине айръ айръ сьоз верийор: 2:7, 11,26,27 3:5,12,21

 • Ама хепси айнъ кишилере: “Нейи йенмек лазъм? ”

 • Саваш ичинде дюшманъ чок ийи танъмак лазъм – йокса ону йенемейеджеğиз.

 • Сана “Дюшман ким?” Дийе сорсам, хемен Шейтан дийеджен. Ама деğил бир тане, юч тане.

 • Биринджи Балкан Савашъ (1912): ьондже БГ, Гъртсия, Романя ве Сърбия бирликте Тюрклере каршъ саваштълар – о заман Булгаристанън тек бир дюшманъ вардъ.

 • Икинджи Балкан Савашъ (1913): БГ айнъ анда, юч дюшмана каршъ саваштъ Гъртсия, Сърбия ве Романя. Лазъмдъ хепсини йенсинлер. Гъртсия ве Сърбияйъ йендилер ама Романяйъ йенемедилер.

 • Биз де санърсак бир тане дюшманъмъз вар, ьобюр икиси бизи йенеджек.


А. Шейтан

1. Йукаръдан салдъран дюшман


- Гьорюнмейен рухсал бир варлък; инсандан юстюндюр

2. насъл ишлийор:

а. кими дефа бир АСЛАН гиби дуруйор:


   • 1.Пет. 5:8-9

Уянък дурун, уйкуя далмайън, чюнкю дюшманънъз Шейтан бир аслан гиби баğъръп гезинийор ве бакъйор кими йутсун. Она каршъ дурун, иманда саğлам дурун. Билин ки, бютюн дюнядаки кардешлер айнъ чекилерден гечийорлар.

   • 2.Тим. 3:12

Ве аслънда, хер ким Месих Иса'да Аллаха уйгун оларак яшамак истерсе коваланаджак.

  • деğил саде Булгаристан'да:

  • Сууди Арабистан'да яшамак истийор мусун?

б. кими дефа бир ЙЪЛАН гиби дуруйор


   • ясак шейлери бизи чекиджи гиби гьостерийор:

   • Ефеслилер 2:1-2

Сиз сучлар ве гюнахларънъз ичинде ьолю идиниз. 2 Бир заманлар бунларън йолунда йюрюрдюнюз. Бу дюнянън гидишине уярдънъз. Хавадаки кувветлерин кралъна уярдънъз. Айнъ о руха, хани шимди сеслемейенлерин ичинде ишлийор.


в. кими дефа бир ЪШЪК МЕЛЕĞИ гиби дуруйор


   • иманлъларън арасънда янлъш ьоğретиш гетирийор

2.Кор. 11:13-15

Онлар сахте апостоллар ве яланджъ ишчилердир. Онлар кендилерини Месихин апостолларъ япъйорлар. 14 О гене шашъладжак бир шей деğил ки. Не де олса Шейтанън кендиси биле кендини айдънлък мелеğи япъйор. 15 Мадем ьойле, онун хизметчилери кендилерини доğрулуğун хизметчилери яптълар мъ, бу да шашъладжак бир шей деğил. Онларън сону яптъкларъна гьоре оладжак.

Гал 5:2-4

Иште бен, Павлус, сизе шуну сьойлейейим: сюннет олдунуз му, Месих сизе хич файда олмаяджак. 3 Ве сюннет олан хер адамдан ичин бир де шуну кесин сьойлейейим: о меджбурдур бютюн Аллах кануну тутсун. 4 Сиз ки, Аллах кануну иле доğру сайълмаğа бакъйорсунуз: сиз Месихтен коптунуз, сиз мерхаметтен дюштюнюз.


   • зихин кьор, дюшюндже йок, кафайъ кулланмадан кишилер иман едийор

   • бир ьорнек: мюслюманлар Иса ьолмеди дийе ьоğретийорлар

- ама Иса шахитлерин ьонюнде хача герилди ве ьолдю

- о шахитлер гьордюклерини китаба яздълар

- кими Иса’я иман етмейен Ромалъ ве Яхуди тарихчилер биле буну яздъ

- 600 сене сонра, Мухаммед гелип “Хайър, ьойле олмадъ” дийор


г. кими дефа бир КАРЪШТЪРЪДЖЪ гиби дуруйор


 • Шейтанън адъ: Диа-волос = алт юст едиджи

= кардешлерин арасънъ бозмая чалъшъйор

 • ен бюйюк ялан: “Кардешлер бени севмийор, кимсе гелип бени долашмъйор”

 • аф етмемезлик, късканчлък, чекишме, тараф тутмак, чекемемезлик, йюксеклик3. Она каршъ стратегиямъз:


а. деğил салдърмак ве деğил сьовмек

- о рухсал бир варлък, о бизден коркмаяджак

б. каршъ дурмак

- бизим савашъмъз савунмак (заштита)

в. чобана яклашмак

Б. Беденин табийетлери

1. Ичерден салдъран дюшман


 • деğил: беденин кендиси кьотю деğилдир

 • Шейтанън ихтияджъ йок, иманлъларла тек тек уğрашсън: бизим ичимизде онун ишини битирен бир гюч вар.

2. Бу гюч насъл ичимизе далдъ? - илк инсанлардан Адем ве Хавва


 • Дийелим, башка планетая каръ коджа гьондерийоруз, орада йени инсан сойу башлаттърсънлар – ама икисинде айнъ микроп вар – о планетада бютюн инсанлар айнъ микробу ташъяджаклар

 • Шейтан Адем ве Хаввя гюнах микробуну сокту ве бугюн бютюн инсанларда булунуйор.

 • Инсанън ичи, онун йюреğи бозук – Инджил буна беден табийети дийор.3. Инсан табийети не демек олуйор?

а. Аллаха каршъ кафа калдърмак


“Деğил сенин истедиğин, беним истедиğим олсун”

Ром 8:7 – “Чюнкю беденин дюшюнджеси Аллаха каршъ дюшманлъктър. Аллахън канунуна бойун еğмез, бойун еğемез биле.”


б. яланън ичинде яшамак


Яратълъш 3:4-5 “танръ гиби оладжан”

в. гюнахларън кайнаğъ –


Матта 15:19 - Чюнкю кьотю дюшюнджелер, катилликлер, зиналар, гезгинджиликлер, хърсъзлъклар, яланджъ шахитликлер ве ифтиралар - иште, бунлар йюректен чъкъйорлар.

г. бир лафча проблемимиз: бенджил, егоист олмак
4. Она каршъ стратегиямъз: ону ьолдюрмек

 • Гал 5:24 - Месих Иса'нън инсанларъ беден табийетлерини хача гермишлер. О табийетин севдаларънъ ве истеклерини де хача гермишлер.
 • Гал 2:20 - Месихле берабер хача герилдим. Артък бен яшамъйорум, Месих бенде яшъйор. Ве шимди беденде яшадъğъм хаятъ, Аллахън Оğлуна иман етмекле яшъйорум. О бени севип кендини беним ичин теслим етти.

а. Кутсал Рухла – Ром 8:13 – Бен япамам Раб кендиси япаджак

б. Месихи гийинмек – Ром 13:14 – униформа инсанън давранъшларънъ деğиштирийор

в. качънмак – 1.Пет 2:11 – зайъфлъколарак билдиğимиз шейлерден узак дурмакВ. Дюня

1. Етрафтан салдъран дюшман


 • Дюнянън (природа) кендиси кьотю деğилдир

 • ‘Инджиле гьоре дюня, Аллаха каршъ коян бир системдир. Гюнахлъ инсанлар, Аллаха каршъ бир краллък курдулар.

 • Бабил кулеси: “Гьоклере еришеджек бир куле япалъм”.

 • Бютюн девлетлер, халклар, джинслер ве динлер бу дюнянън системинин бирер парчасъдър.

 • Бу дюня бизи зорлуйор онлар гиби давраналъм, бизи бир калъбън ичине соксунлар. хеп: адеттир, съра бьойле, деделеримизден калма2. 1. Йух 2:15-17


“Бу дюняйъ севмейин, не де бу дюняда олан шейлери севмейин. Бир киши бу дюняйъ севди ми, онда Баба'нън севгиси булунмаз. Бу дюняда саде шунлар вар:

- беден табийетинин истедиклери, гьозлерин истедиклери ве бу хаятън бош гуруру.

Ве бунлар Баба'дан деğил, дюнядандърлар. Бу дюня ве бу дюнянън севдаларъ гечмектедир. Ама ким Аллахън истедиğини йерине гетирирсе, о сонсуза кадар дураджак.”

- Дюня бизе кураж верийор беден табийетимизе гьоре яшаялъм.

- Дюня истийор гьозлеримиз хеп ашаğъда калсън

- Дюня истийор Аллаха мухтач олдуğумузу анламъялъм.3. Она каршъ стратегиямъз: Кендими ябанджъ саймак (качмак)

а. ьорнек: Лут

б. 1.Петрус 1:17-18


17 Вар Бири, инсан айърмадан херкеси, кишинин яптъкларъна гьоре давалъйор. Ве мадем Она 'Баба' дийе баğъръйорсунуз, бу гурбетчилик заманънъзъ корку иле гечирин. 18 Чюнкю билийорсунуз, деделеринизден калма бош хаятънъздан куртулдунуз, ама деğил гюмюш ве алтън гиби чюрюйен шейлерле.

в. Ибр 13:13-14


13 Мадем ьойле, биз де касабадан дъшаръ чъкъп Онун янъна гиделим ве Онун утанджънъ биз де ташъялъм. 14 Затен бурада калъджъ бир касабамъз йок, геледжектеки касабайъ аръйоруз.
Каталог: vaaz
vaaz -> Меджделли Мерйем
vaaz -> Дюнйанън сону херкес ахрет гюнюне инанъйор
vaaz -> Каядан чъкан су Чъкъш 17: 1-16
vaaz -> 1001 гедже масалъ гиби окунуйор, ама тарихтир еа чок геч тарихинде йер алъйор (И. Ьо. 480)
vaaz -> Давут’ун хаятъ 13. вааз Самуел 30 Зиглаг’даки фелакет
vaaz -> Хакимлер 3: 1-7 Аллах халкънън арасънда дюшманлар
vaaz -> Бу, Ески Ахит’и сон китаъдър, санки Йени Ахит’е бир кьопрю гиби
vaaz -> Севинч & дененме Чъкъш 15: 1-27 1
vaaz -> Бирлик шарттър
vaaz -> Раб ичин ишлемек


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница