Анализ и оценка на здравословното състояние на учениците в област велико търново за 2016 годстраница1/3
Дата30.10.2017
Размер0.66 Mb.
ТипАнализ
  1   2   3


АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 ГОДИНА
Анализът и оценката на здравословното състояние на учениците от 7 до 18 -годишна възраст в област Велико Търново за учебната 2016/2017 година са изготвени на базата на:

  • обобщени от медицинските специалисти в училищата данни за здравословното състояние на обслужваните от тях ученици, въз основа на предоставените им от личните лекари талони за резултатите от профилактичните прегледи, съгласно Наредба №3 на МЗ за здравните кабинети в детските заведения и училищата (ДВ, бр. 38/2000 г.);

  • Наредба №8 на МЗ за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 92/2016 г.);

  • схема за анализ на здравословното състояние на децата с приложени таблици (писмо на МЗ №32-00-138 от 06.10.2005 г. и изменения от 06.03.2007 г).


I. Обслужван контингент

През учебната 2016/2017 година, по данни на Регионално управление на образованието – Велико Търново, в училищата (90) на областта са учили общо 21 725 ученика на възраст от 7 до 18-годишна възраст, разпределени в 1 145 паралелки. Броят на учениците на възраст 7 – 14 г. е общо 11 202 (5 829 момчета и 5 373 – момичета), а този на учениците на възраст от 14 до 18 години – 10 523 (5 451 момчета и 5 072 момичета) – таблица І.

С профилактични прегледи са обхванати общо 19 725 ученика, т.е. 94,95% от всички ученици – 20 773 ученици, обучавани в училища, в които работят медицински специалисти по Наредба №3 на МЗ от 2000 г.

Относителният дял на учениците, обхванати с профилактични прегледи е различен за отделните общини и се движи в границите от 87,76% (в община Свищов) до 100% (в общините Павликени, Сухиндол, Елена, Златарица, П. Тръмбеш и Лясковец).

Относителният дял на учениците, обхванати с профилактични прегледи по общини и за областта е представен в приложение 1.Община


Общ брой ученици

Общ брой ученици, обхванати с профилактични прегледи


Относителен дял (%)

В. Търново

8 474

7 929

93,57%

Г. Оряховица

3 601

3 421

95,00%

Свищов

2 590

2 273

87,76%

Павликени

1 770

1 770

100,00%

Сухиндол

200

200

100,00%

Елена

807

807

100,00%

Златарица

393

393

100,00%

Стражица

1 138

1 132

99,47%

П. Тръмбеш

1 073

1 073

100,00%

Лясковец

727

727

100,00%

ЗА ОБЛАСТТА:

20 756

19 725

94,95%

Приложение 1. Относителен дял на обхванатите с профилактични прегледи ученици в областта и по общини (в %) през учебната 2016/2017 година.

Обхватът на учениците с профилактични прегледи – 94,95% е почти еднакъв с този през предходната учебна година95,49%.
ІI. Антропометрични показатели – ръст и телесна маса

Оценката на антропометричните показатели е направена на базата на средните стойности (х) и стандартното отклонение (s) на същите по възраст и пол, като се оформят следните групи:

- I група норма (х±1s) – включва учениците, чиито показатели са в границите на средната стойност;

- II група разширена норма – включва учениците, при които антропометричните показатели са между (х±1s) и (х±2s);

- III група извън нормата – включва учениците, чиито антропометрични измервания са под (х–2s) и над (х+2s).
1. По показателя ръст:

В I група норма попадат общо 15 858 от обхванатите с профилактични прегледи ученици (80,40%), от които 8 016 момчета или 79,71% от всички момчета, обхванати с профилактичен преглед и 7 842 момичета – 81,11% от всички момичета.

При разпределението по пол в групата от 7 до 14 години броят на момчетата е значително по-висок от този на момичетата – съответно: 5 329 момчета срещу 5 047 момичета, докато при учениците на възраст от 14 до 18 години броят на момчетата е по-малък от този на момичетата (2 687 момчета и 2 795 момичета).

Във II група разширена норма попадат 2 907 ученици – 14,74% от всички ученици, обхванати с профилактични прегледи. Разпределението по пол е, както следва: 1 546 момчета (15,37% от всички профилактирани момчета) и 1 361 момичета (14,08% от всички профилактирани момичета).

Във възрастовата група от 7 до 14 години попадат 941 момчета и 887 момичета, а в групата 14 – 18 години – 605 момчета и 474 момичета.

В III група извън нормата са 960 ученика или 4,87% от всички ученици, обхванати с профилактични прегледи. Разпределението на учениците в подгрупите е, както следва:- В подгрупата (х–2s) попадат общо 364 ученика – 1,85% от учениците, обхванати с профилактични прегледи. Момчетата в тази подгрупа са малко повече от момичетата – съответно 194 срещу 170;

- В подгрупата (х+2s) са общо 596 ученика3,02% от всички ученици, преминали профилактични прегледи. В тази подгрупа броят на момчетата също е по-висок от този на момичетата – 301 момчета и 295 момичета.
2. По показателя телесна маса:

В I група норма попадат общо 15 766 от обхванатите с профилактични прегледи ученици (79,93%), 7 983 момчета – 79,37% от всички момчета, обхванати с профилактичен преглед и 7 783 момичета – 80,51% от всички профилактирани момичета.

Разпределението по пол в двете възрастови подгрупи е, както следва: 5 280 момчета и 5 033 момичета на възраст от 7 до 14 години, и 2 703 момчета и 2 750 момичета на възраст от 14 до 18 години.

Във II група разширена норма са 2 815 ученици – 14,27% от всички ученици, обхванати с профилактични прегледи. В тази група броят на момчетата е малко по-голям от този на момичетата – съответно 1 436 срещу 1 379.

Разпределението по пол в двете възрастови подгрупи е, както следва: 908 момчета и 868 момичета на възраст от 7 до 14 години, и 528 момчета и 511 момичета на възраст от 14 до 18 години.

В III група извън нормата са 144 ученици – 5,80% от учениците, обхванати с профилактични прегледи. Разпределението в отделните подгрупи е следното:- В подгрупа (х–2s) попадат 388 ученици – 1,97% от всички ученици, обхванати с профилактични прегледи. Броят на момчетата е по-голям от този на момичетата съответно 205 срещу 183;

- В подгрупа +2s) са общо 756 ученици3,83% от всички ученици, обхванати с профилактични прегледи. Разпределението по пол в тази подгрупа показва, че момчетата преобладават спрямо момичетата – 434 момчета срещу 322 момичета.

Разпределението на учениците по пол и възрастови групи според оценката на ръста и телесната маса е представен на таблица ІІ.В сравнение с предходната учебна 2015/2016 година по отношение на антропометричните показатели на учениците (ръст и телесна маса) не се наблюдават съществени различия (приложение 2).


Показател

Учебна година

2015/2016

2016/2017


Ръст

I група норма

81,51

80,40

II група разширена норма

14,56

14,74

III група извън нормата

4,21

4,87


Телесна маса

I група норма

79,79

79,93

II група разширена норма

14,65

14,27

III група извън нормата

5,56

5,80

Приложение 2. Разпределение на учениците в област Велико Търново според ръста и телесната им маса (в %).ІIІ. Показатели за физическа дееспособност

Почти всички ученици, покривали нормативите за физическа дееспособност са получили оценка над среден (3)17 832 (85,84% от общия брой ученици), от които 9 269 (51,98%) са момчета и 8 710 (48,84%) – момичета.

През учебната 2016/2017 година освободените от часовете по физическо възпитание ученици са общо 386 (1,86% от общия брой ученици в училищата с медицински специалисти) – 156 момичета (40,41% от освободените ученици) и 230 момчета (59,95%). Прави впечатление, че учениците, освободени от физическо възпитание във възрастовата група 14 - 18 години е по-голям спрямо групата 7 - 14 години – съответно 63,21% срещу 36,78% ученика.

Резултатите за физическата дееспособност на учениците от област Велико Търново са представени в таблица ІIІ.


ІV. Диспансерно наблюдение на учениците в област Велико Търново през учебната 2016/2017 година

В областта през отчетния период, на диспансерно наблюдение са подлежали 1 177 ученика (5,97% от учениците, обхванати с профилактични прегледи).

Структурата на заболяванията сред учениците, подлежащи на диспансерно наблюдение е следната:

1. Болестите на нервната система и сетивните органи са най-разпространените заболявания сред учениците на диспансерно наблюдение – 578 ученика (49,10%). Водещи в тази група са: заболяванията на очите – намаление на зрението (в т. ч. и слепота), катаракта, глаукома – при 507 ученика, следвани от епилепсия (57 ученика) и детска церебрална парализа (13 случая).

2. Заболяванията на дихателната система заемат втора позиция (333 диспансеризирани – 28,29%). Най-разпространеното заболяване в групата е бронхиалната астма (с преобладаващ алергичен компонент и неалергична астма) – 297 диспансеризирани, следвана от алергичните ринити (30 ученика) и хроничния бронхит (5 диспансеризирани).

3. Психичните разстройства се нареждат на трето място сред заболяванията при диспансеризираните ученици – 70 ученика (5,95%), като водещи в групата са: генерализирани разстройства в развитието (в т. ч. аутизъм) – 20 диспансерни, други поведенчески и емоционални разстройства – 16 случая, други невротични разстройства – 13 случая и хиперкинетични разстройства – 7 случая.

4. Болестите на ендокринните жлези и обмяната заемат четвърта позиция61 ученика (5,18%), от които 36 са с инсулинозависим диабет без усложнения; 4 – с вроден хипотиреоидизъм, 5 – с тиреоидит на Хашимото, с нанизъм – 4 и с безвкусен диабет – 2.

5. Вродените аномалии на органи и системи заемат пето място (29 диспансеризирани – 2,46% от всички диспансеризирани ученици), като с най-голям дял са учениците с други уточнени вродени аномалии на сърцето (15 случая), следвани от вродена луксация на бедрото (3 случая) и спина бифида и вродена ихтиоза – по 2 случая.

6. Болестите на сърдечно-съдовата система се нареждат на шесто място – 28 ученика (2,38%), като водещи заболявания в групата са: други, неточно определени болести на сърцето (9 случая), есенциална хипертония (8 случая) и синдром на преждевременното възбуждане и митрална инсуфициенция – по 4 диспансеризирани ученика.

Диспансерното наблюдение на учениците в област Велико Търново е представено в таблица ІV.


V. Регистрирани заболявания (само новооткрити заболявания) при профилактичните прегледи на учениците през 2016 година в област Велико Търново

С новооткрити заболявания са 918 ученика от обхванатите с профилактични прегледи общо 19 725 ученика (4,65%).Най-разпространените новооткрити заболявания сред учениците са: смущения в зрението (223 ученика), затлъстяване (192 ученика), астма (134 ученика), следвани от епилепсия (33 ученика), специални симптоми и синдроми (заекване, тикове, анорексия енорезис, стереотипи) – 28 ученика, алергичен ринит (27 ученици), специфично забавяне в развитието (22 ученика) и пневмония (20 ученика).

Регистрираните заболявания и аномалии при основния профилактичен преглед на учениците в област Велико Търново са представени на таблица V.


ОБЩИ ИЗВОДИ:
1. В област Велико Търново, през учебната 2016/2017 година, обхватът с профилактични прегледи на учениците от 7 до 18-годишна възраст се запазва почти същия както и през предходната учебна година – съответно 94,95% за 2016 г. и 95,46% за 2015 г.

2. Почти всички ученици в областта, обхванати с профилактични прегледи, са с нормални антропометрични показатели (вкл. и учениците във II група разширена норма): за ръст – 95,13% и за телесна маса – 94,20%, като в сравнение с предходната учебна година делът им се запазва почти същия (съответно 95,82% и 94,46%).

Въпреки това 5,80% от обхванатите с профилактични прегледи ученици са с отклонения по показателя телесна маса, а 4,87% – по показателя ръст, което увеличава риска за здравето им в по-късна възраст.

3. По-голямата част от учениците 85,84% са получили оценка над среден 3.

4. Структурата на болестите сред учениците от 7 до 18-годишна възраст, подлежащи на диспансерно наблюдение се запазва същата в сравнение с предходната учебна година – отново първо място заемат болестите на нервната система и сетивните органи, следвани от болестите на дихателната система, психичните разстройства и болестите на ендокринните жлези и обмяната.

Анализът на данните, предоставени от медицинските специалисти от здравните кабинети в област Велико Търново относно здравословното състояние на учениците от 7 до 18-годишна възраст показва, че се наблюдават някои неблагоприятни резултати по отношение на: антропометричните показатели; честотата на разпространение на болестите на нервната система и сетивните органи, на дихателната система, ендокринните жлези и обмяната, и психичните разстройства.

Анализът на резултатите от профилактичните прегледи на учениците обуславя необходимостта от провеждане на системни профилактични и промотивни дейности в училищата на областта с цел подобряване здравето на учениците и намаляване на риска от преждевременно развитие на хронични неинфекциозни заболявания сред тях.Каталог: kartinki -> otcheti%202016
otcheti%202016 -> За изпълнението на графика на рзи велико Търново за мониторинг на питейните води в област Велико Търново през І тримесечие на 2016 година
otcheti%202016 -> О т ч е т за дейността на отдел дзк на дирекция „Обществено здраве” през първото тримесечие на 2016 г
otcheti%202016 -> Отчет за дейността на отдел „профилактика на болестите и промоция на здравето” за второто тримесечие на 2016 година
otcheti%202016 -> Отчет за дейността на отдел „профилактика на болестите и промоция на здравето” за първото тримесечие на 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница