Божинова Диана ЛюбеноваДата24.10.2018
Размер86 Kb.
#96418


Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Божинова Диана Любенова

Адрес
Хаджи Димитър” № 14, гр. Монтана, 3400, България

Телефон
096/ 328-802 GSM: 0887/ 892346

ФаксE-mail
diana.bojinova@abv.bg
Националност
българскаДата на раждане
13.03.1964 год.
Трудов стаж• Дати (от-до)
19.09.2006 год. до настоящия момент

• Име и адрес на работодателя
МОMН – Проф.д.и.н. Сергей Игнатов – Министър на образованието и науката

• Вид на дейността или сферата на работа
Образование

Заемана длъжност
Директор на РЦПИОВДУСОП – гр. Монатана

• Основни дейности и отговорности
Административно – управленска, финансова, организационна, координираща, контролна.

2000 год. – 2006 год.

Татяна Петрова – директор ІІІ ОУ „ Д-р Петър Берон” – гр. Монтана

Образование

логопед

корекционна, диагностично – консултативна, рехабилитационна1986 год. – 2000 год.

Татяна Караджова – директор ІV ОУ „ Иван Вазов” – гр. Монтана

Образование

логопед


корекционна, диагностично – консултативна, рехабилитационна
Образование и обучение
• Дати (от-до)
2006 год.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Софийски университет „ Св. Климент Охридски” – София

ДИУУ


• Основни предмети/застъпени професионални умения
Защитена изследователска работа с иновационен характер на тема: „Дидактичен модел за формиране на свързано речево изказване при деца с общо недоразвитие на речта”

• Наименование на придобитата квалификация
І-ва професионалноквалификационна степен2003 год.

Департамент за информация и усъвършенстване на учители – гр. СофияЗащитена диагностична процедура на тема: „ Дефицити на синтаксиса при деца с езиково недоразвитие”

ІІ-ра професионалноквалификационна степен1998 год.

Софийски университет „ Св. Климент Охридски” – СофияПрофесионални умения: Административно – управленски, организационни, финансови

Основни предмети: Теория и методика на управление на образованието

Методология и методика на научно – изследователската дейност

Училищно законодателство, администрация и документация


Икономика и финансиране на образованието

Психология на управлението

Мениджмънт на персонала

Правни проблеми на образованието

Съвременни педагогически теории и технологии

Следдипломна специализация: Организация и управление на образованието

Защитена дипломна работа


1997 год.

Софийски университет „ Св. Климент Охридски” – София – ДИУУ

ІІ-ри клас - квалификация

Защитена дипломна работа
1989 год.

ЮЗУ „Неофит Рилски”- гр. БлагоевградПрофесионални умения: специално – педагогически, логопедически, психологически и др.

Основни предмети : Логопедия

Психология на деца с речеви аномалии

Методика на логопедичната работа

Диагностика на речевите аномалии

Обща психопатология

Детска неврология

Медицинска генетика и д-р.

Специалност: Дефектология със специализация Логопедия

Магистър по специална педагогика – ЛогопедияКвалификация: учител
1983 год.

ГПЧЕ „ Петър Богдан” – гр. Монтана


Участие в квалификационни курсове и обучения – „Интерактивни методи на преподаване и учене”; „Нетрадиционни подходи и методи в образованието”; „Обучения и обмяна на знания за мениджъри в системата за грижа за деца и младежи в Централна и Източна Европа” , „Управление на училището-втори модул” по темите „Делегирани бюджети”, „Управление на организацията”; „Възможности зо финансиране и разработване на успешни проекти” и др.

Лични умения и компетенции

Комуникативност, общителност, диалогичност.Майчин език
Български


Други езици
Немски и руски

Немски език


• Четене
отлично

• Писане
отлично

• Разговор
добро

Руски език

отлично


добро

добро


Социални умения и компетенции

умения за общуване по социална хоризонтала и вертикала; толерантно отношение към околните и коректност в деловото и личностното общуване; иновативност в подхода при общуване с хора; отговорност; амбициозност; гъвкавост; творческо мислене; умения за работа в екип; организационни умения.
Организационни умения и компетенции

.
умения за работа в екип; опит при административно – управленска работа; способност за изслушване, анализиране и избор на компромисни решения в kонфликтни ситуации от различно естество; инициатор за постигане на консенсус.
Технически умения и компетенции

умения за работа с компютър: Windows XP, MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet.
Артистични умения и компетенции

.
интереси в областта на изкуството, културата, музиката, литературата.Допълнителна информация
автор на статии и публикации в печата в областта на логопедията, специалната педагогика, девиантологията.

списание „ образование и квалификация”- 2006 год. Статии на тема:Проблеми на синтаксиса за видовете структури изречения по състав при деца със специфични нарушения на способността за учене” ;

„Дефицити на синтаксиса за видовете глaвни и второстепенни части на изречението при деца със специфични нарушения на способността за учене” .

1998 год. – Разработване на конструиран вариант на стандартизиран протокол за педагогически анализ на урок по български език и литература, който може да бъде предоставен на директора за вариативно използване, съобразно конкретните цели и обстоятелства.

1997 год. – Иновационен проект за създаване на социално – педагогически център по превенция и възпитание на престъпността сред малолетни и непълнолетни и др.

Участие в Международна конференция по проблемите на децата със затруднения в научаването на тема: „ Отвъд затрудненията в научаването: уникалност на различието, стъпка към приобщаване” – 17-18.03.2007 год.

Успешно завършен курс „ Обучения и обмяна на знания за мениджъри в системата за грижа за деца и младежи в Централна и Източна Европа”-23-27 юни 2008г.- Благоевград. и др.

Приложения
1. Диплом за висше образование Серия А88 № 007114, регистрационен номер 101 от 1989 год. на ЮЗУ „ Неофит Рилски” гр. Благоевград

2. Свидетелство за следдипломна специализация фак. № ОУ-363; рег. № 4680/10.02.1998 год. на СУ „ Св. Климент Охридски” – гр. София

3. Свидетелство за професионално квалификационна степен № 000159; рег. № 385/ 03.11.2006 год. на СУ „ Св. Климент Охридски” – гр. София – ДИУУ

4. Свидетелство за професионално квалификационна степен № 001152 от 03.11.2003 год. на Департамент за информация и усъвършенстване на учители – гр. София

5. Удостоверение № 15048 от 10.06.1997 год. на СУ „ Св. Климент Охридски” – гр. София – ДИУУ

6. Удостоверение № 12-0949 от 12.04.2006 год. за придобити компютърни умения.

7. Сертификат за завършен едноседмичен курс „Обучения и обмяна на знания за мениджъри в системата за грижа за деца и младежи в Централна и Източна Европа”-23-27 юни 2008г.- Благоевград.

8. Грамота за изявени научно-педагогически умения при изследване и защита на училищна иновация.

9. Сертификат №3837/27.01.2008г.за обучение по „Управление на училището-втори модул” по темата „Делегирани бюджети”.

10. Сертификат №5685/17.12.2008г. за обучение по „Управление на училището-втори модул” по темата „Управление на организацията”.

11. Удостоверение от 19.02.2009г. –обучение по темата „Възможности за финансиране и разработване на успешни проекти”.

стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница