Ценово предложение



Дата13.01.2018
Размер38.83 Kb.
#44900
Приложение № 4

(Образец ценово предложение)


......................................................................................................................

(фирма на участника)


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

До Народното събрание на Република България

София, пл. “Народно събрание” № 2

Господа,
След като се запознах(ме) с документацията за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена съобщителна мрежа за нуждите на Народното събрание на Република България и Лечебно-възстановителната база на Народното събрание - Велинград, подписаният(те), …………………………………….. представляващ(и) и управляващ(и) ....................................................................…, заявявам(е) следното:

1. Предлагам(е) да осъществим изцяло поръчката съгласно условията на документацията и подадената оферта за участие при следните цени за изпълнение на услугата:


Цена

Предлагана цена в лева, без включен ДДС, с включени всички разходи до краен потребител

Цена за месечен абонамент общо за всички 42 броя обикновени аналогови телефонни поста (POTS), 24 броя телефонни поста доставени по Е1 (ISDN PRA), 5 броя ISDN ВRA, 2 броя ISDN PRA (включващи номератор 0293939 и 24 броя телефонни поста доставени по Е1) и 2 броя ISDN PRA с автоматичен вход/изход от 2000 номера

……………………………………

Цена на минута за селищни и междуселищни разговори към географски фиксиран номер извън предложените безплатни минути

……………………………………

Цена за минута разговор от фиксираните номера на Възложителя за международни разговори към фиксирани и мобилни мрежи на страните от ЕС

……………………………………

Цена на минута за разговори към национални мобилни номера (мрежите на Мобилтел, Теленор, Виваком и други)

……………………………………

Цена за минута разговор между фиксираните номера на Възложителя извън предложените безплатни минути

……………………………………

Цена на първоначална такса свързване при провеждане на разговори, извън предложените безплатни минути

……………………………………

Цена за минута разговор от фиксираните номера на Възложителя за международни разговори към фиксирани и мобилни мрежи на страните извън ЕС

……………………………………

2. Предлагам(е) следния брой безплатни минути:




Видове безплатни минути

Брой безплатни минути

**Брой безплатни минути месечно за разговори между фиксираните номера на Възложителя

……………………………..

**Брой безплатни минути към всички национални фиксирани оператори

……………………………..

Предложените пакети от безплатни минути са за разговори към оператори в Република България месечно, като минутите да могат да бъдат ползвани общо от всички разговорни линии по списъка на услугите и адресите на предоставяне.

3. Предлагам и следните единични цени:

- месечен абонамент за предоставянето на 1 обикновен аналогов телефонен пост (POTS) - …………………………..(……………………..) лв. без ДДС;

- месечен абонамент за предоставянето на 1 ISDN PRA, за който да са активни 30 канала и да бъдат включени необходимите (по списъка на услугите и адресите на предоставяне) публични телефонни номера ………………………….. (…………………………….) лв. без ДДС;

- месечен абонамент за предоставянето на 1 ISDN ВRA, за който да са активни 2 канала и да бъдат включени необходимите (по списъка на услугите и адресите на предоставяне) публични телефонни номера ………………………….. (…………………………….) лв. без ДДС.

4. Приемам(е) предложения в раздел I, т. 5 от документацията за участие начин на плащане.

5. Предложените цени и безплатни минути са фиксирани и не подлежат на промяна, освен когато промяната е в полза на Възложителя.


ПРИЛОЖЕНИЯ: (описват се поотделно)

1. Допълнителни условия …………………… (Попълва се, в случай че участникът предоставя такива).

2. Други документи, съдържащи информация за цената и/или начина на формирането й ………………………………….. (Попълва се, в случай че участникът предоставят такава информация).

............................. 2017 г.

Подпис и печат:
1. .................................

    (длъжност и име)


2. .................................

     (длъжност и име)

* Участникът има право по своя преценка да прилага към настоящото ценово предложение и други документи, съдържащи информация за ценовите параметри или начините на формирането им.

** Максималният брой безплатни минути месечно, който ще се оценява е 44640.








Сподели с приятели:




©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница