Техническа спецификацияДата24.07.2016
Размер87.19 Kb.
#4716
Приложение № 2.1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
СМР - подмяна на амортизирана дограма в хранилище - библиотека на Народното събрание в сграда София, бул. „Черни връх” № 43А”
Сградата, в която ще се подменя старата амортизирана дограма с нова алуминиева дограма с прекъснат термомост и стъклопакет, е изградена в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век. Конструкцията е монолитна стоманобетонна.

Местоположение на обекта, на който ще се изпълняват СМР, предмет на поръчката:

Подмяната на амортизирана дограма ще се извърши в хранилище-библиотека на Народното събрание, находящо се на трети етаж в сградата на бул. „Черни връх” № 43А, София.

Общи изисквания към изпълнението

Основната задача е подмяна на амортизираната метална дограма с алуминиева дограма с прекъснат термомост.СМР - подмяна на амортизирана дограма в хранилище - библиотека на Народното събрание в сграда, София, бул. „Черни връх” № 43А включва: • Демонтаж на стар метален прозоръчен перваз от вън с приблизителна ширина 35см. (съгласно схема на демонтажните работи черт. 2/7)
 • Демонтаж на вътрешни алуминиеви щори с приблизителни размери 145/210см. (съгласно схема на демонтажните работи черт. 2

 • Демонтаж на метална решетка на прозорец с стая № 207 с размери 300х220 см. (съгласно схема на демонтажните работи черт. 2/7)

 • Демонтаж, съхранение, последващ монтаж и привързване на външни климатични тела в стаи №№ 202, 204 и 206 (съгласно демонтажна схема черт. 2/7)

 • Демонтаж на закрепена към дограмата моряшка стълба и закрепването и към фасадата (съгласно схема на демонтажните работи черт. 2/7)
 • Натоварване и извозване на стара демонтирана метална дограма, вкл стъклата на депо до 15 км и междинно почистване след демонтажни работи в т. ч. и стълбищната клетка.

 • Доставка и поетапно полагане (в стаите, в които се извършва дейност) на противопожарни одеала с размери 1600х1800 мм върху стелажите с книги с цел предотвратяване на пожар
 • Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термомост (комплект каса, крила, стъклопакет, обков, гумени уплътнения и др.) - алуминиеви профили с ширина мин. 60 мм, цвят бял (RAL9010), с отваряеми и неотваряеми крила и размери съгласно приложени схеми, обков, стъклопакет с дебелина мин. 24 мм (външното стъкло - 50% затъмнено; вътрешното стъкло - "Ka" стъкло, прозрачно) съгласно схеми черт. 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 и 7/7 и посочената в офертата система.
 • Оформяне около прозорците от вътрешната страна (силикониране, запълване на фуги с бял цимент).
 • Оформяне около прозорците от външната страна (силикониране, запълване на фуги с бял цимент)
 • Възстановяване на разрушена вароциментова мазилка при демонтажните работи вътре в помещенията (включително поставяне на алуминиеви перфорирани лайсни за оформяне на ръбове при необходимост).
 • Възстановяване на разрушена фасадна мазилка при демонтажните работи, максимално близка до съществуващата.
 • Доставка и монтаж на външен прозоръчен перваз от поцинкована ламарина; ширина - приблизително 35см (точният размер да се вземе при демонтажа на стария перваз с 50 мм издаване над фасадата, със странични кантования за свързване към стената), прахово боядисан - цвят бял (RAL9010). Первазът е непрекъснат - пред прозорци и пред плътни части.
 • Шпакловане, грундиране и двукратно боядисване на стените в помещенията, в зоната на прозорците, с бял латекс.
 • Почистване, натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км и окончателно почистване, в т. ч. и стълбищната клетка.
Извършването на СМР да става съгласно количествената и количествено-стойностната сметки, техническата спецификация на материалите и сключения договор за изграждане на строежа, при условията и при спазване на действащото законодателство по устройство на територията.

Демонтажът на старата дограма от винкел трябва да става внимателно с оглед миниминизиране на последващите довършителни работи и при спазване на правилата и нормите по пожарна и аварийна безопасност. Да се има предвид, че във всички помещения, в които ще се извършва демонтаж и монтаж на дограмата са складирани ценни книги и класа на функционална пожарна опасност е Ф2.1 съгласно чл. 8, ал. 1, таблица 1 на Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. При демонтажа на дограмата стелажите с книги да се покриват с противопожарни одеала.

След демонтажа на амортизираната дограма трябва да се извърши подготовка и монтаж на алуминиевата дограма на следните етапи:

Замерване – избраният за изпълнител участник трябва да заснеме всички отвори за външната дограма.

- Да изготви скица, в която всичката дограма по дадена фасада да е на един и същ хоризонт и да са във вертикала. Изготвената скица трябва да се предостави за окончателно утвърждаване от възложителя.

В остойностената количествено-стойностната сметка по образец за всички позиции следва да се разбира замерване, изработване, доставка, монтаж и консервиране до предаването на възложителя.

Изпълнение избраният за изпълнител участник се задължава да достави алуминиевата дограма с прекъснат термомост съгласно каталожните детайли на оферираната и приета от възложителя система и клаузите на договора. Алуминиевата дограма трябва да бъде прахово боядисана в цвят RAL 9010. Възложителят има право да върне за дооправяне дограма, на която има лоши ъглови сглобки и просвети. Външната алуминиева дограма с прекъснат термомост трябва да бъде от профилите на система посочена в офертата.

- Алуминиевите профили трябва да бъдат с ширина минимум 60 мм, обвити в полиетилен. Дограмата трябва да бъде без дефекти вследствие на транспорта до мястото, на което ще се монтира.

- Да монтира здраво алуминиевата дограма към конструкцията. Дограмата трябва да бъде монтирана съгласно схемите – 7 бр. чертежи (Приложение № 2.3 към документацията). След “опенването” всички дървени клинчета трябва да бъдат извадени и кухините да бъдат запълнени с пяна. След това пяната трябва да бъде изрязана и да не се показва повече от дебелината на профила. От всички външни страници на дограмата се слага хидроизолационна лента здраво прикрепена към дограмата и конструкцията. Подмазват се всички външни и вътрешни стени около монтираната дограма, тавани и подове със строителни материали, описани в количествената и количествено - стойностната сметка.

Когато участникът избран за изпълнител е готов за монтажа на стъклопакетите се пристъпва към техния монтаж.

- Стъклопакетът за външната дограма трябва да е с дебелина минимум 24мм ( две стъкла - външно стъкло с 50% затъмнение и вътрешно – прозрачно Ка) с дебелина на стъклата и разстояние между стъклата, посоченr в офертата. Стъклопакетите не бива да образуват запотявания, промени в цвета и конденз.

- Стъклопакетите трябва да бъдат монтирани на толкова опорни точки и по такъв начин, че да не се получават недопустими напрежения в тях.

- Външните подпрозоречни первази трябва да бъдат изработени от поцинкована ламарина, заедно с всички елементи към тях, прахово боядисани в цвят бял (RAL9010) и приблизителна широчина до 35 см. (точният размер да се вземе при демонтажа на стария перваз с 50 мм издаване над фасадата, със странични кантования за свързване към стената). Первазът е непрекъснат - пред прозорци и пред плътни части.

- Външните подпрозоречните первази трябва да бъдат монтирани непосредствено преди боядисването на фасадата.Общи изисквания към изпълнителя

Участникът, избран за изпълнител трябва:

- Да спазва изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и всички други законови и подзаконови актове, свързани със устройството на територията.

- Да спазва действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната и правилата по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност, в т.ч. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и утвърдения от главния секретар на Народното събрание План за пожарна безопасност на Народното събрание.

- Да изпълнява нареждания на Възложителя по време на строителството съгласно разпорежданията на ЗУТ и наредбите.

Всички влагани на строежа материали трябва да се одобряват предварително от Възложителя по представени от Изпълнителя документи, удостоверяващи съответствието им с изискванията на действащите към момента нормативни документи.

- Да осигурява в срок и за своя сметка всички необходимите документи свързани с извършването на СМР в населено място в т. ч. ползване на тротоарно право, право на разкопаване, на преминаване и др.

- След приключване на строителството да възстанови за своя сметка улични и тротоарни настилки, тревни площи и др.

- Да назначи на строежа технически ръководител, който ще ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 - 5 ЗУТ. Техническият ръководител е строителен инженер или строителен техник.

- Да разполага с необходимото собствено или наето строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на СМР.

- След приключване на работния ден, работното място трябва да бъде почиствано от строителни отпадъци, които трябва да бъдат изнасяни в контейнери, доставени от Изпълнителя.

- Да охранява доставените от него материали, изделия и инвентар на обекта.

Участникът, определен за изпълнител, трябва да разработи линеен график по дни за изпълнение на поръчката.

При изработването на линейния график да се има предвид, че демонтажът и монтажът на дограмата трябва да започне от стаи №№201,203, 205, 207 и 209, като след това трябва да се предвиди време от 10 дни, необходимо на Възложителя за освобождаване от книги на следващите стаи №№ 202, 204, 206, 208 и 210 за да се осигури фронт на работа в последните. В рамките на тези 10 дни, може да се извършва демонтаж и монтаж на дограмата в тоалетните, коридора и стая № 211.

В случай, че спечелилият поръчката прецени, че в стаи №№ 202, 204, 206, 208 и 210 демонтажът и монтажът на дограмата може да се извърши от вън на вътре с въжета, кулово скеле или др., т.е. да няма освобождаване на книги в горните стаи в рамките на 10 дни, то това ще бъде за негова сметка и не води до промяна в цената и срока на поръчката.
Изисквания към основните видове материали и изделия
Алуминиева дограма трябва да бъде с прекъснат термичен мост от полиамид, който разделя профила, за да спре топлообмена на вътрешната и външната част на профилите.

1. Профил за алуминиева дограма с прекъснат термомост:

Участникът предлага марката и системата на алуминиевата дограма с прекъснат термомост, със следните характеристики:

- минимална ширина на профила 60мм;

- цвят на профилите - праховобоядисани, цвят бял (RAL9010);

- размери на прозорците - съгласно приложените схеми (Приложение № 2.3. на документацията);

- отваряеми и неотваряеми крила - съгласно приложените схеми (Приложение № 2.3. на документацията).

По външната периферия на дограмата следва да се положи монтажна пяна и хидроизолационна лента (при възможност). Дограмата следва да е с дренажна система и с гумени уплътнения съгласно каталожните детайли на посочената от участника система.

2. Стъклопакет, с дебелина минимум 24 мм:

Стъкла:


- външно стъкло - 50% затъмнено

- вътрешно стъкло - „Ка” стъкло прозрачно

Дебелината на стъклата и разстоянието между тях са в зависимост от избраната от участника дебелина на стъклопакета, която не може да бъде по-малка от 24мм.

Участникът следва да опише технологията на производство на стъклопакета - по какъв начин се обработва въздуха между стъклата, с какъв материал се запечатва стъклопакета и др.

Участникът посочва:

- коефициент на шумоизолация на стъклопакета;

- коефициент на топлопреминаване на прозореца като цяло изделие, който трябва да бъде Uw ≤ 1.7 W/m²K.
3. Обков - прахово боядисан лек метал, цвят бял:

Участникът посочва производител и марка на обкова.


4. Консумативи:

- скрепителните елементи

- полиоретан (монтажна пяна)

- силикон

Участникът посочва производител и марка на консумативите.В офертата участникът описва предлагания начин на изпълнение на СМР, в зависимост от предложената от него марка и система на алуминиевата дограма с прекъснат термомост и при спазване изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница