Curriculumvita e трифон Славчов Германов Професор, д-р-инженерДата23.09.2016
Размер268.36 Kb.
C U R R I C U L U M V I T A E
Трифон Славчов Германов

Професор, д-р-инженер


Домашен адрес:

София, 1336

Ж.к. “Люлин”

Блок .224, Вх. Б ап.34

Teл. 928-65-02

0898512960Служебен адрес:

София 1042 Бул. Хр. Смирненски № 1

Университет по Архитектура Строителство и Геодезия.

Катедра “Геотехника” Tel. 9635243 (434) (245)

e-maill: germanov_fte@uacg.bg;

germanov_fte1@abv.bg


1. ОБРАЗОВАНИЕ


Степен

Година

Институт

Специалност

Направление

Техник

1958


Транспортен техникум, София (Дипл. N0 5897 от 30.06.1858)

Строителен техник

Железни пътища

Инженер

1968


Висш инженерно - строителен институт, София (Дипл.“ОП” N0 002633 Рег. N0 6432/10.03.1968)

Строителен инженер


Железопътно строителствоКандидат на техническите науки

1979

Московски инженерно - строителен институт (Дипл.“ТН” N0 024256 от 30.08.1978; ВАК-272/20.02.79)

Земна механикаКонсолидация на многофазни почви2. ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА:Година


Организация


Длъжност

1954 - 1958

Транспортен техникум София

курсант

1958 - 1962

Стройрайон по транспорта Русе

технически ръководител

1962 - 1968

Висш инженерно-строителен институт София

студент - ЖС

1968 - 1973

Държавен комитет за наука, технически прогрес и висше образование

началник отдел

1973 - 1975

Научен център по наука технически прогрес и висше образование

заместник директор

1970 - 1980

Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС)

(1970 - 1975 - по съвместителство).асистент по земна механика и фундиране

1980 - 1987

Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС)

(Дипл. N0 4133/29.04.1980)доцент по земна механика и фундиране

1987 - 1990

ВИАС

заместник ректор

1990 - 1993

ВИАС - катедра “Геотехника”

ръководител катедра

1993 -2001

УАСГ - катедра “Геотехника”

доцент по земна механика и фундиране

2001- 2006

УАСГ - катедра “Геотехника”(Свидетелство 21040 от 21.01.2002; Протокол № 10, от 07.11.2001)

професор по земна механика и фундиране


3. лични данни:дата на раждане:

 • 06. Февруари 1938 г.

Място на раждане:

 • с. Meдковец, Ломско

Семейно положение:

 • женен с две деца


4. участие в международни научни конференции


 • Eighth International Conference on Soil Mechanics & Foundation Engineering, (SMFE), Moscow, 1973 - участник с доклад.

 • Sixth Danube-European Conference on SMFE, Varna -Bulgaria, 1980 - участник с доклад “Влияние толщины уплотняемого слоя на напряженное и деформированное состояние многофазньiх глинистых грунтов”.

 • Eighth Danube-European Conference on SMFE, Nurrnberg (Germany), 1986 - генерален докладчик на секция E "Special Problems in Analyzing Earth Dams"

 • Втора национална конференция по Земна механика и фундиране (с международно участие), Русе, 1987 - Генерален секретар и Генерален докладчик на секция “Напрегнато и деформирано състояние на земни масиви” .

 • Second Baltic Conference on SMFE, Tallinn (Estonia), May 1988 - участник с доклад “Аналитическая оценка устойчивости основания насыпи сложенного на сильносжимаемыiми заторфованньiми грунтами”.

 • Fourth Conference of Rectors from Balkans Countries, Bucharest (Rumania), October 1988 - участник като заместник ректор.

 • Third Young Geotechnical Engineers Conference, Mink (Belorusia), May 1989 - като поканен ръководител на дискусионни секции: "Evaluation of factors affecting the relation of prediction and performance", and "Calculated models and Methods of determination of soils parameters".

 • ISSMFE Council Meeting, Rio de Janeiro, August 12, 1989 - Voting Member.

 • Twelfth International Conference on SMFE, Rio de Janeiro (Brazil), August 1989 - председател на дискусионна секция DS-3 "Selection of Design Parameters for Dam Foundations".

 • International Conference on Engineering Education in 2000, Budapest, June 1990, участник като заместник ректор.

 • Ninth Danube-European Conference on SMFE, Budapest, October 1990 - председател на дискусионна секция "Deep Foundations".

 • XIIIth European Conference on SMGE, Prague, August 2003 – съдокладчин на главна секция 1 “Man made deposits- recent and ancient”.


5. ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ


 • International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering (ISSMFE) - от 1970.

 • Секретар на Българско дружество по Земна Механика и Фундиране (от 1985г)

 • Съюз на учените в България - от 1982г.

 • Съюз на строителните конструктори - от 1990г.

 • ISSMFE Technical committee TC4, Earthquake Geotechnical Engineering - от 1994.

 • ВАК – комисия по архитектура строителство и минни науки (2006 - 2009г.)


6. публикации


 • Германов, T.(1975). “Някои проблеми на научно-производственото обучение на студентите”. Проблеми на висшето образование, 5, стр. 27-29.

 • Гeрманов, T. (1975). ”Изследване консолидацията на песъчлива глина с отчитане реологичните свойства на почвения скелет и деформируемостта на порната течност”.Строителство,4, стр.26-28.

 • Германов, T.(1976). “Върху консолидацията на многофазните глинести почви”. Строителство, 1-2, стр. 25-27.

 • Тер-Мартиросиян, З., Т.Германов (1976). “Уплътняване на многофазна глинеста почва при затворена система”. Годишник на ВИАС, т. XXVI (1975-1976), св.IV, стр. 99 -105.

 • Stefanoff,G., T. Germanov.(1977). ”Experimental investigations on the consolidation of multiphase clay soil”. Proceedings of the Fifth Danube European Conference on SMFE, Bratislava, pp. 359-365.

 • Гeрманов, T.(1977). “Деформации на земната основа при плоски фундаменти по време на строителството”. Строителство, 12,стр. 11-13.

 • Гeрманов, T.(1978). “Исследования консолидации многофазных глинистых грунтов с учетом ползучести и старения их скелета”. Автореферат дисертации на соискание ученой степени кандидата технических наук, МИСИ, Москва.

 • Германов, Т. (1978). “Компресионен апарат без триене по околната повърхнина на почвения образец”. Пътища, 7,стр. 18-20.

 • Германов, T.(1978). “Върху носещата способност на земната основа”. Строителство,7,стр.20-22.

 • Германов, T.(1978). “Върху коефициента на страничен натиск в покой при многофазните глинести”. Пътища, 11, стр. 12-14.

 • Германов, T.(1978). “Определяне на параметрите на пълзене в глинести почви”. Годишник на ВИАС, т. XXVII, св. IV, стр. 23-34.
  *Германов,T.(1979). “Слягане на плоски фундаменти върху глинеста земна основа”. Строителство,1, стр. 11-13.

 • Германов,T.(1979). “Деформации на глинеста земна основа под високи насипи”.Пътища,2,стр.4-6.

 • Германов, T.(1979). “Влияние на реологичните свойства на почвения скелет върху деформациите на многофазните глинести почви”. БАН, Техническа мисъл, 3, стр. 69 -74.

 • Dingozov, G.,T.Germanov, G.Markov. (1979). “Influence of the multiphase nature of soil on the value and the distribution of pore pressure”. Proc. VIII-th European Conf. SMFE, Brighton, A.A.Balkema, Vol.I, pp.139-142.

 • Германов, T .(1980). “Върху консолидацията на глинени ядра на високи язовирни стени”. БАН, Водни проблеми, 12,стр. 67-78.

 • Maрkoв Г., T.Германов.(1980). “Порен натиск при компресия”. Строителство, 2, стр.19-22.

 • Германов,T., З. Тер-Мартиросян. (1980). “Влияние толщины уплотняемого слоя на напряженно-деформированное состояние многфазных глинистых грунтов”. Tрудьi VI Дунайско-Европейской конференции по механике грунтов и фундаментостроению, Секция 2,Варна, стр. 89-100.

 • Германов, T., В. Ганчев. (1980). “Пoрен натиск без възможност за дрениране по време на строителството”. Годишник на ВИАС, т. XXVII, св.IV, стр.59-67.

 • Dingozov, G., T.Germanov.(1981). “Consolidation des Noyaux d’Argile de Grants Barrages”. Proc.of Xth ICSMFE,Stockholm,A.A.Balkema, Vol.9, 12/16, pp 645-648.

 • Стефанов,Г., A.Aлексиев, T.Eтимов, T. Германов, K.Хамамджиев.(1981). “VI Дунавско-европейска конференция по земна механика и фундиране”. Пътища,5, стр. 4-9.

 • Германов, T., П. Йотов, Г. Янчев. (1982). “Прогнозиране деформациите на високи насипи по време на строителството и експлоатацията”. Пътища No11, стр.1 - 4.

 • Германов, T.(1982). “Върху граничните условия при изследване на строителния порен натиск в насипи”. Годишник на ВИАС, том XXIX, св.IV, стр.28-36.

 • Германов, Т., Г. Янчев. (1983). “Определяне на параметрите на пълзене на глинестите почви чрез стандартен компресионен апарат”. Пътища No 4, стр.14-16.

 • Германов,T.,Ж.Желев. (1983). “Натурные исследования напряженного состояния многофазных грунтов”. Основания фундаментьi и механика грунтов. No.4, Москва, стр. 30 - 31.

 • Германов, T.(1983). “Прогноз напреженно-деформированного состояния дорожных насыпей на слабых основаниях”. Proc.VII-th Danube-European Conference on SMFE, Kishenev, II/5, pp.213-216.

 • Germanov, T.,B.Kirov. (1985). “Influence of waste waters on soil consolidation”. Proc.of XI-th ICSMFE, San Francisco, 9/C/7 A.A.Balkema, pp 2407-2409.

 • Germanov, T.1986). “Bericht zu Sitzung E (Special problems in analyzing embankments)”. Proc.8-th Danube-European Conference on SMFE, Nurnberg, vol.II, pp 65-67.

 • Кръстилов, И., T.Германов и др. (1986). “Ръководство по земна механика и фундиране”. Д.И. "Teхника", (стр. 24-29,143 -156, 312 - 314).

 • Германов, T.(1986). “Едномерна консолидация при променлива граница на пласта”. Годишник на ВИАС т.XXXII, св.IV, стр.29-36.

 • Germanov, T.(1986). “Върху напрегнатото състояние на многофазните почви”. Годишник на ВИАС т.XXXII, св.IV, стр.37 - 44.

 • Abadjiev,C.B., T.S.Germanov,G .T.Markov. (1987). “Determination of tailings consolidation for a high spigotted upstream tailings dam”. Proc. IX-th European Conference on SMFE, Dublin, A.A.Balkema 4.1,pp 355-357.

 • Германов, T., И.Игнатов. (1987). “Устойчивост на земната основа в неконсолидирано състояние”. Строителство, No 10, стр. 30 - 32.

 • Германов,T.(1988). “Аналитическая оценка устойчивости насыпи основания насыпи сложенного на сильносжимаемыми заторфованными грунтами”. Proc. Baltic Conference on SMFE, Tallin, vol.1, pp 174-179.

 • Germanov, T.(1988). “Creep and ageing effects on stresses and deformations of saturated clayey soils”. Proc. International conference on rheology and soil mechanics, Coventry, Elsevier Applied Science, London and New York, pp 194-203.

 • Гeрманов,T.,Л.Михова. (1988). ”Алгоритъм и програма за решаване на равнинната задача на консолидацията на непълно водонаситена глинеста почва”. Годишник на ВИАС т.XXXIII, св.IV, стр.25-33.

 • Гeрманов, T.(1988). ”Напрегнато и деформирано състояние на земни масиви”.(Генерален доклад на II Нац. конф.по земна механика и фундиране, Русе).Годишник на ВИАС, т.XXXIII, св.IV,стр.157-163.

 • Aлексиев,A., E.Балушев, В. Венков T.Германов, и др. (1989). “Hаръчник по земна механика и фундиране”. Д. И. Teхника. т.I, стр.84-115, т.II, стр.272 - 275..
  *Stefanoff,G., N.Kossev, T.Germanov.(1989). “Deformation in a weathered rock crust next to a dam”. Proc.XII-th ICSMFE, Rio de Janeiro, A.A.Balkema, 22/8, pp 1631-1634.

 • Германов,T.,M.Koнстантинов.(1989).“Числено решение на равнинната задача за консолидацията на многофазните глинести почви”. Годишник на ВИАС, т. XXXIV,св.IV,стр.9-16.

 • Germanov, T., V.Kostov.(1990).”Geotechnical problems in earthquake regions”. Proc. of the First Sofia-Kyoto University Joint Seminar Workshop on Civil Engineering, Sofia, pp 40-42.

 • Denev, D., T.Germanov.(1990). “Stress-time state of anchor retaining walls for deep excavations”. Proc.IX-th Danube-European Conference SMFE, Budapest, Akademiai Kiado, pp 69-74.

 • Германов,T., Л. Mихова.(1990). “МКЕ за равнинната задача за консолидация на водонаситена свързана почва”. Годишник на ВИАС, т. XXXV,св. IV,стр. 37-50.

 • Germanov, T., N.Dimitrov, Br.Stantcev. (1991). “Time-settlement of a water supplying channel”. Proc.X-th European conf. on SMFE, Florence A.A.Balkema, pp 413-416.

 • Германов, T. (1992).”Развитие и проблеми на геотехническото инженерство”. Годишник на ВИАС, т. XXXVI, св. IV., стр. 7-25.

 • Германов, T., Л. Mихова.(1992). “Сравнение на резултати от анализ на едномерно и двумерно напрегнато и деформирано състояние на многофазни почвени масиви”. Годишник на ВИАС, т. XXXVI, св. IV, стр. 47-56.

 • Германов, T., Д. Toшев. (1993). “Консолидационни и филтрационни изследвания на язовирна стена “17 Април” - Сирия”. Строителство, Nо 10, стр. 20-25.

 • Германов, T., В. Koстов. (1993). “Характеристики на хвоста за изследване динамичната устойчивост на хвостохранилище “Бенковски”. Трудове на IV Български конгрес по язовирно строителство, Юни 1993,стр. 107 - 118.

 • Germanov, T., V.Kostov. (1994). “Liquefaction Potential Evaluation of Sands from NPP Sites”. Proc. XIII ICSMFE, New Delhi (5-10 January 1994), Oxford & IBH Publishing CD, Vol.l.3, pp 1311-1320.

 • Германов, T., Ил. Иларионов, M.Koнстантинов. (1994). “Алгоритъм и програма за анализ на двумерна консолидация на многофазни почви”. Годишник на ВИАС, т. XXXVIII, св.IV, стр.8 -21.

 • Germanov,T., V.Kostov.(1994). “Determination of Tailings Properties for Seismic Response Analysis of a Tailings Dam”. Proc. First International Congress on Environmental Geotechnics, Edmonton, Alberta, Canada, (10 -15 July 1994), pp 499 - 504.

 • Germanov,T., M.El Azab.(1994). “Geotechnical properties of Port-Said clays”. Annual Reports of Univ. of Arch. &. Civil Eng., Sofia,vol.XXXVIII,.IV, pp 69-82.

 • Германов,Т. Р.Софев. (1998). “Определяне на нелинейни характеристики на почвите при проектиране на високи насипи”, Годишник на ВИАС, т. XXXIX, св.IV, стр.17-27.

 • Михова, Л., Т.Германов, М.Константинов. (1988). “Едно ново решение за двумерната консолидация на многофазни почви”. Годишник на ВИАС, т. XXXIX,св.IV,стр.43-54.

 • Dimitrov, N., T. Germanov, D.Serafimov. (1998). “Analysis of the Earth pressure Distribution on Harbour Structures”. Proc. XII ECSMGE, (Amsterdam, The Netherlands) ”Geotechnical Engineering for Transportation Infrastructure, Barends at al. (eds) 1999 Balkema, Rotterdam, ISBN 90 5809 7 pp.725 - 729.

 • Балушев, Е., Т.Германов, и др. (1999). "Земна механика", (под общата редакция на Т.Германов), УАСГ, София, IBSN 954-724-015-3.

 • Germanov, T.S. (2000). "Some problems of the geotechnical engineering education in Bulgaria" (Някои проблеми на геотехническото образование в България). Proceedings First International Conference on Geotechnical Engineering and Training, Sinaia, Romania, pp. 97 - 100.

 • Germanov, T. (2000). "Effect of the Pore Water Pressure on the Stress-Strain behaviour of Earth Dams" (Влияние на порния натиск върху напрегнатото и деформирано състояние на земни насипи). Proceedings of the GEOTECH - Year 2000 Development in Geotechnical Engineering, AIT, Bangkok, Thailand, pp.429-438.

 • Германов,Т. (2001). “Влияние на сеизмичните въздействия върху големината и разпределението на порния натиск в свързани почви”. Годишник на УАСГ, Том , XL, св.IV, стр.61-72.

 • Germanov, T. (2003). “Geotechnical properties of industrial waste deposits in Bulgaria”. Proceeding XIIIth European conference on SMGE, Prague, Vol.1, pp. 93-101.

 • Germanov, T. (2003). “Limit states (Stability, deformation, erosion….)”. Proceeding XIIIth European conference on SMGE, Prague, Vol.3, pp. 119 - 125.

 • Kaltchev I.S., Germanov, T. S. 2005). “Evaluation of the Design Parameters of Overburden Dump Construction from an Open Pit Mine in Bulgaria“. Proceeding VIIIth International conference on SMGE, Osaka, Japan.

 • Германов, Т. (2005) „Приложна Геомеханика”. Електронен учебник за студентите от специалност строително инженерство, www.uacg.bg

 • Венков, Л., И. Иванчев, Д. Даков, И. Тотев, Т. Германов, П. Сотиров. (2006) „Сборник лекции с основните положения на Еврокодове ЕС0; ЕС2; ЕС3; ЕС4; ЕС5; ЕС7; ЕС8. КИИП.

 • Германов, Т. (2009) „Земна механика”. Лекции за студентите от специалност строителство на сгради и съоръжения. www.uacg.bg (217 стр.)7. Участие в международни проекти


 • 1991г. "17th April" dam project Syria. Consolidation analysis.

 • 1993г. NPP “Kozloduy”- Central Pump House-2. Selection of soil characteristics for dynamic soil-structure interaction analysis.

 • 1994г. Tigris Irrigation Project - Syria. Subproject “MALKIEN DAM”. Part: Consolidation Analysis (Clay Core Pore Water Pressure & Dam Settlement)

 • 1995г. Язовирна стена “Kramis”- Алжир. Порен натиск в глиненото ядро и слягане на язовирната стена.

 • 1996г. Язовирна стена “Bougous”- Алжир. Порен натиск в глиненото ядро и слягане на язовирната стена по време на строителството и експлоатацията .

 • 1997г. “AL HUSSEIN” Dam Project - Syria. Mathematical modeling for the stability of dam body. Consolidation analysis. Clay core pore water pressure and dam settlement.

 • 1999 Environmental remediation program -project EP-004. Encapsulation of Blue Lagoon. Study on Slime Consolidation Properties. Activities: A3.Geotechnical oedometric tests. A4. Triaxial shear tests.

 • 2000г. Wholesale market Maritsa - Haskovo. Assembly market, Subprojects No.No. 100,110,111, Foundations; Phase: final design.

 • 2001г. Обект: “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”, Окислителни езера – Закриване и рекултивация на окислителното езеро съгласно Наредба № 13б1998 в това число поставяне на вентилационна система.” Геотехнически изследвания.

 • 2002г. “MARKIEH” Dam Project - Syria. Consolidation analysis. Clay core pore water pressure and dam settlement.

 • 2003г. “ZEIZUN” Dam Project - Syria. Consolidation analysis. Clay core pore water pressure and dam settlement.

 • 2005г. Dry Storage Facilities at Kozloduy NPP, Geotechnical investigations.

 • 2006 2008. Maritza East - 1 2x300 MW Power Plant Project. Supervision on geotechnical study and design.


8. Участие в разработването на някои проекти (проектиране)


 • 1979г. Покрита спортна палата Русе - работен проект.

 • 1982г. Работен проект на инсталационни корпуси по оси 1 и 29 на ЗТМ Радомир.

 • 1985г. Работен проект (програма за ЕИМ) за относителна устойчивост на земната основа на сгуроотвали на ТЕЦ “Марица - изток” с отчитане консолидацията.

 • 1985г. Фундиране и хидроизолация на обект “Помпена станция -Месокомбинат гр. Враца”

 • 1985г. Проучване реологичните свойства на хвоста на обект МОК “Асарел”, Хвостохранилище “Люляковица”

 • 1986г. Статически изчисления за определяне дебелината на пясъчната възглавница и проверка носимоспособността на подкранова греда на обект “Подкранов път - Товарна гара Стара Загора

 • 1986г. Инженерногеоложки и земномеханични проучвания на обект “Мост и варианта на р. Съзлийка по пътя Калугерово-Навъсен.

 • 1987г. Експериментално определяне на динамичните характеристики на земната основа под турбофундамента на обект “Блок 1,АЕЦ - Белене”

 • 1987г. Проектиране на фундаментите на обект “Съдебна палата и адвокатска кантора гр. Пловдив”

 • 1989 Триаксиални динамични изследвания на водонаситени пясъци на обект “Техническо водоснабдяване” на АЕЦ “Козлодуй”

 • 1989г. Язовир “Младеж” - технически проект. Порен натиск в глиненото ядро и слягане на язовирната стена.

 • 1990г. Язовир “Беласица” - работен проект. Консолидация на язовирната стена.

 • 1990г. АЕЦ “Козлодуй” - Допълнително техническо водоснабдяване. Открити канали СК2 и ТК2. Инженерногеоложки проучвания, лабораторни и полеви изследвания, статични и динамични изчисления на конструкцията и основата на каналите.

 • 1991г. "17-th April" dam project Syria. Consolidation analysis.
  1991г. Обект: “30-класно училище кв. 20,ж. к. Обеля” Лабораторни и полеви изследвания за определяне плътността на насипа.

 • 1992г. Язовирна стена “Кюстендил”. Филтрация, консолидация и устойчивост на воден откос.

 • 1992г. “Жилищен блок кв. Лозенец, ул. Баучер/Червена стена” Лабораторни и полеви изследвания за определяне на носещата способност на земната основа.

 • 1993г. “Жилищен сграда на ул. Горски пътник 51,София. Лабораторни и полеви изследвания за определяне на носещата способност на земната основа.

 • 1993г. NPP “Kozloduy”- Central Pump House-2. Selection of soil characteristics for dynamic soil-structure interaction analysis.

 • 1994г. Tigris Irrigation Project - Syria. Subproject “MALKIEN DAM”. Part: Consolidation Analysis (Clay Core Pore Water Pressure & Dam Settlement)

 • 1995г. Геотехнически доклад за резултатите от проучване на земната основа на обект: Жилищна сграда ул. “Боровец” No 5, kв. Стрелбище”

 • 1995г. Лабораторни изследвания за определяне съгласно ASTM D 4767-88 на якостните характеристики на почви от площадката на АЕЦ “Козлодуй” (дигите на двойния канал за техническо водоснабдяване и площадката между ЦПС-2 и ЦПС-3, и между бризгателен басейн и студен канал).

 • 1995г. Лабораторни изследвания за определяне съгласно ASTM D 4767-88 на якостните характеристики на материали от основата и тялото на Контрастена “Белмекен”

 • 1995г. Язовирна стена “Kramis”- Алжир. Порен натиск в глиненото ядро и слягане на язовирната стена.

 • 1996г. ТЕЦ “Бобов дол”. Система за ПТСО. Почвен проект за насип от пепелина с пробен участък.

 • 1996г. Язовирна стена “Bougous”- Алжир. Порен натиск в глиненото ядро и слягане на язовирната стена по време на строителството и експлоатацията .

 • 1997г. Западно насипище частично потопено в хвостохранилище “Люляковица”. Осигуряване устойчивостта на насипището с доказани физико-механични показатели при сеизмичност VIIIст.

 • 1997г.“AL HUSSEIN” Dam Project - Syria. Mathematical modeling for the stability of dam body.Consolidation analysis. Clay core pore water pressure and dam settlement.

 • 1999Environmental remediation program - project EP-004. Encapsulation of Blue Lagoon. Study on Slime Consolidation Properties. Activities: A3.Geotechnical oedometric tests. A4. Triaxial shear tests.

 • 2000г. Wholesale market Maritsa - Haskovo. Assembly market, Subprojects No.No. 100,110,111. , Foundations; Phase: final design.

 • 2000г. Определяне на действителните геотехнически характеристики на отложения хвост на Хвостохранилище "Люляковица"

 • 2000г. Геотехнически изследвания за определяне на физико-механичните характеристики на почвени проби от стената на Хвостохранилище "Бухово"

 • 2001г. Обект: “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”, Окислителни езера – Закриване и рекултивация на окислителното езеро съгласно Наредба № 13б1998 в това число поставяне на вентилационна система.” Геотехнически изследвания.

 • 2002г. Лабораторни изследвания за определяне на физико-механичните характеристики на циклонирания хвост на Хвостохранилище "Люляковица"

 • 2002г. “MARKIEH” Dam Project - Syria. Consolidation analysis. Clay core pore water pressure and dam settlement.

 • 2002 г. Определяне на национални параметри за проектиране на строежи в сеизмични райони

 • 2002г. Лабораторни изследвания за определяне на зърнометричен състав и коефициент на филтрация на обект хвостохранилище "Елешница"

 • 2003г. Лабораторни изследвания за определяне на геотехническите свойства на смеси от бентонит и пясък.

 • 2003г. Лабораторно изследване на пробни тела (ненарушени) от отложения хвост в стената на хвостохранилище “Люляковица”

 • 2003г. “ZEIZUN” Dam Project - Syria. Consolidation analysis. Clay core pore water pressure and dam settlement.

 • 2005г. Dry Storage Facilities at Kozloduy NPP, Geotechnical investigations.


8.1. ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ


 • 1985г. “Усъвършенстване на нормативните документи във връзка с противосвлачищната дейност”

 • 1986г Изследване деформациите на широкоформатно кино – Свищов

 • 1988г. Работен проект “Ел. подстанция изток гр. Свищов”

 • 1988г. Почвен проект за ЦГВТ гр. Септември

 • 1988г. Производствено хале “Горубляне” - изпитване на носимоспособността на фундаментите

 • 1988г. Инженерногеоложки проучвания на обект “ППП кв. 2-гр.Свищов”
  1988г. Изследване на земни проби на обект “Млеко-преработвателно предприятие гр. Ген. Тошево”

 • 1988г. Проучване и оценка на слабите места на обектите “Удвояване на ж. п. линиите Стражица-Дралфа- Шумен”

 • 1993г. Poland Embassy Complex “Belite Brezy”. Geotechnical study.

 • 1994г. Ж. п. тунел No.2 гара “В. Tърново”. Геотехнически доклад и проект за усилване на конструкцията

 • 1996г. Site: Black Sea “Bogdanov - North”. Laboratory soils property determination according to ASTM

 • 1997г. “Усъвършенстване на нормативните документи във връзка с противосвлачищната дейност”

 • 1998г. Проект за укрепване на свлачище на ул. “М.Палаузов” - втора зона, кв. 29 гр. Ардино

 • 1999г. Гаров комплекс Русе-пътническа. Подобект: Отводняване и заздравяване на гаровата платформа. Фаза –Работна.


9. Участие в по-важни научно-изследователски проекти

 • 1971г.“Усъвършенствуване на системата за практическо обучение на студентите”. (теоретично проучване); (Възложител: Министерство на народната просвета); Участие като: Водещ изпълнител

 • 1975г. “Конструиране и изработване на компресионни апарати с вертикално деформиращи се стени”. Възложител: НИС при ВИАС; Участие като: Ръководител и водещ изпълнител.

 • 1975г. “Теоретични и експериментални изследвания върху консолидацията и пълзенето на глинестите почви”. Възложител: КНТПВО; Участие като: Водещ изпълнител.

 • 1978г. “Временни указания за изследване устойчивостта на пътните насипи”; Възложител: Главно управление на пътищата (ГУП); Участие като: Водещ изпълнител

 • 1979г.“Разработване на програма за изчисляване с помощта на ЕИМ консолидацията на пътните насипи “. Възложител: Главно управление на пътищата (ГУП); Участие като: Ръководител и водещ изпълнител.

 • 1980г. “Равнинни задачи от теорията за консолидацията на многофазните глинести почви”. Възложител: НИС при ВИАС; Участие като: Ръководител и водещ изпълнител

 • 1983г. “Изменения настъпващи в земната основа на заводите за минерални торове под въздействието на техногенните води”.Възложител: Министерство на химията; Участие като: Водещ изпълнител.

 • 1985г. “Определяне на физико-механичните свойства на хвоста и консолидация на хвостохранилище “Люляковица” Възложител: MOK "Aсарел" Медет; Участие като: Водещ изпълнител.

 • 1988г. “Методи за проучване и прогнозиране на напрегнатото и деформирано състояние на земната основа и почвените масиви”. Възложител: MНП – СВО; Участие като: Ръководител и водещ изпълнител.

 • 1991г. Оценка сеизмичната сигурност на каналите за техническо водоснабдяване на АЕЦ “Бeлене” Изследване за втечняване на водонаситените пясъци.” Възложител: Eнергопроект; Участие като: Ръководител и водещ изпълнител.

 • 1991г. “Физико-механични свойства на насипища”. Възложител: УАСГ; Участие като: Ръководител и водещ изпълнител.

 • 1992г. “Динамична устойчивост на хвостохранилище “Бенковски”. Определяне на физико - механичните характеристики на хвоста”. Възложител: Eнергопроект; Участие като: Ръководител и водещ изпълнител.

 • 1992г. “Seismic Upgrading Design of "Kozloduy" NPP, Units 1 & 2. Liquefaction study. Triaxial dynamic test of fine sand from pumphouse No3 site.” Възложител: Eнергопроект; Участие като: Ръководител и водещ изпълнител.

 • 1993г. “Seismic stability of NPP “Belene” water supplying channels. Liquefaction potential evaluation of saturated sands - summary report.” Възложител: Eнергопроект; Участие като: Ръководител и водещ изпълнител.

 • 1993г. “Лабораторни динамични изследвания на сгуропепелината от Сгуроотвал 1, ТЕЦ “Марица изток 2” .”Възложител: Eнергопроект; Участие като:Водещ изпълнител.

 • 1995г. “Soil Properties Evaluation for Numerical Modeling of Soil-Pipeline interaction” Възложител: EQE “Bulgaria” Ltd, ; Участие като: Водещ изпълнител.

 • 1995г. “Числено моделиране на филтрационни и стабилитетни проблеми при язовирни стени от местни материали, с отчитане на нелинейното поведение на насипа. Част 1. Лабораторни изследвания и избор на зависимости, описващи нелинейните характеристики на почвите.” Възложител: МОНТ; Участие като: Водещ изпълнител’.

 • 2001г. “Еврокод 7 – Геотехническо проектиране. Част 2 Проектиране с помощта на лабораторни изпитвания – превод и анализ” Възложител: Държавна агенция по стандартизация; Участие като: Водещ изпълнител.

 • 2002г. “Еврокод 7 – Геотехническо проектиране. Част 3 Проектиране с помощта на полеви изпитвания – превод и анализ” Възложител: Държавна агенция по стандартизация; Участие като: Водещ изпълнител.

 • 2002г. “Нова наредба за геотехническо проектиране, в съответствие с Еврокод 7- нормативен документ”. Възложител: МСТР; Участие като: Водещ изпълнител.

 • 2005г. "Еврокод 7 (EN-1997-1) - Геотехническо проектиране. Част 1. Основни правила.- превод и анализ". Възложител Държавен институт по стандартизация. Участие като: водещ изпълнител.

 • 2005г. "Еврокод 8.5 (EN-1998-5)- Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия. Част 5. Фундаменти, подпорни конструкции и геотехнически аспекти- превод и анализ". Възложител: Държавен институт по стандартизация. Участие като водещ изпълнител.

 • 2006г - 2009. Национално приложение към Еврокод 7.1 Основни правила. Анализ, сравнение с българските норми. Предложение за българско национално приложение. Участие като ръководител и водещ изпълнител.

 • 2009г. “Еврокод 7 – Геотехническо проектиране. Част 2. Изследвания и проучвания на почви и скали– превод и анализ” Възложител: Държавна агенция по стандартизация; Участие като: Водещ изпълнител.10. Учебна литература. • 1986 г "Ръководство по Земна механика и фундиране" (виж,Публикации т.39)-първо издание.

 • 1991г. "Ръководство по Земна механика и фундиране" - второ издание

 • 1999г ”Земна механика" - Учебник за студенти по Строително инженерство

 • 2000г.”Приложна геомеханика” лекции за студентите от специалност ССС.-IV курс;

 • 2004г."Земна механика и фундиране" лекции за студентите от специалност ССС- III курс.


11. Научно ръководство на аспиранти и специализанти.
a. Аспиранти защитили дисертации.

 1. Изследване на двумерна консолидация на свързани почви по метода на крайни елементи” - дисертация на инж. Лена Михова, защитила м. Ноември 1993г.

 2. "Geotechnical properties of the high plastic clay - дисертация на инж. Мерват Махмуд Ел Азаб, защитила м. Април 1995г.


б.Аспиранти отчислени с право на защита.

 1. Влияние на водотоплинния фактор на напрегнатото и деформирано състояние на пътните настилки” - тема на дисертация на инж. Ваньо Бояджиев, отчислен с право на защита през 1991г.

 2. Прогнозиране на напрегнатото и деформирано състояние на земната основа от насипищата в района на Марица Изток” - тема на дисертация на инж. Милена Илиева, прекъснала през 1991г.

 3. Геотехнически анализ на сеизмичната сигурност на сгради и съоръжения” - дисертация на инж. Мирослав Тодоров, редовен докторант 1997 - 1999г. (отчислен с право на защита, асистент в катедрата)


в.Специализанти.

 1. Устойчивост и деформации на високи пътни насипи” - теза на специализация по земна механика и фундиране на инж. Георги Янчев, защитил 1980г.

 2. Методи за укрепяване и заздравяване на свлачищни терени и бреговата ивица” - теза на специализация по Земна механика и фундиране на инж. Георги Михайлов, защитил 1987г.


12. ПО -ВАЖНИ ЕКСПЕРТИЗИ И КОНСУЛТАЦИИ • 1976г., Mикроязовир и Кейдово стопанство в местността Кортина с.Драганово, В.Търновско, Експертно заключение за причините за свличане на откосите. (съавтори И.Гаджалски и Л.Маринова)

 • 1976г. Учебно спортен комплекс кв.17 Дървеница, Студентски град" София, Доказване на деформационните модули и допустимото почвено натоварване на земната основа на фундаментите в близост до колектор.(съавтор Б.Божинов)

 • 1978г. Праг за укрепване на дъното на р. Марица под яза за завиряване. Експертно заключение за причините за разрушаване следствие филтрацията и предложение за укрепване (съавтори Р.Неделчев, Хр. Абаджиев)

 • 1979г. Биобасейн и пречиствателна станция гр. Кюстендил . Експертно заключение за причините за пропадане на основата и препоръки за възстановяване на подпорната стена (съавтори Р.Неделчев и Н.Гълъбова)

 • 1982г., Жилищна сграда в гр. Стара Загора Аналитическа проверка устойчивостта на пясъчна основа на автокран СМТ-80, аварирал на 15.08.1980г в Стара Загора.

 • 1984г. Язовир “Асеновец”, за водоснабдяване на промишлена зона на гр. Сливен, Оценка носимоспособността на земната основа на преливника. (съавтор Ж.Желев

 • 1984г. Трамвай за гара Искър -Мост под околовръстната ж.п. линия. Доказване на необходимото разстояние от оста на съществуващата ж.п. линия до долен ръб изкоп за фундиране на мостовото съоръжение. (съавтор Ж.Желев)

 • 1984г. Проект на “Почивен дом на МНО - Шипково” Експертно заключение за качеството на фундиране на сградата.(съавтори Г.Дингозов Н.Косев)

 • 1984 30 - класно училище кв."Teва - Перник” Експертно заключение за начина на фундиране на сградата.

 • 1985г. Проект на Автомагистрала “Хемус”, Техническа целесъобразност на предложението за оптимизиране дебелината на баластровите слоеве при високите насипи от km 50.00 до km 56.00.

 • 1985г. Обект N 5900 на Поделение 38440-КОПС Оценка на причините за свличане на откосите и предложение за укрепване. (съавтори.Г.Дингозов, Н.Косев)

 • 1985г. Жилищен Блок кв. “Столипино” - Пловдив Експертно заключение относно изчисляване на земната основа по предложения No 9400 - 1066/1985 за изменение на фундирането и мерките против агресивните води. (съавтор Ж.Желев)

 • 1985г. Проект на Печатна база – София, Експертно заключение относно условията за фундиране и изпълнение на масовия изкоп.

 • 1986 ТЕЦ “Д.Дичев” Експертно заключение относно устойчивост на земната основа във връзка с възможностите за изграждане на нов хидравличен сгуроотвал на първа (вътрешна) площадка на ТЕЦ” (съавтор Игн. Игнатов).

 • 1986г. Проект за водоснабдяване и канализация на МТБ “Малашевци” - София Доказване на техническата целесъобразност от използуването на сгуропепел за обратна засипка на изкопите на ВК съоръжения. (съавтор Ж.Желев)

 • 1986г. Удвояване на ел. ж.п.линия Пловдив -Зимница Експертно заключение относно целесъобразността от промяна начина на фундиране и конструкцията на Подкранов път Стара Загора, по предложения No No 38/84 и 40/85 (съавтор Ж.Желев).

 • 1988г. ТИС “Юнак”, ул “Др.Цанков” No 3, ТИС “Надежда” ул. “Народна” No 2 - СофияУстановяване на причините за напукване и предложения за стабилизиране на сградите. (съавтори Н.Косев и Ив.Данчев)
  1988г. Завод за специална металокерамика София Експертно заключение относно влияние на появилите се пукнатини по стени и колони върху сигурността на пристройката към главния корпус на завода.(съавт. Т.Марков)

 • 1988г. Проект на жилищна сграда на ул. "Чехов" 39 Експертно заключение относно възможностите за надстрояване на жилищния блок в близост до съществуваща сграда. (съавтори Т.Марков и Л.Мануилов)

 • 1988г. Сграда на Министерски Съвет на ул. "Moсковска" Експертно заключение относно укрепяване на разкритите фундаменти на старата сграда на Министерски Съвет. (съавтор Ж.Желев)

 • 1988г. Шламохранилище на ТМК “Г.Дамянов” Оценка на състоянието на стената на шламохранилището, установяване на причините за появилото се свличане на откоса и предложение за укрепването му. (съавтор Хр. Абаджиев)

 • 1989г. Институт за машинно оборудване – Ботевград Експертна оценка на състоянието на виброгасителен фундамент към чисто помещение. (съавтори Ж.Желев и Д.Паничков)

 • 1990г. Проект за Ново летище - София. Концепция 1990. Оценка на инженерно - геоложките проучвания на обекта, изпълнени от “Транспроект”.(съавтор Н.Косев)

 • 1995г. Жилищна сграда, в кв.1020 ж.к. Лагера”на ул.”Мокренски проход” No 15-17Експертно становище относно укрепване на строителната яма след появили се свличания в близост до съществуваща сграда.

 • 1995г. Проект на Банкова сграда в София, ул. “Аксаков” 8, с инвеститор “Гранд шен” АД – Швейцария Техническа Експертиза относно фундирането на сградата с отчитане наличието на съществуващи съседни сгради. (съавтори Г.Стефанов, Е.Тошков, Б.Божинов)

 • 1995г. Жилищна сграда “Лозенец”, кв.229, парцел V/46, ул. “Н.Лилиев” No 14А.Геотехническа експертиза относно укрепяване на строителната яма в близост до съществуваща сграда (съавтор Г. Стефанов)

 • 1996г. Фундиране на сградите за селище “Орешково” гр.Калуга, Русия. Геотехническа експертиза относно възможността за фундиране на сградите без чакълена подложка и дренажна система (съавтори Г.Стефанов,Т.Етимов, Е.Тошков, Б.Божинов)

 • 1996г. Техническо водоснабдяване на ТЕЦ “Бобов Дол” Експертно становище относно влиянието на безнапорния канал за техническо водоснабдяване на ТЕЦ “Бобов Дол” върху активизиране на свлачището в района на ж.п. линията за Бобов дол в близост до гр. Дупница (съавтор И. Калчев)

 • 1997г. Работен проект за укрепване на контрадигата на язовир “Розов кладенец” Експертно становище относно изборът на геотехническите параметри използвани като входни данни за изследване устойчивостта на земнонасипното съоръжение.

 • 1998г. Експертно становище относно “Физико-механичните характеристики на отложения хвост, хвостохранилище “Елешница”

 • 2004г. Техническа експертиза относно: Изясняване на причините за аварията станала на 11.Май.2004г на обект Жилищна сграда с гаражи”, кв.259 - IV –6258, ул.”Шейново” № 20, гр. Плевен, (съавтор Вл. Костов)

 • 2004г. Геотехническа експертиза относно: Противозамръзващия слой и оценка за изискванията на Техническата спецификация на обект: Реконструкция, развитие и разширение – ЛОТ Б2 (Съавтори: Г.Стефанов, Ж.Желев, Ивайло Иванов)

 • 2004г. Язовирна стена “Белмекен”. Геотехническа рецензия относно задача: "Изчислителни геотехнически показатели на насипите на язовирна стена “Белмекен”.

 • 2009г. АЕЦ „Белене”. Геотехническа рецензия относно носещата способност и изследване на напрегнатото и деформирано състояние на земната основа на реакторите на АЕЦ.


13. По важни рецензии на научни доклади, конкурси, дисертации,

статии и книги


 • 1970г. Методика за изчисляване и оразмеряване на засипани тръбопроводи, възложена от Министерство на строежите и архитектурата..

 • 1976г. Временни указания за изследване на устойчивостта на пътните насипи. Институт по пътища при ГУП.

 • 1982г. Методическо ръководство за изготвяне на курсов проект по земна механика и фундиране. (автор М.Хамова), Висше военно строително училище София

 • 1983г. Програмна задача "Статическо изследване и оразмеряване на фундаменти"(автор Д.Николова), КНИПИОИУС

 • 1984г. Тема: "Теоретични изследвания върху напрегнатото и деформирано състояние на земната основа”. (автор Ж.Желев), НИПС при УАСГ.

 • 1984г. “Ръководство за проектиране на противосвлачищни конструкции и съоръжения” (автор Е.Тошков).Научноизследователски строителен институт(НИСИ)

 • 1985г. Научен отчет по тема “Експериментално определяне на началното напрегнато състояние на почвения масив” (автор Ж.Желев). НИПС при ВИАС

 • 1985г. Отчет по тема " Конструктивни мероприятия за укрепване на свлачища” (автор Б.Божинов), НИПС при ВМГИ

 • 1985г. Отчет по тема: “Изследване на укрепителни огради на дълбоки изкопи за метрополитен София” (автор Б.Божинов) НИПС при ВМГИ.

 • 1985г. Отчет по тема: “Динамична устойчивост на пясъчна основа под корави фундаменти” (автор Г.Дингозов) НИПС при ВИАС

 • 1986г. Дисертация на тема: “ Определяне на якостните и деформационните характеристики на алувиални пясъци и устойчивост на земната основа при динамични въздействия” за присъждане на к.т.н. на инж. М. Хамова., СНС по строителни конструкции.

 • 1986г. Конкурс за доцент по земна механика и фундиране, с кандидат ктн инж. М.Хамова, СНС по строителни конструкции

 • 1986г. Отчет по тема “Дълбочината на фундиране като фактор за снижаване стойността на фундаментите” (ръководител Г.Стефанов), НИПС при ВИАС.

 • 1987г. Отчет по тема: "Поропиезометри за измерване на порния натиск” (автор Ж.Желев). НИПС при ВИАС

 • 1987г. Дисертация на тема “Изследване на фундаменти със стъпаловидна основна плоскост” - за присъждане на научната степен кандидат на техн. науки на инж. Мохамед Нидал Ел Юсеф. СНС по строителни конструкции

 • 1987г. Отчет по тема "Експериментално изследване на фундаменти със стъпаловидна основна плоскост” (автор Ж.Желев).

 • 1988 г. Отчет по договор "Инженерно геоложки и хидрогеоложки изследвания, обработка на данни и заключения по трасето на Първи участък на метрото в района на Бул. “Б.Парашкева” и ул. “Връх Манчо” (ръководител Б.Божинов)

 • 1988г. Отчет по тема: "Сеизмични въздействия върху метрополитена и вибрационни въздействия върху сградите и подземните съоръжения” (ръководител Минчо Димитров)

 • 1989г. Отчет по задача “Нормативна база за проектиране -Анализ на действуващите нормативни документи за проектиране на земната основа и фундаментите” (ръководител Е.Тошков)

 • 1989г. Предварителен проект на обект “Допълнително водоснабдяване на гр.Измаил, Русия-кладенец Раней”. Водоканалинженеринг.

 • 1990 г. Отчет по договор "Oбследване на сградите и проучване на земната основа на ТХК Г.Генов - Русе” (ръководител Ж.Желев)

 • 1990г. Конкурс за доцент по 02.25.03 “Земна основа, фундаменти и подземно строителство” (земна механика и фундиране) с кандидат ктн Добрин Денев.

 • 1990г. Отчет по тема ВО--05802-53: "Усъвършенствуване на методите за фундиране с кладенци” (ръководител. А. .Алексиев)

 • 1990г. Отчет по договор 05808-S-3/88: "Съвместна работа на насипи и земна основа” (ръководител И.Кръстилов)

 • 1991г. Отчет по тема: "Oбследване и оценка на експлоатационното състояние на пълначно отделение, цех Смоли, ДФ Г.Генов, Завод 1 - Русе” (ръководител.Ж.Желев).

 • 1991г. Отчет по тема "Проучване, анализ и предложения за провеждане на нормативната база в строителството към тази на ЕО. Част Фундиране” (ръководител Е.Тошков)

 • 1991г. Конкурс за професор по 02.15.03 “Земна основа, фундиране и подземно строителство” (земна механика и фундиране) с кандидат дтн Т. Етимов.

 • 1993г. Отчет по договор: “ТЕЦ Марица Изток 2, Сгуроотвал 1. Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания във връзка с изграждането до кота 182” (Енергопроект).

 • 1993г. Отчет по договор: “Инженерногеоложки изследвания в зоната на р.Дунав между Русе - Гюргевo” (ръководител Ж.Желев)

 • 1993г. Отчет по договор: “Техническо решение за отвеждане на водите през водосток km 351+880 по ж.п. линия София - Варна” (ръководител Ж. Желев)

 • 1993г. Отчет по договор: “Техническо обследване на сводов мост на km.31+367 по ж.п.линия Ямбол -Елхово, етапи I,II,III и IV” (ръководител Ж.Желев)

 • 1993г. Отчет по договор: “Научноизследователски и проучвателни и проектантски работи на обект Електрификация и реконструкция на ж.п. линия Пловдив - Свиленград, участък Ябълково - Димитровград” (ръководител Ж.Желев).

 • 1994г. Отчет по договор: “Геотехнически изследвания и техническо решение за заздравяване на ж.п. линия в междугарието Ясеновец - Самуил”. (ръководител Ж.Желев)

 • 1994г. Отчет по договор: “Геотехническо проучване и техническо решение за заздравяване (укрепване) на скатно свлачище в междугарието Ловеч - Абланица”. (ръководител Ж.Желев).

 • 1994г. Програмна задача :”Assessment of the stress-strain behavior of rock massifs taking into account rheological and dynamic properties of the rocks” - предложена от БАН.

 • 1995г. Дисертация на тема: “Върху някои равнинни и пространствени модели за еласто-пластично поведение на деформируеми среди”, представена от инж. Виктор Ризов за присъждане на научната степен кандидат на техническите науки.

 • 1995 г. Отчет по договор: “Изследване устойчивостта на опорите на моста на р.Дунав между Русе – Гюргево” (ръководител Ж. Желев)

 • 1995г. Отчет по договор: “Техническо обследване и решение за укрепване на сградата на РРС - Бургас и инженерногеоложко проучване на терена за бъдещото строителство на 60m кула” (рък. Ж. Желев).

 • 1995г. Отчет по договор: “Проектиране на ж.п. насипи” (ръководител Ж. Желев)

 • 1996г. Отчет по договор: “Проучване и техническо решение за укрепване откосите на изкоп по ж.п. линия Пловдив-Бургас”, Етап Вариантни решения” (ръководител Ж. Желев).

 • 1996г. Отчет по договор: “Техническо обследване на съдебната сграда - гр. Плевен” (ръководител Ж. Желев).

 • 1996г. Отчет по договор “Направа на опитен участък на обект Укрепване на слабо място по ж.п. линия в междугарието Волуяк - Храбърско” (ръководител Ж. Желев).

 • 1996г. Фундиране на сградите за селище “Орешково” гр.Калуга, Русия. Геотехническа експертиза относно възможността за фундиране на сградите без чакълена подложка и дренажна система (съавтори Г.Стефанов,Т.Етимов, Е.Тошков, Б.Божинов)

 • 1996г. Техническо водоснабдяване на ТЕЦ “Бобов Дол” Експертно становище относно влиянието на безнапорния канал за техническо водоснабдяване на ТЕЦ “Бобов Дол” върху активизиране на свлачището в района на ж.п. линията за Бобов дол в близост до гр. Дупница (съавтор И. Калчев)

 • 2006г. Земна механика, учебник за студентите от ВСУ „ Л. Каравелов”, с автор М. Хамова.

 • 2006г. Фундиране и геотехнически съоръжения, учебник за студентите от ВСУ „ Л. Каравелов”, с автор М. Хамова.

 • 2009 Конкурс за професор по 02.25.03 “Земна основа, фундаменти и подземно строителство” (земна механика и фундиране) с кандидат доц. ктн Маргарита Хамова (ВСУ).Октомври 2009г. СЪСТАВИЛ:

(Т.Германов)Каталог: UACEG site -> acadstaff -> userfiles
userfiles -> Определението за карта1 Станислав Василев
userfiles -> Determination of ecological flow after the intake for the small-scale hydropower plant "manastirska"
userfiles -> Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2004 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
userfiles -> Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност ссс, I курс, 10 група, ф. №11222
userfiles -> Рубрика Повишаване на изискванията за безопасност на водните системи и екипировка
userfiles -> University of architecture, civil engineering and geodesy


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница