Д о к л а д за оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение


Анотация на инвестиционното предложение и предвижданите допълнителни съпътстващи процесистраница2/20
Дата09.01.2017
Размер1.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

2. Анотация на инвестиционното предложение и предвижданите допълнителни съпътстващи процеси


Районът на инвестиционното предложение се намира в югоизточната част на България в средните най-високи части на Странджа планина. Той е типично планински въпреки малката надморска височина. Орографски понижението, в което е разположена изследваната територия е със сравнително добра отвореност на N-NE и частично на SE. На S и SW е високото гранично било с най-висок връх Голямо градище – 710 м.

Теренът, върху който ще се реализира ИП, е заравнен и на отстояние около 1км, в N-NE посока, в покрайнините на гр. Малко Търново. Разположен е в естествено понижение, частично запълнено с изкопно-насипни материали от минно-добивната промишленост. Средната надморска височина е 315 м.

Съгласно скица №37253/ 04.08.2008г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас (Приложение 2.1) имот №46663.52.4776 се намира в м. “Добърджана”, землището на гр. Малко Търново. Имотът е извън регулацията, но в границите на ПП ”Странджа”. Начина на трайно ползване е като хвостохранилище, начина на трайно предназначение на земята е посочено “земеделска”. Общата площ по скицата е 667313 кв.м.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на рекреационен център „Зона на здравето” на площ от 428,824 дка, зона за активен спорт на площ от 78,500 дка, енергиен парк с обслужваща сграда на площ 127 дка и водна площ на 32,989 дка в ПИ № 46663.52.477 с обща площ 667,313 дка в землището на Малко Търново, собственост на Инвеститора (Приложение 2.2).

Целта на проекта е да се направи рекреационен център в условията на възстановяване и опазване на биологичното разнообразие. Заявеното намерение е свързано с наличие на собственост върху имот № 000477 в гр. Малко Търново (хвостохранилище), необходимост от ремедиация на частите от терена, подлежащи на стабилизиране, нуждата от развитие на алтернативни източници на енергия в района и свободен рекреационен капацитет на територията и включва следните дейности:

Ремедиация ex situ и последваща рекултивация на терена на хвостохранилище Малко Търново

Предвижда се материалът от хвостохранилището – техногенен отпадък от добив и преработка на полезни изкопаеми, да се очисти от замърсители като тежки метали и остатъци от органични замърсители.

Тази дейност ще бъде извършена в участък от около 100 дка, разположен в северната част на хвостохранилището, в определената за “Зона на здравето” площ.

При сондирането на терена бе установено наличието на глинени лещи в тялото на хвостохранилището, образували се вследствие на спецификата на утаителните процеси при запълването му. Местоположението във височина на лещите се мени в зависимост от валежите, тъй като те представляват непропусклив екран, който задържа водите. Като следствие от наличието им повърхността на терена е нестабилна и би представлявала опасност за пребиваващите в района посетители, тъй като създава условия за пропадания на терена, появата участъци, сходни с «плаващи пясъци» и други подобни явления.

Предвижда се в този участък да се извърши сондиране за очертаване на размера на лещовидните тела, местоположението им в дълбочина и приблизителния обем. След определяне на параметрите в най-ниските точки ще бъдат направени сондажи и монтирани една или две помпи за изпомпване на водите и част от глината. При необходимост (по-дълбоко залягане на телата) ще се направи недълбок изкоп за достъп.

Предвиденото неутрализиране се отнася за изпомпаните при тази операция води и глинести утайки, тъй като те най-вероятно ще съдържат тежки метали над допустимите норми.

Очистването на водите от тези лещи ще стане чрез временна инсталация. За целта ще се извършват следните операции: изземване, пресяване, промиване, филтруване, неутрализирани и утаяване. Максималният капацитет на инсталацията ще позволява обработката на не повече от 100 t/ден. След приключване на дейностите инсталацията ще бъде демонтирана, а теренът – рекултивиран.

Общата площ на установените глинени лещи е около 100 дка. Ако се установи наличието на такива лещи на други места, към тях ще бъде приложена същата процедура.Изграждане на фотоволтаичен парк

Във фотоволтаичния енергиен парк ще се монтират фотоволтаични панели от последно поколение за производство на електрическа енергия с мощност до 5 MW. Енергийният парк ще бъде разположен в южната част на имота върху 127 дка. Едно от основните изисквания към терена, върху който е планирано да се монтират подобен род електропроизводствени системи, е южното му, югоизточно и югозападно изложение, да бъде максимално открит и без естествени препятствия – хълмове, височини и т.н., които може да засенчват фотоволтаичните модули през определена част от деня. Също така е важно теренът да е сравнително равен или с малък наклон на юг, за да се използва оптимално наличната площ и да се улесни монтажа. Оптималното използване се постига чрез точно определяне на подходящия ъгъл на монтаж на модулите и минимално отстояние между два съседни реда от фотоволтаични модули, при което не се допуска даже и частично засенчване. Наличието на неравности по терена увеличава значително необходимата работа за подготовка на основата и често се явяват като причина при избора на една или друга система на фотоволтаичните системи. На база на гореизложените изисквания, избрания терен може да се класифицира като подходящ – той е равен, сравнително открит, а климатичните условия са отлични - високи нива на слънчева радиация, голям брой слънчеви дни и т.н. Не по-малко съществен е и фактът, че района има развита електропреносна мрежа и включването към нея не би трябвало да е препятствие за реализиране на проекта.

Поради това, че планираната инсталирана мощност е сравнително голяма за подобен род инсталации, соларният парк ще бъде изграден на 5 отделни модула с идентична мощност. Предлага се също всеки модул да има свой собствен трансформатор, чието място на инсталиране се съобразява така, че да се осигури минимална дължина на кабелните връзки с инвенторите, с което се цели намаляването на загубите в инсталацията.

В тази площ са включени и всички необходими места за монтаж на допълнителното оборудване, както и необходимите експлотационни вътрешноплощадкови подходи заедно с парцела за обслужващата сграда на парка.

Връзката с националната електропреносна и електроразпределителна мрежа може да бъде реализирана към ЖР стълб №13 от ВЛ 20 кV „Кула” П/С Малко Търново чрез изграждане на кабелна линия 20 кV от мястото на присъединяването до енергийния парк. В отговора на запитването на Инвеститора КЕЦ „Приморско” (Приложение 2.3.) определя условията и изискванията към електрическите съоръжения за присъединяване към електроразпределителната мрежа, начина на изграждането им, изискванията към първичните електрически съоръжения на електрическата централа и уредба СН и други допълнителни условия, които ще бъдат определени с предварителен договор за присъединяване, съгласно изискванията на Наредба №6/09.06.2007 г.

Оформяне на рекреационна зона – ландшафт от парков тип и места за отдих и спорт

Определената за тази цел площ от 428,824 дка ще бъде предназначена за ежедневен отдих и разходка на населението и туристите. Теренът ще бъде оформен чрез благоустрояване и отделяне на зони с различно предназначение – водно огледало, детски площадки, пешеходни и велосипедни алеи и зони за спорт. Реализирането на тази част от ИП ще реши потребностите на жителите и гостите на общината от обекти, за които липсват теренни възможности в границите на града.

Зелените площи, парка и терените за спорт са основен елемент в пространствената и функционална структура на разглежданата територия. Алейната мрежа ще включва два основни вида алеи - директни (за масово придвижване) и алеи в пейзажен стил за уединена почивка в парка. Транспортната инфраструктура ще е изцяло екологична с възможности за пълноценно реализиране на различни видове транспорт - пешеходен, велосипеден, ролери и др.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница