Директива / /ес на комисията от […] годинастраница1/6
Дата22.12.2018
Размер1.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6
BGЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Брюксел,

C(2010) XXX окончателен

D012903/02

ДИРЕКТИВА .../.../ЕС НА КОМИСИЯТА

от […] година

за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване

ДИРЕКТИВА .../.../ЕС НА КОМИСИЯТА

от […] година

за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г. относно морското оборудване1, и по-специално член 17 от нея,

като има предвид, че:  1. За целите на Директива 96/98/ЕО международните конвенции и стандарти за изпитване следва да се прилагат в тяхната актуализирана версия.

  2. Редица изменения на международните конвенции и приложимите стандарти за изпитване влязоха в сила след приемането на последния акт за изменение на Директива 96/98/ЕО. Тези изменения следва да бъдат включени в Директива 96/98/ЕО.

  3. През същия период Международната морска организация и европейските организации за стандартизация също са приели стандарти, включително подробни стандарти за изпитване, за редица елементи от оборудването, които са изброени в приложение А.2 към Директива 96/98/ЕО, или които се смятат за свързани с целта на посочената директива, въпреки че не са включени в списъка. Следователно подобни елементи от оборудването следва да бъдат включени в приложение А.1 или прехвърлени от приложение А.2 в приложение А.1, според случая.

  4. Поради това Директива 96/98/ЕО следва да бъде съответно изменена.

  5. Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение А към Директива 96/98/ЕО се заменя с текста в приложението към настоящата директива.Член 2

Оборудването, изброено в приложение A.1 като прехвърлено от приложение A.2, което е било произведено преди [една година от датата на влизане в сила] в съответствие с влезлите в сила преди тази дата на територията на държавата-членка процедури за типово одобрение, може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на кораб на Общността до [три години от датата на влизане в сила].Член 3

1. Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от [една година от датата на влизане в сила] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директивата. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби. Те прилагат тези разпоредби от [една година след датата на влизане в сила].

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на […] г.

За Комисията

Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Обща бележка за приложение A: Позоваването на правилата на SOLAS означава позоваване на консолидирания текст на SOLAS от 2009 г.

Обща бележка за приложение A: Под определени наименования на елементи от оборудването в колона 5 са указани възможни варианти на продукта, които попадат под същото наименование. Вариантите на продукта са вписани заедно със съответстващите им разпоредби и са разделени с пунктирана линия едни от други. За целите на сертифицирането се избира само съответният вариант на продукта, според случая (Пример: A.1/3.3).Списък на използваните съкращения

A.1, изменение 1, касаещо стандартни документи, различни от документи на ММО.

A.2, изменение 2, касаещо стандартни документи, различни от документи на ММО.

AC, поправка, касаеща стандартни документи, различни от документи на ММО.

CAT, Категория радиолокационно оборудване, както е определена в раздел 1.3 от IEC 62388 (2007)

Цирк., Циркулярно писмо.

COLREG, Международни правила за предотвратяване на сблъсквания по море.

COMSAR, Подкомитет на Международната морска организация (MMO) по радиокомуникации и издирване и спасяване.

EN, европейски стандарт.

ETSI, Европейски институт за стандартизация в далекосъобщенията.

FSS, Международен кодекс за системи за противопожарна безопасност.

FTP, Международен кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитания.

HSC, Международен кодекс за безопасност на бързоходни плавателни съдове (High Speed Craft Code).

IBC, Международен кодекс за превоз на химикали в насипно състояние.

ICAO, Международна организация на гражданската авиация.

IEC, Международна електротехническа комисия..

ММО, Международна морска организация.

ISO, Международна организация по стандартизация.

ITU, Международен съюз по далекосъобщения.

LSA, Спасителни средства.

MARPOL, Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби.

MEPC, Комитет за защита на морската околна среда.

MSC, Комитет за морска безопасност.

NOx, азотни окиси.

SOLAS, Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море.

SOx, серни окиси.

Прав., Правило.

Рез., Резолюция.

ПРИЛОЖЕНИЕ A.1: ОБОРУДВАНЕ, ЗА КОЕТО ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПОДРОБНИ СТАНДАРТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ В МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ

Бележки, приложими към цялото приложение A.1

а) Общи положения: в допълнение към специално посочените стандарти за изпитване, редица разпоредби, чието спазване трябва да бъде контролирано по време на изследването на типа (типово одобрение), посочено в модулите за оценка на съответствието от приложение Б, могат да бъдат открити в приложимите изисквания на международните конвенции и съответните решения и циркулярни писма на ММО.

б) Колона 1: може да се прилага член 2 от Директива 2009/26/ЕО на Комисията2.

в) Колона 1: може да се прилага член 2 от Директива 2010/68/ЕС на Комисията3.

г) Колона 5: когато са цитирани резолюции на ММО, се прилагат само стандартите за изпитване, съдържащи се в съответните части на приложенията към резолюциите, като се изключват разпоредбите на самите резолюции.

д) Колона 5: Международните конвенции и стандарти за изпитване се прилагат в тяхната актуализирана версия. За целите на правилно определяне на приложимите стандарти, протоколите от изпитванията, сертификатите за съответствие и декларациите за съответствие уточняват конкретния стандарт за изпитване, който се прилага, както и неговата версия.

е) Колона 5: Когато два комплекта определящи стандарти са разделени от „или“, всеки комплект отговаря на всички изисквания за изпитване, необходими за да бъдат спазени стандартите за качество на ММО; по този начин изпитването по един от тези комплекти е достатъчно, за да се демонстрира спазването на изискванията на съответните международни актове. В противен случай, когато са използвани други разделителни знаци (запетая), се прилагат всички изброени стандарти.

ж) Колона 6: под „модул З“ следва да се разбира „модул З плюс сертификат за проучване на проекта“.

з) изискванията, предвидени в настоящото приложение, не засягат изискванията към превоза в международните спогодби.1. Спасителни съоръжения

Колона 4: Прилага се Циркулярно писмо 980 на ММО MSC, освен в случаите, в които то е заменено от специфичните документи, посочени в колона 4.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Спасителни кръгове

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/7,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.


-ММО Рез. MSC.81(70).

Б+Г

Б+Д


Б+Е

A.1/1.2

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

a) за спасителни съдове и дежурни лодки,

б) за спасителни кръгове,

в) за спасителни жилетки.-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/7,

-Прав. III/22,

-Прав. III/26,

-Прав. III/32,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) II, IV,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.-ММО Рез. MSC.81(70).

Б+Г

Б+Д


Б+Е

A.1/1.3

Самозадействащи се димни сигнали за спасителни кръгове

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/7,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.


-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/1.4

Спасителни жилетки

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/7,

-Прав. III/22,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

-ММО MSC/Цирк.922,

-ММО MSC.1/Цирк.1304.-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/1.5

Спасителни хидрокостюми и предпазни костюми, некласифицирани като спасителни жилетки:

- Изолирани или неизолирани-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/7,

-Прав. III/22,

-Прав. III/32,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

-ММО MSC/Цирк.1046.-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/1.6

Спасителни хидрокостюми и предпазни костюми, класифицирани като спасителни жилетки:

- Изолирани или неизолирани.-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/7,

-Прав. III/22,

-Прав. III/32,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

-ММО MSC/Цирк.1046.-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/1.7

Средства за термична защита

-Прав. III/4,

-Прав. X/3-Прав. III/22,

-Прав. III/32,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

-ММО MSC/Цирк.1046.


-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/1.8

Сигнални ракети, тип „парашут“ (пиротехника)

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/6,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, III,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.


-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/1.9

Ръчни сигнални ракети (пиротехника)

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-IMO Res. -ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, III,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/1.10

Димни сигнали с положителна плавателност (пиротехника)

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, III.-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/1.11

Линомети

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/18,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VII,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.


-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/1.12

Надуваеми спасителни плотове

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/13,

-Прав. III/21,

-Прав. III/26,

-Прав. III/31,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

-ММО MSC/Цирк.811.


-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/1.13

Твърди спасителни плотове

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/21,

-Прав. III/26,

-Прав. III/31,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

-ММО MSC/Цирк.811.-ММО Рез. MSC.81(70),

-ММО MSC/Цирк.1006.Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/1.14

Автоматични самоизправящи се спасителни плотове

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/26,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

-ММО MSC/Цирк.809,

-ММО MSC/Цирк.811.


-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/1.15

Покрити, обратими спасителни плотове

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/26,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

-ММО MSC/Цирк.809,

-ММО MSC/Цирк.811.


-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/1.16

Устройства за свободно изплаване на спасителни плотове (хидростатични разединители)

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/13,

-Прав. III/26,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

-ММО MSC/Цирк.811.


-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/1.17

Спасителни лодки

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/21,

-Прав. III/31,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.-ММО Рез. MSC.81(70),

-ММО MSC/Цирк.1006.Б + Г

Б + Е


Ж

A.1/1.18

Твърди дежурни лодки

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/21,

-Прав. III/31,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, V,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.-ММО Рез. MSC.81(70),

-ММО MSC/Цирк.1006.Б + Г

Б + Е


Ж

A.1/1.19

Надуваеми дежурни лодки

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/21,

-Прав. III/31,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, V,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.-ММО Рез. MSC.81(70),

-ISO 15372 (2000).Б + Г

Б + Е


Ж

A.1/1.20

Бързоходни дежурни лодки

-Прав. III/4.

-Прав. III/26,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I,V,

-ММО MSC/Цирк.1016,

-ММО MSC/Цирк.1094.


-ММО Рез. MSC.81(70),

-ММО MSC/Цирк.1006,

-ISO 15372 (2000).


Б + Г

Б + Е


Ж

A.1/1.21

Устройства за спускане на вода с помощта на талии и лебедки (лодбалки)

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/23,

-Прав. III/33,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/1.22

Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване

Преместен в А.2/1.3.

A.1/1.23

Устройства за спускане на вода на свободно падащи спасителни лодки

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/16,

-Прав. III/23,

-Прав. III/33,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.


-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/1,24

Устройства за спускане на вода на спасителни плотове

(Лодбалки)-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/12,

-Прав. III/16,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

- ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/1.25

Устройства за спускане на вода на бързоходни дежурни лодки

(Лодбалки)-Прав. III/4.

-Прав. III/26,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,


-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/1.26

Освобождаващ механизъм за:

а) Спасителни и дежурни лодки

б) спасителни плотове

спускани на вода посредством талия или талии-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/16,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV, VI,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.


-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/1.27

Морски системи за евакуация

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/15,

-Прав. III/26,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Е


Ж

A.1/1.28

Спасителни средства

-Прав. III/4.

-Прав. III/26,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI.


-ММО Рез. MSC.81(70),

-ММО MSC/Цирк.810.Б + Г

Б + Е


A.1/1.29

Вж. бележка б) от настоящото приложение A.1Парадни трапове

-Прав. III/4,

-Прав. III/11,

-Прав. X/3.


-Прав. III/11,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

-ММО MSC.1/Цирк.1285.-ММО Рез. MSC.81(70),

-ISO 5489 (2008).Б + Г

Б + Е


A.1/1.30

Светлоотражателни материали

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.-ММО Рез. A.658(16).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/1.31

Двупосочни радиотелефонни станции в метровия обхват за спасителни съдове

Преместен в А.1/5.17 и А.1/5.18

A.1/1.32

Радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART)

Преместен в А.1/4.18.

A.1/1.33

Радиолокационен отражател за спасителни и дежурни лодки

(пасивен)-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV, V,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.164(78).


ISO 8729-1 (2010).

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008),

или,

-ISO 8729-1 (2010).-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008),

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/1.34

Компас за спасителни и дежурни лодки

Преместен в А.1/4.23.

A.1/1.35

Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки

Преместен в А.1/3.38.

A.1/1.36

Двигател за спасителни/дежурни лодки

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) IV, V.-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/1.37

Двигател за дежурни лодки — извънборден двигател

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) V.-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/1.38

Прожектори, използвани в спасителни и дежурни лодки

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV, V,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/1.39

Открити обратими спасителни плотове

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) Приложение 10,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, Приложение 11.


-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) приложение 10,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) приложение 11,Б + Г

Б + Е


A.1/1.40

Механичен пилотски лифт

Преместен в А.1/4,48.

A.1/1.41

Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/16,

-Прав. III/17,

-Прав. III/23,

-Прав. III/24,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.-ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/1.42

Пилотска стълба

Преместен в А.1/4,49.

A.1/1.43

Вж. бележка в) от настоящото приложение A.1Твърди/надуваеми дежурни лодки

-Прав. III/4,

-Прав. X/3.-Прав. III/21,

-Прав. III/31,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, V,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.-ММО Рез. MSC.81(70),

-ММО MSC/Цирк.1006.

ISO 15372 (2000)


Б + Г

Б + Е


ЖПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница