Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив у в е д о м л е н и еДата01.02.2018
Размер40.42 Kb.
До

Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите

гр. Пловдив

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно намерение

от

Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, ЕИК 000471504
Чрез пълномощник - Константин Димитров Божков, Управител на „Коб Проект” ЕООД – със седалище и адрес на управление гр. Пловдив,бул. „Цар Борис ІІІ-Обединител” № 128, офис 5, ЕИК 115865776

Пълен пощенски адрес: Пловдив – 4000, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител „ № 128, офис 5,


Телефон, факс и е-mail: 032 64 30 30 , факс 032 64 30 30

e-mail : kobproject @ abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител Иван Тотев - КМЕТ

Лице за контакти: арх. Константин Божков, 0888 443 681


Уважаеми г-н/г-жо Директор,
Уведомяваме Ви, че Община Пловдив има следното инвестиционно предложение:
Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект „Изграждане на нова детска градина на ул. „Богомил”, УПИ ІV – 9, за обществено обслужващи дейности ( кадастрален № 56784.529.136), кв. 10 по плана на Гладно поле, гр. Пловдив”
Характеристика на инвестиционното предложение:
1.Резюме на предложението:

УПИ ІV – 9, за обществено обслужващи дейности( кадастрален № 56784.529.136), кв. 10 по плана на Гладно поле, гр. Пловдив” е незастроено. Предвижда се изработване на комплексен проект – ПУП и Инвестиционен проект за изграждане на нова детска градина с 4 групи.


УПИ ІV – 9 е с площ 2657 м2 , което съгласно чл.40, ал.1, т.2 отговаря на изискванията за 4 групи / 96 деца / на Наредба 7 / ЗУТ.
/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. описание на основните процеси , капацитет, обща използувана площ, дали е за ново инвестиционно предложение и / или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности , в т.ч ползуване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура / пътища/ улици , газопровод, електропроводи и др.,предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползуване на взрив /


  1. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвата площ.

Отглеждане и възпитание на 96 деца от 3 ÷ 7 годишна възраст , целодневно

Застроена площ ≈ 790 м2

Разгъната застроена площ ≈ 1590 м2Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/ разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/ разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Одобрява се от Община Пловдив


Местоположение на площадката /населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати / по възможност във WGS 1984 /, собственост, близост до или засягане на защитени територии за опазване на обектите на културно наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура /
Обектът се намира на ул. „Богомил” ,кв. „Гладно поле”,гр. Пловдив

Има отреден УПИ ІV – 9, за обществено обслужващи дейности( кадастрален №

56784.529.136), кв. 10 по плана на Гладно поле, гр. Пловдив”
Не се налага нова или реконструкция на съществуващата пътна инфраструктура.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията,предвидено водовземане за питейни , промишлени и други нужди –чрез обществено водоснабдяване / Ви К или друга мрежа / и /или от повърхностни води и /или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане
Не се предвижда

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:
Няма

Очаквани количества и тип отпадъчни води / битови / промишлени /, предвиден начин за тяхното третиране-локално пречиствателно съоръжение / станция, заустване и канализация / воден обект, собствена яма или друго , сезонност и др.:
няма

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.


ІІ. /не е задължително за попълване/

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

........................................................................................................................................................................

Прилагам:

1 2броя уведомления на електронен носител и 1 брой на хартиен носител .

2.Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява) /съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2006 г. и посл . изм. ПМС №337 /30.12.2010год –ДВ бр.3 от 2011 год./.

3.Актуални скици на имотите с координати на граничните точки , в които ще се реализира инвестиционното предложение.

4.Документ за собственост или договор за наем.

Други документи, по преценка на уведомителя:

допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение

Дата: 13.08.2014 г. Уведомител:Пловдив Пълномощник: Константин Божков


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница