До директора на риосв-пазарджик у в е д о м л е н и еДата08.05.2018
Размер92.96 Kb.


ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ-Пазарджик

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

От „ АВТОДЕН ” ЕООД,
обл. Пазарджик, община Пазарджик , гр. Пазарджик ,ул. „Никола Петрини ”№45,

тел. 034 44 17 56 и GSM 0896 641 769

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/

обл. Пазарджик, община Пазарджик , гр. Пазарджик ,ул. „Никола Петрини ”№45,

тел. 034 44 17 56 и GSM 0896 641 769

БУСТАТ 112662055

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/


Пълен пощенски адрес:. обл. Пазарджик, община Пазарджик , гр. Пазарджик ,ул. „Никола Петрини ”№45, тел. 034 44 17 56 и GSM 0896 641 769

/Телефон, факс и е-mail: /

Георги Николаев Влахов

/Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител/

Георги Николаев Влахов

/Лице за контакти/


Уважаеми г-н Директор,
Уведомяваме Ви, че „ АВТОДЕН ” ЕООД е наела с договор за наем от физическото лице Георги Николаев Влахов два имота :

 1. Поземлен имот 023004 находящ се в УПИ II- 28- складова база, кв.23 : местност „ Меселим Пере” , землището на с. Мокрище , ЕКАТТЕ 48876 , община Пазарджик с площ 3,106 дка.

 2. Поземлен имот 023038 в местност „ Меселим Пере”, землището на с. Мокрище , ЕКАТТЕ 48876 ,обособен УПИ V- 38, търговия и услуги с обща площ 3,00 дка.

Инвестиционното намерение на „ АВТОДЕН ” ЕООД е на горепосочената площадка да извършва следните дейности:

 • Временно съхраняване на ИУМПС

 • Разкомплектоване на ИУМПС

Към тази дата на горе цитираните площадки се извършват дейностите по Временно съхраняване на ИУМПС и Разкомплектоване на ИУМПС от ЕТ” Автоден – Георги Влахов” с Булстат 112627924 , притежаващо Решение № 07-ДО-165-00 от 01.10.2007г. издадено от РИОСВ гр. Пазарджик.

Г- н Георги Николаев Влахов притежава становище с изх. № КД-01-2783 от 07.08.2008г. издадено от РИОСВ гр. Пазарджик , че дейността не подлежи на задължителна оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Поради промяна в обстоятелствата собственика на ЕТ” Автоден – Георги Влахов” г- н Георги Николаев Влахов възнамерява да прекрати дейността й и да извършва дейностите по Временно съхраняване на ИУМПС и Разкомплектоване на ИУМПС чрез „ АВТОДЕН ” ЕООД , която е 100% негова собственост .

Характеристика на инвестиционното предложение:


 1. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч.; предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив и др.:

АВТОДЕН ” ЕООД ще извършва разкомплектоване на ИУМПС и ще прилага следните технологии и методи по видове дейности:

 • Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС:

а) отделяне на оловните акумулатори и резервоари за втечнени газове; акумулаторите се поставят в специализирани контейнери.

б) отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т. ч. въздушни възглавници);

в) отстраняване, разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се в излезлите от употреба МПС, освен ако са необходими за повторната употреба на съответните части; Поставят се в резервоари, варели и или бидони-надписани по код, плътно затворени и съхранявани на закрито.


 • Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането им:

а) отделяне на катализаторите и маслените филтри;

б) отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий;

в) отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти (брони, арматурни табла, резервоари за течности и т.н.), така че да могат да бъдат ефективно рециклирани като материали;

г) отделяне на стъклата. • Операциите по съхраняване се извършват по начин, предотвратяващ увреждане на резервоарите, съдържащи течности, или на компонентите, подлежащи на повторно използване като резервни части, Горепосочените дейности ще се извършват в:

 • работно хале за разкомплектоване, част от масивна едноетажна сграда, закрито и с трайна непропусклива настилка

 • закрит склад за стари акумулатори

 • закрит склад за маслени филтри и масла, източени от ИУМПС

 • закрит склад за опасните компоненти и др. отпадъци с опасни свойства, образувани при разкомплектоването на ИУМПС

 • открит склад с клетки за негодни за употреба гуми, стъкло и участък за смесени неоползотворяеми отпадъци от пластмаси, текстил, кожа и др.

 • закрит склад за съхраняване на отпадъци от цветни метали

 • циментирана открита площадка за съхраняване на отпадъци от черни метали 1. Цел и предмет на инвестиционното предложение- производство, жилищно, пътно и др. строителство:

Временно да съхранява и разкомплектова ИУПМС


 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Няма връзка

 1. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

 • Находящ се в УПИ II- 28- складова база, кв.23 : местност „ Меселим Пере” , землището на с. Мокрище , ЕКАТТЕ 48876 , община Пазарджик с площ 3,106 дка.

 • Поземлен имот 023038 в местност „ Меселим Пере”, землището на с. Мокрище , ЕКАТТЕ 48876 ,обособен УПИ V- 38, търговия и услуги с обща площ 3,00 дка.

Не се налага промяна в инфраструктурата

 1. Ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи, ВиК и др.), в т.ч. схеми и географски координати на трасетата:

За дейността на фирмата ще се използва съществуващата инфраструктура , поради което няма да се наложи изграждането на такава.


 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:

За дейността на фирмата и за нуждите на персонала , ще се използват вече изградената водоснабдителна и канализационна мрежа на В и К , както и електрическо захранване от съществуващата електропреносна мрежа на EVN.
7.Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:


Код на отпадъка

Вид на отпадъка

Свойства

13 01 13*

Други хидравлични масла

Течни;

Опасни свойства13 02 08*

Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки


Течни;

Опасни свойства16 01 03

Излезли от употреба гуми

Синтетичен каучук;

горим


16 01 04*

Излезли от употреба превозни средства

Опасен отпадък

Твърди и течни16 01 06

Излезли от употреба МПС, които не съдържат течности или други опасни компоненти

Устойчиви,

Неопасни свойства16 01 07*

Маслени филтри


Опасни свойства

16 01 10*

Експлозивни компоненти(предпазни въздушни възглавници)


Опасни свойства

16 01 11*

Спирачни накладки, съдържащи азбест


Опасни свойства

16 01 12

Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11


Неопасни свойства

16 01 13*

Спирачни течности

Течни;

Опасни свойства16 01 14*

Антифризни течности

Течни; Опасни свойства


16 01 16

Резервоари за втечнени газове

Устойчиви,

Неопасни свойства16 01 17

Черни метали

Устойчиви,

Неопасни свойства16 01 18

Цветни метали

Устойчиви,

Неопасни свойства16 01 19

Пластмаси

Устойчиви,

Неопасни свойства16 01 20

Стъкло

Устойчиви,

Неопасни свойства16 01 21*

Опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11,16 01 13 и 16 01 14


Опасни свойства

16 01 22

Компоненти, неупоменати другаде

16 02 13 *

ИУЕЕО, съдържащо опасни компоненти(3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12

Опасни свойства

16 06 01*

Оловни акумулаторни батерии

Олово, киселина;

Разяждащи

Отровни

Отпадъците образувани от разкомплектуването на ИУМПС ще се съхраняват временно на площадката, до предаването им на други фирми, които притежават разрешение да извършват по-нататъшното им третиране

Дружеството е в преговори:


 • с фирма „Промишлени системи”ООД, притежаваща необходимото разрешение по чл.37 за събиране и транспортирате на отработени машинни масла

 • с фирма „Булхит”ООД, притежаваща необходимото разрешение по чл.37 за събиране и транспортирате на излезли от употреба батерии и акумулатори

 • с ЕТ”Красимир Георгиев”, притежаваш документи за събиране и транспортиране на излезли от употреба гуми
 1. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:

Проектния срок за окончателното изпълнение на инвестиционното намерение и 5 / пет / месеца 1. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.:

Отпадни води ще се генерират само от жизнената дейност на персонала и клиентите и те ще постъпват в съществуващата канализационна мрежа на гр. Пазарджик


 1. Засегнати защитени зони от Националната екологична мрежа /НАТУРА 2000:

Не са засегнати защитени зони от националната екологична мрежа 1. Орган, отговорен за одобряване на инвестиционното предложение:

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.


ІІ. /не е задължително за попълване/


Прилагам:


 1. Два екземпляра на уведомлението на електронен носител.

 2. Актуално състояние на „Автоден” ЕООД

 3. Становище с изх. № КД- 01-2783 / 07.08.2008г. издадено от РИОСВ гр. Пазарджик

 4. Решение № 07-ДО- 165-00 / 01.10.2007г. издадено от РИОСВ гр. Пазарджик

 5. Заповед № 26 от 27.07.2009г. на община Пазарджик за одобрение на ПУП-ПРЗ

 6. ПУП на поземлен имот 023038

 7. Нотариален акт за покупка на поземлен имот 023038

 8. Нотариален акт за покупка на поземлен имот 023004

 9. Споразумение за реално ползване на съсобствен недвижим имот

 10. ПУП на поземлен имот 023004

Дата: 21.05.2012г. Уведомител:

/ Георги Влахов управител/

/подпис/Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница