До есо еад, мер горна Оряховица гр. Горна Оряховица 5120Дата25.10.2018
Размер287.5 Kb.
#97461
РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

(Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица 5120

ул. “Съединение”, №151

ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Ремонт на кабелен канал и подмяна на кабелни капаци, саниране фундаменти на Тр2, преместване на поле ПБ и ремонт фундаменти за КШ в п/ст Севлиево” и “Ремонт на акумулаторно помещение в п/ст Севлиево” – поръчката е неделима
Наименование на участника:

 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)


Седалище:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Телефон:

 

Факс:

 

E-mail адрес:

 

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавят необходимият брой полета)

Трите имена, лична карта №, адрес

 
 

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

 1. ……………………

2. ……………………..Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:……………………

IBAN..........................................................

BIC.............................................................

Титуляр на сметката:............................................


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с Вашите изисквания от изпратената ни покана Ваш №...................................., с настоящото Ви представяме нашата първоначална оферта за участие в договарянето в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка с горепосочения предмет.
Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, съгласно приложеното техническо предложение.
Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е съгласно приложеното ценово предложение.
С подаване на настоящата първоначална оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
Декларирам, че в заявлението за участие в създадената система за предварителен подбор на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка съм декларирал/не съм декларирал (ненужното се зачертава) да ползвам следните подизпълнител/и:

Наименование на подизпълнителя и ЕИК:

Вид на дейностите, които ще изпълнява

Дял от стойността на обществената поръчка в %

1.2.


В случай че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви представим:


1. гаранция за изпълнение на договора в размер на сумата, без ДДС, посочена в поканата за обществената поръчка, в една от следните форми:

парична сума внесена в касата на МЕР Г. Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул."Съединение" № 151 или по банковата сметка на МЕР Г. Оряховица:

BIC: TTBB BG22

IBAN: BG46 TTBB 9400 1526 6439 52

банка: “Сосиете Женерал Експресбанк”АД

клон Горна Оряховица,

банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.
2. Документи от съответните компетентни органи, изискуеми съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП.

Забележка: Не се изисква представяне на тези от документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, които се отнасят за обстоятелства, вписани в търговския регистър. Ако е посочен Единен идентификационен код /ЕИК/, не се изисква доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър и представянето на актове, обявени в търговския регистър.

3.Оригинал на сключени застрахователни полици „Всички рискове на Изпълнителя”, на основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ с приложен документ за внесена изцяло застрахователна премия за всеки обект по отделно.


Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:

 1. Техническо предложение;

1.1.Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – оригинал.Декларацията се изготвя по приложения в документацията образец, ако е приложимо.

 1. Ценово предложение;

 2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

 3. Декларация от участника по чл. 56, ал. 1, т. 11 ЗОП, че в предложената цена са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (оригинал). Декларацията се изготвя по приложения в документацията образец. Съгласно чл.28, ал.5 от ЗОП органите, от които може да се получи необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд са Националната агенция по приходите, Агенцията по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗОП „Минимална цена на труд“ е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година;

 1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;

Дата: ................. Подпис и печат: ........................................
.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)

РАЗДЕЛ VІ. ОБРАЗЦИ НА документи, неразделна част от ПЪРВОНАЧАЛНАта ОФЕРТА:

(Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

МЕР Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица

ул. „Съединение”, №151

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Ремонт на кабелен канал и подмяна на кабелни капаци, саниране фундаменти на Тр2, преместване на поле ПБ и ремонт фундаменти за КШ в п/ст Севлиево” и “Ремонт на акумулаторно помещение в п/ст Севлиево” – поръчката е неделима


от ...........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:
срок за изпълнение на:

 1. “Ремонт на кабелен канал и подмяна на кабелни капаци, саниране фундаменти на Тр2, преместване на поле ПБ и ремонт фундаменти за КШ в п/ст Севлиево”: .................. /не повече от 30 (тридесет)/ календарни дни, считано от датата на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.

 2. “Ремонт на акумулаторно помещение в п/ст Севлиево”: .................. /не повече от 15 (петнадесет)/ календарни дни, считано от датата на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.


гаранционен срок за изпълнените СМР:

 1. “Ремонт на кабелен канал и подмяна на кабелни капаци, саниране фундаменти на Тр2, преместване на поле ПБ и ремонт фундаменти за КШ в п/ст Севлиево”: ............... /не по-малко от 5 (пет)/ години, считано от датата на протокола за приемането на обекта от приемателната комисия.

 2. “Ремонт на акумулаторно помещение в п/ст Севлиево”: ............... /не по-малко от 5 (пет)/ години, считано от датата на протокола за приемането на обекта от приемателната комисия.

Предлагаме организация за изпълнението на СМР и технически спецификации, както следва:


Раздел І:организация за изпълнение на смр.

1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР за обект Ремонт на кабелен канал и подмяна на кабелни капаци, саниране фундаменти на Тр2, преместване на поле ПБ и ремонт фундаменти за КШ в п/ст Севлиево”:


а. Обяснителна записка.
(писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника.)
б. Графична част на план-графика.
(графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника и трябва да съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване на строителната площадка, сроковете за завършване на отделните етапи от СМР, общо времетраене на СМР.)
2. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР за обект “Ремонт на акумулаторно помещение в п/ст Севлиево”:
а. Обяснителна записка.
(писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника.)
б. Графична част на план-графика.
(графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника и трябва да съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване на строителната площадка, сроковете за завършване на отделните етапи от СМР, общо времетраене на СМР.)
Раздел ІІ. технически спецификации.

предлаганите в нашата оферта строителни продукти съответстват/са „еквивалентни” на посочените от възложителя в техническите спецификации и са отразени в следния табличен вид:
Ремонт на кабелен канал и подмяна на кабелни капаци, саниране фундаменти на Тр2, преместване на поле ПБ и ремонт фундаменти за КШ в п/ст Севлиево”
Строителен продукт

(материал, съоръжение и др.)


По задание на възложителя

(стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.)

Предложение на участника

(стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.)

1

2

3

4

1

Бетон С 16/20 филцов

БДС ЕN206:2014

или еквивалентен


2

Стомани за армиране на бетон.

БДС EN 10080:2005

или еквивалентен


3

Крайно защитно покритие (маслоустойчиво и маслонепропускливо) върху цялата повърхност на фундаментите на силовите трансформатори

БДС EN 1504-10:2004

или еквивалентен


4

Горещовалцуван равнораменен ъглов профил 30.30.4

БДС EN 10056-1:1999

или еквивалентен


5

Анкерен болт М8 х 80

БДС 3905:1974

или еквивалентенРемонт на акумулаторно помещение в п/ст Севлиево”
Строителен продукт

(материал, съоръжение и др.)


По задание на възложителя

(стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.)

Предложение на участника

(стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.)

1

2

3

4

1

Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика. Част 1: Общи изисквания (ISO/IEC 17050-1:2004, коригирана версия 2007-06-15)

БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010

или еквивалентно


2

Бои и лакове.

БДС EN ISO 4618:2015

или еквивалентно


3

Грунд дълбокопроникващ

Сертификат за качество

и/или Декларация за съответствие


4

Разтвори строителни за зидарии и мазилки

БДС 9340-86

или еквивалентно


5

Плочки гранитогрес

БДС EN 14411:2013

или еквивалентно


6

Лепило за плочки

EN 12004:2007+A1:2012

или еквивалентно


7

Прозорци и врати

БДС EN 12400:2004

или еквивалентно


БДС EN 1192:2003

или еквивалентно


БДС EN 1191:2013

или еквивалентно

Декларираме, че е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.


Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.
Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Дата: ................. Подпис и печат: ........................................
.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

(попълва се само когато е приложимо)

Долуподписаният/-ата.......... .........................................................................................................,(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №......................, издадена на ..................... от МВР..........................,
адрес:................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на ...........................................................................................................................(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................................,(посочете наименованието на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на кабелен канал и подмяна на кабелни капаци, саниране фундаменти на Тр2, преместване на поле ПБ и ремонт фундаменти за КШ в п/ст Севлиево” и “Ремонт на акумулаторно помещение в п/ст Севлиево” – поръчката е неделима.
В представената от мен оферта в част: ................................................................................

(посочва се коя част/части от офертата)

има конфиденциален характер по отношение на ....................................................... информация(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.)

и същата не следва да се разкрива от възложителя.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис)
(Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

МЕР Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица

ул. „Съединение”, №151

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Ремонт на кабелен канал и подмяна на кабелни капаци, саниране фундаменти на Тр2, преместване на поле ПБ и ремонт фундаменти за КШ в п/ст Севлиево” и “Ремонт на акумулаторно помещение в п/ст Севлиево” – поръчката е неделима


от ...........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:
1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е ........................... (словом) лева, без ДДС.
2. Единичните и общите цени за отделните видове СМР с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката и формирани на база посочените по-долу параметри, са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦАНаименование на работите

м-ка

К-во

Ед.цена

Стойност

Ремонт на кабелен канал и подмяна на кабелни капаци, саниране фундаменти на Тр2, преместване на поле ПБ и ремонт фундаменти за КШ в п/ст Севлиево

І

Ремонт на кабелен канал

1

Разбиване съществуващ кабелен канал

м³

7,00

 

 

2

Ръчен изкоп

м³

12,00

 

 

3

Доставка и полагане подложен бетон В 7,5

м³

1,00

 

 

4

Направа кофраж за стоманобетонни стени

м²

77,00

 

 

5

Изработване и монтаж армировка Ф8 - А І

Кг

291,00

 

 

6

Доставка и полагане бетон С 16/20 филцов

м³

7,50

 

 

7

Доставка и монтаж кабелни лавици тип 1, горещопоцинковани, вкл анкериране 2бр анкерни болтове М8 х 80

Бр

50

 

 

8

Доставка и монтаж кабелни лавици тип 2, горещопоцинковани, вкл анкериране 2бр анкерни болтове М8 х 80

Бр

12

 

 

9

Доставка и полагане стоманена шина 40/4м, горещопоцинкована в кабелен канал

М

120,00

 

 

10

Обратен насип, вкл уплътняване с механична трамбовка на пластове 20см

м³

7,00

 

 

11

Превоз разбит бетон и излишна пръст с ръчни колички до 50м

м³

13,00

 

 

12

Натоварване и извозване разбит бетон и излишна пръст

м³

13,00

 

 

Сума I

 

ІІ

Капаци за кабелни канали

13

Кофраж за капаци

м²

45,55

 

 

14

Изработване и монтаж армировка обикновена и средна сложност Ф8

Кг

352,75

 

 

15

Доставка и монтаж безшевни стоманени тръби Ф15мм с единична дължина 7см

Бр

328

 

 

16

Доставка и полагане бетон С 16/20 филцов за капаци на кабелни шахти, вибриран

м³

2,20

 

 

Сума II

 

ІІІ

Фундаменти на трансформатор

17

Разкриване фундаментите на силовите трансформатори чрез отстраняване ръчно на чакъл с широчина до 30 см и дълбочина до 20 см

м³

1,00

 

 

18

Очукване циментова замака и кородирал бетон по фундаменти със събиране на отпадъците

м²

26,00

 

 

19

Грундиране по бетонови повърхности - бетонконтакт

м²

26,00

 

 

20

Доставка и монтаж армировка - заварена мрежа Ф5 каре 15/15см

м²

26,00

 

 

21

Кофраж за ивични фундаменти

м²

24,00

 

 

22

Доставка и полагане филцов бетон С 16/20 с фибри и добавка за водоплътност

м³

2,00

 

 

23

Полагане на маслозащитно и маслоустойчиво покритие Sikagard -62 или еквивалентно,

м²

26,00

 

 

24

Ръчно засипване на разрития около фундаментите за силови трансформатори чакъл

м3

1,00

 

 

25

Натоварване и извозване разбит бетон

м³

1,00

 

 

Сума III

 

ІV

Преместване на поле "Петерсонови бобини"

26

Разбиване бетонни фундаменти с електрически къртач

м³

3,40

 

 

27

Ръчен изкоп за единични фундаменти

м³

7,50

 

 

28

Доставка и полагане подложен бетон В 7,5

м³

0,20

 

 

29

Направа кофраж за единични фундаменти

м²

12,00

 

 

30

Изработване и монтаж армировка N10 - А ІІ

Кг

115,00

 

 

31

Изработване и монтаж закладни части

Кг

15,00

 

 

32

Доставка и полагане бетон С 16/20 филцов

м³

3,30

 

 

33

Обратен насип, вкл уплътняване с механична трамбовка на пластове 20см

м³

3,00

 

 

34

Ръчен изкоп за полагане PVC тръба

м³

1,00

 

 

35

Доставка и полагане PVC тръба Ф110 в изкоп

М

2,00

 

 

36

Почистване и подравняване терен за бетонова настилка

м²

14,00

 

 

37

Доставка и полагане полиетиленово фолио

м²

14,00

 

 

38

Доставка и монтаж армировка - заварена мрежа Ф 6 каре 20/20см

Кг

32,00

 

 

39

Доставка и полагане бетон С 16/20 за настилка

м³

1,50

 

 

40

Изработване и монтаж закладни части

Кг

25,00

 

 

41

Превоз разбит бетон и излишна пръст с ръчни колички до 50м

м³

8,00

 

 

42

Натоварване и извозване разбит бетон и излишна пръст

м³

8,00

 

 

Сума IV

 

V

Ремонт фундаменти за КШ

43

Разбиване стоманобетонни фундаменти с електрически къртач

м³

1,00

 

 

44

Ръчен изкоп за фундаменти

м³

0,70

 

 

45

Кофраж за фундаменти на КШ

м²

14,00

 

 

46

Изработване и монтаж армировка обикновена и средна сложност АІ Ф6,5; Ф8

Кг

27,00

 

 

47

Доставка и полагане бетон В 20 филцов

м³

1,00

 

 

48

Очукване циментова замака и кородирал бетон по фундаменти със събиране на отпадъците

м²

11,00

 

 

49

Грундиране по бетонови повърхности - бетонконтакт

м²

11,00

 

 

50

Циментова замазка по бетонови повърхности с добавка за водоплътност

м²

22,00

 

 

51

Превоз разбит бетон и излишна пръст с ръчни колички до 50м

м³

2,00

 

 

52

Натоварване и извозване разбит бетон и излишна пръст

м³

2,00

 

 

Сума V

 

Общо сума I+II+III+IV+V

 

Непредвидени разходи - 10%

 

ВСИЧКО без ДДС, лв.

 

Ремонт на акумулаторно помещение в п/ст Севлиево

1

Демонтаж врата фазерна 90/200

Бр

2

 

 

2

Доставка и монтаж врата алуминиева 90/200 (мярка от място

Бр

2

 

 

3

Обръщане страници около новомонтирани врати

М

20,00

 

 

4

Демонтаж подова настилка теракот

м²

24,00

 

 

5

Изравнителна циментова замазка

м²

24,00

 

 

6

Доставка и полагане подова настилка гранитогрес

м²

24,00

 

 

7

Первази от гранитогрес с височина 7см

М

27,00

 

 

8

Изкърпване вътрешна мазилка - 10%

м²

13,00

 

 

9

Боядисване по стени и тавани блажно

м²

130,00

 

 

10

Демонтаж осветителни тела

Бр

2

 

 

11

Доставка и монтаж осветителни тела ЛЛ 2х36W с ЕПРА, IP54, открит монтаж

Бр

212

Доставка и монтаж ключ обикновен скрит монтаж

Бр

3,0013

Доставка и монтаж контакт монофазен скрит монтаж

Бр

1,0014

Почистване на обекта, натоварване и извозване строителни отпадъци

м³

2,00Сума

 

Непредвидени разходи - 10%

 

ВСИЧКО без ДДС, лв.

 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА без ДДС, лв.

 

Горните единични цени са образувани при следните изчислителни параметри: • Средна часова ставка по категории на персонала (лв/час).........................................................;

 • цена на транспорт (лв/т.км)..........................................................................................................;

 • цена на машиносмяна по видове механизация (лв/м.см.)...........................................................;

 • доставно складови разходи (%)...................................................................................................;

 • допълнителни разходи за труд(%)...............................................................................................;

 • допълнителни разходи за механизация(%).................................................................................;

 • печалба (%)....................................................................................................................................

При несъответствия между предложените единични цени и общата предлагана цена за цялостно изпълнение на поръчката, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с посочената в офертата обща предлагана цена.Дата: ................. Подпис и печат: ........................................
.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
Долуподписаният/ата.............................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)


притежаващ/а лична карта № ........................., издадена на ........................ от МВР………………,
адрес:.....................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на...........................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)

кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на кабелен канал и подмяна на кабелни капаци, саниране фундаменти на Тр2, преместване на поле ПБ и ремонт фундаменти за КШ в п/ст Севлиево” и “Ремонт на акумулаторно помещение в п/ст Севлиево” – поръчката е неделима.
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:


 1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.


 1. Участникът/кандидатът, когото представлявам:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не е в производство по ликвидация или в друга подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията1, и няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.


 1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

 2. не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Публичните регистри, в които се съдържат посочени в настоящата декларация обстоятелства, са както следва: 1. по т. .... буква .... - ......................

 2. по т. .... буква .... - .....................

(посочват се публичните регистри, в които информацията за декларираните обстоятелства е достъпна за възложителя)
Компетентните органи, които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за посочените в настоящата декларация обстоятелства, са както следва:

 1. по т. .... буква .... - ...................

 2. по т. .... буква .... - ...................

(посочва се компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя)
Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР :........................

(подпис)


Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
1При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, към настоящата декларация, се прилага копие на съответния документ.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП
Долуподписаният/ата.........................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта № .........................., издадена на........................ от МВР .......................,

адрес:.......................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на..................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на..............................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)

ЕИК……………….………., със седалище и адрес на управление……………..……………………

кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на кабелен канал и подмяна на кабелни капаци, саниране фундаменти на Тр2, преместване на поле ПБ и ремонт фундаменти за КШ в п/ст Севлиево” и “Ремонт на акумулаторно помещение в п/ст Севлиево” – поръчката е неделима,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки и условията на труд.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ............................ ДЕКЛАРАТОР: …….....................(подпис)


Органите, от които може да се получи необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд са Националната агенция по приходите, Агенцията по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.
Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗОП „Минимална цена на труд“ е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата.........................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта № .........................., издадена на........................ от МВР .......................,

адрес:.......................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на..................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на..............................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)

ЕИК……………….………., със седалище и адрес на управление……………..……………………
кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на кабелен канал и подмяна на кабелни капаци, саниране фундаменти на Тр2, преместване на поле ПБ и ремонт фундаменти за КШ в п/ст Севлиево” и “Ремонт на акумулаторно помещение в п/ст Севлиево” – поръчката е неделима,
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
приемам условията в проекта на договора, приложен към документацията за участие в процедурата.

Дата: ............................ ДЕКЛАРАТОР: …….....................(подпис)

РАЗДЕЛ VІІІ. образец за банкова гаранция за изпълнение на договор
До

МЕР Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица

ул. „Съединение”, №151
Известени сме, че нашият Клиент, (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № / г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.Подпис и печат,

(БАНКА)


Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница