До есо еад, мер горна Оряховица гр. Горна Оряховица 5120Дата25.10.2018
Размер177.5 Kb.
#97460
РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

(Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица 5120

ул. “Съединение”, №151

ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Ремонт покриви на склад и метален навес в АР и ВВЗ в с. Стамболово”
Наименование на участника:

 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)


Седалище:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Телефон:

 

Факс:

 

E-mail адрес:

 

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавят необходимият брой полета)

Трите имена, лична карта №, адрес

 
 

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

 1. ……………………

2. ……………………..Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:……………………

IBAN..........................................................

BIC.............................................................

Титуляр на сметката:............................................


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с Вашите изисквания от изпратената ни покана Ваш №...................................., с настоящото Ви представяме нашата първоначална оферта за участие в договарянето в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка с горепосочения предмет.
Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, съгласно приложеното техническо предложение.
Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е съгласно приложеното ценово предложение.
С подаване на настоящата първоначална оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
Декларирам, че в заявлението за участие в създадената система за предварителен подбор на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка съм декларирал/не съм декларирал (ненужното се зачертава) да ползвам следните подизпълнител/и:

Наименование на подизпълнителя и ЕИК:

Вид на дейностите, които ще изпълнява

Дял от стойността на обществената поръчка в %

1.2.


В случай че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви представим:


1. гаранция за изпълнение на договора в размер на сумата, без ДДС, посочена в поканата за обществената поръчка, в една от следните форми:

парична сума внесена в касата на МЕР Г. Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул."Съединение" № 151 или по банковата сметка на МЕР Г. Оряховица:

BIC: TTBB BG22

IBAN: BG46 TTBB 9400 1526 6439 52

банка: “Сосиете Женерал Експресбанк”АД

клон Горна Оряховица,

банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.
2. Документи от съответните компетентни органи, изискуеми съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП.

Забележка: Не се изисква представяне на тези от документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, които се отнасят за обстоятелства, вписани в търговския регистър. Ако е посочен Единен идентификационен код /ЕИК/, не се изисква доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър и представянето на актове, обявени в търговския регистър.

3.Оригинал на сключена застрахователна полица „Всички рискове на Изпълнителя”, на основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ с приложен документ за внесена изцяло застрахователна премия.


Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:

 1. Техническо предложение;

1.1.Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – оригинал. Декларацията се изготвя по приложения в документацията образец, ако е приложимо.

 1. Ценово предложение;

 2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

 3. Декларация от участника по чл. 56, ал. 1, т. 11 ЗОП, че в предложената цена са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (оригинал). Декларацията се изготвя по приложения в документацията образец. Съгласно чл.28, ал.5 от ЗОП органите, от които може да се получи необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд са Националната агенция по приходите, Агенцията по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗОП „Минимална цена на труд“ е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година;

 1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;

Дата: ................. Подпис и печат: ........................................
.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)

РАЗДЕЛ VІ. ОБРАЗЦИ НА документи, неразделна част от ПЪРВОНАЧАЛНАта ОФЕРТА:

(Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

МЕР Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица

ул. „Съединение”, №151

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Ремонт покриви на склад и метален навес в АР и ВВЗ в с. Стамболово”


от ...........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:
срок за изпълнение на поръчката: .................. /не повече от 10 (десет)/ календарни дни, считано от датата на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.

гаранционен срок за изпълнените СМР - ............... /не по-малко от 5 (пет)/ години, считано от датата на приемането на обекта от приемателната комисия.

Предлагаме организация за изпълнението на СМР и технически спецификации, както следва:


Раздел І: организация за изпълнение на смр.

1.Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

а. Обяснителна записка.
(писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника.)
б. Графична част на план-графика.
(графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника и трябва да съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване на строителната площадка, сроковете за завършване на отделните етапи от СМР, общо времетраене на СМР.)
Раздел ІІ. технически спецификации.

предлаганите в нашата оферта строителни продукти съответстват/са „еквивалентни” на посочените от Възложителя в техническите спецификации и са отразени в следния табличен вид:Строителен продукт

(материал, съоръжение и др.)


По задание на възложителя

(стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.)

Предложение на участника

(стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.)

1

2

3

4

1

Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика. Част 1: Общи изисквания (ISO/IEC 17050-1:2004, коригирана версия 2007-06-15)

БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно
2

Плоски стоманени продукти с непрекъснато горещо нанесено покритие. Технически условия на доставка

БДС EN 10346:2009

или еквивалентно
3

Стоманени лист и лента с непрекъснато горещонанесено покритие. Допустими отклонения от размерите и формата.

БДС EN 10143:2006 или еквивалентноДекларираме, че е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.


Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.
Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Дата: ................. Подпис и печат: ........................................
.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)


Д Е К Л А Р А Ц И Я
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

(попълва се само когато е приложимо)

Долуподписаният/-ата.......... .........................................................................................................,(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №.................., издадена на .......................... от МВР ……………….
адрес:................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на ...........................................................................................................................(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................................,(посочете наименованието на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт покриви на склад и метален навес в АР и ВВЗ в с. Стамболово.
В представената от мен оферта в част: ....................................................

(посочва се коя част/части от офертата)

има конфиденциален характер по отношение на .............................................. информация(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.)

и същата не следва да се разкрива от възложителя.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис)
(Попълва се на фирмена бланка на участника)

До

МЕР Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица

ул. „Съединение”, №151

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Ремонт покриви на склад и метален навес в АР и ВВЗ в с. Стамболово”


от ...........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е ........................... (словом) лева, без ДДС.

2. Единичните и общите цени за отделните видове СМР с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката и формирани на база посочените по-долу параметри, са дадени в следната ценова таблица:
ЦЕНОВА ТАБЛИЦАНаименование на СМР

мярка

к - во

ед. цена

стойност

1

Демонтаж билен капак от поцинкована ламарина

м

114,002

Изработване и монтаж билен капак с ширина 50см., от гладка поцинкована ламарина с дебелина 0,6мм.

м

114,00Общо(1+2)Непрдвидени работи 10%

ВСИЧКО:

Горните единични цени са образувани при следните изчислителни параметри: • Средна часова ставка по категории на персонала (лв/час).........................................................;

 • цена на транспорт (лв/т.км).........................................................................................................;

 • цена на машиносмяна по видове механизация (лв/м.см.)..........................................................;

 • доставно складови разходи (%)..................................................................................................;

 • допълнителни разходи за труд(%)..............................................................................................;

 • допълнителни разходи за механизация(%)................................................................................;

 • печалба (%)....................................................................................................................................

При несъответствия между предложените единични цени и общата предлагана цена за цялостно изпълнение на поръчката, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с посочената в офертата обща предлагана цена.
Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
Долуподписаният/ата.............................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)


притежаващ/а лична карта № ........................., издадена на ........................ от МВР………………,
адрес:.....................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на...........................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)

кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт покриви на склад и метален навес в АР и ВВЗ в с. Стамболово”.
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:


 1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.


 1. Участникът/кандидатът, когото представлявам:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не е в производство по ликвидация или в друга подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията1, и няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.


 1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

 2. не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Публичните регистри, в които се съдържат посочени в настоящата декларация обстоятелства, са както следва: 1. по т. .... буква .... - ......................

 2. по т. .... буква .... - .....................

(посочват се публичните регистри, в които информацията за декларираните обстоятелства е достъпна за възложителя)
Компетентните органи, които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за посочените в настоящата декларация обстоятелства, са както следва:

 1. по т. .... буква .... - ...................

 2. по т. .... буква .... - ...................

(посочва се компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя)
Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР :........................

(подпис)


Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
1При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, към настоящата декларация, се прилага копие на съответния документ.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП
Долуподписаният/ата.................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта № .........................., издадена на........................ от МВР .......................,

адрес:.......................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на..................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на..............................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)
кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт покриви на склад и метален навес в АР и ВВЗ в с. Стамболово”,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки и условията на труд.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ............................ ДЕКЛАРАТОР: …….....................(подпис)


Органите, от които може да се получи необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд са Националната агенция по приходите, Агенцията по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.
Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗОП „Минимална цена на труд“ е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата.......... ................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №..................., издадена на ..................... от МВР ...............................

адрес:..................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на...............................................................................................................................

(посочете длъжността)

на.........................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)

ЕИК……………….………., със седалище и адрес на управление……………..……………………

…………………….…………………………………………………………………………………..….,


кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт покриви на склад и метален навес в АР и ВВЗ в с. Стамболово”,
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
приемам условията в проекта на договора, приложен към документацията за участие в процедурата.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:..................(подпис)

РАЗДЕЛ VІІІ. образец за банкова гаранция за изпълнение на договор
До

МЕР Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица

ул. „Съединение”, №151
Известени сме, че нашият Клиент, (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № / г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 

Подпис и печат,(БАНКА)
Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница