До „Симонас Кардс“ оод (Бенефициент- наименование)Дата08.05.2017
Размер288.26 Kb.
Образец на оферта за участие в процедура «Избор с публична покана» по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ

ДО

„Симонас Кардс“ ООД

(Бенефициент- наименование)


гр.София 1574, ул. Слатинска 1

(Адрес на бенефициента)О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка и внедряване на хардуер и Бизнес портал в „Симонас Кардс“ ООД“:Обособена позиция 1: Интегрирана сървърна система, система за архивиране на данни, работни станции, графична станция, непрекъсваемо токозахранващо устройство, защитна стена, мрежов комутатор и принтери, включващи:


 • Интегрирана сървърна система-1 брой, вкл:

 • Сървъри – 4 броя

 • Дисков масив – 1 брой

 • Система за архивиране на данни - 1 брой

 • Работни станции 13” - 2 броя

 • Работни станции 15” - 2 броя

 • Графична станция - 1 брой

 • Непрекъсваемо токозахранващо устройство - 1 брой

 • Защитна стена – 1 брой

 • Мрежов комутатор – 1 брой

 • Принтери – 15 броя

Обособена позиция 2: Бизнес портал за предлагане на услуги и организация на свободното време – 1 брой

(наименование на предмета на процедурата)


с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:


 1. Доставка и внедряване на хардуер и Бизнес портал в „Симонас Кардс“ ООД“:

Обособена позиция 1: Интегрирана сървърна система, система за архивиране на данни, работни станции, графична станция, непрекъсваемо токозахранващо устройство, защитна стена, мрежов комутатор и принтери, включващи:

 • Интегрирана сървърна система-1 брой, вкл:

 • Сървъри – 4 броя

 • Дисков масив – 1 брой

 • Система за архивиране на данни - 1 брой

 • Работни станции 13” - 2 броя

 • Работни станции 15” - 2 броя

 • Графична станция - 1 брой

 • Непрекъсваемо токозахранващо устройство - 1 брой

 • Защитна стена – 1 брой

 • Мрежов комутатор – 1 брой

 • Принтери – 15 броя

Обособена позиция 2: Бизнес портал за предлагане на услуги и организация на свободното време – 1 брой

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме


Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:


Изисквания и условия на

Симонас Кардс ООД

(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:
Обособена позиция 1: Интегрирана сървърна система, система за архивиране на данни, работни станции, графична станция, непрекъсваемо токозахранващо устройство, защитна стена, мрежов комутатор и принтери, включващи:

 • Интегрирана сървърна система-1 брой, вкл:

 • Сървъри – 4 броя

 • Дисков масив – 1 брой

 • Система за архивиране на данни - 1 брой

 • Работни станции 13” - 2 броя

 • Работни станции 15” - 2 броя

 • Графична станция - 1 брой

 • Непрекъсваемо токозахранващо устройство - 1 брой

 • Защитна стена – 1 брой

 • Мрежов комутатор – 1 брой

 • Принтери – 15 броя


Минимални технически и функционални характеристики:
Сървъри – 4 броя със следните характеристики:

 • Процесор: не по-малко от 8 ядрен; не по-малко от 2 броя процесори за всеки сървър; не по-малко от 2.6 GHz;

 • Оперативна Памет RAM: не по-малко от 128 GB за всеки сървър;

 • Захранване: 2 броя за всеки сървър;

 • Дискове не по-малко от по 2 броя за всеки сървър: не по-малко от 300GB, SAS 6Gbps, 2,5 инчови, 15K RPM, Hot Plug

 • Софтуер за сървърите: Windows Server Standard – 4 бр. SQL Server Standard – 2 бр.

Дисков Масив – 1 брой:

 • Твърд диск: минимум 12 броя по 4TB

 • Дисков контролер: поддръжка на RAID 0,1,5,6,10,50,60,

 • Допълнителен кеш за контролер min. 1GB NVRAM кеш за контролер

 • Мрежа: 1 GbE; Вграден комутатор 1Gb , с минимум 16 вътрешни порта към 8 външни порта

 • Максимален общ размер на сървъри и дисков масив: 5U
 1. Общи допълнителни технически и функционални характеристики за Интегрирана сървърна система, отнасящи се кумулативно за сървърите - 4 бр. и дисковия масив – 1 бр.

Кумулативно наличие на:


 • Шаси Форм-фактор – максимум 5 U

 • Капацитет за сървъри на самото шаси – минимум 4 броя

 • Капацитет за HDD – минимум 12 броя 3,5“ (за самото шаси)

 • Дисков контролер на дисковия масив – тип HotPlug Backplane (подменяемо момент в работа) или еквивалент with Dual Controller in Redundant Mode или еквивалент (резервирано), 1 GB кеш за контролер

 • HDD –12броя твърди дискове X 4TB SAS 6Gbps, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot-plug)

 • Интегриран I/O модул със 16 вътрешни към 8 външни порта

 • Управляващ модул – 2 броя тип Redundant или еквивалент

 • Интегрирано оптично устройство - DVD+/-RW, SATA

 • Допуска се сървърите за вграждане да са без захранвания, ако в шасито на интегрираната сървърна система са предвидени 4 Х 1100 W захранвания, тип Redundant със 4 броя захранващи кабели, т.е. всеки сървър ползва 4 броя захранвания или еквивалент

 • Възможност за монтаж в 19“ сървърен шкаф – коплектация с релси за монтаж 1. Допълнителни технически и функционални характеристики за всеки един от Сървърите:

  1. Кумулативно наличие на:
 • Процесор-2 броя Х Intel® Xeon® E5-2630 v3 2.4GHz,20M Cache,8.00GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) Max Mem 1866MHz или еквивалент

 • Памет – 128 GB (8 Х 16 GB) – тип конфигурация на паметта, как да бъде разпределена

 • Дисков контролер – да поддържа RAID 1 (2 HDDs, SAS/SATA/SSD)

 • HDD – 2 броя Х 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

 • Мрежови интерфейси – 4 броя Х 1 Gigabit

 • Systems Management - Remote Access Controller, Enterprise

 • Power Management BIOS Settings - Performance BIOS Setting

 • Операционна система включена във всеки сървър със следните параметри:

 • Възможност за пълна виртуализация на паметта, процесорите, логическите дискове и мрежовите адаптери, както и поддръжка на системни технологии за хардуерна виртуализация

 • Лицензиране на минимум два физически процесора;

 • Стартиране на минимум две виртуални машини, работещи под лицензираната операционна система;

 • Да поддържа домейн архитектура и групови политики;

 • Да поддържа до 640 процесора и оперативна памет до 4 терабайта;

 • Предложената интегрирана сървърна система да бъде сертифицирана за работа с Microsoft и това следва да бъде доказано с разпечатка от сайта на Microsoft или показан електронен адрес, откъдето да е видно, че техниката е посочена от Microsoft в списъка на съвместимите със съответната операционна система устройства;

 • Предложената интегрирана сървърна система да има включена безплатна софтуерна поддръжка на системния софтуер (BIOS, firmware, драйвери и т.н.) в рамките на жизнения им цикъл. Тази поддръжка трябва да е достъпна от Web сайта на производителя (web сайта трябва да поддържа английски език);

 • Общ брой клиентски лицензи за ползване на сървърските операционни системи – 10 броя

 • Софтуер за бекъп на системите върху сървърите- Veeam Backup Essentials Standard за минимум 6 CPU sockets (процесори) или еквивалентен – 1 бройСистема за архивиране на данни - 1 брой
Минимални технически и функционални характеристики:

 • 8 хард диска с мин. 4 ТВ

 • Мрежа: мин. 4 порта гигабитова мрежа

 • Поддръжка на RAID 0,1,5,6,10

 • Процесор: мин. четириядрен, не по-малко от 2.4GHz CPU,

 • Оперативна памет: не по-малко от 2GB DDR3 RAM


Допълнителни технически и функционални характеристики:

1. Кумулативно наличие на:

 • Процесор - Intel Atom C2538, 64-bit, Quad Core 2.4 GHz, Hardware Encryption Engine (AES-NI) или еквивалентен

 • Памет - 2 GB DDR3 разширяема до 6 GB

 • Дисков контролер – поддръжка на iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows ODX,

RAID Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

RAID Migration - Basic to RAID 1, Basic to RAID 5, RAID 1 to RAID 5, RAID5 to RAID 6

 • Капацитет за HDD – до 18 броя с Expansion Unit (допълнителна кутия, която позволява да се сложат дисковете)

 • Поддръжка на следните типове HDD:

 • 3.5" SATA III / SATA II HDD

 • 2.5" SATA III / SATA II HDD

 • 2.5" SATA III / SATA II SSD

 • Капацитет на дисковата система – 64 TB (144 TB с Expansion Unit)

 • HDD в доставката: 8 x HDD 4TB SATAIII, 7200rpm 64MB for servers, hotswap (5 years warranty)

 • Външни портове – 4 броя 1GbE LAN Port (with Link Aggregation / Failover support), 4 броя USB 3.0 Port и 2 броя eSATA Port

 • Поддържани файлови системи - EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+

 • Захранване – 100V до 240V АC, 50/60 Hz


Работни станции 13” - 2 броя
Минимални технически и функционални характеристики:

 • Екран: минимум 13"

 • Процесор: не по-малко от 2 ядрен, не по-малко от 2.2GHz;

 • Оперативна памет RAM: не по-малко от 8 GB

 • Твърд диск: не по-малко от 256GB flash SSD


Допълнителни технически и функционални характеристики:

1. Кумулативно наличие на:

 • Тип преносима с вграден дисплей

 • Процесор: 2.7GHz dual-core Intel Core i5 with 3MB on-chip shared L3 cache или еквивалент

 • Дисплей, тип: LED-backlit glossy widescreen display или еквивалент

 • Резолюция: 2560 x 1600

 • Графична карта: Intel Iris 6100 или еквивалент

 • Графична памет: Вградена

 • Дисплей, inch: 13.3“

 • Звук: Stereo speakers, Dual microphones

 • Безжична мрежа: 802.11ac Wi Fi wireless networking; IEEE (международен стандарт) 802.11a/b/g/n compatible

 • Bluetooth: Bluetooth 4.0 wireless technology

 • USB порт: 2Х USB 3.0

 • Клавиатура: латиницаРаботни станции 15” - 2 броя
Минимални технически и функционални характеристики:

 • Екран: минимум 15"

 • Процесор: не по-малко от 4 ядрен, не по-малко от 2.2 GHz;

 • Оперативна памет RAM: не по-малко от 16 GB

 • Твърд диск: не по-малко от 256GB flash SSD


Допълнителни технически и функционални характеристики:

 1. Кумулативно наличие на:

 • Тип преносима с вграден дисплей

 • Процесор Intel Core i7-2720QM 2.20 GHz, 6 MB cache или еквивалент

 • Памет, MB 16384MB 1600MHz – скорост на обмен

 • Памет, тип DDR3L (стандарт)

 • Дисплей, 15.4" инчове (39.12 cm)

 • Дисплей, резолюция минимум 2880x1800

 • Дисплей, тип LED-backlit Retina display with IPS technology

 • Видео карта Intel Iris Pro Graphics или еквивалент

 • Звук Stereo speakers, Dual microphones

 • Мрежа Gigabit Ethernet Adapter (sold separately)

 • Безжична мрежа 802.11ac Wi-Fi wireless networking; IEEE 802.11a/b/g/n compatible

 • Bluetooth - Bluetooth 4.0 wireless technology

 • USB порт -2 USB 3 ports (up to 5 Gbps)

 • HDMI порт

 • FireWire (1394) порт -FireWire Adapter (sold separately)

 • Разширителен порт 2 Thunderbolt 2 ports (up to 20 Gbps)

 • Аудио портове - Headphone port

 • Четец за карти - SDXC card slot

 • Web камера, MP - 720p FaceTime HD camera или еквивалент

 • Клавиатура - Backlit Keyboard (дизайн на клавиатурата), БДС кирилизация на клавиатурата или еквивалент

 • Батерия, cell Built-in 99.5-watt-hour lithium-polymer battery

 • Тегло, kg - не повече от 2.02 kgГрафична станция - 1 брой
Минимални технически и функционални характеристики:

 • Екран: минимум 27"

 • Процесор: не по-малко от 4 ядрен, не по-малко от 3.5 GHz;

 • Оперативна памет RAM: не по-малко от 16 GB

 • Твърд диск: не по-малко от 1000 GB


Допълнителни технически и функционални характеристики:

 1. Кумулативно наличие на:
 • Тип преносима с вграден дисплей

 • Процесор - Intel Core i5-3470 3.20 GHz, 6 MB cache или еквивалент

 • Памет, MB - 16 GB 1867MHz – скорост на обмен

 • Памет, слотове 4 SO-DIMM slots, user accessible; Configurable to 16GB or 32GB

 • Памет, тип - DDR3

 • Твърд диск, GB - 1000GB Fusion Drive

 • Монитор 27" (68.58 cm) Retina (дизайн) 5K display, 5120x2880, IPS

 • Web камера, MP FaceTime HD camera

 • Видео карта AMD Radeon R9 M390 или еквивалент

 • Видео карта, 2048 МВ GDDR5

 • Звук Stereo speakers, Dual microphones

 • Мрежа 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet

 • USB порт - 4 USB 3 ports (compatible with USB 2)

 • Ethernet (RJ-45) порт – Да

 • Аудио портове - 3.5 mm headphone jack

 • Разширителен порт 2 Thunderbolt 2 ports: Mini DisplayPort output, Support for HDMI, DVI, VGA, and dual-link DVI (adapters sold separately)

 • Четец за карти SDXC card slot

 • Аксесоари в комплекта - Keyboard, Mouse 2

 • Кутия All-in-One

 • Резервирано захранване за графична станция – 1 брой

 • Вх.напрежение, V 230 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

 • Изх. мощност, VA 540 Watts, 900 VA

 • Брой изводи: 8

 • Тип изводи (4) IEC 320 C13 (Surge Protection), (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)

 • Защити - Analog phone line for phone/fax/modem/DSL (RJ-11 connector),Network line - 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45 connector)

 • Технология - Line-InteractiveНепрекъсваемо токозахранващо устройство - 1 брой
Минимални технически и функционални характеристики:

 • Минимум 1500VA

Допълнителни технически и функционални характеристики:

Кумулативно наличие на:

 • Вх.напрежение, V - 230V, 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

 • Изх. мощност, VA - 1500 VA, 900 Watts

 • Брой изводи – 6

 • Тип изводи - (4) IEC 320 C13, (2) IEC Jumpers (видове изводи)

 • Технология - Line-Interactive

 • За монтаж в 19“ комуникационен шкаф

 • Заемано място в шкафа - 2U (измервателна единица за капацитета на комуникационния шкаф)


Зашитна стена – 1 брой
Минимални технически и функционални характеристики:

Пропусквателна способност на защитната стена не по-малко от 1000 Mbps

Система за предотвратяване на проникване с пропусквателна способност не по-малко от 250 Mbps

Максимален брой връзки 100 000Не по-малко от 10 000 нови връзки за секунда
Допълнителни технически и функционални характеристики:

Кумулативно наличие на:

 • Формат – за монтаж в комуникационен шкаф, 1RU (измервателна единица за капацитета на комуникационния шкаф)

 • Захранване – 100 до 240 VAC, вътрешно

 • Интегрирани портове – 6 броя 1G Base-T Ethernet

 • Възможности за разширение – 1 слот с 6 порта 1G Base-T Ethernet или 6 порта 1Gb SFP

 • USB портове – 2 броя

 • Порт за управление – 1 брой 1 Gb Ethernet

 • Порт за управление – 1 брой сериен конзолен порт

 • Вграден SSD диск за кеширане на трафика – 120 GB MLC Self Encrypting Drive

 • Производителност при Stateful Inspection (UDP трафик при идеални условия)– не по-малко от 1Gbps

 • Производителност при Stateful Inspection (стандартни TCP протоколи) – не по-малко от 500 Mbps

 • Производителност при криптиране (3DES/AES) – не по-малко от 200Mbps

 • Брой потребители – без ограничение

 • Брой конкурентни сесии – не по-малко от 100000 сесии

 • Брой IPSec site-to-site тунела – не по-малко от 250

 • Брой едновременни клиентски връзки (AnyConnect) – не по-малко от 250

 • Брой поддържани виртуални интерфейси (VLAN’s) – не по-малко от 50

 • Резервираност – Опционална поддръжка на Active / Active и Active / Passive схема

 • Функционалност на защита от малуеър – с допълнителен лицензен ключ

 • Функционалност на URL филтрация – с допълнителен лицензен ключ Функционалност на контрол на ползвани приложения - с допълнителен лицензен ключ

 • Функционалност на превенция от неоторизиран външен достъп (IPS) – с допълнителен лицензен ключ


Мрежов комутатор – 1 брой
Минимални технически и функционални характеристики:

 • 24 портов Gigabit мрежов комутатор

 • Памет: Flash Memory min 64MB, RAM: min 128 MB DRAM

 • Капацитет за маршрутизиране/превключване: min 88 Gbps

 • Пропускателна способност: min 41,7 Mpps


Допълнителни технически и функционални характеристики:

Кумулативно наличие на:

 • Комутатор 24-порта 10/100/1000 Mbps Base-T Ethernet (RJ-45)

 • Формат – за монтаж в комуникационен шкаф, 1RU

 • Налични 2 ъплинк порта 10Gbps Ethernet, поддържащи SFP+

 • Автоматично разпознаване на скоростта 10/100/1000 Mbps и режима на работа Full Duplex/ Half Duplex

 • Автоматично разпознаване на прав и кръстосан Ethernet кабел (Auto MDI/MDIX - технология)

 • Порт за управление – 1 брой сериен конзолен порт

 • Switching bandwidth – не по-малко от 100 Gbps

 • Forwarding rate – не по-малко от 68 Mpps

 • Максимум активни VLAN – 64

 • Налични VLAN Id – 4096

 • Поддръжка на ограничения за Private VLAN

 • Таблица за МАС адреси – 16000

 • Поддръжка на приоритизация – 802.1p

 • Поддръжка на лимитация на трафика (Rate limiting) по различни показатели - source и destination IP адреси, source и destination MAC адреси, Layer 4 TCP/UDP информация

 • Автентификация по протокол 802.1х

 • Поддръжка на Port Aggregation Protocol (PAgP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP) 802.3ad

 • Автентификация по RADIUS и TACACS+

 • Поддръжка на Link Layer Discovery Protocol (LLDP) – 802.1ab

 • Поддръжка на Spanning Tree протокол и неговите разновидности (RSTP, MSTP, PVRST+)

 • Поддръжка на Spanning Tree Root Guard (STRG)

 • Поддръжка на ACL (Access Control Lists) за IPv6 и IPv4 за управление на качеството на услугите и сигурността. Също така VLAN ACL и Port-based ACL

 • Поддръжка на управление и администриране по следните протоколи - Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos и Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3)

 • Поддръжка на Remote Switch Port Analyzer (RSPAN) за отдалечено наблюдение и администрация.


Принтери – 15 броя
Минимални технически и функционални характеристики:

 • Да поддържат технологията на термичен печат;

 • Двустранен печат върху карта;

 • Резолюция: 300 dpi;

 • Цветове: до 16.7 мил.;

 • Скорост на печат: 6 секунди на карта при черна персонализация (K) и 16 секунди на карта за цветна персонализация и ламинат (YMCKO);

 • Енкодиращи опции: да поддържа смарт кард технологиите и технологиите за магнитна лента;

 • Наличие на софтуер за обработка и печат на пластмасови карти

Допълнителни технически и функционални характеристики:

Кумулативно наличие на:

 • Метод на печат – Сублимационен печат / Смолист термотрансфер (вид технология,част от термопечата)

 • Резолюция - Непрекъснат тон

 • Цветен печат - минимим 256 нюанса на пиксел

 • Опции за печат:

 • Пълноцветен със смолисто черен и панел подложка, YMCKO*, 500 щампи, по-икономично и екологично зареждане лента на касета (само ЕКО)

 • Пълноцветен полу-панел със смолисто черен и панел подложка, YMCKO*, 850 щампи, (само ЕКО)

 • Пълноцветен с 2 смолисто черни панели и панел подложка, YMCKOK*, 500 щампи, (само ЕКО)

 • Пълно-цветен с флуоресцентен, смолисто черен и панел подложка, YMCFKO*, 500 щампи, (само ЕКО)

 • Пълно-цветен с флуоресцентни, 2 смолисто черни панели и панел подложка, YMCFKOK*, 400 щампи, (само ЕКО)

 • Пълно-цветен с 2 смолисто-черно панели и панел подложка,YMCKK*, 500 щампи, (само ЕКО)

 • Смолисто-черен и панел подложка, KO*, 1250 щампи, (само ЕКО)

 • Сублимационно черен и панел подложка, BO*, 1250 щампи, само ЕКО

 • Смолисто черен (стандартен и премиум), 3000 щампи, само ЕКО

 • Смолисто зелен, синьо, червено, бяло, сребристо, златно, 2000 щампи, само ЕКО

 • Технология за презаписване – не изисква лента

 • Скорост на принтиране – минимум 8 секунди на карта (KO*); минимум 24 секунди на карта (YMCKOK*)

 • Поддържани стандарти за размер на картите - CR-80 (3.375 ̋ L x 2.125 ̋ W / 85.6 mm L x 54 mm W); CR-79 слепен/свързващ гръб (3.313 ̋ L x 2.063 ̋ W / 84.1 mm L x 52.4 mm W)

 • Площ за принтиране - CR-80 от край до край (3.36 ̋ L x 2.11 ̋ W / 85.3 mm L x 53.7 mm W); CR-79 (3.3 ̋ L x 2.04 ̋ W / 83.8 mm L x 51.8 mm W)

 • Поддържани дебелини на картите – Само печат: .009 ̋ - .040 ̋ / 9 mil - 40 mil / .229 mm - 1.016 mm; print / lamination: .030 ̋ - .040 ̋ / 30 mil - 40 mil / .762 mm - 1.02 mm

 • Поддържани типове карти - PVC или полиестерни карти с полирано PVC покритие; монохромен смола – изискван за 100 % от полиестерните карти, оптични памет карти с PVC покритие; пренаписване

 • Капацитет на входяща тава за карти - Двойна-вход карта бункер (200 карти)

 • Капацитет на изходяща тава за карти - До 100 карти (.030 ̋ / .762 mm)

 • Капацитет на джоба за отхвърлени карти - До 100 cards (.030 ̋ / .762 mm) – една и съща страна входно-изходна карта бункер или изискване за ламиниращ модул

 • Почистване на карти - Валяк за почистване на карти, интегриран в лентата касета; Валякът за почистване се заменя автоматично с всяка смяна на лентата

 • Памет - 32 MB RAM

 • Поддържани операционни системи (налични драйвери)

 • Windows®XP / Windows Vista® (32 bit & 64 bit) / Server 2003 & 2008 / Windows®7 / Windows®8 (32 bit & 64 bit) / или еквивалент

 • MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8 / Linux*** или еквивалент

 • Интерфейс - USB 2.0 and Ethernet с вътрешен сървър за печат

 • Стандарти - Безопасност: UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-07), CE; EMC: FCC Class A, CE (EN 55022 Class A, EN 55024), CCC, BSMI, KC или еквивалент

 • Опазване на околната среда - ENERGY STAR® квалифициран картов принтер (базови модели само без енкодери и ламиниращ модул) и еднократна доставка на касети (ЕКО) или еквивалент

 • Захранващо напрежение

 • 100-240Vac, 50-60Hz, 1.6 ампера max.

 • 50 Hz / 60 Hz
 • Опции за кодиране

 • Технологии за поддръжка на смарт карти и магнитна лента: 125 kHz (HID Prox) четец; 13.56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE

Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693 – видове стандарти) четене/запис енкодер или еквивалент

 • Контактни енкодери за смарт карти четящи от и пишещи до всички ISO7816 1/2/3/4 памет и микропроцесор смарт карти (T=0, T=1) както и синхронни карти;

 • ISO кодиране на магнитна лента, двойно високо и ниско действие, тракове 1, 2 и 3 или еквивалент

 • Поддръжка контрол на достъпа и програмиране

 • iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic™, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox или еквивалент

 • Поддържани опции

 • Един кабел (проводник) Ethernet and USB 2.0 интерфейс печат в редица и коридане (Забележка: един кабел (проводник) Ethernet кодирането е достъпно само за iCLASS® (вид стандарт) или еквивалент

 • MIFARE®, и контактване на кодирана смарт карта) (видове стандарти) или еквивалент;

 • Ethernet принтер поддръжка безжичен аксесоар;

 • Модул за двустранен печат;

 • Една и съша входно-изходна стана на картата бункер; заключване на входа и изхода на картата бункер;

 • Модули за кодиране на смарт карти (контактни и безконтактни);

 • Модул за кодиране с магнитна лента;

 • Комплект за почистване на принтер;

 • Ethernet с вътрешен сървър за печат;

 • Сигурна система за консумативи

 • Софтуер - Програма с вградени емблеми, диагностична програма за съчетаване на цветове

 • Дисплей - Графичен дисплей с интуитивно меню

 • Защита на достъпа - Достъпът до принтера да е защитен с паролаОбособена позиция 2: Бизнес портал за предлагане на услуги и организация на свободното време
Минимални технически и функционални характеристики:

Приложения и модули за работа на системата • Търговски модул

 • интерфейс за регистриране на обекти, услуги, продукти и служители в системата;

 • генериране на работно време на обекти и служители, дефиниране на продължителност на услуги, цени на продукти

 • обяви за предлагане на работа
 • Клиентски модул

 • интерфейс за регистриране на крайни клиенти в системата и дефиниране на собствен календар на закупените услуги

 • тематичен интерфейс – здраве и красота

 • тематичен интерфейс – спорт

 • тематичен интерфейс – бизнес

 • тематичен интерфейс – развлекателна дейност и култура
 • Модул за клиенти на свободна професия (Freelance)

 • регистриране на специалисти на свободна професия

 • предлагане на услуги от специалисти на свободна професия

 • закупуване от крайни клиенти на услуги на специалисти на свободна професия.
 • Модул – тематични електронни магазини

 • Модул за връзка с разплащателни системи

 • Модул за връзка с външни системиДопълнителни технически и функционални характеристики:
Бизнес портал за предлагане на услуги и организация на свободното време


 • Възможност за SEO оптимизация (цялостно за Бизнес портала)

 • Многоезичност (цялостно за Бизнес портала)


Търговски модул

 • Съвместимост и възможност за обмен на данни на търговския модул с Бизнес система*, имплементирана в Симона Кардс

 • Възможност търговците да регистрират множество търговски обекти

 • Възможност търговците да отбелязват на електронна карта координатите на мястото на предлагане на услугата

 • Доставчиците на услуги да определят услугите извършвани от служителите в търговските обекти

 • Доставчиците на услуги да определят работно време/график на служителите по търговски обект

 • Доставчиците на продукти да определят партиди на продукти с приоритет за продажба.

 • Доставчиците на продукти да определят варианти на продукти

 • Модулът трябва да съхранява счетоводни данни за търговеца

 • Възможност за завеждане проследяване на количествата на стоки в търговските обекти.

 • Модулът трябва да съхранява банкови сметки за търговеца и търговските обекти

 • Заплащане на абонаментни такси към „Симонас Кардс“ ООД през еPay

 • Адаптивен уеб дизайн позволяващ използването на модула на различни мобилни устройства

 • Съвместимост със система* на „Симонас Кардс“ ООД в няколко направления:

I направление:

 1. Възможности за стратегическо планиране и реализиране на стратегически цели на компанията, които имат следните направления:

 • Финанси

Стратегически цели:

–приходи от продажби на абонаменти

-приходи от комисионни


 • Клиенти

–търговци (брой);

- крайни клиенти (брой)


или да се дефинират в кои райони на страната, или държави

 • Вътрешни процеси

-Време необходимо за съставяне и подписване на договор и клиент
-Време за доставка по поръчка за продажба

-% обработени доставки през същия ден • Познание и развитие

   -  Завършени курсове по маркетинг за служители

       -Завършени езикови курсове

-Сертифициране


 1. Възможност за всяка дефинирана цел да се избират индивидуални показатели на служители и отдели (KPIs Key Performance Indicators) чрез които се следи изпълнението.

 2. Възможност за набавяне и синхронизиране на данните за ключовите индикатори (KPI) от съществуващата система в „Симонас Кардс“ ООД в Бизнес портала за предлагане на услуги и организация на свободното време

 3. Възможности за създаване и проследяване на ключови индикатори в процеса на изпълнение на стратегически цели на служители и отдели KPIs (Key Performance Indicators)

 4. В съществуващата система в „Симонас Кардс“ ООД да могат да бъдат създавани стратегически цели и ключови индикатори (KPIs) свързани с данните от Бизнес портала за предлагане на услуги и организация на свободното време

II направление: Стратегическо планиране като опция/услуга за търговците:

1.Органиграма на служителите в обектите

2. Оценки от клиенти

3. Вътрешно оценяване

*Забележка: Технически характеристики на Бизнес системата, имплементирана в „Симонас Кардс: ООД:
Бизнес системата е изградена от MS Dynamics NAV 2009 и LS Retail.

Използва MS Windows server, MS SQL server, MS Active Directory,

Препоръчителните средства за интегриране с други системи са базирани на „dot Net” технологията и езици за програмиране ориентирани към нея.

Клиентски модул


 • Възможност клиентите да откриват най-близките по разстояние до тях обекти и услуги

 • Възможност клиентите да откриват услуги в определено часово време

 • Откритите обекти да бъдат представени на карта и разстоянието до тях

 • Възможност за свързани коментари

 • Секция с метеорологична информация свързана с местоположението на клиента

 • Секция с актуални новини

 • Секция с астрологична информация

 • Адаптивен уеб дизайн позволяващ използването на модула на различни мобилни устройства с Internet browser (smart/умни телефони и таблети).


Модул за клиенти на свободна професия (Freelance)

 • Възможност за създаване на календар/график за заетост/достъпност

 • Компонент за извличане на данни и обработка на Europass CV

 • Адаптивен уеб дизайн позволяващ използването на модула на различни мобилни устройства


Модул тематични електронни магазини

 • Да предпазва клиента от закупуване на изчерпани стоки

 • Възможност за избор на продукти и услуги от различни доставчици в обща количка за пазаруване

 • Групиране и създаване на поръчки към търговски обекти от обща количка за пазаруване

 • Адаптивен уеб дизайн позволяващ използването на модула на различни мобилни устройства


Модул за връзка с разплащателни системи

 • Да бъде обособен като независима услуга/и комуникираща/и асинхронно с останалите модули

 • Извършване и обработка на плащания през еPay

 • Извършване и обработка на плащания през PayPal

 • Уведомява платеца за успешно извършено плащане

 • Проследява задължения и погасяването им на части.


Модул за връзка с външни система

 • Да осигурява възможност за обмен на данни с POS система LS Retail или еквивалeнтИзисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):

Обособена позиция 1:

За Интегрирана сървърна система-1 брой, вкл:

- Сървъри – 4 броя

- Дисков масив – 1 брой

Гаранция – минимум 3 години (NBD: Next business day – в рамките на следващия работен ден)

За Система за архивиране на данни: минимум 3 години

За Работни станции 13” - 2 броя: минимум 12 месеца

За Работни станции 15” - 2 броя: минимум 12 месеца

За Графична станция - 1 брой: минимум 12 месеца (За резервирано захранване за Графична станция минимум 24 месеца – може ли)

За Непрекъсваемо токозахранващо устройство - 1 брой: минимум 24 месеца

За Защитна стена – 1 брой: минимум 3 години за обслужване от производителя, с достъп до софтуерни актуализации.

За Мрежов комутатор: минимум 60 месеца гаранция

За Принтери:


 • Принтери – минимум 3 години;

 • Печатаща глава – минимум 3 години;Обособена позиция 2:
Кандидатът трябва да е в състояние да предостави минимум 36 месеца гаранция и сервизна поддръжка на доставения актив.Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):
Обособена позиция 1:

Неприложимо


Обособена позиция 2:

Неприложимо

Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).
Обособена позиция 1:

Неприложимо


Обособена позиция 2:

Неприложимо


Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :
Обособена позиция 1:

Неприложимо


Обособена позиция 2:

Кандидатите по обособена позиция трябва да осигури за своя сметка обучение на персонала на Симонас Кардс ООД за работа по обособена позиция: ОП 2: Бизнес портал за предлагане на услуги и организация на свободното време. Разходите по обучението на персонала не трябва да са включени в цената на актива обучението трябва да е безплатно за Симонас Кардс ООД.


Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).

__________________________________
Други: _____________________________

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:
Описание на доставките/услугите/

дейностите/ строителството

К-во /бр./

Единична цена в лева

(с изключение на процедурите с предмет услуги)Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)

1

Интегрирана сървърна система*

1 брой2

Система за архивиране на данни*

1 брой3

Работни станции 13”*

2 броя4

Работни станции 15”*

2 броя5

Графична станция*

1 брой6

Непрекъсваемо токозахранващо устройство*

1 брой7

Защитна стена*

1 брой8

Мрежов комутатор*

1 брой9

Принтери*

15 броя10

Бизнес портал за предлагане на услуги и организация на свободното време*


1 брой
*ненужното се зачертава във зависимост от това за коя ОП се участва
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена1 на нашата оферта възлиза на:
Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)


Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________( описва се)
При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (моля уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля уточнете) цена в съответствие с единичната/общата (моля уточнете) цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.
Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:


 1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

1.1. актуална извадка от интернет страницата на Агенцията по вписванията - заверена от кандидата с подпис и печат „Вярно с оригинала”

ИЛИ

1.2. валидно удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца от датата на отваряне на офертите – оригинал или заверено копие;
В случай че, в управителните органи/представляващи на участника има юридически лица, в офертата си участникът прилага за всяко юридическо лице документа по т. 1.1. ИЛИ документа по т. 1.2.

За обединения, които не са юридически лица:

Договор за учредяване на гражданско дружество (оригинал или нотариално заверено копие), в който задължително се посочва представляващия/те;

И

Удостоверение от регистър Булстат (ако същото вече е регистрирано)

ИЛИ

Само Договор за учредяване на гражданско дружество (оригинал или нотариално заверено копие), в който задължително се посочва представляващия/те;

*Забележка: В случай, че неперсонифицираното обединение не е вписано в регистър Булстат и същото това обединение бъде избрано за изпълнител, то следва да се впише в Регистър БУЛСТАТ, т.е. да се представи удостоверение за регистрация по ЕИК при подписване на договор за изпълнение.

За физически лица - копие от документа за самоличност.

За чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, придружени с превод на български език, извършен от преводач.


 1. Декларация по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ;

 2. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват):

Неприложимо
Забележка 2: Описаните документи от Раздел ІІІ.2.1) Правен статус, по точка 1 и 2, се представят за всяко лице от кандидат обединение.


 1. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват):


Обособена позиция 1: Неприложимо
Обособена позиция 2:

 1. Справка специализиран персонал (списък на извършващите доставка и внедряване технически лица).(по образец – образец 1), придружена с:

 • Копия на сертификати и/или удостоверение за обучение и/или еквивалентен документ удостоверяващ изпълнението към изискванията на техническите лица, които ще бъдат ангажирани от страна на кандидата с изпълнението на доставката и внедряването (заверени с подпис, печат и „Вярно с оригинала“)

 • За 2 (двама) допълнителни разработчици, запознати с технологии за създаване на уеб приложения – Референция/и за извършена работа в проект, базиран на уеб технологии и/или еквивалентен документ удостоверяващ изпълнението към изискванията на техническите лица, които ще бъдат ангажирани от страна на кандидата с изпълнението на доставката и внедряването (заверени с подпис, печат и „Вярно с оригинала“)

 1. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

 2. Документи по т. 1, 2, 4, 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

 3. Документ за закупена документация за участие (ако такава се изисква); НЕ Е ПРИЛОЖИМО

 4. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;


ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност на представляващия кандидата)


1 Не се посочва при извършване на периодични доставки.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------
Проект BG16RFOP002-2.001-0993-С01 Подобряване на производствения капацитет на „Симонас Кардс“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Симонас Кардс“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УОПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница