Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститоритеДата29.01.2017
Размер80.39 Kb.
#13794
ТипОтчет

.....................................................................................................................

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД

ПРЕЗ 2007 ГОДИНА
Уважаеми Акционери,

През 2007 продължихме стремежа си да поддържаме висок професионализъм в дейността по връзки с инвеститорите. Акциите на ИХБ отново бяха една от най-ликвидните позиции на БФБ измежду всички акции на 350 дружества.

Акциите на ИХБ запазиха мястото си в международните индекса на Dow Jones: Dow Jones STOXX EU Enlarged Total Market Index и индексите от Dow Jones Wilshire Global Total Market IndexSM , както и в двата индекса на БФБ-София. През 2007 ИХБ влезе в новия индекс на БФБ-София BGTR30 и в още един индекс на Dow Jones - Dow Jones STOXX Balkan 50 Equal Weighted Index, който представя движението на 50-те най-големи и най-ликвидни акции, търгувани на борси на Балканите.

След присъединяването ни в ЕС от 1 януари 2007 г., влязоха в сила много промени в нормативната уредба. Значителна част от тях са нови и за старите членки на ЕС – например Директивата за прозрачност /Transparency Directive/. Променени бяха много Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба 2 за проспектите и за разкриване на информация. В действие е Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и новия Закон за пазарите на финансови инструменти. Има и на други промени в нормативната уредба регламентираща капиталовия пазар.

Въвеждането непрекъснато на нови по-високи изисквания увеличава сложността на дейността по връзки с инвеститорите. Всичко това води след себе си необходимост от старателно изучаване на задълженията за публичните дружества, както и намиране на подобаващи механизми за осигуряване спазването на тези задължения. В българските компании липсва опит в тази посока и предстои много работа за намиране на провилните решения за организиране на дейността и информационните потоци.
Връзки с инвеститорите в ИХБ през 2007 година

През 2007 г. ИХБ продължи да води добра политика на по отношенията му с инвеститорите продължа. Ефективната комуникация между ИХБ и неговите инвеститори, регулаторните органи, фондовата борса и Централен депозитар и медиите винаги е била основна цел на тази дейност. Измерител за успешността на комуникацията е репутацията сред инвестиционната общност, и с радост можем да кажем, че ИХБ се радва на много добра репутация. Положителната оценка на инвестиционната общност се изразява и в това, че ИХБ винаги досега е сочен като пример за добро публично дружество.

Дейността през 2007 г., както през последните няколко години, бе свързана основно с:


  • Поддържане на ефективна комуникацията с инвестиционната общност

  • Поддържане на добра информираност за дейността на ИХБ

  • Осигуряване провеждането за общо събрание на акционерите

  • Административно обслужване и съдействие на акционерите

  • Подпомагане работата на управителните органи

  • Поддържане на ефективна комуникацията в групата на ИХБ


Ефективна комуникация с инвестиционната общност

В ИХБ винаги се стараем да поддържаме ефективна комуникация с инвеститорите и инвестиционната общност като цяло. За нас тя е двупосочен обмен на информация - от ИХБ към инвестиционната общност и обратно. Ние държим на мнението на инвестиционната общност за нас и се стараем да получаваме обратна връзка, за да бъдем адекватни на пазара.

За постигане на ефективна комуникация използвахме най-съвременните средства в областта – печатно издание на годишен отчет, интернет страница, срещи с инвеститори и финансови анализатори и поддържане на добри взаимоотношения с медиите.
През 2007 г. ИХБ оглави класациите по информираност на инвеститорите

ИХБ отбеляза най-добри резултати в две изследвания на PFS Program и Института за икономическа политика по онлайн информация. Изследванията са съсредоточени върху интернет страниците на 40-те водещи компании по пазарна капитализация към 1 март 2007 г.

Първото изследване има за цел да определи степента, в която водещите компании в България разкриват на обществеността и настоящите и потенциални инвеститори информацията, необходима им за вземането на инвестиционни решения. ИХБ заема първото място. Освен това, ИХБ е най-добрата компания при предоставяне на информация за корпоративна социална отговорност в категориите: корпоративно управление, екологична и социална политика, както гласят резултатите от второто изследване, проведено от PFS Program и Института за икономическа политика.

Цялото изследване може да бъде намерено на интернет адрес: http://www.pfsprogram.org/.

Трябва да отбележим, че този резултат е постигнат на база старата интернет страница, която е от октомври 2004 г. През октомври 2007 г. ИХБ пусна новата си интернет страница. Новостите са:


  • преструктурирана и допълнена информация в Центъра за инвеститори с информация за ИХБ и неговите резултати, последните новини и събития,  отчети, цени на акциите и полезна информация за акциите;

  • нова секция Корпоративно управление, където са представени принципите на корпоративно управление в ИХБ;

  • нова секция социална отговорност, където са представени основните аспекти, които  определят социално отговорната политика на дружествата от групата на Индустриален холдинг България.

Страницата представя и цялостната дейност на ИХБ като управление, дейности и портфейл. Новата интернет страница, отговаря на всички световни изисквания за предоставяне на изчерпателна информация на инвеститорите и акционерите на дружеството.
Информацията за ИХБ – изчерпателна, достъпна, доставена на време

През 2007 г. продължихме традицията да предоставяме максимално изчерпателна информация в отчетите за дейността и своевременно да предоставяме чувствителната за цената на акциите информация /т.нар. ad hoc информация/. Представиха се в срок всички периодични отчети на дружеството, изисквани по ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му – тримесечни и годишни отчети, както и консолидираните тримесечни и годишни отчети. Отчетите бяха изготвени, така че да предоставят точно и достоверно информацията за дружеството, както и да бъдат напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни. Всички отчети бяха публикувани на интернет страницата на ИХБ незабавно след публикуването им в бюлетина на БФБ. В кратки срокове отчетите бяха публикувани и на английски език.

Изданието на консолидирания годишен отчет за 2006 г. на ИХБ на английски език бе публикувано през август 2007. По традиция то бе изготвено в съответствие с най-добрите международни практики и последни тенденции в годишното отчитане и отново получи много висока оценка.

Текущо, в определените от закона срокове, бе предоставяна информация за събития свързани с дейността на ИХБ и дружествата от групата, които се считат за чувствителни за цената на акциите.

Непрекъснато се следи нормативната уредба по отношение дейността на публичните дружества и разкриването на информация и се спазват новите изисквания.
Организиране на общо събрание на акционерите /ОСА/

През 2007 г. се проведоха две ОСА. Редовното годишно общо събрание на акционерите на ИХБ бе проведено на 1.06.2006 г. ОСА прие доклада за дейността, доклад на регистрирания одитор и финнасовия отчет за 2006 г., освободи от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им за 2006 г., гласува възнаграждение на членовете на НС и избра регистриран одитор за 2007 г. – KPMG България и разпредели печалбата на ИХБ за 2006 година. Поради настъпване на падежа на емисията конвертируеми облигации издадена от ИХБ на 2.07.2007 г., ОСА на 1.06.2007г., прие решение на основание чл.195 от Търговски закон да увеличи капитала на Дружеството чрез превръщане на конвертируеми облигации ISIN код BG 2100010045 в акции, с до 5 250 805 лв. – размера на емисията. При настъпване на падежа, всички конвертируеми облигации бяха конвертирани.

На 29.08.2007 г. бе проведено извънредно Общо събрание, на което се прие решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез нова емисия акции с до 17 502 693 броя нови обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2.40 лева.

Събранията бяха свикани в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени в срок на КФН, БФБ, ЦД и всички акционери, заявили желание да ги получат и също бяха публикувани в интернет страницата на ИХБ. Резултатите от събранието бяха огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба и в интернет страницата на холдинга.


Винаги на разположение за акционерите

ИХБ поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. През 2007 г. продължи интереса и запитванията от институционални инвеститори, финансови анализатори и финансови медии. Интереса от чуждестранни инвеститори за срещи продължи да се увеличава, като голяма част от тях станаха наши акционери. През 2007 г. се провеждаха срещи с инвеститори по тяхна инициатива или по инициатива на финансови анализатори и брокери, както и по инициатива на ИХБ във връзка с увеличението на капитала. Увеличи се броят на срещите на професионални и институционални инвеститори и анализатори с ръководството, по време на които бе представяна информация за дейността на дружествата от групата и резултатите на ИХБ. Интересът на дребните инвеститори се запази относително същия като през предходната година и най-често задаваните въпроси бяха относно раздаваните дивиденти, търговия с акциите, решения на проведеното общо събрание, резултатите и дейността на ИХБ, облигационната емисия.

В ИХБ поддържаме добри взаимоотношения с медиите и винаги се отзоваваме на техните запитвания с изчерпателни отговори.

С удоволствие ще споделя, че ИХБ се оценява от инвестиционната общност и медиите като едно от най-прозрачните и достъпни публични дружества в България.


Административно обслужване на управителните органи

През 2007 година всички заседания на Управителния и Надзорния съвет са свиквани съгласно изискванията на законовите и вътрешни норми на холдинга. Поканите с дневния ред, придружени от материали към него са изпращани в срок до всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.


Съдействие за добро корпоративно управление

През 2007 г., както винаги до сега, ДВИ осъществява подкрепа за изпълнението на целите и задачите на Програмата за добро корпоративно управление на ИХБ и съдейства на ръководството на Холдинга при осъществяване на голяма част от мероприятията предвидени в програмата за 2007 г.


Ефективна комуникация в групата на ИХБ

Комуникационният процес в дейността връзки с инвеститорите включва и обмен на информация вътре в групата. Една от задачите ми като ДВИ е да осигуря оптимален поток от информация от дъщерните дружества към ИХБ за периодичната и ad hoc информация за дейността им. С цел навременното предоставяне на чувствителната за цените на акциите информация първо от ИХБ на БФБ и в същото време предотвратяване на изтичането на информация от дъщерните дружества, организацията и контрола на информационния поток продължава да бъде голямо предизвикателство. Тази дейност се нуждае от непрекъснато усъвършенстване и ще остане приоритет и за 2008 г. още повече след непрекъснатото въвеждане на по-високи изисквания за разкриване на информация.


Бих искала да благодаря на членовете на управителните и контролните органи, изпълнителните директори и всички колеги, които допринасят за осъществяване на политиката за коректни и ефективни връзки с инвеститорите.
Перспективи за 2009

Дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към поддържане на коректните взаимоотношения с инвестиционната общност и поддържане на дейността в съответствие с най-добрите и съвременни международни практики в областта на връзки с инвеститорите.


Април 2008 Богомила Христова

Директор за Връзки с инвеститорите


...................................................................................................………...........Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на ИХБ АД

стр. отСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница