Доц д-р Леандър ЛитовДата27.09.2016
Размер120.16 Kb.
Доц. д-р Леандър Литов

____________________________________________________________________________
Физически Факултет

Софийски Университет “Св.. Кл. Охридски”

булевард Джеймс Баучер 5

гр. София 1164, България

E-mail: litov@phys.uni-sofia.bg

Leandar.Litov@cern.ch____________________________________________________________________________Творческа автобиография

Лични данни

Роден на 11.09.1955г. в гр. София, България


Образувание

1970–1973 Гимназия „Г.С. Раковски“, Софияспециализация- програмист на ЕИМ

1973–1975 Военна служба

1975–1980 Софийски Университет, Физически факултет

Физика на ядрото и елементарните частици

1990, Д-р Обединен институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) – Дубна, Русия1997, Хабилитация Софийски Университет, Физически факултет

Физика на ядрото и елементарните частициАкадемична кариера


Лаборант 1979–1980 Лаборатория за Теоретична физика, ОИЯИ–Дубна, Русия

Физик 1980–1981 ИЯИЯЕ на БАН София

Научен Сътрудник 1981–1983 Лаборатория за Теоретична физика, ОИЯИ–Дубна, Русия

1983-1990 Лаборатория за Ядрени проблеми, ОИЯИ–Дубна, Русия

Физик 1985-1991 Катедра “Атомна физика”, СУ “Св..Кл.Охридски”

Главен асистент 1991-1997 ― ” ―

Доцент 1997 ― ” ―

Асоцииран сътрудник 2003 - 2005 CERN, PH Department

Ръководител катедра 2007- Катедра “Атомна физика”, СУ “Св..Кл.Охридски”Области на компетентност: 1. Разработка и конструиране на експериментално оборудване

 газови черенковски детектори;

 сцинтилационни детектори;

електромагнитни и адронни калориметри;

 камери със съпротивителна плоскост (RPC).


(Б) Симулация на експериментални установки и анализ на данни

 разработка и оптимизация на софтуер за симулация и анализ;

 разработка на нови алгоритми за анализ на данни;

 организиране на компютърни ферми и внедряване на grid-технологии.
 1. Теоретични изследвания

 групово-теоретични методи в КТП: суперсиметрични теории и квантуване на системи с връзки;

 пространствено-времева структура на адрон-ядрени взаимодействия.


(Г) Информационни технологии

 компютърни мрежи и INTERNET връзки;

        изграждане и конфигуриране на компютърни клъстери и ферми;

        изграждане и конфигуриране на Grid клъстери и приложения.


(Д) Разработка на лекарствени препарати с помощта на компютри

 молекулна динамика и квантова механика на молекулите;

        симулация на взаимодействия в биологични молекули;

        компютърни симулации за разработка на медикаменти.Публикации:


 • общ брой публикации 216

 • общ брой цитирания > 3000

 • публикации в списания с имакт фактор 133

 • публикации в други реферирани издания 4

 • предложения за експерименти и детекторни комплекси 11

 • публикации в трудове на международни конференции 27

 • препринти 41

 • учебници 1

 • книги 1

 • научно-популярни статии 2

 • h-фактор 27Рецензент за списанията Phys. Lett. B and EPJ
Предложения за експерименти
Самостоятелно: Програма за експериментално изследване на радиационни и редки разпадания на K+–мезони (успешно осъществена на Серпуховския ускорител в периода 1986–1993) ― Първа премия на ОИЯИ (1986)

В колектив: CMS, NA48, NA48/2, NA49, NA62 на SPS в CERNНагради
1986 Първа премия на ОИЯИ за най-добро предложение за експеримент;

 1. Първа премия на ОИЯИ за серия работи върху „Екраниране на цвета в адрон-ядрени взаимодействия”;

2005 Втора премия на ОИЯИ за „Измерване на формфакторите на Ke3 разпадания;

2007 Втора награда на Изложението "Наука и образование", Пловдив, 2007

за "Виртуален скрийнинг и компютърни симулации за разработка на лекарствени средства"

2008 Национално отличие "Златна книга" за приноси в развитието на науката и културата в България

2010 Национална награда „Питагор” за най-успешен ръководител на докторанти

Приноси в експерименти по физика на елементарните частици 1. ХИПЕРОН на Серпуховския ускорител, Русия

– разработка, конструиране и експлоатация на черенковски детектори и електромагнитни калориметри на базата на оловни стъкла;

– разработка на методи и софтуер за обработка на данни и детекторна симулация;

– физическа интерпретация на експерименталните данни;

– разработка на физическа програма и детекторен дизайн.


(Б) CMS на ускорителя LHC–CERN: като член на колаборацията CMS (от 1991) и ръководител на група по физика на елементарните частици на Софийския университет, непосредствено участие и отговорност за:
Адронен калориметър

• разработка на софтуер за симулация, дизайн и оптимизация на конструкцията;

• производство на прототипи и тестовете им на ускорителя SPS;

• разработка и тестове на фотодетектори за работа в силни магнитни полета;

• производство (в България) на основната част от абсорбера на HCAL;

• изграждане и калибровка на детектора на SPS;

• разработка на методи за реконструкция на отдадената в калориметъра енергия.
– Мюонен детектор: камери със съпротивителна плоскост за детектора CMS (RPCs)

• разработка и конструиране на камерите RPC;производство на механичните рамки на групите камери RB2, RB3 и RB4 (общо 375 камери);

• изграждане на монтажно-изпитателен стенд в София;

• пълно комплектоване и изпитателни тестове на камерите от станция RB3 (125 камери);

• изграждане на тестов стенд в CERN;

• заключителни тестове в CERN и интегриране на камерите в детектора CMS;

• разработка на тригерната система за тестове с космични мюони и DAQ за тестовия център в CERN за RPC камерите за затварящите части на мюонния детектор.


Софтуер и компютинг

• разработка на методи и софтуер за симулация и анализ на данни;

• организиране в СУ на необходимата инфраструктура за ефективно участие във физическата програма на LHC (бърза връзка, CMS център и т.н.);

• участие в GRID проекти (LCG, EGEE, SEE-Grid), изграждане и експлоатация на Grid-клъстера на Софийския университет.
 1. NA48 на SPS, CERN

 • Монте Карло симулация и анализ на данни за детектора NA48;

 • разработка на методи за идентификация на частици на базата на невронни мрежи;

 • провеждане на експериментите NA48/1 и NA48/2;

 • подготовка на предложение за новия експеримент NA62;

 • разработка и конструиране на електромагнитни калориметри за регистрация на фотони летящи под малки ъгли за експеримента NA62.


(Г) NA49 на SPS, CERN

 • провеждане на експеримента;

 • анализ на данните и интерпретацията им в контекста на теоретичните предсказания.Основни научни резултати


 1. Адронна физика

Експериментално и теоретично изследване на ефекта на екраниране на цвета и времето на формиране на адроните в адрон-ядрени взаимодействия (Първа премия на ОИЯИ, 1990);

Първи експериментални данни за съществуването на екзотичен барионен резонанс (пентакварк; S = 2, Q = 2)
(Б) Физика на тежките йони
Индикации за деконфайнмент в ядрено-ядрени взаимодействия при 30 A∙GeV;

Измерване на флуктуациите на множествеността в ядрени взаимодействия;

Измерване на енергийната зависимост на флуктуациите на отношенията на сеченията, предадения импулс, електрическия заряд и дву пионните корелации;

Измерване на енергийната зависимост на раждане на хиперони със странност > 1.
 1. Каонна физика


● Измерване на форм-факторите и относителните вероятности на Ke3 разпадания и определяне на Vus елемента на матрицата на Кабибо-Кобаяши-Маскава;

● Наблюдаване за пръв път на редките разпадания Ks0  π0 e+e- и Ks0  π0 μ+μ- ;

● Наблюдаване на особеност в разпределението на π0π0 инвариантната маса от разпадането Ks0  π+/-π0π0 и най-точно определяне на дължините на π π разсейване.

Измерване на матричните елементи на разпадите K± π±e+e- и K±  π± μ+μ-


(Г) Проектиране и разработка на детектори
Разработка, проектиране и конструиране на адронен калориметър, способен да работи в силни магнитни полета за детектора CMS;

Разработка, проектиране и конструиране на камери със съпротивителна плоскост за детектора CMS на ускорителя LHC;  • Построяване на детектора CMS, тестове на детекторната система с космически мюони, набор на експериментални данни на ускорителя LHC.

  • Разработване на физическата програма за изследвания с детектора CMS на ускорителя LHC.


(Д) Теоретични изследвания
● Въвеждане на нов клас суперполета, известни днес като аналитични суперполета.
(Е) Информационни технологии и високопроизводителни изчисления


 • Изграждане на Grid възел на Софийския Университет;

 • Изграждане на национален суперкомпютърен център и разработване на софтуер за високопроизводителни изчисления;

 • Изграждане на специализиран кластер за паралелни изчисления (96 ядра);

 • Изграждане на учебен компютърен клас.


(Ж) Компютърно моделиране на взаимодействия на биологични молекули.


 • Разработване на компютърен модел на човешки гама интерферон (hIFN-);

 • Изясняване на механизма на свързване на hIFN- с клетъчните му рецептори;

 • Разработване на нов метод за подтискане на биологичната му активност.

Научно-организационна дейност

 • Ръководство на група по физика на елементарните частици в Софийския Университет (включително материални и човешки ресурси);

 • Организация на българското участие в експерименти по физика на елементарните частици (CMS, NA48, NA49, NA62);

 • Организация на конференции и работни срещи;

 • Организация на работа на международни екипи в големи международни изследователски центрове (11 години в ОИЯИ, Дубна; 19 години в CERN);
 • Организация и ръководство на Лаборатория по физика на елементарните частици ;

 • Организация и ръководство на лаборатория по Grid в Софийския Университет;

 • Ръководител на катедра Атомна физика на ФзФ на СУ;

 • Ръководство и управление на изследователски проекти (виж по-долу).Ръководство на научни и образователни проекти
♦ Изграждане на детектора CMS и провеждане на физически изследвания на ускорителя LHC / МОН;

♦ Изследователска и проектно-конструкторска работа свързана с детектора CMS / ОИЯИ, Дубна;

♦ Очаровани и странни кварки в адронни взаимодействия /ОИЯИ, Дубна;

♦ Изследване на полулептонни и редки каонни разпадания / Фонд "Научни изследвания";

♦ Изграждане на Grid инфраструктура в Софийския университет / Фонд "Научни изследвания";

♦ Прецизно измерване на параметрите на разпад на заредени и неутрални каони / Фонд "Научни изследвания";

♦ Провеждане на физически изследвания с детектора CMS на ускорителя LHC /Фонд "Научни изследвания";

♦ Разработване на нова технология за ПЕТ томография, съвместима с ЯМР /Фонд "Научни изследвания";

♦ Център за върхови постижения „Суперкомпютърни приложения” – координатор на колектива от Софийския Университет (26 участника) /Фонд "Научни изследвания";

♦ Софтуерни среди за компютърно моделиране с приложение в биохимията, молекулярната биология, протеомиката, агробио изследванията, проектирането на лекарства и молекулярната медицина /НЦСА;

♦ ERASMUS: сътрудничество с университета в Бари, Италия и Университета в Газаантеп в Турция / Европейска Комисия.

Участие в други научни проекти
♦ Виртуален скрининг и компютърно моделиране на лекарствени средства /Фонд "Научни изследвания";

♦ Интегриран изследователски център по Компютърни науки в микросвета / Фонд "Научни изследвания";

♦ Симулация и анализ на комплексни системи / Фонд "Научни изследвания";

♦ Виртуален скрийнинг и компютърна симулация за разработка на лекарствени препарати / Фонд "Научни изследвания";

♦ Национален консорциум по геномика, протеомика и медицина / МОН;

♦ Enabling Grids for E-sciencE (EGEE) / EC-FP6;

♦ SEE-Grid / EC-FP6;

♦ Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE)/ EC-FP7.Интердисциплинарна дейност


 • Съосновател на Националния консорциум по геномика, протеомика и медицина, за трансфер на знания, методи и технологии от естествените науки към медицината и биологията;

 • Изследвания по моделиране на биологични молекули –(партньорство с IBM);

 • Съосновател на Националния Цеднтър за Суперкомпютърни Приложения.Педагогическа дейност
(А) Ръководство на учебни програми
♦ Разработка, организация и ръководство на магистърската програма по физика на ядрото и елементарните частици в Софийския университет;

♦ Разработка, организация и координация на бакалавърската програма по медицинска физика в Софийския университет;


(Б) Лекционни курсове
Общ курс "Физика на високите енергии" (90h);

Общ курс “Физика на елементарните частици” (45h);

♦ Специализиращ курс “Увод в теория на елементарните частици” (45h);Специализиращ курс “Стандартен модел на силните и електрослабите взаимодействия” (60h);

Специализиращ курс “Физика извън стандартния модел” (45h);

Общ курс "Програмиране в UNIX среда (30+45h)";Специализиращ курс "Симулация на взаимодействия на био-молекули" (30+30h);

♦ Общ курс "Квантова физика" (60h);(В) Ръководство на дипломанти и докторанти


 • Общ брой обучавани докторанти 11

 • Успешно защитили докторанти 8

 • Обучавани докторанти в момента 1

 • Отчислени докторанти с право на защита 2

 • Общ брой успешно защитили магистри 30

 • Подготвящи се дипломанти 5


(Г) Учебни пособия и материали


 • Записки на лекции по “Физика на елементарните частици”;

 • Лекции “Физика извън Стандартния модел” - 380 слайда на web-страницата на катедрата;

 • Лекции “Физика на атомното ядро и елементарните частици” (за бакалаври) – 140 слайда на web-страницата на катедрата;

 • Лекции „Програмиране в UNIX среда” - 427 слайда на web-страницата на катедрата;

 • Лекции „Моделиране на взаимодействия на био-молекули” – 285 слайда на страницата на катедрата;

 • Учебник „Медицинска генетика в постгеномната ера.Медицинска геномика”

под редакцията на проф. Д. Тончева, София, 2010.
Участие в научно-административни структури


 • Член на Научния съвет на Лабораторията за ядрени проблеми на ОИЯИ, Дубна (1987–1990);

 • Член на Експертната комисия по Физика на високите енергии на Лабораторията за ядрени проблеми на ОИЯИ, Дубна (1987--1990);

 • Член на Научния съвет на Лабораторията по физика на частиците на ОИЯИ, Дубна (1989–1990);

 • Член на националната комисия за сътрудничество с ОИЯИ, Дубна (1998–1999 и от 2010);

 • Член на националната комисия за сътрудничество с CERN (1999–2000 и от 2006);

 • Член на борда на колаборацията CMS (от 1993);

 • Член на борда на CMS RDMS (Russia and Dubna Member States) колаборацията (от 1995);

 • Член на Европейската комисия за бъдещи ускорители (ECFA) (от 1999);

 • Член на управителния съвет на колаборацията NA62;

 • Член на управителния съвет на Националния консорциум по геномика, протеомика и медицина;

 • Член на управителния съвет за Националиния Център за Суперкомпютърни Приложения.Краткосрочни посещения
IHEP – Серпухов, Русия 1983–1990 3–5 месеца/година

CERN от 1992 2–8 месеца/година


Доклади и поканени доклади в много международни конференции, школи и работни съвещания.

Научно-популяризаторска дейност


 • Организация на програмата по ФВЕ на ежегодния ден на Открити врати в СУ, изнасяне на популярни лекции за ученици и студенти от началните курсове;

 • Лекции на ежегодните конференции на учителите по физика;

 • Участие в Националното жури на конкурса Fame Lab (2008);

 • Организация и участие в заснемането на 2 телевизионни филма за изследванията провеждани в ЦЕРН (БНТ, БТВ);

 • Участие в множество интервюта и обществени дискусии за съвременните достижения и предизвикателствата пред съвременната физика на елементарните частици;

 • Статии в научно-популярни списания.

25 януари, 2011 г.
Personal website:

http://litov.web.cern.ch/litov/Каталог: event -> department-council -> materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet -> arhiv
arhiv -> Основни научни и научно-организационни приноси
arhiv -> Климент охридски
arhiv -> Климент охридски
arhiv -> Биография на Борислав Атанасов Павлов Роден в гр. София, България, на 4 февруари 1977 г. Адрес за кореспонденция: Група по Физика на Елементарните Частици
arhiv -> Биография на доц дфн Ана Йовкова Пройкова
arhiv -> Календарната 2012 г
arhiv -> Sofia university faculty of physics
arhiv -> Календарната 2009 г. Начало на докторантурата 10. 01. 2007г
arhiv -> Програма по дисциплината: Увод във Физиката на eлементарните частици
arhiv -> Факултет: Физически


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница