Календарната 2009 г. Начало на докторантурата 10. 01. 2007гДата05.06.2017
Размер44.17 Kb.
С о ф и й с к и У н и в е р с и т е т “Св. Климент Охридски”

Ф и з и ч е с к и ф а к у л т е т

А Т Е С Т А Ц И Я

за работата на докторанта Страхил Бойчев Георгиев
през календарната 2009 г.
Начало на докторантурата 10.01.2007г; заповед № РД 20-40 / 09.01.2007г.; срок на завършване : 10.01.2010г.

Тема на дисертацията : Методи за измерване на радиоактивни благородни газове, основаващи се на абсорбцията им в поликарбонати


Научен ръководител : доц. д-р Добромир Пресиянов
Резултати от изпитите : • Английски език: Отличен 6.00 / 13.12.2007 г.

 • Метрология на йонизиращи лъчения: Отличен 5.75 / 12.12. 2008 г.

 • Изпит по специалността (докторантски минимум): Отличен 5.75 / 15.12.2008 г.

Изучени общотеоретични и специални въпроси


Докторантът самостоятелно и чрез участие в научните семинари на групата по дозиметрия и лъчезащита надгради знанията си по кинетиката на сорбция и десорбция на радиоактивни благородни газове в поликарбонати, методи за определяне на разтворимостта и на дължината на дифузия на радиоактивни благородни газове в полимерни материали. Задълбочи познанията си по методите за аналитично и числено решаване на уравнението на дифузия с радиоактивно разпадане и методите за числено моделиране на преходни процеси, както и някои от свързаните с числените решения проблеми. Задълбочи познанията си по програмни пакети за числено (Монте Карло) симулиране на транспорта на бета частици в твърди тела.

Работа над дисертацията (извършена научно-изследователска и експериментална работа, написани глави, раздели и др.)


Докторантът взе пряко участие в следните експерименти:


 • Автоматично броене на следи от алфа частици с компютърен скенер;

 • Измервания на радон-222 във въздух, води и почвен газ.

 • Международни сравнения по:

   • измерване на радон-222 във въздух,

   • измерване на радон-222 във води,

   • определяне коефициента на дифузия на радон-222 в поликарбонатни материали.

 • Ретроспективни измервания на радон-222 в жилища.

 • Експерименти по сорбция и десорбция на радиоактивни благородни газове в поликарбонати.

 • Числено определяне на ефективността на детектор за измерване на обща бета-активност, при измервания на радон-222 и криптон-85, абсорбирани в поликарбонати.

Докладвани резултати на катедрен съвет


Резултатите от работата са докладвани на атестационен семинар в катедра “Атомна физика” на 07.01.2010 г.

Публикации във връзка с дисертацията:
 1. L. Tsankov, D. Pressyanov, K. Mitev, S. Georgiev, I. Dimitrova. Automatic counting of chemically etched tracks by means of a computer scanner. Radiat. Meas. 39 (2005) 557-559.

 2. D. Pressyanov, K. Mitev, S. Georgiev, I. Dimitrova. Sorption and desorption of radioactive noble gases in polycarbonates. Nucl. Instrum. Meth. A 598 (2009) 620-627.

 3. K. Mitev, D. Pressyanov, I. Dimitrova, S. Georgiev, T. Boshkova, V. Zhivkova. Measurement of krypton-85 in water by absorption in polycarbonates. Nucl. Instrum. Meth. A 603 (2009) 491-494.

 4. D. Pressyanov, K. Mitev, I. Dimitrova, S. Georgiev. Solubility of krypton, xenon and radon in polycarbonates. Application for measurements of their radioactive isotopes. Nucl. Instrum. Meth. A (submitted).

 5. S. Georgiev, K. Mitev, D. Pressyanov, I. Dimitrova, T. Boshkova. Numerical modeling of the emission and detection of Beta-particles from radioactive noble gases absorbed in polycarbonates (to be submitted).

 6. S. Georgiev, D. Pressyanov, K. Mitev, I. Dimitrova. Calibration of Diffusion Chambers for Measuring 222Rn in Air. Trans. BgNS 12 (2008) 3-6.

 7. D. Pressyanov, S. Georgiev, K. Mitev, I. Dimitrova. Measuring radon in air, water and soil gas by absorption in polycarbonates. 33rd Int. Geological Congress, Oslo 6-14 August 2008, p. 245, Conf. record: EGG03747P.

 8. С. Георгиев, И. Димитрова, Д. Пресиянов, К. Митев. Измервания на Радон-222 в жилища и в почвен газ с поликарбонатен метод. Сборник доклади от XIX национален научен симпозиум Метрология и метрологично осигуряване 2009.

Други публикации:
 1. D. Pressyanov, I. Dimitrova, S. Georgiev, E. Hristova, K. Mitev. Measurement of radon-222 in water by absorption in Makrofol. Nucl. Instrum. Meth. A 574 (2007) 202-204

 2.  K. Mitev, Y. Madzhunkov, G. Gerganov, I. Dimitrova, S. Georgiev, D. Pressyanov. An Algorithm for Automatic Counting of Electrochemically Etched Tracks in Compact Disks. Application to Retrospective Measurements of Rn-222. IEEE Trans. Nucl. Sci. (accepted No. TNS-00118-2009.R1)

 3. D. Pressyanov, K. Mitev, S. Georgiev, I. Dimitrova. Radon mapping by retrospective measurements – an approach based on CDs/DVDs. J. Env. Radioact. (submitted No. JENVRAD-D-09-00010).

 4. I. Dimitrova, … Measurement of 222Rn and 226Ra by absorption of radon in polycarbonates and etching alpha-tracks (to be submitted)

 5. K. Mitev, Y. Madzhunkov, G. Gerganov, I. Dimitrova, S. Georgiev, D. Pressyanov. An algorithm for automatic counting of electrochemically etched tracks in compact disks used for retrospective measurements of radon-222. 2008 Nuclear Science Symposium, Dresden, Germany 19-25 October 2008. IEEE-NSS Conf. record: 1000508.

 6. D. Pressyanov, I. Dimitrova, S. Georgiev, K. Mitev. Measurement of 222Rn by absorption in polycarbonates - research and practice. Proc. 18th AARST International Radon Symposium, Las Vegas, 14 – 17 September 2008, p. 1.

 7. I. Dimitrova, K. Mitev, D. Pressyanov, S. Georgiev. Desorption of 222Rn from Polycarbonate Samples. Trans. BgNS 12 (2008) 33-37.

 8. И. Димитрова, С. Георгиев, К. Митев, Д. Пресиянов. Калибриране на компакт дискове за измервания на Радон-222 във въздух. Сборник доклади от XIX национален научен симпозиум Метрология и метрологично осигуряване 2009.

Педагогическа работа : както е предвидено в индивидуалния план, докторантът участва активно в практикумите по Експериментална ядрена физика и по Радиоактивност в околната среда и радиоекология.


Обществена работа : участие в подготовката и провеждането на катедрените мероприятия за Деня на отворените врати във Физическия факултет, 2009 г.
Мнение на научния ръководител за работата на докторанта
През трите години на своята докторантура Страхил Георгиев активно участва както в теоретичните, така и в експерименталните изследвания, провеждани от групата по Дозиметрия и лъчезащита. Възложените му изследвания проведе в пълен размер и на високо ниво. В публикации 5, 6 и 8 неговото участие е водещо, включително при написването на работата и воденето на свързаната с публикуването кореспонденция. Изнесеният от него доклад на Международната конференция “Ядрената енергия за хората”, проведена 14-17 ноември 2007 г. в гр. Пловдив, бе отличен с второ място в конкурса за доклади на млади специалисти. Неговият принос бе основен при експериментите, свързани с участието ни в международно сравнение през 2009 г. за определяне на коефициент на дифузия на радон в различни материали. Значителни усилия бяха посветени на моделирането на сорбция и десорбция на благородни газове в поликарбонати, вкл. бе предложен оригинален начин за намаляване на скоростта на десорбция чрез охлаждане до ниски температури. През последната година Страхил Георгиев започна да прилага метод Монте-Карло за целите на поликарбонатния метод. Смятам, че докторантът извърши необходимите за дисертация за степен „доктор” изследвания, успя да се изгради като учен и препоръчвам на почитаемия Катедрен съвет положителна атестация.

Дата 07.01.2010 г. Научен ръководител:

(доц. д-р Добромир Пресиянов)
Атестацията е обсъдена и приета на заседание на катедрения съвет на 07.01.2010 г. с протокол № 292
По-важни забележки към работата на докторанта

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ръководител на катедра:

(доц. д-р Леандър Литов)
Каталог: event -> department-council -> materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet -> arhiv
arhiv -> Основни научни и научно-организационни приноси
arhiv -> Климент охридски
arhiv -> Климент охридски
arhiv -> Доц д-р Леандър Литов
arhiv -> Биография на Борислав Атанасов Павлов Роден в гр. София, България, на 4 февруари 1977 г. Адрес за кореспонденция: Група по Физика на Елементарните Частици
arhiv -> Биография на доц дфн Ана Йовкова Пройкова
arhiv -> Календарната 2012 г
arhiv -> Sofia university faculty of physics
arhiv -> Програма по дисциплината: Увод във Физиката на eлементарните частици
arhiv -> Факултет: Физически


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница