Климент охридскиДата27.09.2016
Размер50.25 Kb.
#10843
С О Ф Й И С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Физически Факултет, катедра Атомна Физика

===============================================
А Т Е С Т А Ц И Я

За работата на редовния докторант Румяна Милева Хаджийска


през календарната 2011 година

Начало на аспирантурата 01.01.2010 г., заповед No. РД-20-17 от 08.01.2010 и решение на Факултетния съвет на Физическия факултет от 22.12.2009 г. Срок на завършване 01.01.2013 г.
 1. Тема на дисертацията ”Изследване на p-p взаимодействия с експеримента CMS” (Физика на елементарните частици и високите енергии, 010305)
 1. Научен ръководител доц. д-р Леандър Литов
 1. Резултати от изпитите: --------

От докторантския минимум:

- Физика на елементарните частици – Отличен 6 (23.11.2011г.)

- От индивидуалния план на докторанта:

Слаби взаимодействия във физиката на елементарните частици– Отличен 6 (11.02.2011г.)

Симетрии във физиката на елементарните частици – Отличен 6 (04.02.2011г.)
 1. Изучени общо теоретични и специални въпроси

 • Методи за реконструиране на трекове на заредени и неутрални частици

 • Методи за реконструиране на адронни струи и определяне на b струи (b-tagging)

 • Методи за реконструиране на първични и вторични върхове
 1. Работа над дисертацията (извършена научно-изследователска и експериментална работа и др.):

 • Разработване и поддръжка на софтуера и основните методи за моделиране на процеси на детектора CMS.

  • Периодично валидиране на пакета от CMSSW, моделиращ работата на системата от камери със съпротивителна плоскост (RPC) – SimMuon/RPCDigitizer

  • Периодично моделиране на действието на системата RPC с реалистични стойности за ефективностите на камерите, оценени въз основа на реални данни, валидиране на резултатите и въвеждането на стойностите в базата данни, използвана при моделирането на всички физически процеси в експеримента CMS.

  • Периодично моделиране на действието на системата RPC с реалистични стойности на шума,оценени въз основа на реални данни, валидиране на резултатите и въвеждането на стойностите в стойностите в базата данни, използвана при моделирането на всички физически процеси в експеримента CMS.

 • Участие в набирането и сертифицирането на данни, годни за физичен анализ, на експеримента CMS, като отговорник по качеството на набраните данни (RPC CAF Data Manager).

 • Анализ на експериментални и МК данни, реконструиране на инвариантната маса на двумюонни събития над 90 GeV, с цел търсене на частици извън Стандартния модел.

 • Анализ на експериментални и МК данни, реконструиране на инвариантната маса на събития с един мюон в крайно състояние с цел тъсене на събития, резултат от Контактни взаимодействия. (в предварителен етап)


 1. Публикации във връзка с дисертацията: ---

1) First Measurement of the Cross Section for Top-Quark Pair Production in Proton-Proton Collisions at sqrt(s)=7 TeV.


By CMS Collaboration (V. Khachatryan et al.). Oct 2010.
Published in Phys.Lett.B695:424-443,2011.
e-Print: arXiv:1010.5994 [hep-ex]
2) Search for Quark Compositeness with the Dijet Centrality Ratio in pp Collisions at sqrt(s)=7 TeV.
By CMS Collaboration (Vardan Khachatryan et al.). CMS-EXO-10-002, CERN-PH-EP-2010-038, Oct 2010. (Published Dec 31, 2010).
Published in Phys.Rev.Lett.105:262001,2010.
e-Print: arXiv:1010.4439 [hep-ex]
3) Search for Dijet Resonances in 7 TeV pp Collisions at CMS.
By CMS Collaboration (Vardan Khachatryan et al.) CMS-EXO-10-010, CERN-PH-EP-2010-035, Oct 2010. (Published Nov 19, 2010).
Published in Phys.Rev.Lett.105:211801,2010.
e-Print: arXiv:1010.0203 [hep-ex]
4) Observation of Long-Range Near-Side Angular Correlations in Proton-Proton Collisions at the LHC.
By CMS Collaboration (Vardan Khachatryan et al.). CMS-QCD-10-002, CERN-PH-EP-2010-031, Sep 2010.
Published in JHEP 1009:091,2010.
e-Print: arXiv:1009.4122 [hep-ex]
5) CMS Tracking Performance Results from early LHC Operation.
By CMS Collaboration (Vardan Khachatryan et al.) 2010.
Published in Eur.Phys.J.C70:1165-1192,2010.
e-Print: arXiv:1007.1988 [physics.ins-det]


  1. First Measurement of the Underlying Event Activity at the LHC with sqrt{s} = 0.9 TeV.
   By CMS Collaboration (Vardan Khachatryan et al.) 2010.
   Published in Eur.Phys.J.C70:555-572,2010.
   e-Print: arXiv:1006.2083 [hep-ex]

7) Measurement of the charge ratio of atmospheric muons with the CMS detector.


By CMS Collaboration (Vardan Khachatryan et al.) CERN-PH-EP-2010-011, CERN-PH-EP-2010-05-31, May 2010.
Published in Phys.Lett.B692:83-104,2010.
e-Print: arXiv:1005.5332 [hep-ex]
8) Transverse-momentum and pseudorapidity distributions of charged hadrons in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV.
By CMS Collaboration (Vardan Khachatryan et al.). CSM-QCD-10-006, CERN-PH-EP-2010-009, FERMILAB-PUB-10-170-CMS, May 2010. (Published Jul 9, 2010). Published in Phys.Rev.Lett.105:022002,2010.
e-Print: arXiv:1005.3299 [hep-ex]
9) First Measurement of Bose-Einstein Correlations in Proton-Proton Collisions at $\sqrt{s}=0.9$ and 2.36 TeV at the LHC.
By CMS Collaboration (Vardan Khachatryan et al.). CMS-QCD-10-003, CERN-PH-EP-2010-010, FERMILAB-PUB-10-171-CMS, May 2010. (Published Jul 16, 2010). Published in Phys.Rev.Lett.105:032001,2010.
e-Print: arXiv:1005.3294 [hep-ex]


  1. Transverse momentum and pseudorapidity distributions of charged hadrons in pp collisions at sqrt(s) = 0.9 and 2.36 TeV.
   By CMS Collaboration (Vardan Khachatryan et al.). CMS-QCD-09-010, CERN-PH-EP-2010-003, Feb 2010. 31pp.
   Published in JHEP 1002:041,2010.
   e-Print: arXiv:1002.0621 [hep-ex]
  1. Jet Production Rates in Association with W and Z Bosons in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV.
   By CMS Collaboration (Serguei Chatrchyan et al.) CMS-EWK-10-012, CERN-PH-EP-2011-125, Oct 2011. 45pp.
   Published in JHEP 1201:010,2012.
   e-Print: arXiv:1110.3226 [hep-ex]  1. Measurement of the weak mixing angle with the Drell-Yan process in proton-proton collisions at the LHC.
   By CMS Collaboration (Serguei Chatrchyan et al.). CMS-EWK-11-003, CERN-PH-EP-2011-159, Oct 2011. (Received Dec 1, 2011). 41pp.
   Published in Phys.Rev.D84:112002,2011.
   e-Print: arXiv:1110.2682 [hep-ex]  1. Measurement of the Drell-Yan Cross Section in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV.
   By CMS Collaboration (Serguei Chatrchyan et al.). CMS-EWK-10-007, CERN-PH-EP-2011-093, Aug 2011.
   Published in JHEP 1110:007,2011.
   e-Print: arXiv:1108.0566 [hep-ex]  1. Measurement of the Inclusive W and Z Production Cross Sections in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV.
   By CMS Collaboration (Serguei Chatrchyan et al.) CMS-EWK-10-005, CERN-PH-EP-2011-107, Jul 2011. 68pp.
   Published in JHEP 1110:132,2011.
   e-Print: arXiv:1107.4789 [hep-ex]  1. Search for supersymmetry in pp collisions at sqrt(s)=7 TeV in events with a single lepton, jets, and missing transverse momentum.
   By CMS Collaboration (Serguei Chatrchyan et al.). CMS-SUS-10-006, CERN-PH-EP-2011-084, Jul 2011.
   Published in JHEP 1108:156,2011.
   e-Print: arXiv:1107.1870 [hep-ex]

  1. A search for excited leptons in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV.
   By CMS Collaboration (Serguei Chatrchyan et al.). CMS-EXO-10-016, CERN-PH-EP-2011-081, Jul 2011.
   Published in Phys.Lett.B704:143-162,2011.
   e-Print: arXiv:1107.1773 [hep-ex]

  2. Search for Resonances in the Dilepton Mass Distribution in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV.
   By CMS Collaboration (Serguei Chatrchyan et al.). CMS-EXO-10-013, CERN-EP-PH-2011-002, Mar 2011.
   Published in JHEP 1105:093,2011.
   e-Print: arXiv:1103.0981 [hep-ex]

18) Search for a Wprime boson decaying to a muon and a neutrino in pp collisions at sqrt{s} = 7 TeV.
By CMS Collaboration (Serguei Chatrchyan et al.). CMS-EXO-10-015, CERN-PH-EP-2011-012, Mar 2011.
Published in Phys.Lett.B701:160-179,2011.
e-Print: arXiv:1103.0030 [hep-ex]


8. Педагогическа работа – помощ на дипломанти и студенти
9. Обществена работа:

Оказва помощ на членовете на групата по физика на елементарните частици.


10. Мнение на научния ръководител за работата на докторантa:
През изминалия период Румяна се занимаваше с развитие на пакета за симулации на системата от камери със съпротивителна плоскост, както и с валидирането на новите версии на този пакет. Взе участие в набора на данни с детектора CMS, като участваше в екипа провеждащ експересен анализ на данните от експеримента в качеството на отговорник по данните (data manager). Паралелно с тази работа, тя провежда и анализ на експерименталните данни с цел наблюдение на нови частици разпадащи се на 2 мюона. През последните месеци докторантката започна и работа по търсене на признаци за събития с един мюон в крайното състояние родили се в резултат на контактни взаимодействия. Румяна се справя отлично с всички поставени задачи. Работата по докторантурата върви съгласно индивидуалния план.

Дата: 30. 01. 2012 г.

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: .....................

/подпис/


Атестацията е обсъдена и приета на заседание на катедрата на 02.02.2011 с протокол No. 313

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРАТА: …………………../доц. Л. Литов/
Каталог: event -> department-council -> materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet -> arhiv
arhiv -> Основни научни и научно-организационни приноси
arhiv -> Климент охридски
arhiv -> Доц д-р Леандър Литов
arhiv -> Биография на Борислав Атанасов Павлов Роден в гр. София, България, на 4 февруари 1977 г. Адрес за кореспонденция: Група по Физика на Елементарните Частици
arhiv -> Биография на доц дфн Ана Йовкова Пройкова
arhiv -> Календарната 2012 г
arhiv -> Sofia university faculty of physics
arhiv -> Календарната 2009 г. Начало на докторантурата 10. 01. 2007г
arhiv -> Програма по дисциплината: Увод във Физиката на eлементарните частици
arhiv -> Факултет: Физически


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница